Gizli Ateş: Kundalini, Kabala ve Simya Arasındaki İlişki

Yazan Mark Stavish 

Bu yazının İngilizce'sini Mark Stavish'in web sitesinde birçok ilginç yazıyla birlikte bulmak mümkündür. Bu tercümeyi yayınlama izni verdiği için kendisine teşekkür ederiz. Konuyla ilgili olarak sitemizde bulunan önceden danışılmasında yarar olan eserler arasında özellikle Regardie'nin "Gerçek Şifa Sanatı" aşağıdaki çalışmaları anlamak için elzemdir, bunun dışında "Pentagram Ritüeli", "Gül Haç Simyası ve Altın Şafak Hermetik Cemiyeti", Mathers'in "Açımlanmamış Kabala'ya Giriş'" Mark Stavish'in diğer bir yazısı Pratik Bitki Simyası ve "Spagiriks" da önerilir.  Bu yazıda atıfta bulanan diğer bazı temel çalışmalar zamanla sitemize konulacaktır. Kanaatımca arada bir bazı gereksiz spekülasyonlara rağmen, bu yazıda oldukça önemli ve aydınlatıcı gözlemler ve çalışmalar vardır ve dikkatli okumaya değerdir.  Uygun hissetmediğiniz çalışmaları yapmanız önerilmez, ama yine de pratik yöntemler konusunda fikir edinmek açısından yararlıdırlar. Bütün ikazları dikkatli bir şekilde okuyunuz .Fırsat el verirse, özellikle uygulamalı simya üzerinde yazarın diğer bazı yazılarını da sitemizde bulundurmak isterim.  

Çeviren Kemal Menemencioğlu - Translation Copyright © 2002 hermetics.org

All Rights Reserved. Copyright Mark Stavish 1997.

11 Mart 1997


 

Önsöz

Aşağıdaki çalışmalar insanoğlu tarafından bilinen evrende mevcut en güçlü enerjiyi açığa çıkarmaya yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Ezoterik deneyimi az veya hiç olmayan birisi için tasarlanmamıştır. Bu çalışmalara girmeden önce bir veya iki yıl sürekli olarak her gün Orta Sütun ve/veya Pentagram Ritüel çalışmalarının yapılmaları önerilir. Ek olarak, Heksagram Ritüelleri ile eşit bir zaman süresi ve Hayat Ağacının 32. ve 24. yolu üzerinde birkaç çalışmanın [1] ve haftada bir kez gibi, peryodik "Planlarda Yükselme" çalışmaları [2] ayrıca önerilir. Gerek bunlardan, gerekse de başka ezoterik çalışmalardan doğacak herhangi istenmeyen yan etkiye karşı önereceklerimiz: sağduyu, "yavaş bir şekilde acele etmek" ve dengeli bir yaşam tarzıdır[3]. Verilen alıştırmalar ile ilgili olarak çalışma ve deneyimlerinizi kaydedecek bir günlük tutmanız oldukça önemlidir.  

Her ne kadar önceden hazırlanma başarının en iyi garantisi olsa da, Gizli Ateşi yaşamak için gerekli süre belli değildir. Her bir alıştırmaya ayrılacak süre başlangıçta 15 veya 20 dakikadan fazla olmamalıdır, ilk altı aydan sonra bu süre 30 veya 45 dakikaya çıkarılabilir. Ayrıca, bu alıştırmaları yapacak kişilerin ara vermeden kullanılması gereken gezegen gününe uygun günlük spagirik tentürleri [bakınız sitemizde Spagiriks yazısı] içmeleri önemle önerilmektedir. Suptil psişik kanalların bu ek yavaş ve sistemli temizliği ezoterik çalışmaların bazı yan etkilerini hafifletmekte yararlı olacaktır. Ayrıca her gece "Rüya Yogası" uygulaması da önerilir, böylece öğrenci uyurken günün kalitelerine rabıta kurar, iç planı irtibatları kurmaya yarar ve Çalışmanın özel sorunlarına ışık tutabilir.[4]

Bu fazla iş gibi gözükse de, aslında değildir. Tentürlerin yapılması oldukça kolaydır, tek gerekli olan onların sürekli kullanımı. Bu bir vitamini yutmaktan fazla zaman sürmez. Rüya Yogası zaten uyumaya başlarken yapılır. Bunun için ek bir zaman gerekli değildir. Tek gerekli olan süreklilik, adanma ve azim. Bunlar üstatlık sağlayan kalitelerdir. Çalışmalarınızda şansınız açık olsun. Ezoterizmin kardeşlik bağları adına.    

Ora et labora,

Mark Stavish

Wilkes-Barre, Pennsylvania

Nisan 1997

 

 

Giriş

Batı ezoterik geleneğinde, ezoterik uygulamalar ve bu uygulayanların fizik ve suptil bedenler üzerindeki etkisi konusunda bir bilgi boşluğu vardır. Doğuda, ister açıkça belirtilsin veya belirtilmesin, bütün çalışmalar tüm yaratılışta ve özellikle "canlılarda" varolan, yarı uyku halinde enerjiyi uyandırmaya tasarlanmıştır. Bu enerji bağlı olduğu geleneğe göre "Kundalini", "Yılan Ateşi" veya "Ejderha" olarak bilinir. sistemler arasındaki farklara rağmen, bu potansiyel enerji üzerinde çalışmaların etkisi ve fiziksel, duygusal ve psişik bedenlerden bu enerjinin "akışını" denetlemek için çok özen gösterilmiştir. Modern Batı Ezoterizm böyle ayrıntılı bir analizden yoksundur. 

Modern Kabalistlerin seremonyal majiye en yaygın girişleri Küçük Defetme Pentagram Ritüeli ve Orta Sütun Çalışmasıyladır. Bu yazının iki amacı vardır: bu ve benzeri çalışmaların Gizli Ateşi nasıl uyandırabileceğini göstermek, ve bu ateşin uyarılmasını yaşayıp denetimini sağlayacak basit ve direkt çalışmalara ihtiyaçları olan Hermetik yoluna koyulmuş ezoterik öğrencilere ateşin denetimi için alıştırmalar önermektir.  

 

 

Teorik Alt Yapı

Ezoterik öğrencilerin çoğu Orta Sütun çalışmasına aşinadır. Bu çalışma yazımızın çoğuna esas temel oluşturacaktır. Ayrıca Yaratılış Kitabı, Sefer Yetzirah ve birkaç simya eserine atıfta bulunacaktır.   

Kabala'nın temel fikir insanın mevcut fiziksel enkarnasyonuna ve psişik evrimine giderek yoğunlaşan tabaklardan geçerek indiğidir. Ritüeller, alıştırmalar ve meditasyonlarla yaratılışta ve uygulayanın bedeninde  potansiyel olarak mevcut olan enerji "uyanabilir", arınabilir ve yönlendirilebilir. Böylece bu enerji ruhsal tekamül, psişik genişleme ve fiziksel sağlık ve iyileştirme için kullanılabilir. 

 

 

Yaratılış - “İlk başta..."

Batı Kabalistik ve simyasal görüşünde yaratılışın, aşağıda belirtilen süreçle ortaya çıktığı düşünülmektedir: 

Tanrının Aklı, Mutlak veya İbrani Ain Sof Aur (Sonsuz Işık) bir dizi genişleme ve odaklaşma ile Yaratılışın sınırını çizer. İlk alem en suptil öz ortam ve hiçlik haline en yakın alem Arketipler Alemi Atzilut'tur. Bu alem, ateşin canlı, belirsiz ve kontrol dışı özelliğinden dolayı Ateş Alemi olarak bilinir. Bundan sonraki alem beşeri zihnin kavrayabileceği kadar Briah, Oluşum Alemidir. Hava Alemi olarak simgelenir. Bundan sonraki alem, Yetzirah Alemi veya Su Alemidir. Bu alem maddi varlığın peçesi Assiah Aleminin arkasındaki son derece psişik ve duygu yüklü alemdir. Assiah Alemi maddi yaşamın somut ve yoğun durumundan dolayı ayrıca yeryüzü veya dünya olarak da bilinir.   

O halde, yaratılış suptilden yoğuna veya ateşten toprağa doğru giderek yoğunlaşan enerji-madde seviyeleri içermektedir. Giderek artan yoğunlukların içinde ayrıca enerji-madde ile karışan Sefirot veya varoluş küreleri diye bilinen on seri düzlem veya şuur hali doğdu. Onlar birlik, yansıma, kutuplaşma, yansıma, kutuplaşma, birlik, yansıma, kutuplaşma, birlik ve nihai olarak tezahürat (oluşum) motifinde oluştu. Bu birlik-kutuplaşma ve tekrar ahenkleşme Kabalistik ve Simyasal uygulamaların bazıdır ve doğayı incelemenin bir sonucudur.   

Her alem bir öncekinin ve bir sonrakinin daha yoğun ve daha suptil yansımasıdır. Her Sefira da kısmen bir öncekinin ve bir sonrakinin yansımasıdır. Ancak her yansıma kısmi olduğu için veya kısmen saptırılmış olduğu için her Küre kendine özgün özellikleri taşır. Sadece "Ortadaki Dört Sefirot" bir seviyede Yaratılışın bütün enerjilerini ahenkleştirme veya yansıtma özelliğine sahiptir. 

Yaratılışın bu "zikzağı"na "Yıldırım Çarpışı" denilir. Enerjinin yoğun maddeden çeşitli evrelerden, Sefirot ve Yaratılış Alemlerinden Hayat Ağacı denilen şemadan tekrar kaynağına dönüşüne de çizdiği ters zikzak yoldan dolayı "Yılanın Yolu" denilir.

Simyager için, üçüncü ve dördüncü seviye veya yaratılış küresi arasında bir yerde, enerji, maddenin gelecekteki bir koşulda veya onuncu seviyede, yaratılışına meydan verecek özellikleri üstlenmektedir. Bu enerjinin adı Prima Materia, Kaos ve kitabi Mukaddes'te Spiritus Mundi olarak söz edilir, ayrıca başka adları da vardır. Burada ikilem tam oluşur ve daha önceden var olan kutuplaşmanın potansiyeli veya fikri yerine gerçek anlamda kutuplaşma varolmaktadır. Enerji aktif ve pasif tarzlara bölünür. Aktif enerji can veya yaşam enerjilerini oluşturur ve pasif enerji de maddeyi oluşturur. "Homer'in Altın Zincirinde", aktif enerji Niter ve pasif enerji Tuz olarak geçer.        

Can enerjileri iki şekilde tezahür eder, Ateş ve Hava. Her ikisi de esasen aktiftir. Ateş biraz daha aktiftir, Hava ise, kısmen Su elementi içerdiği için biraz daha pasiftir. Potansiyel madde enerjisini Su ve Toprak olarak tezahür eder. Bu elementlerin aynı adı taşıyan maddi oluşumlarla herhangi bir ilgileri yoktur ve bundan dolayı baş harfleri büyük gösterilmiştir ve üzerinde yürüdüğümüz toprak, içtiğimiz su, solduğumuz hava ve yemek pişirdiğimiz ateşten ayırt etmek için "Elemental" denilmektedir. Onlar aslında her biri kendine özgün özellikler ve ayrıca önceden söz ettiğimiz on şuur seviyelerini taşıyan enerji durumlarıdır. Elementlerin ayrıca birbirleriyle belirli karşılıklı etkileşimleri olup simyanın Üç Prensibini oluştururlar. Bundan dolayı aslında enerji-maddenin dünyamızda tezahür edebileceği kırk yön vardır. 

Simyanın Üç Prensibi Kükürt, Cıva ve Tuzdur. Aynı "Elementler" gibi bu prensipler kimyadaki elementler veya bileşimler gibi somut ifadeler değil "Felsefi" olarak düşünülmelidir. Simyasal kükürt veya şeylerin Ruhu enerjinin canlandırıcı prensiplerinde (Ateş) ve zihinsel prensiplerinde (Hava) hakimdir; Simyasal Tuz veya şeylerin fiziksel bedeni bilinçaltı güçlerde, psişik ve içgüdüsel zihinde (Su) ve somut maddede (Toprak) hakimdir; Simyasal Cıva veya genel olarak yaşam gücü zihinde (Hava) ve içgüdüsel ve psişik enerjide (Su) hakimdir, bu bağlamda Kükürt'ün yüksek güçleri ve maddesel beden arasında bir köprü görevini görür.    

Mineral alemde hakim enerji Toprak, az Su ve çok az Hava veya Ateştir. Bitkisel alemde hakim enerji Su ve Hava olup az Ateş ve az Toprak vardır. Hayvan aleminde hakim element Ateştir, sonra Hava ama az Topraktır. Bu özellikleri idrak etmek gerekir, çünkü çabalayan uygulamalı Hermetist için aşağıdaki bilgileri anlamakta açıklık getirir. Örneğin, yukarıdaki tanımları kullanarak diyebiliriz ki bitkisel alemin bol miktarda içgüdüsel enerjisi (Su) ve zihni (Hava) var, ama az direkt enerji (Ateş), çünkü bu pasif olarak güneşten alınmaktadır. Ayrıca az fiziksel maddesi var (Toprak).    

Doğuda esas Elementleri ve Felsefi Prensipleri az çok aynı Batıdaki gibi tanımlanmaktadır. Esas ayırtısız  yaratıcı enerji gerek Hint felsefesinde, modern okültizmde ve Yeni Çağ çevrelerde akaşa veya Ruh olarak bilinir. Ancak, akaşa'nın iki yönü vardır, biri Niter diyeceğimiz aktif yönü, diğeri Tuz diyeceğimiz pasif yön. Niter enerjileri aynı zamanda Kundalini gücü, veya ruhsal güçler olarak bilinir. Simyada buna Gizli Ateş denilir. Tuz, aynı zamanda Can Enerjisi veya prana olarak bilinir.   

Can enerjisinin işlevi fiziksel yaşam biçimleri ve varlığı sürdürmektir. Tamamıyla içgüdüsel ve bilinçaltıdır, yoğun bir şekilde kozmik devinimler, astrolojik titreşimler ve diğer doğal olaylar tarafından etkilenir. Gizli Ateşin işlevi insanlıkta "benlik" hissini geliştirmek, bu onun tek barındığı ortamı yaratır. En düşük çalışma seviyede bu egodur, en yükseğinde ise Tanrısallıktır, her ikisi aynı sikkenin değişik yüzüdür. Biri "benin" fiziksel dünya ve diğer insanlara karşı ilişkileriyle ilgili yüzüdür, diğeri ise "benin" bütün Yaratılışa ilişkisiyle ve yaratıcı paydaşı ile ilgili yüzüdür.

İnsanlığın büyük çoğunluğunda bu Gizli Ateş veya benlik şuurunu özgür bir şekilde açığa çıkaran enerji, omuriliğin dibinde bir yılan gibi kıvrılmış uykuda beklemektedir. Bu enerjinin sadece küçük bir kısmı sızarak Sefirot veya çakra seviyesine ulaşmaktadır. Böylece insanda bir şuur odaklanması yaratır. Eğer kafatasın tepesine veya ötesine çıkarsa ruhsal bir uyanış veya aydınlanma yaşanabilir ve enerji inip tekrar çıkabilir, böylece psişik merkezler açılıp psişik güçler ve benzeri şeyler ortaya çıkabilir.    

Gizli Ateş fiziksel bedende geçici bir Can Enerjisi zayıflaması sonucunda yükselir. Bundan dolayı birçok ruhsal uyanışlar büyük fiziksel stresler, hastalıklar veya ölüme yakın deneyimler yaşandığında ortaya çıkar. Gizli Ateş çeşitli psişik-fiziksel akımların içinden yükselip parlak bir ışık küresiyle çevrilir.

Bedenin fiziksel Can Enerjisinin baskı altında tutulmasından sonuçlanan Gizli Ateş, çeşitli şekillerde oluşan etkiler ortaya çıkarır:

- Bazı kişiler parlak ışığı bir melek, Yüksek benlik veya "Kutsal Koruyucu Melek" olarak görür, başkaları bir ruhsal öğretmen olarak görür.

- Astral seyahat gerçekleşebilir ve bu durumda yakın ortam algılanabilir.

- Kontrol dışı fiziksel hareketler yaşanabilir, bunlar tipik "kundalini belirtileridir": sallanma, hızlı nefes, gövdede ritmik hareketler, baş dönme, Firavun gibi dimdik oturma gibi.

Bir süre sonra, enerji inecek ve omuriliğin dibine geri dönecektir.

Kişi bu uyanmanın şuuru üzerinde sadece fizik ötesiyle ilgili olmayan etkilerine uyum sağlaması biraz zaman sürecektir. Nispeten daha da az olsa da fizik bedeni de değişecek, işlevleri iyileşecektir, böylece gerçek anlamda birkaç seviyede  "yeniden doğma" yaşanacaktır. Yine de, daha kalıcı şuur değişiklikleri yapılacaksa bu güç aktarımıyla işbirlik yapmak bireyin aklına veya "benliğine" kalmıştır.

Anlaşıldığı gibi, kundalini kavramı veya Gizli Ateş iki kutuplaşma kavramıyla ilintilidir: birincisi ayrıntısız yaratıcı enerjidir; ikincisi de bu enerjinin maddi yaratılışın her zerresinde kilitlenmiş olması ve insanlıkta omuriliğin dibinde odaklanmasıdır. 

Bu enerji fiziksel zayıflık yerine psişik deneyimlerden dolayı yükseldiğinde, bu Can Enerjisinin bedenin belirli yerlerinde toplanmasına neden olabilir ve fiziksel ve psişik rahatsızlıklara neden olabilir. Enerji kafada yoğunlaşmışsa ruhsal bir uyanış yanılsamasını ve ayrıca gelip giden omuriliğinden aşağı ve yukarıya inip çıkan "sıcak ve soğuk" hisleri verebilir. Ancak Gizli Ateşin Can Enerjisini dağıtma etkileri değil de, direkt etkileri aşağıdaki etkileri yaratabilir.

Enerji başın üstüne çıkarsa, o zaman bedendeki Can Enerjisi üzerinde direkt çalışmak ve onu psişik deneyim ve ruhsal uyanma için kullanma olasılığı doğar.

Kısacası, fiziksel bedenin enerjisi üzerinde yoğunlaşmadan daha önce psişik merkezler Gizli Ateş tarafından uyandırılmalı ve arındırılmalıdır.

Böylece psişik alıştırmalarımız ve ezoterik meditasyonlarımız, zihin, beden ve şuurumuzu içimizde derin bir şekilde gömülü Gizli Ateşin açığa çıkmasına hazırlamaktır. Kan, sinir sistemi ve salgı bezlerinin adım adım temizlenmesiyle Can Enerjisinin Gizli Ateş üzerindeki "zincirleri" azalır ve yok olur, böylece boşalmaya bekleyen bir basınç gibi sürekli mevcut güç ve enerji aniden bırakılan gergin bir yay gibi harekete geçer. Böylece, aslında Yılan hiç uyumamaktadır, onun varlığına ve potansiyel yararına karşı uyuyan biziz.  

 

 

Gizli Ateş ve Sefirot

"Ve adamı kovdu; ve hayat ağacının yolunu korumak için, Aden bahçesinin doğusuna Kerubiler, ve her tarafa dönen kılıcın alevini koydu." Tekvin 3:24, Kitabi Mukaddes  

"Hayat Ağacı"nın kullanımı modern ezoterizm için bir yandan bir armağan, diğer yandan da bir lanet olmuştur. Anlaşıldığı zaman "Hayat Ağacı" hem mikrokozmik (küçük evren, insan), hem de makrokozmik (büyük evren) seviyelerde Yaratılışın çalışan bir modelini sunmaktadır. Ancak, birçok kişi kişisel seviyede başaramamaktadır. Hayat Ağacı konusunda genelde çok yetersiz bulunan bilgiyi inisiyelerin fizyolojik olaylarla ilgili kişisel sorunlarına uyarlama yeteneği konusunda modern ezoterik çevreler son derece yetersizdirler. Bunun birkaç sebebi vardır: Birincisi, birçok modern ezoterist öğrendiklerini kişisel seviyede doğru olup olmadığını yaşamadan sadece tekrarlamakla yetinirler; İkincisi, Kabalanın dili çok seviyelidir ve aynı kelimenin birkaç anlamı vardır, böylece kelimeleri kullanan birçok kişi onların tam anlamını bilmemekte veya hangi seviyede yorumlanacağını bilmemektedir; Üçüncüsü, Hayat Ağacı şeması aşırı titiz ve bölmelidir. Birçok Kabalist içsel realitenin Hayat Ağacının iki boyutlu resmi izin verebileceğinden çok daha esnek olduğuna uyum sağlayamamaktadır. 

Bu sorunlar "Tek Ağaç" ama "Dört Alem" fikri tarafından daha da karmaşık bir hale getirilmektedir, çünkü ruhsal aydınlanma ve kundalini'yi uyarmanın yarattığı krizin kabalistik uygulamalara ilişkisi konusunda manalı, pratik bilgi bulmak neredeyse imkansız bir duruma getirmektedir. Daha berrak ve açık Taoist ve Tantrik sistemlerle karşılaştırıldığında, bu kadar çok Amerikalı ve Avrupalının neden bu sistemleri, kültür ve tarih bakımdan kendilerine daha yakın olanların yerine tercih ettikleri ortadadır.      

Bilgi aktarımında mevcut bu sorunları çözmeye yardımcı olmak üzere, sadece edindiğim veya konuları tartıştığım diğer kişilerin deneyimleri burada içerilecektir. Teori teori olarak geçecek ve deneyim deneyim olarak geçecektir. İletişimi açık ve direkt tutmak için basit Kabalistik kelimelerin anlamı açıklanacak ve tekrar tanımlanacaktır. Kişisel deneyime ilgisi olmayan kafa karıştırıcı ve ilgisiz tanrı formları, mitolojiye ve kozmolojiye atıflara yer verilmeyecektir.    

 

 

Uyuyan Yılanı Uyarmak

"Ve Musa'nın çölde yılanı yukarı kaldırdığı gibi, böylece İnsanoğlunu da yukarı kaldırmak gerekir, ta ki, iman eden her adamın onda ebedi hayatı olsun." Yuhanna 3:14-15, Kitabi Mukaddes  

Küçük Defetme Pentagram Ritüeli çoğu zaman majisiyen olmaya heveslenenlerin başladıkları ilk ritüeldir. İşlevi tek kişilik solo ritüellerin temel mekanizmasını öğretmek ve yıkıcı enerjilerin uygulayıcının çevresinden uzaklaştırılacağı veya bertaraf edileceği temel teknikleri vermektedir. Ritüelde kullanılan semboller daha karmaşık ritüellere esastır. Ancak Küçük Ritüeli daha etkili diye göz ardı etmek bir hata olur. Ne kadar basit veya karmaşık olursa olsun, uygulayıcının yeteneği kadar etkilidir. Küçük Defetme Pentagramı Ritüelinin düzenli kullanımı düzensiz veya özensiz uygulanan daha sofistike ritüellerden daha etkin olabilir.        

Toplam olarak Batı Majide yaklaşık altı temel ritüel vardır ki Altın Şafak Hermetik Cemiyetinin etkisini yansırlar: 1) Küçük Defetme Pentagram Ritüeli 2) Büyük Pentagram Ritüeli 3) Küçük Heksagram Ritüeli 4) Büyük Heksagram Ritüeli 5) Gül + Haç Ritüeli. Yıldırım Kılıcı düzensiz gözükmekte, ama o da eş çalışma Yükselen Yılan alıştırmasıyla birlikte ele alınacaktır. 

Bunların arasında Orta Sütun Çalışması isteğe bağlıdır. Ancak Orta Sütun Çalışması beden enerjileri veya Can Enerjisini arındırıp Gizli Ateşe kanal açmak için en çok işi yarayandır.   

 

 

Orta Sütun Çalışması

"Galip olanı Allahımın makdisinde sütun edeceğim, ve artık dışarı çıkmayacak; ve onun üzerine Allahımın ismini, ve Allahımın şehrinin, Allahın gökten inen yeni Yeruşalimin ismini ve benim yeni ismimi yazacağım." Vahiy 3:12, Kitabi Mukaddes 

Orta Sütun Çalışmasının birkaç çeşidi vardır, ama temelde hepsi aynıdır. Israel Regardie tarafından "Gerçek Şifa Sanatı" kitabında önerilen Elementler ister kullanılsın veya kullanılmasın, veya ister (daha yaygın kullanılan) Regardie'nin "Orta Sütun" kitabında daha sonra önerdiği Sefirot/gezegen tekabülleri kullanılsın veya kullanılmasın önemli değildir. Aurum Solis cemiyetinin kullandığı yöntemler de bir alternatif alıştırma olarak ele alınacaktır.  

Orta Sütun Çalışmasının teorik bazına göre imgeleme, nefes ve konsantrasyon ile, genelde Yetzirah olarak tanımlanan yaratışın psişik enerjisi yönlendirilebilir ve Gizli Ateşi frenleyen Can Enerjisini arındırabilir. Psişik merkezlerimiz duygusal, ahlaki ve maddi tortulardan temizlendikçe, onların aracılığı ile çalışan kozmik enerjiyi daha iyi yansıtabilir. Enerji dolaşımı sağlayan Orta Sütun auramızın dış yüzeyini düzlemekte, her yönde enerji akımı artırmakta, böylece küçük ve büyük enerji kanalları daha çok Can Enerjisiyle arınabilir ve güçlenebilir.      

Orta Sütun tarafından tanımlanan kanallar daireseldir. Genelde yansıma özelliğine sahip büyük, temiz ve parlaktırlar. Regardie diyor ki psişik merkezlerin renkleri bilinmiyorsa onları büyük parlak elmaslar olarak düşünmek gerekir. Sonunda uygulamacının bütün aurası ısı ve ışık yayan parlak genişlemiş bir elmas olarak hayal edilmelidir. 

Orta Sütunun güzelliği birçok ezoterik uygulama gibi katmanlı bir çalışma olması ve sonsuz miktarda esneklik ve gelişme potansiyeli taşımasıdır. Uygulamacı imaj yönlendirme becerisini geliştirdiği yeni olasılıklar artmaktadır.

Orta Sütunun ana hareketlerinden biri de "Işık Pınarı"dır. Burada uygulayıcı ayak tabanlarından yukarı doğru parlak bir enerjinin hareket ettiğini be başının tepesinden dışa fışkırıp aurayı kapsayıp güçlendirdiği, kaba titreşimleri berrak ve parlak bir hale getirdiğini ve sonunda da ışığın tekrar ayaklara geldiğini hayal eder. Bu devresel imajlar birkaç kez tekrarlanır. Bu alıştırmanın kilit kısmı, Gizli Ateşin açığa çıkmasını hazırlayan bedenden geçen orta kanaldır. Bu Doğu yöntemlerde: Çin Çi Kung, Hint Tantra ve Tibetli Vajrayana yogadaki uygulamalara benzerdir.

Bu kadarını söyledikten sonra Gizli Ateşin açığa çıkarılmasında Doğu ve Batı yöntemler arasında bazı farklar vardır. Psişik merkezler üzerinde direkt çalışma ve omuriliğinden yukarı tırmanma, Orta Sütun Çalışmasına kıyasla daha travmalıdır. Bundan dolayı, birkaçı hariç, Gizli Ateşin direkt uyarılmasına yönelik yoga teknikleri bir gurunun denetimini gerektirir. Uygulayıcının hareketlerinde gerekli kısıtlamalar yakın denetim ister ayrıca Amerikan ve Avrupalı kültürde günlük yaşam için pratik olmayan sistemlerdir.

Aşağıda inceleyeceğimiz bazı benzerlikler mevcutken, önemli farkları şöyledir:

1) Hint yoga esas olarak en hızlı şekilde fiziksel alemden kurtulmaya yöneliktir. Batı yöntemleri maddi dünyayı terk etmeden, madde ve psişik varlığının mükemmelleşmesini amaçlar.   

2) Çin yogası veya Çi Kung, maddi dünyanın mükemmelleştirilmesine, hatta bedeni bir "Işık Bedeni" olarak ruhsallaştırmaya yönelik olması açısından Batı yöntemlere daha yakındır. Ancak eterik (esiri) seviyesinde (nadi'ler veya akupunktur noktaları) başlaması açısından Hint yogasına daha yakındır. Bu "alttan yukarı, içten dışa" yaklaşım Orta Sütun'un "yukarıdan aşağı, dıştan içe" yönteminden farklıdır. Eterik beden erken safhada  etkilendiği için etkiler daha dramatik ve hazırlıksız olanlara potansiyel olarak daha travmalıdır. Orta Sütun Çalışmasında eterik beden çoğu zaman en son etkilenen şeydir. Bunun sebebi gerek kullanılan sembolizm, gerekse de konsantrasyon, imgeleme ve meditasyon yeteneklerinin geliştirme gereği esas itibarıyla uygulayıcının zihinsel görüşünü uzun bir süre etkilemektedir. Sadece uzun bir süre, yaklaşık olarak bir yıl günlük bazında uygulandıktan sonra Orta Sütun Çalışmasının etkileri astral bedene yerleşmeye başlıyor ve bir süre sonra uygulayıcının eterik ve fiziksel bedenlerine de süzülür. Bir kaynağa göre en ileri yoga uygulayıcısının Kundalini'yi özel çalışmalarla açığa çıkarması için en az üç yıl gerekir. Söz ettiğimiz bu "açığa çıkarma" basit anlamda değil, doğal ifadesinin önündeki engellerin çıkarılmasıdır. Bu önemli bir noktadır, çünkü genelde denilir ki kundalini'yi yaşamak için çoğu kez yirmi yıllık ezoterik uygulamalar, veya Hatha yoga bile gerekir. Nicholos Flamel Felsefe Taşını aynı sürede yarattı. Yakın tarihte simyager Jean Dubuis bir workshop'ta son derece tehlikeli Flamel Metodunun üç yılda tamamlanabileceğini söyledi. Belki de simyager için, Felsefe Taşının içsel yaratılışı kundalini deneyimden farklı bir şey değildir ve Felsefe taşının dışsal yaratılışı Kozmik yaratıcı enerjiyi iradeyle yönlendirebilmektir.                 

3) Tibet sistemleri Çin ve Hint sistemlerinin arasında bir yerde işlerler. Çünkü hem ruhsal kurtuluşla ilgilidirler, hem de bedensel özlerinden inşa edilmiş bir eterik bedenin yaratılışıyla ilgilenmektedirler. Elmas Beden veya Gök Kuşağı Bedeni saf ışıktır ve üstadın iradesi doğrultusunda oluşabilir. aynı Çin ve Hint sistemeleri gibi, Tibetliler uygulayıcıların akıl ve duyguları arındırmak için ritüeller ve ayrıca antropomorfik ve geometrik görsel imajlar kullanırlar. Orta Sütun Çalışması yapıldığında Pentagram ve Heksagram ritüelleri bu işi görmektedir.

Böylece Doğu ve Batı uygulamaların arasında esas farkı işlev ve başlangıç noktası olarak özetleyebiliriz. Doğu, insanoğlunun fiziksel enkarnasyona bağlayan cehalet bağlarını bir bir çözerek kurtuluşu sağlamaya çalışır. Batı maddi realitede ruhsal realiteyi yansıtmaya çalışarak maddi dünyayı mükemmelleştirmeye çalışır. Bu başarıldıktan sonra üstat iradeye bağlı olarak dezenkarne olabilir. Batı yaklaşım dünyada daha aktif olmayı ve onu dönüştürmek ister, diğer yandan Doğu yaklaşım dünyayı geçici bir yanılsama olarak görür, bundan dolayı daha pasiftir. Bu tür felsefeler, bütün inanç ve kültürler gibi en erken kaynaklarının fiziksel çevrelerini yansımaktadır. Tropik ve tropik altı bölgelerde zaman anlayışı, gıda stoku yapılmayan bir kışın topluma ölüm getireceği kuzey küreye nazaran daha az önemlidir. Arktik bölgelerin soğuk ve acımasız realiteleri değişik bir teori ve teknik yaratırlar ve tarımsal alanlara nazaran farklı ideal (tanrılar) getirirler. Birisinin avcı göçmen olması veya tarım ağrılıklı bir toplumda yaşaması yaşadığı fiziksel ortama bağlıdır, bu da değerler, ihtiyaçlar ve ayrıca ruhsal felsefe ve tekniği etkiler.          

Başka bir ülkenin veya kültürün ezoterik uygulamalarını seçerken bunların üzerinde önemle durmakta fayda vardır: O sistem nasıl gelişti ve hangi şartlarda?  Bu şartlar günümüzde ve potansiyel uygulayıcının yaşamında halen geçerli midir? Mevcut şartlar itibarıyla uygulamalar ilerici mi, yoksa zamanı geçmiş mi? diğer bir deyişle ileriyle doğru yönelik mi, yoksa efsanevi bir "altın çağı"n idealleştirilmiş şekilleri midir?  

 

 

Tuz, Satürn, Cinsel Vecit ve Ruhsal Saadet

"Kalbin etrafında dolanmış yılan Adımdır!" Keldani kehanetler  

Tuz bilgelik ve öğrenim sembollüdür ve kuyruğunu ısıran, sınırlılık sembolü Büyük Yılan Ouroboros ile ilgilidir. Bu bağlamda dünyayla yakın bir ilişkisi olduğu gibi aynı zamanda bütün maddi yaratılışla ve hiçlik veya Sonsuzluğun sınırında olan şeylerle de ilgilidir. Bir 15. asır elyazmasında yılan iki renkten oluşmuştur, kırmızı ve yeşil. Kırmızı dışta ve yeşil içtedir. Yeşil, Doğanın ve Venüs'ün sembolü Çalışmanın başlangıcıdır. Kırmızı, Felsefe Taşın ve Marsın rengi Çalışmanın sonudur.

“Sapiens dominabitur astris” (Bilgeli olanlar yıldızlara hakim olacaktır). İçimizdeki astrolojik dengesizlikleri düzelttikçe (psişik merkezler veya çakralar), dışımızdaki astrolojik şartların bize karşı daha az negatif etkileri olur. "Yıldız" güçleri üzerinde hakimiyet kurarız ve "istediğimiz zaman mabedimizde güneşin parlamasını sağlayabiliriz".

17. yüzyılda Jakob Boehme'nin öğrencisi Gichtel kozmik spiral veya "Doğa Tekerliği" insan bedenine koydu. J.G Gichtel'in 1898 yılında yayınlanan Theosophica Practica'da Satürn taç, jüpiter alın, Mars boyun, etrafında yılan dolanmış Güneş de kalp, karaciğer venüs, Merkür dalak ve Ay cinsel organlardır. Dikkatimizi çeken yılanlı kalptir. Buraya ayrıca Ateş Elementini yerleştirir.       

Mısırlı inisiyelerine ayrıca skarab (bok böceği) denilirdi çünkü kendi yenilemelerinin yumurtalarını iterek yuvarlıyorlardı.

Dennings ve Philip'in Majikal Felsefe'nin 3. cildinde alın bölgesi Orta Sütun Çalışmasında (Bu eserde ona verilen ad "Kalelerin Uyarılması" (1. Formül) ve her merkezde imgelenen renkler değişmektedir. En sonunda da Kadüs'ün yükselen çift yılanı da verilmiştir. Alın Satürn'e addedilmiştir ve Yesod merkezini dengelediği ve Aurum Solis ve Altın Şafak Cemiyetlerinin verdiği diğer merkezlere güç kattığı da yazılmaktadır. 

Simyasal olarak Tuz, Elemental Toprak ve Elemental Suyun (Assiah ve Yetzirah) birleşiminden meydana gelir, Gizli Ateş Tuz'da (maddi beden) "saklıdır" ve açığa çıkmak isteyen bilinçaltı, içgüdüsel güçleri simgeler. Bazen kontrolsüz ve zayıf bir şekilde açığa çıktığında "Cehennem Ateşi" de denilir, arındırıcı etkileriyle öğrencinin bedeni be psişik yapısında önemli yıkım gerçekleştirebilir. Bu bazen ölümden sonra içsel yenilenme yaşamış insanlar tarafından yanlışlıkla "Araf veya Cehennem" sanılan 31. Yol veya Ateş yolunda açıkça görülür. Bu Yol ayrıca ruhsal rehberlik ve evrim sembolleri Şin harfi ve Merkür'ün yönetimi altındadır. Notarikon ile ilgilenenler için Şin'in sayısal değeri 300 aynı zamanda İbrani deyim "Canlı Tanrı'nın Ruhu" ile aynıdır.

"Gerçi tövbe için su ile ben sizi vaftiz ediyorum; fakat benden sonra gelen, benden daha kudretlidir; onun çarıklarını taşımağa ben layık değilim; o sizi Ruhülkudüs ile ve ateş ile  vaftiz edecektir." Matta 3:11

Şin harfi sık sık meditasyonda bir İlahi Işık, Yaşam, Aşk veya varlık sembolü olarak kullanılır. Başın üzerinde tam taca değdiği imgelenir sonradan başın içinde imgelenir (çünkü Yaratılış Kitabı Sefer Yetzirah'ta akıl ve sinir sistemiyle ilgilidir), sonra da kalbe inip oradan uzanarak meditatörü bir alev denizinde sarar. Üç alev şeklinde Yod harfi veya diller içerdiği için, bazen kutsal ruhun inişindeki alevli diller ve çeşitli üçlem kavramlarına bağdaştırılır.  

Bu konuda birkaç dini yorum yapmak mümkündür: Örneğin Vaftizci Yuhanna'nın tövbe ve Yetzirah'ın Su dünyasına giriş inisiyasyonu verirken, İsa'nın Ruhun Ateşine veya tam üstatlık mertebesine inisiyasyon  verdiği görüşü savunulmuştur. Diğer bir yoruma göre, Vaftizci Yuhanna Su Yolu olan 29. Yoluna dek inisiyasyon veriyordu ve diğer yandan İsa havarilerine daha zor ve engebeli Ateş Yolu veya 31. Yolun inisiyasyonunu veriyordu. Bunlardan hiçbiri kesin bir yanıt değildir, sadece kutsal metinleri inisiyatik uygulamalar çerçevesinde anlamanın Kabalistik bir çabasıdır. Ama Kutsal Ruh veya Ruhülkudüs kavramı daha bilgilendiricidir. Bu terim Yahudiler tarafından Babil esareti sırasından uyarlandı ve Yahudi mistik inançlara Farisî (İranlı) ve Keldani etkileri göstermektedir.        

Kutsal Ruh (Ruach Elohim) terimin kökeni Zend Avesta'dandır ve aslı Spenta Mainyu, veya “Kutsal (Yaratıcı) Ruh”tur. Esas kaynakta yaratıcı güç açıkça belirtilmemişse de ima edilir, ancak Yahudi ve Hıristiyan geleneklerden modern dillere çevrildiğinde bu anlamın kaybolduğu görülür. Spenta Mainyu arındırıcı ve yenileyici bir enerji ve zekadır ve kozmik topluluk olarak emrinde altı veya yedi zeka vardır.   

Spenta Mainyu, Ahura Mazda'nın (Ulvi Zeka, Tanrı) kendini gerçekleştirme kalitesi veya faaliyetidir; Evrenin yaratılış ve evrimine yol açan kendiliğinden üreten enerjidir. Spenta Mainyu dinamiktir ve yaratılış devamlı bir süreçtir. Zerdüşt için kutsallık aynı zamanda bolluk, bereket ve sağlık anlamına gelir. Spenta Mainyu evrende bereket ve gelişme prensibini temsil eder." (F. Mehr, sayfa29) 

Bu güç ve varlıklar, anlamı "kutsal güç kelimesi" olan Mathrem, veya Mathra'yı içerir. Bu da Hintistan'da mantra  ve Orta Doğu ve Mısır'da "Güç Kelimesi" uygulamalarının temelidir. Aynı YHVH'in bütün İbrani Kutsal İsimlerin kaynağı olduğu gibi, Mathrem, veya Mathra'yı bütün diğer mantraların kaynaklandığı mutlak bir mantra olduğu inanılır. Bundan söz ettik çünkü İran ve Babil'de sonradan yarı bağımsız olarak gelişecek olan Doğu ve Batı ezoterik uygulamaları bir bütün şeklinde görmek mümkündür. Bir bakıma bugün bildiğimiz şekilde yoga, kabala, simya ve majinin esas ortak menşei olduğu söylenebilir. O zamanki sanat ve mimari Yahudi ve Mısır geleneklerdekini yakın kanatlı varlıklar, gezegensel şemalar ve Hayat Ağacının ve dolanmış iki yılan motifinin erken varyasyonlarını gösterir.     

 

 

Kozmik Ateş Üçgeni

"Başarılı üstat, Büyük Çalışmanın malzeme bilgisiyle donanmış olmalı; ayrıca inanç, sessizlik, kalp saflığı ve dua şevkiyle dolu olmalıdır. Tepesinde Felsefi Civanın hiyeroglifi bulunan kapıdan geçtikten sonra Büyük Çalışma'nın esas operasyonlarını - kalsinleme, çözündürme, arındırma, Hermes'in kapalı şişesine koyma, şişeyi Athanor'a (fırın) aktarma, pıhtılaşmak, çürüme, kapatma, çoğaltma ve projeksiyon; ve Felsefe taşı Petra Philosophalis'e ulaştığında bile onun görkemli bir ejderhanın rehinde olduğunu görür."       

Amphitheatrum sapientiae aeternae, Heinrich Khunrath

Simya yazmalarında Satürn, Cıvaya ilintilidir ve onunla aynı belirsiz cinsiyet veya adrojenliğe sahip olup ‘Mercurius senex’ adını alır.

Tifaret'te geometrik sembol su ve ateşin içi içe üçgenleri veya Davud Yıldızıdır. Hayat Ağacının gezegensel Sefirot(lar)'a (Satürn'i  boyundaki Daat'a kaydırıp) bağlanmak için bu yıldızı genişlettiğimizde (ucu aşağı bakan) Su Üçgeni Mars, Jüpiter ve Ay kürelerini birleştirir. Ateş Üçgeni Satürn, Venüs ve Merkürü birleştirir.   

Orobouros kendisini kısıtlayan (Satürn) kozmik enerji olduğu gibi, Venüs de bir prizmanın güneşin ışığını böldüğü gibi kendisini yaşamda (bitkisel özelliği) çoğaltan yaratıcı güçtür. Merkür birçok açıdan aynen Satürn gibi androjendir (çift cinsiyetli) ve yaratılışın ateşini kontrol edip Felsefe Taşının yaratılışında yönlendirir. Merkür Kadüs veya iki yılanın dolandığı kanatlı asayı tutar. Kanatlar yüceltmeyi ve yılanlar yaratılışın temel güçlerini simgeler. genelde yedi olarak gösterilen birbirlerini kesiştiği noktalarda renk tayfın renklerini ve beyazı (Venüs) gösteren psişik merkezler vardır. Şemanın ortasında irtibat kurmaya umabileceğimiz yaratılışı birleştiren, canlandıran ve ahenkleştiren kozmik yaratıcı güç güneş vardır. O merkezidir ve bütün diğer gezegenler, psişik merkezler veya Kozmik enerji türlerini denetler ve kontrol eder. 

Güneşin ateşiyle irtibat kurmakla, diğer psişik merkezlerinin ateşlerini (Venüs aracılıyla) açabiliriz ve Satürn'ün kısıtlayıcı ve aydınlatıcı enerjisini Aklı veya Merkür güçleriyle daha kolay yönetebiliriz. 

Özellikle Venüs ve Merkür olmak üzere, gezegenlerin bu çok yönlü özelliklerini anlamak için Tiparete dek Yol Çalışmaları yapmak önemlidir. Aşağıda vereceğimiz teknikleri uygulamak için bunlar şart değilse de, teorik tarafı anlamak için yararlıdır.  

Ancak, yine de Kürelerin birbirlerine ilişkilerini anlamak için aşağıdaki fikri temel alarak bir dizi meditasyona başlayabiliriz:  

Venüs bitkisel ve bilinçaltı tarzında yenileyici, duyusal ve aktif yaşam gücüdür. Isı, ışık ve duyguya tepki verir. İniş yolunda Venüs Güneş'in ışınlarını renk tayfının birçok farklı yönüne bölmektedir, bu şekilde elle alsak çoğulluk ve birlik arasındaki ilişkiyi, psişik merkezleri ve gezegenleri ve özgün doğalarını daha iyi anlayabiliriz. Yükseliş yolunda Venüs gerek gezegensel, gerekse de kişisel (psişik merkezleri) halen çok renkli olsa da farklı enerjileri tekrar birleştirir ve onları tek bir güce ahenkleştirip Güneşe saf ışık olarak geri dönmesini sağlar.

"Bu Felsefe Taşı büyüyen yeşil şeylerde gelişir. Şeylerin yeşerip büyüdüğü Yeşil'in tekrar eski doğasına indirgendiğinde, gizli bilimimizin yolunda çürütülmelidir."  Splendor solis, Trismosin       

Felsefe Taşı doğanın yeşermesiyle (Netzah) yapılır ve kaynağına (Tifaret) çürüme yoluyla dönmektedir (Tarot'ta Ölüm Kartı ve bağlı olduğu Netzah-Tiparet yolu, Nun).

Merkür Venüs'ün ayrışma hareketinin yaydığı değişik enerjilere şekil ve anlam verir ve onları Kadüs'ün (Hermes'in çift yılanlı asası, ayrıca tıp sembolünde kullanılır) simgelediği temel güçler olarak yeniden birleştirir. Merkür Ruhun Psychopomp'u veya Rehberidir ve Venüs'ün temsil ettiği güçleri yönlendirir. Hem venüs ve Merkür Kabalistik Ağacının iki Sütunun dibinde bulundukları için fiziksel, astral ve mental alemlere erişip değerlendirirler ve bir dereceye kadar üçünü de etkileyebiliriler. İniş yolunda Merkür beden, akıl veya ruh için form ve yapılar yaratır. Yükseliş yolunda Merkür derslerini unutturmadan formun sınırlarından kurtulmamızı sağlar.        

Yılan ilkel güç veya enerjidir. Ateş ve su yaratılışın iki prensibidir ve hava ve toprak onları takip eder. Yılan derisini bırakıp değiştirdiği için yeni hayat ve yenilemenin sembolü olarak görülür. Aynı zamanda tehlikeli ve öldürücüdür ve su kaynaklarında ve çöllerde "koruyucu" bekçi rolünde de görülür. Üzerinde kontrol ve hakimiyet sağlandığında güçlü ve öldürücü, ama aynı zamanda yaratılışa temel ve belki de yaratılışın geldiği  yenileyici bir güce hakim olunmuş sayılır. 

Gizli Ateş direkt olarak insanlıkta cinsellikle ilintilidir (temel yaratıcı güçler). Burada "vecit", "esrime" ve erotik dürtü arasındaki ilişki açıkça görülür ve yaşanabilir. Bir sürü "seks yoga" ve seks maji uygulamalarının türemesi bunu bir yerde doğruluyor. Ancak insanlıkta cinsel arzu, onun temel dürtüsü ve evrimsel gücü olarak hareket eder. Ayrıca, mistik deneyimin biyolojik kökenleri olduğu da önerilmiştir. En temel zevk olan cinselliği göz ardı etmekle bir seviyede vecitsel birleşimi de reddetmiş oluyoruz. Bu "küçük ölüm" veya petite morte, kendimizi bırakıp ilahi hiçlik halini yaşayacağımız "büyük ölüm"ün bir öncüsüdür.       

Mistik deneyimlere karşı doğuştan gelen dürtümüze bağlı cinsel güç, ayrıca beşeri tekamül ve yönlendirildiğimiz önceden belirlenmiş bir nokta veya hal ile ilgilidir. 

Bu önemli bir noktadır, çünkü neredeyse bütün Batı toplumlarda psikolojik rahatsızlıklar cinsel baskı ve obsesyon etrafında odaklanmıştır.

Fiziksel bedende Can Enerjisinin uygun arındırılması yapılmadan Gizli Ateşin özgür bir şekilde veya öncekinden daha fazla güçle akışı sağlanırsa, psişik beceriler, dahilik ve diğer ben ötesi haller veya sadece farklı şuur halleri yerine, aşırı fiziksel rahatsızlık gibi gözüken ama olası olarak şizofreni veya psikoz şeklinde psikolojik hastalıklarla sonuçlanabilir. 

Orgon Terapi'nin ortaya çıkaran Wilhelm Reich'a göre, bütün zihinsel-duygusal rahatsızlıklarımız fiziksel bedenlerimizde çapalanmıştır, ve bu çapalar pranayama'ya biraz benzer nefes alıştırmaları ile açığa çıkarılabilir. Beden simyanın Tuzu olduğuna göre ve "Su Elementi" aracılıyla erişebilir bilinçaltı unsurlardan kısmen meydana geldiği için, bütün duygusal ve fiziksel deneyimlerimiz fiziksel bedende silinmeyecek bir şekilde depolanır, iliştirilir veya kayıt edilir. Eğer bu bloklar veya duygusal ve fiziksel travma enerji odaklanmaları (Can Enerjisi ile yapılı) Gizli Ateş daha yoğun bir şekilde akmadan önce açığa çıkarılıp bertaraf edilmezse, o zaman "Kundalini fenomenin" o sözde negatif yan etkileri ortaya çıkar.

Uyuşturucu ve alkol suistimalleri ve cinsel aşırılıklar durumu daha da kötüleştirirler, çünkü fiziksel bedeni ve astrala bağlantısını zayıf düşürerek Gizli Ateşi açığa çıkarırlar ve eterik altyapıya hasar vererek sonunda enerji blokları azaltacağına, akıl ve beden tamir etmeye çalışırken enerji bloklarını yaratırlar.

Uyuşturucu suistimal tarafından hasar gören bir sinir sistemi Gizli Ateşin berrak, temiz ve güçlü ifadesi için dengesiz bir araç yapmaktadır. Sinir sistemimizle (Yesod-ay altında) hem fiziksel dünya, hem de iç dünyamızla irtibat kurarız. Bedeni (Malkut) Akıl-entelekt (Hod) ve içgüdüsel, yaratıcı ve duyusal dürtüler (Netzah) ile ilişkilendirir. Eğer hasar görürse benliğimizin bu psiko-fiziksel-ruhsal taraflarına tam, yaratıcı ve verimli ilişki kurması tehlikeye düşer. Eğer hasar görürse bu enkarnasyonda Kutsal Koruyucu Meleğimize (Yüksek Benlik) en direkt ve en önemli bağımız ve Gizli Ateşi (Tifaret aracılıyla) açığa çıkarma olasılığımız tehdit altındadır.    

"Bu harikalar yaratan aynı zamanda bir taş olmayan, her insanda var olan ve yerinde her zaman bulabilen bu Felsefe Taşının Büyük Sırrını (Grand Arcanum) açıkladığımda dinleyin... Ona bir taşa benzediği için değil, sadece sabit özelliğinden dolayı taş denilir, ateşin etkisine karşı koymada herhangi bir taş kadar başarılıdır... Eğer özelliği ruhsaldır desek, doğru olur. Eğer onu somut olarak ifade etsek, bu da doğru olur, çünkü ince, nüfuz eden, yüceltilmiş ruhsal altındır. Yaratılmış şeylerin en asilidir... o bir ruh veya mükemmellik timsalidir.     

A Short Guide to the Celestial Ruby, (Semavi Yakut'a Kısa bir Kılavuz)  Philethes.

 

 

Ejderhayı Azat Etme

Gizli Ateşin tam ve ahenkli işlevi psişik anatomimizi bloklardan arındırmak için gerekli süre belli değildir. Denilir ki bunun için en ileri yogiler bile en az üç yıl özel çalışmaları gerekir. Bu tür talim çok özel ve denetimli şartlar altında olduğu için, tahmin edilebilir ki modern bir Batılı için bu sürenin daha da uzun olması ve daha çok iç analiz ve danışım gerekir, çünkü genelde Batı okültist, ister Kabalist veya simyager olsun, veya her ikisi, zamanının çoğunu yalnız veya en fazlası arada bir küçük gruplarda çalışır. 

Bazı yoga ve Kabala ekolleri ve bazı Sufi çalışmaları kalbi bireysel evrenin merkezi olarak ve psişik merkezlerinin en önemlisi olarak görürler. Kalbi açarak güçlü bir sezgisellik oluşumuyla birlikte İçsel Üstadımızla veya diğer bir deyişle Kutsal Koruyucu meleğimiz (haberci) ile irtibat kurarız. Bu başın ötesine yılanın yükselişinden sonra, Yılan Dili'nin en son konaklama yeridir. Boehme ve Hermetik tasvirlerin gösterdiği gibi "Yılanla Sarılı Kalp" mistiklerin erişmeye çalıştıkları idealdir.          

Bir yoginin söylediği gibi önce "Büyük Kral"a yanaşırız ve sonra onun (Hermetistlere hiç de yabancı olmayan) yılan - dili (aynı zamanda konuşulan dil, lehçe) hareketlerini yönlendirmesine izin veririz. 

 

 

Adam Kadmon: Gizli Ateş ve YHVH

"Çünkü Allahımız yitip bitiren bir Ateştir" İbranilere 12:29 

Modern ezoterik uygulamalarda simya, kabala ve astroloji neredeyse kusursuz bir sentez yaratmak için homojen bir hale getirilmişken, bu önceki dönemler için geçerli değildi. Geleneksel olarak simya ve astroloji Yahudi Kabalasında neredeyse hiç rolü yoktu[5], ve bir yandan birçok Yahudi'nin simyager oldukları ortaya atılırken [6], çok sayıda İbranice yazılmış simya eserleri pek bulunmamaktadır. Ünlü Aşh M’saref veya "Kuyumcunun Ateşi" bile genelde gematria/ebced üzeride odaklanmış, az miktarda kimya çalışmaları içeren bir derlemedir.  

Erken Kabalistler yaratılışın birkaç evrede geliştiğini ve içinden "Bidayeti Adam" veya Adam Kadmon'un antropomorf şekli belirlendiğini ve bu ilk adamın İlahi İsmin dört harfinin üst üste konulmasıyla yaratıldığını düşündüler. Yod kafa, Heh omuz ve kollar, Vau omuriliği ve cinsel organlar ve son Heh, kalça ve bacaklardı. Her bir harfle ilgili bir sürü özellik atfedildi ve bu başlı başına bir kabalistik meditasyon ekolünü oluşturuyordu. Başka harfler ekleyerek, farklı şekilde bir araya getirerek ve sayısal değerleri eş olan harfler ile yer değiştirerek ek İlahi İsimler, başmelekler, melekler ve diğer ruhsal varlıklar çıkarıldı.

Adam Kadmon'un sözlü geleneği Mısır tanrısı Osiris'e benzerdir, çünkü Osiris parçalanıp yeniden inşa edildi, diğer yandan Adem "Düştü", parçalandı ve orijinal Ademi tekrar bir araya getirmek Kabalistin işiydi. Her birimizin onun orijinal ruhunun bir parçası olduğu söylenir ve amacımız Kabalistik yöntemlerle Yaratılışta yerimizi bulmaktır.         

 

 

Saint-Germain ve Yüce Kutsal Üçlü Bilgelik

"The Most Holy Trinsophia" (Yüce Kutsal Üçlü Bilgelik)[7] gibi inisiyatik psiko-simya kitaplarında Gizli Ateş fikri volkanik güçle ilgili ve Venüs'ün etkisi altında gizli ateş fikrini açıklar. Bunun gibi eserler simyasal-kabalistik metinlere güçlü bir benzerlik arz eder ve ya bu ezoterik okulların mistik sembolizmi kullanırlar, ya da bu tür semboller metindeki anlamları çözmek için kullanılır.    

Bu eserde, Saint-Germain Kozmik Şuurluluğun on iki derecesinden geçen inisiyasonunun ayrıntılarını anlatmaktadır. Volkanik patlamalar, lava ve alev denizleri şeklinde dünyasal ateşin tasvir edilmesi maddi ve madde ötesi yaratılışın altında yatan ve onu sürekli birleştiren ve yenileyen canlı enerji ağını simgelemektedir.     

La Tres Sainte Trinsophie on iki bölümden oluşmuştur ve her biri resmedilmiştir. Bunun en bariz benzetmesi zodyak'ın on iki bölümü ve simyanın on iki evresidir. Ayrıca yedi esas ve beş tali psişik merkez de düşünülebilir.

Hikaye Saint-Germain'in Vesuvius yanardağının lava yataklarında bulunmasıyla başlıyor, daha sonra üzerinde bir kupa olan bir sunağa gelir. Kupanın etrafında kanatlı bir yılanın on iki kez dolanmıştır. Sonra Saint-Germain muazzam bir ateş diyarına girer, ortasında yakut gözlü yeşilimtırak altın bir yılan vardır ve aydınlanmış iradenin sembolü bir kılıçla ona hakim olması gerekir. Bu davranışla öfke, nefret ve kibir şuurundan boşalır ve duyuları kontrol altına girer.

Gösterilen bir resimde de Saint-Germain bir üçgen sunağın önündedir, üzerinde karmaşık bir şamdan vardır. Temeli iki dolanmış yılandan oluşmuştur, ucunda bir lotus çiçeği ve ortasında mum vardır. Resim iki yazılı panel vardır. Birincisinde şöyle yazar: "Yük güçlü olana verilir" ve ikincisi: "Yüksek yerde ateş yak ki adak yükselip Arzu Edilene Ulaşsın." Son resim göklerin ışıkla parladığını ve bir kare ve daireyle çevrilmiş bir üçgen göstermekte. İnisiye - bu durumda Saint-Germain hayat ve Doğa Tanrıçası Aşikar Edilmiş İsis tarafından kılavuzluk edilmektedir.

Bu resimler gösteriyor ki Aydınlık çağının sonunda bile, klasik simya ve kabalistik semboller halen ezoteristler tarafından geniş çapta kullanılmaktaydı. Ancak, yönü klasik veya laboratuar simyadan felsefi veya ruhsal simyaya değişmişti. Nasıl kabala simyagerler ve Hıristiyan mistiklerin elinde radikal bir değişim yaşamışsa, simya da değişmişti. Bazı el yazmaların pratik laboratuar çalışmalar için şüpheli değerleri varken, yine de iyi ki onların içsel ruhsal inisiyasyon için halen değerleri vardır.   

 

 

Uygulamalar 

Orta Sütun

Orta Sütun hemen hemen bütün maji öğrencileri tarafından bilinen bir çalışmadır. Bu alıştırmanın ayrıntıları Israel Regardie tarafından "Orta Sütun" kitabında açıkça verildiği için, burada üzerinde durmayacağız. Onun yerine, Gizli Ateşle ilgili aşağıdaki noktalar üzerine değinilecektir:  

  1. Malkut'un kurulması

  2. Işığın dolaştırılması

  3. Işık Pınarı

  4. Malkut Keter olarak

  5. Tifaret'in Malkut ve Keter'e ilişkileri

Değinilecek ikincil hususlar da:

  1. Pentagram Ritüeli

  2. Heksagram Ritüeli

 

Malkut'un Kurulması

Malkut veya Krallık aynı anda birkaç kavramı temsil eden karmaşık bir küredir. Hayat Ağacı bedenimiz üzerine uyarlandığında Malkut ayaklarımızdır (oturduğumuz zaman dizlerimiz ve yere bağdaş kurduğumuz zaman da omuriliğimizin dibidir); aynı zamanda somut madde, yeryüzü ve tüm maddi yaratılış. Kemiklerimiz ve iliklerimizdir, bunlar Gizli Ateşin özel bir yönünü içerirler. Dünya ve Malkut konusunda söz ettiğimiz zaman önemli bir temel anlayışı içermesi önemlidir, böylece meditasyon da topraklanmış ve güvenli oluruz. Dünya ve bedenlerimize ne denli güçlü bağımız varsa, o kadar fazla enerji üretebiliriz ve yönlendirebiliriz. Bu sağlam ve derin bir temelin üzerine bir gökdelen inşa etmeye benzer. Altı yapı ne denli sağlamsa üst yapı o denli güçlü olur.

Gizli Ateş dünyada saklı olduğu için, Pentagram ritüelinin ayrıntılarıyla bir süre, hatta birkaç yıl çalışmakta fayda vardır. Temizleme, ahenkleştirme ve orada temsil edilen enerjiyi kendine ve civara dağıtma. Kuzey üzerinde tefekkür edilmesi gereken bir yön, zira Topraktır ve Gizli Ateşe gizli kapımızdır. Maddenin doğası içinde gömülü form ve yaşam veren sürekli nabız atan canlı ve diri bir enerji yatar, maddeyi enerjiye, enerjiyi maddeye çevirir. Bu gömülü özellik sabit burç olarak kuzey tarafa verilen boğa burcunun astrolojik sembolü tarafından temsil edilir. Burada güneşi simgeleyen bir dairenin üstünde ayı temsil eden bir hilal görürüz. Toprak özellikli bu karmaşık ay-güneş sembolü maddenin yoğunlaşmış ışık veya gizli ateş olduğu teorisini akla getiriyor.     

Dünyanın ağırlığını ve içinde barındırdığı ısıyla (lav ve magma eriyiği, volkanik merkez) ayak, diz ve omuriliğin dibiyle tefekkürle ilişkilendirerek, yaratılışın ilk iç ağını hissedebiliriz. Bu imajlar Malkut ve Keter birdir kavramıyla desteklenir. Ain Sof Aur'daki Keter'den sınırsız enerjinin yaratılıştan girip çıktığını düşünmek ve aynı şeyi maddi yaratılış için Malkut'ta imgelenebilir. Çoğu kez Sefirot küreleri statik varlıklar veya haller olarak düşünülür, oysa bu doğru değildir. Onlar canlı, dinamik ve sürekli birbirleriyle karşılıklı etkileşim halindeler. Bu karşılıklı iletişim Orta Sütun ve merkezi kürelerde görülür.     

 

Keter-Tifaret-Malkut Üçlüsü

Batıda ve bazı Doğu uygulamalarda, bütün çalışmalar başın üzerindeki Keter veya Taçtan enerji indirmekle başlar. Bunun sebebi, Keter'in hiçliğin veya "negatif varoluşun" sınırında olmasına ve mutlaktan enerji alıp vermesine dayanır. Bu enerji sonra kullanabilir şekle girmesi için Hesed civarında olduğu söylenen insan şuuru tarafından işlenir.

Kişisel bir açıdan, Keter veya kişisel Tacımız, bedenimize girip çıkan enerji akımını düzenlemektedir. Biz sonradan bu enerjiyi beyin ve sinir sistemi aracılıyla şuurumuz tarafından kullanılır bir duruma gelinceye dek yönlendiriyoruz. Nasıl Kozmik açıdan Kether, Varoluş ve Negatif Varoluş arasında bir köprüyse, kişisel Kether'imiz enerji ve madde arasında bir köprüdür. Kişisel varlığımızda bu epifiz salgı bezidir. 

Malkut bu Kozmik güçlerin en son yoğunlaşmasıdır ve Kozmik açıdan maddi yaratılışın tamamıdır. Kişisel seviyemizde, fiziksel bedenlerimizdir ve ayrıca içinde bulunduğumuz ve dolaştığımız çevredir. Malkut hem bir Alem (Assiah Alemi), hem de bir Küre olduğu için, kendi "Kether yönü" vardır veya en yoğundan en inceye dek maddeyi yaratma yeteneği vardır. Maddenin bu daha suptil şekillerinin kendi "Negatif Varlık" sınırları veya saf maddeden psişik alana geçeni vardır. Bedenlerimizde bu prostat, cinsel salgı bezleri, perineyum (cinsel organlar ve anüs arasındaki yer) ve omuriliğin tabanı olur.

Bu iki kutup yönlerin kavuşma yerleri Kalp Merkezi veya Tifaret'tir. Burada bütün yaratılış ahenkleşir ve zeki bir merkez etrafında bir dinamik gerilim ve dirilik durumuna getirilir. Bu zeka, diğer yaratılış yönlerini [merkezleri] idare edip birbirleriyle ahenkli bir şekilde ortak iyilik için çalışmalarını sağlar. Bu bütün organlarımıza kan pompalayan kalbimizdir; bütün diğer salgı bezlere emir dağıtan epifiz ve "Amir Bez", genelde sinir enerjisini düzenleyen Güneş Sinir Ağımızdır (solar pleksüs); ve ayrıca her bir atoma çekirdeği, güneş sisteme güneş, vs.   

Güçlerin esas düzenleyici ve aracısı rolünde Tifaret sürekli olarak yaratılışın her yanına can enerjisi gönderir ve ayrıca Malkut veya maddenin en yoğun seviyesine Taç veya en yüksek soyut diyardan enerji aktarır. Birçok açıdan o denli enerjinin düzenleyicisidir ki, maddenin Tifaret tarafından yaratıldığı söylenebilir. Fiziksel ifadede bütün maddenin sadece yoğunlaşmış ışık olduğu söylenir. Kişisel açıdan, beden ve çevremizin en derin düşüncelerimiz tarafından yaratıldığı anlamına gelir.  

Bu üç enerji-madde-şuur merkezleri arasında daha şuurlu ve işlevsel ilişkiler geliştirmek için aşağıdaki alıştırma önerilir:  

Tam başınızın üstünde veya değecek şekilde göz kamaştırıcı parlaklıkta bir Işık topunu düşününüz. İçinize nefes alınız ve bu ışık topundan bir ışını Kalbinize çekiniz. Nefes veriniz ve ışını bedenin kalan kısmından aşağı ayak tabanlarınıza ve oradan dünyanın merkezine gönderiniz. Tekrar nefes alınız, dünya merkezinin ateşli enerjisini kırmızımtırak atın bir buhar olarak tekrar Kalbiniz geldiğini imgeleyiniz. Orada tutunuz ve kalbi parlak ışıkla enerjilendiriniz. Nefes veriniz ve ışığı ısı, can enerjisi ve güç olarak genişlediğini görünüz. 

Bu noktada enerjinin nefes alışına koşut olması önemli olduğu gibi, zorlanmadan topraktan yukarı solunması gerekir. Bunun için güçlü, esnek ve içi boş bir hortum veya kanalın dünya merkezinden veya ayaklardan kalbe çıktığını imgeleyebilirisiniz. Enerji ayrıca ardı ardına ayaklardan yukarı omuriliğine ve oradan kalbe giren enerji topları olarak imgelenebilir.          

Bir süre sonra madde ve enerjinin karşılaştığı ve yaratıldığı yerin evrenin ve üstadın kalbi olduğunu düşününüz.

Nasıl kalbimizdeki duygular Kether'in sınırsız enerjisini oluşuma yönlendiriyorsa, aynı zamanda istesek oluşumu tekrar Kether'e veya başka bir yere yönlendirebiliriz. 

Kalbimizi fazla ısıtmamamızgerekir ve biriktirilen enerjiyi dolaştırması veya bir şekilde boşaltması önemlidir. Bunu bir tılsıma, şifa tedavisi veya sonradan içilen bir bardak suyu aktararak yapabilirsiniz. Ayrıca güneş sinir ağı merkezinden boşaltılıp aurada genel bir enerji dolaşımı sağlanabilir.  

Ek olarak, temel tekniklerde beceri elde edildikten sonra Rose+Cross ritüeli, veya A.I.O [AAAA-İİİİİ-OOOO] ile ilgili sesli harfleri titreşimsel olarak söyleyerek eşlik edilebilir. İlk başta sesleri tek bir nefes olarak kalbinizin merkezinden rezonanslı çıktığını imgeleyerek çalışınız. Daha sonra sesleri ayırmaya başlayınız, "A" başla, "İ" kalple ve "O" güneş sinir ağıyla rezonanslı (rabıtalı) söylensin. Bir süre sonra O sesini perineyum bölgesine indiriniz, Malkut küresi/küreleri üzerinde garip bir etkisi olacaktır.[8]

Perineyum'de uzun süre sesleri titreştirmekle omuriliği bacaklara, dize ve ayaklara bağlayan 12 farklı kanal açılır ve bu işlevsel Malkutları birleştirir. Bu ayrıca erkeklerde prostat bezini etkiler. 

 

Yesod - Benler Arasındaki Bağ 

Yesod görünmeyene açılan kapının başında durur ve oluşumda bu iniş ve çıkışların deposudur. Sinir sistemimiz ve beynimiz; psişik merkezler; bilinçaltı arzu ve istekler ve hafıza dahi, varlığımızın birkaç kilit unsurunu temsil eder. Onun bazen de karanlık ve çalkantılı, ama her zaman güçlü sularından geçerek Tifaret'teki Kutsal Koruyucu Meleğimizle irtibat kurabiliriz. Yesod'u hem aşağı, hem de yukarıya yansıtan bir kapı olarak düşünürsek, psişik enerjimizi her iki yönde yönetmeyi öğrenebiliriz. Bu şekilde Yesod sadece vurup da bize bir şeylerin verileceğini umduğumuz bir kapının ötesinde şuurlu bir şekilde içinden geçebileceğimiz bir geçittir. Bu yönde ilk gelişmeler genelde lüsid rüyalar, ani astral projeksiyon gibi rüya hallerinde gerçekleşir, ama zamanla daha çok kontrol edilir ve şuur bilinçli olarak seyahat edip deneyimlerini eksiksiz hatırlar.       

Yesod'un Malkut'a (hafıza için) ve Tifaret'te (şuurlu irade) olan bağını güçlendirerek bu hale daha çabuk girilebilir. Aşağıdaki alıştırmalar bu amaçla tasarlanmıştır.

Orta Sütun çalışmasını yaptıktan sonra, dikkatinizi Yesod'a odaklayınız. Onun genişleyerek auranızın sonuna dek uzananı mor renkte bir küre olarak düşününüz. Onu tekrar normal ebadına ve yerine küçültünüz ve sonra Malkut'ta ve bedeninizde mevcut bütün fiziksel gücünüzün Yesod'a doğru yükseldiğini imgeleyeniz. Bu sizin fiziksel dünyada hareket etme, oluşturma ve yaratma yetinizdir. Kürelerin ahenkli bir şekilde kaynaştığını imgeleyiniz. Şimdi bunları da yukarıya çekerek Tifaret'te getiriniz ve Yesod'un karışmış maddi ve psişik enerjisini Tifaret'in altın ışıklarıyla sarıldığını ve üç merkezin tek bir merkeze kaynaştığını imgeleyiniz. Bir kaç dakika sonra onları tekrar esas konularına gönderiniz.       

Yesod'ın ışığını çift yönlü olduğu ve hem Tifaret'e, hem de Malkut'a ışın gönderdiğini imgeleyiniz. 

Tifaret'te aynısını düşününüz ve hem Yesod'a, hem de bütün enerjilerin kaynağı Keter'e ışın gönderdiğini imgeleyiniz.

Elementleri Tifaret'ten yayılan saf ve mükemmel fikirler olarak düşününüz aşağı inip Yesod'un berrak alanından geçtiklerini ve Malkut'ta madde şeklinde yoğunlaştıklarını imgeleyiniz. Düşüncelerinizi kalbinizden yayılan saf ve mükemmel fikirler olarak düşününüz ve Yesod'un cinsel yaratıcı enerjisi ile karışarak Malkut'ta oluştuklarını imgeleyiniz.    

Başınızın üzerindeki Keter'in saf ışık ve enerjisini kalbinize, Tifaret'e indiğini ve ayaklarınızın altında Malkut'ta saf yaratımlar  olarak tezahür ettiğini imgeleyiniz. Enerjinin sert, soğuk ve yoğun maddeden soyut enerji formlara, oradan da saf ayrışılmamış enerjiye dönüşüp, bu işlemin tersine çevrildiğini hissedip imgeleyiniz. Ek olarak, Clavis Rea Formülü bunun iyi bir örneği olabilir. 

Işığın Dolaştırılması: Işık küreleri bedende belirginleştikten ışığın beden ve çevresinde dairesel şekillerde dolaştığını belirgin, canlı ve derin bir şekilde imgelenmelidir. Bu evrelerde yapılabilir ve ilk evrede beden dışında geniş ışık bantlar çevrilebilir ve derinin altına ve sonradan kemiklere indikçe yoğunluğu ve gücü artırılabilir. Bu bir yandan aurayı genişletip temizlerken gücü bedende tesis etmeye yarar. Enerji her zaman hissedilir olmalıdır. 

Işık Pınarı, ilk başta omuriliğinden yavaş yavaş, ama deneyim artıkça giderek daha hızlı ve yoğum bir şekilde çıkmalıdır. Açık sıvımsı bir alev ile auranın ucunu tarayan havai fişeği andıran ışık patlaması canlı ve parlak olmalıdır ve yarı çapı yaklaşık olarak her yöne doğru bir, bir buçuk metre olmalıdır. Bendenizden geçip başınızdan çıktığında; ayaklarınızdan girdiğinde, bacaklarınızdan yükseldikçe, girdiği yerleri arındırdıkça ve enerjiyle doldurdukça, kendinizi enerji akışı içinde kaybediniz. 

Alıştırmanın sonunda, enerjiyi deri altı tabakaya çekerek dokuları güçlendirip enerjilendirdiğini hissedebilirsiniz. Enerjiyi kemiklere indirerek uzun ömür ve güçlü kemik yapısı için önemli olan ilikleri arındırabilirsiniz. Bu ayrıca omuriliği boyunca da yapılmalıdır ve omurgalar arasındaki yumuşak dokuların enerjiyle dolup taştığı ve sinir bağlantıların güçlü ve diri olduğu imgelenmelidir. 

 

Pentagram ve Heksagram Ritüelleri

Pentagram ritüeller şuurumuza en yakın madde-enerji alanı maddi dünyanın (Assiah) esas Elementlerine ve bu enkarnasyonun dış kişiliğine hakim olmak için kullanılır. Bu Elementlere hakim olup arındırmakla, dikkatimizi içimize çevirip Keter'de varolan, Tifaret'te iletişim kurulan ve Yesod'da bilinçaltı ve rüyalarla bizimle iletişim kuran yüksek benliğimiz veya Kutsal Koruyucu Meleğimizin vizyonuna erişebiliriz. 

Ego veya maddi dünya ile ilişkileri açısından benin yarattığı kendi imajı bu ritüellerin egemenliği altındadır ve onların aracılıyla benlik anlayışımızı düzenleyerek enerjilerimizi Ben'e yöneltiriz. Bu yapıldığı zaman, sadece Kutsal Koruyucu Meleği ile sadece irtibat kurmuyoruz, ama onunla aynı kişi olduğumuzu fark ediyoruz.  

Pentagram Ritüeller ayrıca bu aynı bağlamda avantajımıza olan maddi şartları yaratmak ve ayrıca ruhsal tekamülümüz için kullanılır. Ayrıca gezegensel güçler için uygun maddi çevreyi sağlamak için kullanılabilir, bunun için birkaç ritüel karıştırılır. 

Gezegensel güçlere yönelik olan Heksagram Ritüelleri psişik merkezlerimiz aracılıyla içsel ve dışsal gezegensel güçlerin yönlendirilmesini temsil ederler. Onlar direkt olarak beden veya çevrede fiziksel tezahüratlarla, veya inisiyatik özellikli içsel deneyimlerle sonuçlanabilirler. Şuur gelişmesi ve ilgili psişik merkezlerin faaliyet artışı bu tür inisiyasyonların belirtileri arasındadır, ayrıca olası olarak başka merkezlere de genel bir etki vardır. Örneğin bir güneş ritüeli psişik kalp merkezine faaliyet artışı getirir, ama ayrıca beyindeki epifiz bezine de faaliyet artışı getirir, çünkü onun da güneşsel özelliği vardır. Bir ay ritüeli hafıza açar ve zihinsel berraklık getirir, ama aynı zamanda sinir sistemi, genel olarak psişik merkezleri ve devimsel cinsel istekleri harekete geçirir. Bir venüs ritüeli böbrekleri, cinsel dürtüleri, güzellik, ahenklik ve sanatsal anlayışı uyarır. Ama aynı zamanda doğru bir şekilde yönlendirildiğinde psişik enerji üzerinde "Venüs Prizma Etkisi"nden dolayı bütün psişik merkezlere güç katar ve kalbe aşkın akışını artırır. 

Böylece her gezegenin belirli ve genel etkileri olduğu gibi, zihinsel, duygusal ve maddi planlarda tezahüratları vardır. Farkındalık ve bilinç seviyemiz artıkça ve içimizdeki çeşitli gezegensel kürelerle daha şuurlu bir şekilde irtibatlar kurdukça, karşımızda neredeyse somut bir şekle bürünürler. Bu yarı objektif hallerde benzeri bir titreşimi paylaşan başka varlıklarla irtibat kurabiliriz, veya görünmeyen alemlerin varlıklarıyla iletişim kurabiliriz. Bu alemlerin de yoğunluk dereceleri vardır, bunlar Elemental özelliklerin dikey ifadesinde görülür. Her bir gezegenin bir yönde konaklandığı alemlerin en yoğunu Malkut/Assiah'tır. Yetzirah daha suptildir ve gezegenlere özgün ilişkisiyle Su özelliğini taşır. Bundan sonraki alem gezegenlere özgün ilişkisiyle Briah, Havanın genişleme özelliğini taşır ve son olarak önceki alemlerin daha yoğun ve istikrarlı birer yansımaları olduğu Atzilut, Ateş özelliğini taşır. Şuurumuz nasıl astral alemden fiziksel aleme geçtiği zaman şeylere olan ilişkisi de değişirse, aynı şekilde güneşsel astraldan aysal astrala geçtiği zaman da değişir, aynı şey zihinselden ruhsala geçişte de geçerlidir.

Bu geçişleri en iyi şekilde cisim ilişkilerinden (maddi) konu ilişkilerine (Ben-Sen), sonradan da direkt ilişkilere ve nihai olarak kimlik ilişkilerine geçiş olarak ifade edilir. Dünyadayken şeyleri cisim, obje olarak, bizden ayrı şeyler olarak görürüz. Aysal astral aleminde onları cisim olarak görürüz, ama onları ilişkilendiririz. Güneş astral aleminde bir şeyi direkt deneyimleriz, onu biliriz. Ruhsal aleminde ise biz oyuz. 

Bu yogada kundalini deneyimler konusunda söylenen bazı şeyleri ve ayrıca diğer ezoteristlerin mistik deneyimlerini açıklar. Kundalini ve Gizli Ateş deneyimleri yaşayan kişiler birçok kez "evrenle bir" olmaktan veya şeylerin iç doğasını görebilmekten söz ederler. Bu gösterir ki, açığa çıkan enerji Birah seviyesinde bilinci genişletmektedir. Son seviye Atzilut'e erişildiğinde aynen Enok (Hz. İdris) gibi olacağız, zira onun için kutsal metinlerde şöyle denmişti: "Tanrı ile yürüdü ve yeryüzünden ayrıldı."   

Bu kavramlar neden o denli fazla majisyenlerin başarılı veya başarısız olduklarını açıklar. Başkasının bizim için işi yapması düşüncesi majiye karşı çok materyalist bir yaklaşımdır. Daha sonra astral alemlerin realitesini ve yanılsamalarını yaşadıktan sonra, direkt veya kişisel ilişki gelişir. Burada majisyen yönlendirilen güçleri kendisinin dışında olarak değil, ama kendisinin birer yönü olarak görmektedir. Bu ifade şekli üstadın seviyesine daha yakın olmakla beraber, çakraları Batı Yol çalışmalardaki gibi, dışsal alemler olarak değil, bedenin içinde merkezler olarak gören mistik ve yogi için de geçerlidir. Ancak bir noktada bütün bu farklı görüşler kaynaşır ve sistemler müridin deneyimlerinde ve gelişen psişik varlığında karışır. farlar daha çok başlangıç noktası itibarıyladır, varılan hedef ise aynıdır.  

Uyarı Notu!! Aşağıda verileni bütün çalışmalardan önce, bir sürenin Kozmik Varlığa dua edilmesi ve elde edilecek faydanın yaratıcığa sunulması son derece önemlidir. Ayrıca her birinde enerjiyi yukarıdan çağırarak başlamalı, kullanılan yöntem Kabalistik Haç, Orta Sütun veya Clavis Rei olabilir, veya basit bir şekilde yukarıdan gelen bir ışının başın tepesinden girdiğini ve bedensel duruş veya oturuşunuza göre omuriliğin tabanına veya ayaklarda bittiği imgelenebilir. Herhangi bir yan etkiyi önlemek veya asgariye indirgemek açısından bu çok önemlidir, çünkü ancak Keter'den yayılan enerji ile, sistemimizde bir dengesizlik yaratmadan irtibat kurulabilir. Burada bu enerjiyi dengesizlikleri tamir etmek için kullanmaya çalışırız, bilinmeden yenilerini yaratmak için değil. Ayrıca her meditasyonun sonunda, ya imgeleme ile, ya da çalışmalarınızın semeresini Tanrıya sunarak enerjiyi Kozmik Varlığa geri gönderiniz. 

Ateş Üçgeni

Ateş Üçgeni Tifaret'in özel bir yönünü temsil eder ve Orta Sütun ile ilişkisi açısından değerlendirilmelidir, ama onunla ayrı bir şekilde de uygulanabilir, veya göreceğimiz gibi bu alıştırmanın etkilerini artırmak için yan alıştırmalar olarak uygulanabilir.    

Çalışma alanınızı kurduktan sonra, dikkatini kalbinizin üzerinde odaklayınız. Altı köşeli yıldız Davud'un Yıldızı veya Kalkanını altın renginde ve bu merkeze bağlantılı olarak imgeleyiniz. Üst üçgenin ısı yaydığını ve alt üçgenin serin olduğunu düşününüz. Onların karmaşık iki üçgen olarak düşününüz, bir yukarı bakan alevi bir Ateş üçgeni, diğeri de aşağı bakan bir Su üçgeni. Ortasında parlak bir nokta olarak, tercihinize göre Yod veya Şin vardır.

Alt Su üçgeni psişik ve maddi dünyalara karşı ilişkimizdir. Üst Ateş üçgeni üstatlık, ruhsal aydınlanma ve iç gelişme küreleriyle ilişkilerimizdir.

Kendinizi bu iki canlı üçgen ortasında, merkezi nokta olarak düşünün. Dikkatinizi Ateş üçgene çeviriniz. Su üçgeninin şuurdan silinmesine izin veriniz. Kendinizi küçük bir Ateş piramidin ortasında düşününüz. Eğer ayağa kalkacak olursunuz başınız üst köşeye değecektir. Oturarak veya bağdaş kurmuş bir şekilde, etrafınızda büyük ateşi hissediyorsunuz. Piramidin tabanını saran kuyruğunu yutan bir yılan vardır. Gözlerinizi kapatınız ve her soluğu ve kalp atışını hissediniz ve ateşin kalp atışıyla birlikte yoğunlaşıp parladığını imgeleyiniz. Ateş hem piramidin dışına, hem de içine, bulunduğunuz yere ısı yayar. Kendinizi atış yapan, canlı alevde kaybediniz. İlahi İsim IAO'yu titreşimsel bir sesle zikrediniz, kalbinizin merkezinden dışa, evrenin uçlarına doğru rezonanslı bir şekilde sesin gönderildiğini imgeleyiniz. Ateşin her bir titreşimle parladığını ve yılanın kıpırdadığını hissediniz. 

Belirli bir noktada, yılanın yükseldiğini hissedebilirsiniz veya imgeleyebilirisiniz. Onunla birlikte gidiniz ve gözleriyle görünüz. Bittiğin zaman geri dön ve yılanın geri sarıldığını ve kuyruğunu tekrar ağzına koyduğunu, ateşin dindiğini, ateş üçgenin tekrar su üçgeniyle birleştiğini ve her ikisinin tekrar altın renge dönüştüğünü  imgeleyiniz. 

Satürn ve Gizli Ateş     

Aşağıda verilen bir dizi çalışmalar, konu itibarıyla Satürn, diğer gezegenlere ilişkisi ve ayrıca Yaratılışı oluşturan küre bağlamındadır. Bu çalışma daha önceki Ateş Üçgeniyle direkt olarak ilgilidir. Hayat Ağacına konulduğunda, Heksagram Yetzirah ve Briah küreleri bir araya getirir ve Daat'ta konuklanan Satürn Atzilut'a yol verir. 

Ateş Üçgeni tepesi Satürn ve tabanındaki iki köşesi, Merkür ve Venüs'tür, ortada Güneş vardır. Bu gezegenlerin özellikleri ve bu şemada gözüken aralarındaki ilişki üzerinde tefekkür ettiğimizde görürüz ki, Satürn bizi enerji-madde-şuur sürecine erişim sağlayan gizli küredir.  Kendiniz Ateş Üçgenin ortasında hayal ediniz. Yukarıda Satürn'ün astrolojik simgesini veya tanrı formunu imgeleyiniz alt sağ köşede Merkür ve alt sol kösede Venüs küreleri vardır. Onları canlı olarak ve ince bir ateş, ışık ve aşk şeridi onları birbirine bağladığını hayal et. 

Unutma ki, Satürn çoğu zaman maddeyi simgeler ve Venüs'ün sembolünün içe katlanmış şekli Antimuan'ın ve aynı zamanda  dünyanın sembolüdür. Bu meditasyonu bir kaç hafta sürdürünüz veya haftada bir birkaç ay süreyle sürdürünüz. 15 - 20 dakika yeterlidir.      

 

YHVH

Aşağıdaki meditasyon, her Kabbalah öğrencisinin bildiği temel kavramalara dayanmaktadır. hem deneyimli, hem de deneyimsiz öğrenciler tarafından uygulanabilir, ama yeni başlayanlar başarıyı temin etmek üzere önceden temel çalışmalar üzerinde durmalıdırlar. 

Bu dizi çalışmalar Yaratılış Elementlerinin evreleri ve Bidayeti veya arketipsel şuur ifadeleri ile ilgilidir. Daha önce temel majikal uygularlarda verilen İbrani Harfler ve/veya Elementler üzerinde çalışma deneyimleri olanlarınız bu alıştırmalarda daha hızlı yol alabilir. Maji konusunda az veya hiç deneyimi olmayanlar, basit  kişisel bir seviyede bu kavramlara uygun ve güçlü bir giriş bulacaktır.   

İbrani Yaratılış doktrini, Bidayeti İnsan kavramını ortaya atar. Bu Tanrı YHVH'in (Yahweh) dört harfinin dikey olarak üst üste konulduğunda Adem'e atfedilen insan şekli ortaya çıkar. Ayrıca, bütün yaratılışın bu Kutsal İsimde kökü bulunduğu da söylenir. Esas Telaffuzu o denli korunan bir sırdır ki günümüzde kaybolmuştur. onun uygun zikredilişini keşfedenlere mutlak güç sağlandığı söylenir, hatta sadece bu İsimin değişik tertipleri üzerinde çalışan Kabala ekolları vardır.

Bizim için dört harfli İsim veya Tetragammaton Yaratılıştaki Gizli Ateşi açığa çıkarmak için meditasyon ve alıştırmalarımızı yönlendirmek için görsel ve zihinsel bir şifre olacaktır.

Standart Elemental uygulamalar kullanılacaktır: Yod (kafa, salgı bezler/endokrin sistemi) Ateşle ilintilidir; Heh (omuzlar/göğüs, kan dolaşımı ve solunum/kardiyo-pulmonari sistemi) Havayla ilintilidir; Vau (Omuriliği/Sinir sisteme) Suyla ilintilidir; ve son Heh (kalçalar, bacaklar ve ayaklar, iskelet sistemi) Toprakla ilintilidir.  

Son Heh'deki nokta maddede gizli, tüm yaratılışta ışık, hayat ve aşk noktasıdır [Not: İngilizce ve Almanca'da üç "L", light, life, and love K.M.]. Bu gizli güç açığa çıkarıldığı zaman, bizi Yod'un Ateşinde ilahi vecit ve şuurun doruklarına getirir.

Bütün alıştırmalarda olduğu gibi, bir şekilde Keter'den Dünyaya enerji çekerek başlayınız. Bu Kabalistik Haç, Orta Sütün ve önceden açıklanan Psişik Pompa ile olabilir. Ya Pentagram Ritüeli veya etrafınızı büyük (2-3 metre çaplı) bir ışık küresinin sardığını imgeleyerek huzurlu bir merkez ve enerjiyi tutacak kutsal bir alan kurulduktan sonra başlayabilirsiniz. 

Bidayeti Adamın önünüzde devasal bir şekilde imgeleyiniz. Bu imajla kaynaşınız, onunla birlikte büyüyünüz. Alevli Yod'u başınız olarak görünüz ve onun veya ondan gelen bir ışının aşağı Hava alemine indiğini ve Heh harfini oluşturduğunu ve yoğunluk ve ağırlık kazanarak oradan devam ederek Su alemine indiğini ve Vau harfini oluşturduğunu ve nihai olarak somut madde alemine inerek Son Heh harfini oluşturduğunu imgeleyiniz. Burada ilk baştaki parlaklığa kıyasla alev küçülür ve görünürde hapsedildiği bu karanlık, soğuk maddi alemin içinde mekan edinir.

Somut dünya ile kendinizi özdeşleştiriniz. Ayaklarınız içinde kök saldığını hissediniz. Kalça, bacak, diz ve ayaklarınızın somut, hareketsiz, sağlam ve yoğun olduğunu düşününüz. Bunun size sağladığı büyük güç ve istikrarı hissedip imgeleyiniz ve taktir ediniz, zira o varlığınızın temelidir. Bu imajlarla devam ediniz ve bu karanlık somut maddenin ortasında yoğun, parlak, sıcak ve aydın bir nokta hissediniz. Onun dünyanın merkeziymiş gibi daha parlak ve güçlü bir şekle girdiğini, tabaka tabaka taş ve topraktan geçerek ayaklarınızın tabanına ulaştığını ve büyük bir ısı ve ışık küresi oluşturduğunu imgeleyiniz. 

Birkaç gün sonra enerjiyi dizlerinize dek çekiniz. Birkaç gün daha geçtikten sonra, kalçanıza getiriniz. Yaklaşık olarak bir ay sonra onu omuriliğin tabanına çekip orada odaklayınız.

Somut toprak imajı iskelet yapısını içerecek şekilde uzatınız. Ateşi dünyanın merkezinden yukarıya soluyunuz, onun omuriliğiniz etrafında odaklandığını ve başınızın tepesine doğru hareket ettiğini hissediniz. Başınızı aşağıdan gelecek enerjiyi bekleyen boş bir küre olarak imgeleyiniz. Enerjinin bedeninizden geçtiğini ve kemiklerde odaklandığını imgeleyerek içlerine soluyunuz ve zaaf ve hastalıkları temizlediğini düşünüz. İçlerinde iliklerin kırmızı bir güçle parladığını imgeleyiniz. Kafatasına, çene kemiğe ve dişlere uzandığını hayal ediniz. Daha önce yaptığınız gibi, meditasyonu tamamlandıktan sonra mümkün olduğu kadar fazla enerji özümseyiniz ve kalanları dünyanın merkezine geri göndererek, irtibatı kesiniz. 

Bu çalışmayla yaklaşık olarak bir ay uğraştıktan sonra, Vau harfine geçiniz.  Enerjinin ayaklarınızdan geçtiğini ve oradan omuriliğinden beyninize geçtiğini imgeleyiniz. Her bir nefesle omuriliğinizden geçerken oradaki sıvının beyninize boşalıp dokuları beslediğini ve tekrar aşağı indiğini imgeleyiniz. Duyularınızın giderek daha güçlü, net ve keskin bir hal aldığını düşününüz. Dünya merkezinden gelen ateşli enerjinin psişik duyarlılığınızı artırdığını ve psişik merkezlerinizi açtığını imgeleyiniz. Bunu sinir sistemi parlak ve sağlıklı olarak imgeleyerek yapabilirsiniz. 

Sonrada bir sonraki Heh'e geçiniz. Burada enerjinin ayaklarınızdan ve omuriliğinizden geçerek üst gövde ve kafanın arkasına geçtiğini imgeleyiniz. Ayrıca akciğerlere daha fazla güç ve genişlik sağlamaktadır. sanki vizyonunuzun daha berrak, amacınız ve hedefinizin daha belirgin olduğunu hissederek havalandığınız ve genişlediğinizi düşününüz. Ciğerlerinizin parlak, sıcak şifa enerjisiyle dolup nefes ve kanınızı dirileştirdiğini imgeleyiniz.

Birkaç gün sonra, dirilik gücünün omuzların ortasından kollara ve oradan ellere indiğini imgeleyiniz. 

Bu sürede elleriniz aracılıyla enerjiyi ellerinizden gönderme, dolaştırma ve almayı deneyiniz. Genel olarak sağ el pozitif, genişlemeye uygun elektriksel enerji göndermelidir; sol el ise manyetik, pasif ve alıcı enerji göndermelidir. Ellerinizi bir arada klasik dua konumunda göğüsün önünde ve başparmaklar sternuma deyecek şekilde tutmakla kalp merkezi enerjilendirilebilir. Ayrıca, dolaşan enerji kafa ve omuzların üzerinde bir hale, kuşak veya kubbe yaratır. Sol elinizle güneş, ay, gezegenler ve Kozmostan enerji indirmeyi deneyiniz. Sağ elinizle enerjiyi toprağa veya bir tılsımı şarj etmek için gönderebilirsiniz.   

[Altın Şafak] Philosophus İşaretini (eller başın üzerinde, bir üçgen oluşturacak şekilde başparmaklar birbirine ve diğer parmakların birbirine değmesi) enerjiyi elinize çekip ayaklarınızdan vermek için kullanınız. Enerjiyi güneş sinirağınızda (solar pleksüs) depolayınız (bunun için Practicus işaretini kullanmak isteyebilirsiniz [Not: Bu Altın Şafak işaretinde eller aynı Philosophus İşretindeki gibi üçgen şeklinde ama güneş sinirağı üzerinde terse dönmüştür]) ve daha önce anlatıldığı gibi gönderebilirsiniz.[9]

Sonrada Yod harfine geçiniz. Burada enerji beyine girdikten sonra, kafanın parlak ve aydın bir görüntü aldığını imgeleyiniz. Onun alttan gelen bu ateşi özümsediğini ve kaynağına dönüşünden mutlu olduğunu hissediniz. Başınızın merkezinde güç, ısı ve parlaklığın arttığını hayal ediniz .Bu parlak nokta üzerinde odaklanınız ve sonra onunla evrenin dört bir köşesine uzanırken tekrar toprağa gönderiniz. Kendinizi ateşin bu bidayeti kudret, bilgelik ve aşk dünyası içinde kaybediniz. Kendinizi devasal boyutta güneş sistemini kapsadığınızı hissediniz. Gezegenlerin bizzat psişik merkezleriniz, güneş kalbiniz, dünya ayak altı sehpanız ve esas yaratılış noktası başınızın tepesi olduğunu imgeleyiniz. İşiniz bitince tekrar küçülün ve meditasyonu kapatıp bitiriniz.

Bu enerji yaşandığında muazzam şifa potansiyeline sahiptir. Negatif ve yıkıcı düşüncelerimizi arınmaları ve yenilenmeleri için yerin merkezine göndererek psikolojik blokların kaldırılması sağlanır ve kendimizi daha çok enerjiye ve şuur genişlemesine açmaktayız. Dünyanın ateşli şifa gücünü çekip düzgün ve sistemli bir şekilde hücrelerimize, kemiklerimize ve iliklerimize depolamakla tellurik (gaia veya dünyanın özgün küresel enerjisi) akımlara, iklimsel eğilimlere ve manyetik şartlara karşı psişik duyarlılığımızı artırabiliriz. Ayrıca, fiziksel varlığımıza güç, enerji ve dirilik ilave etmekteyiz. [10]   

 

Yıldırım Kılıcı ve Yükselen Yılan

Gizli Ateşte Yesod, Hod ve Netzah

Bu bölüm Kabalistik Hayat Ağacının Sefirot'un Gizli Ateşe ilişkisini incelemektedir, özellikle sinir sistemini yöneten iki kürenin etkileri ve erken psişik uyanma ve cinsel güç konuları ele alınacaktır.

Malkut'tan yükselen psişik güç sadece ayak ve perineyumu etkilemez, ama aynı zamanda böbreklerin üzerinde bulunan adrenalin salgı bezlerinden bir etki tetikler. Bu genelde bir enerji salgınıyla sonuçlanır, çünkü bu bezler "dövüş veya kaç" tepkinin mekanıdır. Onlar ayrıca ikincil cinsel organlardır ve enerji omuriliğinden yükselip tüm bedeni enerjilendirmeden önce düşüp omuriliğin dibine (aynı zamanda Malkut merkezi) girmeye başladığında Yesod ve Netzah ile ilgili sinir ve psişik kümeleri uyarmaktadır. Şizofreni ve psikozun sınırlarını zorlayan  imajlar, fanteziler, cinsel güç ve saldırganlık, psişik farkındalık işte bu uyarlamalardan ortaya doğmaktadır. Yoğun ısı ve arınma da bir sonuç olarak hissedilebilir.      

Enerji, genelde Netzah'tan önce Hod veya Merkür bölgesine ulaştığında , Yılanın Yolunu takip ettiği söylenir. Bu yol bir ağacı tırmanan bir yılan şeklinde resmedilir ve Yıldırım Düşüşünün yoluna zıttır. Burada, Gizli Ateş güç vermeden, zihni majikal olasılıklar ve yapılara açmaktadır. Beyni enerjilendirebilir ve düşünce işlevini, ön görüyü ve iç görüyü hızlandırabilir, ancak bu çoğu kez aşırı konuşma ve laf kalabalığı şeklinde kendini gösterir, veya diğer deyişle enerjinin boğaz merkezinden boşaltılmasıyla.  

Eğer enerji harcanmaz da yukarıya doğru Dönüş Yoluna yönlendirilirse, içinden enerjinin akışını sağlamak için irade tarafından bir yol yaratma gereği şeklinde ciddi bir sorun ortaya çıkar. Bu yol veya patikalar zihinsel ve astral yapılanmalardır, veya diğer bir deyişle da majikal, dini ve ezoterik ritüellerde kullanılan sembollerdir.

Gizli Ateşi yönlendirmek için kullanılan esas yol ve harita Merkür Kadüsüdür. Burada ikiz yılanlar merkezi bir sütun etrafından dolanırlar ve kendileri kanatlı bir tepe, taç, kozalak veya epifize çıkan iki yan unsur veya destek sütunu yaratırlar.        

Bu noktaya ulaştığı vakit, aydınlanma, Kozmik Şuur bağışlarlar ve buradan daha da yüksek ruhsal faaliyete doğru daha da yükselebilirler veya psişik tezahürata yönlendirilebilirler. Bu enerji veya ışık, güneşin (Tifaret) ışınları optik filtrelerin kullanımıyla (Hod) birçok farklı ışına (Netzah) bölünmesine benzetebiliriz.   

Hod'da sadece zihinsel filtreleri yaratmıyoruz, ama aynı zamanda mevcut olanları temizliyoruz. Böylece kaynağına geri dönen enerjiler, Netzah tarafından ahenkli bir şekilde tek bir ışına birleştirilmeden uygun bir şekilde oldukları gibi tanımlanır ve yaşanır. Ahenkleştirmeden sonra bile enerjinin Tifaret'e geri gönderilmesi gerekmeyebilir. Eğer kendi haline bırakılırsa muhtemelen böyle yapar, çünkü bu doğal meyillidir. Ani bir güç ve enerji yoğunluğu Netzah'in temsil ettiği astral alemlerin ani canlanmasını yaratabilir. 

Netzah ve Tifaret arasındaki Ölüm Tarot Kartı, inisiyenin yolculuğun bu evresinde görevlerini ve önünde duran özverilerini temsil etmektedir. Sadece kişiliği feda etmekle veya "ölümle", Netzah altında ayrı güçler birleşerek inisiyeyi üstatlık mertebesine yönlendirebilir. Bir bakıma bunun tersi de geçerlidir, örneğin topluluğu terk ederek birey doğar, bu da Tifaret'in gerçek bireyidir. Bunun ima ettiği şey, gerçek inisiyasyon ancak kitlesel bir güce korunma, amaç belirleme veya aydınlanma için bağımlı olmadığımız sürede mümkündür. Malkut alemin maddi yaşamı veya da Tifaret'in ruhsal yenilenmesi için Yetzirah'ın sulu dünyasını arkamızda bırakmamız gerekir.     

Kadüs'ün dolanmış yılanlarıyla birlikte Gizli Ateşin içinden yolculuğunda yaptığı çakra ve ya psişik merkezler sembolizmi buluruz. Bu merkezler şuur hallerini ifade ederler ve fiziksel ve psişik güç mekanlarıdır. Ayrıca önceden belirttiğimiz gibi çeşitli şekillerde sinir sistemi ve endokrin sistemi ile bağlantılıdır.  

Batı ezoterizmde bu psişik merkezleri ifade etmenin birkaç yolu var. Sefirot'un gezegensel adları veya bazen denildiği gibi dünyevi çakralar (mundane chakras). Burada gezegenler mezla veya İlahi Enerjinin Hayat Ağacından düşüşünü takip ederler ve bedende tekabül ettikleri yerlere konulmaktadırlar. Keter, Hokmah ve Binah başta; Kesed, Geburah ve Tiparet üst göğüste ve omuzlarda; Netzah, Hod ve Yesod kalça ve cinsel organlarda, Malkut'ta ayaklarda gözükmektedir. Bu, Yıldırım Kılıcı ve Yükselen Yılan olarak bilinen alıştırmalar için iyi bir zihinsel harita oluşturmaktadır, ancak simyadaki gibi gezegensel güçleri belirli organlara atfetmek açısından o denli kullanışlı değildir.      

Diğer bir vasıflar dizisinde basitçe Orta Sütun elle alınır ve ya Israel Regardie'nin "Gerçek Şifa Sanatı" kitabında belirttiği Elemental tekabüller, veya "Orta Sütun" (The Middle Pillar) kitabında verdiği daha iyi bilinen gezegensel tekabüller kullanılır. Aynı paralelde Hayat Ağacında yükselen alttan kürelere ve yol kesişme noktalarına Hint tatva veya Elelemtal Sembollerin kullanımı da sanıldığı kadar ender değildir.

Her ne kadar bu psişik merkezler dizileri mükemmel değilse de, her biri kendine özgün alanında çalışmaktadır. Bu açıdan teoride güzel gözüken, ama pratikte karmaşık ve kullanışsız bir "büyük sentez" kurmak yerine, her bir alıştırmanın sembollerini yerine göre kabul etmekte fayda vardır.      

Enerjinin yükselişini daha çok Batıya yönelik bir görüş açısından bakıldığında, psişik merkezleri tek ve belirli organlar olarak değil ama birlikte çalışan bir grup organ olarak görmek mümkündür. Doğu ezoterik uygulamaların öğrencileri, hemen fark eder ki Yeni Çağı (New Age) görüşün benimsediği sırasına göre renk tayfını veren muntazam şekilde dizili yedi çakra şeması yoga veya tantra'da kolay kolay bulunmaz. 

Onun yerine bulduğumuz şey, en az modern yapay Batı ezoterik sistemleri kadar çelişki ve karışıklıktır. Beş, altı veya yedi psişik merkezli bir sistem kullanmanız hangi sistemi uygulandığına bağlıdır. Ayrıca, bir merkezin ilavesi veya çıkarılması sadece uygulamanın ayrıntıları ve amaçları açısından önemlidir. Bu açıdan psişik merkezleri objektif realite olarak kabul ettiğimiz anda tehlikeye girmekteyiz. Bunun yerine merkezleri işlev ve aralarındaki ilişki açısından değerlendirmemiz gerekir. Eğer bir çalışmada bir merkezin faaliyetleri ayaklar, göğüs, cinsel organlar veya başla sınırlı olmadığını fark edersek, o zaman o enerji konumu üzerinde daha derin bir anlayışa vardık demektir. Eğer belirli bir çalışmada başka organların da ayrıca etkilendiğini fark edersek, o zaman psişik merkezlerle salt sembolik ve zihinsel bir ilişkiden kişisel ve deneyimsel bir ilişkiye girdik demektir. İşte gelişmenin özü budur, sonsuz tertipli tablolarda verilen okült malumatlar değil, kişisel deneyime olan bu geçişin bizzat kendisidir.  

Yakın tarihte yayınlanan bir Altın Şafak eserinde [11] dört esas psişik merkez için kerubik özelliklere dayalı bir dizi tekabül verilmişti. Kök merkezi Vahiy kitabındaki Buzağına, cinsel merkez Meleğe, Güneş sinirağı Aslana ve kalbe Kartal atfediliyordu. Kalan merkezler için hiç tekabül verilmemişti. Bu tertibi bir tartışma ve deneme temeli olarak ele alarak, aşağıdaki listeyi daha etkin bir alternatif olarak önermek isterim: 

1. Boğa veya Satürn [12] veya ay [13], Kalpte Ateş

2. Kartal veya Jüpiter veya Merkür, Karaciğerde Su

3. Aslan veya Mars veya Venüs, Akciğerlerde Toprak

4. Melek veya Venüs veya Güneş, Mesanede Hava

5. Ruh veya Merkür veya Jüpiter

6. Luna veya Ay veya Jüpiter

7. Sol veya Güneş veya Satürn

 

Burada, gezegenlerin kürelerdeki düzeni şuur halleri ile ilişkili olduğu, ve maddi şuura inişimizdeki tekabüllerin, maddi şuurdan yukarıya doğru tırmanışımız kıyasla farklı olduğu fikri  ima edilmektedir.

Simyagerlerin Satürn için Çalışmanın başı ve sonu olduğu dediklerini düşünürsek, o zaman bu yeni düzenleme doğru olabilir.

"Islah Edilmiş Yeni Ahit" [14], adlı bir makalede cinsel organ, göbek, kalp ve başın oluşturduğu dört merkez Yuhanna'nın Vahiy'sinde bulunan unvanlarla birlikte kullanılmaktadır.

Cinsel Organlar 1. ve 2. merkez Sahte Kahin

Göbek 3. merkez Kızıl Ejderha

Kalp 4. merkez Canavar 

Baş 5., 6. ve 7. merkez Haç, Kuzu, Ruhsal Bilgin, Aydınlanma, Fatih

 

İlişik bir şemada, temelde Satürn'den Taç'ta Ay'a dek gezegenlerin düzeni düz Kabalistik bir sıralamada verilmektedir. Ayrıca bilinenin biraz farklı bir renk skalası verilmektedir: Sarı ve gümüşi beyaz (Satürn), açık mavi (Jüpiter), kırmızı (Mars), yeşil (Güneş), koyu mavi/indigo (çivit) (Venüs), turuncu-sarı (Merkür), mor, gümüşi opal (ay). Her merkeze ayrıca bir Zodyak karşılığı, büyük yazıttan bir mühür, ve Mahşerin Dört Atlısından biri de tekabül olarak verilir. Zodyak'ın kalan beş burcu ise Dört Element ve Ruha atfedilmektedir.   

Vahiy Kitabının sunduğu sorun şudur, eğer nihai deneyim olarak Gizli Ateşi hedefleyen bir içsel inisiyasyon sürecini temsil ediyorsa, son derece sembolik bir şekilde yazılmıştır. Bu sembollerin birçok anahtarları köken olarak son derece yerel ve bulunduğu çağa alakalı olabilir ve çözmek için birinci asır Gnostik, Hıristiyan, Merkavah ve Greko-Roma inisiyatik uygulamalara kapsamlı araştırma gerektirebilir.  

Bu kırılması imkansız bir ceviz kabuğu olduğu anlamına gelmez, ama sonuçta elde edilen ödülü karşılığında verilen çabayla tartmak gerekir. Eğer bu konuda halen ısrar edecek olursak yukarıdaki anahtarlar verilmiştir. Ancak kanaatimize göre yanıtları kolayca verilemeyecek "Canavar"ın başındaki boynuzlardan fazla soru doğurmaktadır. Yanıtlar belki de Roma'nın değil de, Doğu Ortodokslukta daha eski ve az erişilebilir Hıristiyan Kabala ekollerinde bulunur. Zira onlar Yuhanna'nın İncili üzerinde daha fazla odaklanmıştır ve mistik kanatlarını veya Aydınlanma sembollerini tamamen sökmemişlerdir.  

Uygulamalar 

Çalışma mekanınız hazırladıktan sonra, omuriliğinizin Kadüsün orta sütunu olduğunu imgeleyiniz. Kanatları boyunda, üsteki parlak küre, güneş diski veya kozalağı başın tepesinde de olarak imgeleyiniz. Küreyi beyaz  veya kırmızımtırak altın, sol yılanı mavi veya siyah ve sağ yılanı kırmızı olarak imgeleyiniz. Kuyrukları omuriliğinizin tabanında kesişmelidir ve iki yılan beş kez daha kesişecek şekilde dilleri dışarıda yüzleri birbirine bakarak boyun hizasına açılmış, bir çift kanatla birlikte gelmelidirler. İmajın tepesi başın hizasında bir güneş diski ile tamamlanıp, ucunda bir çam kozalığı bulunmalıdır.

Bu imaja birkaç hafta sürdürdükten sonra, ek imajlar ilave edilebilir. Yılanların arasında oluşan her bir dairenin içinde yukarıda listelenen Kerubik hayvanlar bulunmalıdır. Boyun hizasında akaşa veya ruh vardır ve aya ait özellikler başın arkasına ve güneşe ait özellikler hakim olmalıdır. Her iki evrensel prensibinin başın üstünde birleştiği ve tepedeki parlak küreye veya çam kozalağına (epifiz) düşünülmelidir. 

Eğer mümkünse, sol yılanın aysal, sulu, pasif, manyetik özellikler taşıdığı ve sağ yılanın güneşsel, elektrik, ateşli, genişleyici özellikler taşıdığı imgelenmelidir. Orta sütun her iki unsuru dengeler ve düzenler. 

Yukarıdaki imajlar başarılı bir şekilde imgelendikten sonra, sembollerin üzerinde sırayla meditasyon yapılabilir. Üstten aşağı doğru çalışılması önemlidir. Eğer bir psişik blokaja rastlarsanız, zorlamayınız. Sadece semboller dizisinde ilerlerken, sadece hafifçe düzeltiniz. Herhangi bir sembol üzeinde yedi veya on günden fazla durmayınız. Unutmayınız ki, yeni ezoterik dönemleri en iyi psişik günlerin haftanın doruk noktasında olduğu cumartesi günleri başlamak en iyidir. Bu demektir ki, orta sütunda yedi esas sembolden geçmek yedi hafta sürecektir ve temel şema ve iki yılan için ayrıca ek üç hafta gerekecektir.   

Bu güçlü bir çalışmadır, onun için zorlamayınız. Eğer rahatsızlık hissedilirse, meditasyon süreleri kısaltınız. Bunlar başlangıçta 15 dakikadan fazla olmamalıdır.  

Ateş Yılanı ve Mızrak [15]

Bu yazıda bütün çalışmalar arasında uygulayıcının deneyimi ne seviyede olursa olsun, aşağıdaki en kolaylarıdır. Temel kavramlarına çoğu öğrenciler aşina olacaktır ve batıda mevcut Gizli Ateşin temel  anlayışına kullanışlı kılavuz olacaklardır.  

Başınızın üzerinde çok yoğun ve parlak bir ışık noktasını düşününüz. Başınızın tepesine indiriniz, beden ve psişik varlığınıza girmesini ve şuurunuzu doldurmasına izin veriniz. Genişleyip etrafınızı tamamen saran yaklaşık iki metre çapında altın ışık ve ateşten bir küre oluşturunuz. Bu ışık yoğunluk ve güç açısından büyüsün ve çağıracağınız Kozmik kuvvetlerin güçlü bir taşıyıcısı olduğunu düşününüz.     

Mızrağa benzeyen bir ateş ışınının üzerinizdeki ışık noktasından inerek, kafatasınızdan geçtiği ve bedeninizden geçerek dünya merkezine indiğini düşününüz. Ayağınızın altındaki yerin titrediğini, ve kırmızımtırak altın renkli bir yılana andıran canlı bir ateş buharının ışına ters yönde hareket ettiği ve omuriliğinizden girdiğini ve orada kafatasınıza girdiğini düşününüz. Kafatasınızın için oyuk, yaratıcı dönüştürücü enerjinin büyük bir alıcısı olduğunu düşünüz. Bu devinimlerin birkaç kez tekrarlanmasından sonra, dikkatinizi kalbinize veriniz ve orada kupa, taş veya diğer Yüksek benliğinizin diğer bir alıcı kapı olduğunu düşününüz. Bir yanıt bekleyiniz ve sonrada her şeyin muazzam canlı altın ışık, ateş ve aşk denizinde erimesini bekleyiniz. Bu çalışmanın sonunda enerjiyi içinize özümseyiniz ve Kozmik Varlığa bir bağış olarak sununuz.   

 

Düzenleme için Temel Alıştırmalar 

Bedendeki esas enerji düzenleyicisi olarak Güneş Sinirağı (Solar Peksüs)

Eğer bir çalışmadan sonra kalp ve baş bölgesinde aşırı enerji varsa, onu Güneş Sinirağına indiriniz ve enerjinin bedenin dışına ve etrafına bu merkezden dolaştırıldığını düşünüz. Bu birkaç dakika içinde işler ve özellikler bu çalışmalardan doğacak cinsel uyarma için iyidir. 

 

Topraklama 

Bu çalışmalarda sağlam Keter ve Malkut noktaları tesis etmek önemlidir. Eğer Malkut iyi tesis edilmemişse, günlük yaşamdan uzaklaşma ve "uçukluk" riski olasıdır. Daha da önemlisi, Malkut ile güçlü bir bağı kurulmazsa, enerjinin çoğunun gideceği yeri olmaz ve ziyan olur. Eğer fazla enerji üretilmişse ve Güneş Sinirağından dışarıya dolaştırmak çözüm getirmiyorsa, aşağıdaki yöntemlere başvurabilirisiniz:    

1. Enerjinin el ve ayaklarınızdan yere aktığını imgeleyiniz. 

2. Elleriniz soğuk sulu bir tasın için koyunuz ve içine aktığını imgeleyiniz. 

3. Ayaklarınızla direkt çimen ve toprak üzerinde yürüyünüz 

4. Soğuk bir bardak su içiniz.

Bunlar rahatsız edici enerji birikintilerin deşarjı için önerilerdir. Bir nevi psişik ilk yardım olarak düşünülebilir. Bu alıştırmaların özellikleri kullanabileceğimiz enerjiyi artırmak ve psişik varlığımız ve bedenimizin arınması için bilgeli ve yavaş bir şekilde yönlendirilmesi içindir. Sürekli olarak onu deşarj etmek süreci yavaşlatacaktır, ama yine de diğer yandan, ezoterik çalışmalardan dolayı tahriş olma, tatminsizlik ve endişe hallerini sürdürmek de sakıncalıdır.    

 

Işığı Dolaştırmak

Basitçe, her zaman bir çalışmayı tamamladıktan sonra enerjiyi dolaştırınız. Uzanmış auranın uçlarında Orta Sütun veya Güneş Sinirağı çalışmalarında verilen öneriler iyi sonuç vermektedir.  

####

 

Üzerinde Fikir Edinmek için Ek Notlar

Crowley'nin "777" eserinde 24. Yol Tanrıça Kundalini'ye atfedilmiştir. Knight'in 13. Tarot kartında Akrep burcun simgesi Kadüs ile birlikte gözükmektedir. Akrep 24. Yolun burcudur.

Mümkün olduğu kadar çalışmalarla birlikte kare nefesi alınmalıdır. Nefes alırken, enerjiyi başın tepesinden indiriniz, ayaklarda, yerde ve/veya omuriliğin tabanında nefesi tutunuz; nefes verirken başa getiriniz, nefesi tutunuz. Tekrarlayınız. Bu alıştırmalara çok enerji ilave eder ve her bir çalışmanın süresini düşürmektedir.

Ağacın içindeki her bir kürenin içinde ayrıca küçük "küre içinde küreleri" birleştiren bir Tifaret'i veya başka değişle Büyük Yıldızı vardır. Böylece Tifaret'in ahenkleştirici etkilerini yönlendirirken dokunduğu bütün gezegenleri etkiliyoruz. Dikkatimizi Tifaret'in Ateş Üçgenine verirken Tifaret'e bağlı bütün Kürelerin Ateş yönünü etkiyoruz. Ancak Satürn, Merkür ve Venüs'ün daha güçlü tepkileri olabilir. Bu tabii karma (Satürn), yaratıcı enerji (Venüs) ve entelekt/enerji kanalları anlamına gelir.    

Bu şekilde, gezegensel enerjileri heksagram'da düzenlemek, septagram'a kıyasla daha kolaydır. Heksagram enerji Tifaret aracılıyla düzenler, septagram ise Netzah aracılığı kullanır.

Simyada, Ateş ve Hava Enerjinin düzenleyicisidir; Su ve Toprak ise Maddenin düzenleyicisidir. Toprak enerjisi sağlığı korumak için; Su inisiyasyonu sağlamak için; Ateş inisiyasyon'un kendisi ve Hava Ateş erişebilir sağlamak için hayatidir.      

Tuz alt Yetzirah ve Assiahtır; Merkür daha Yüksek Yetzirah ve Alt Briahtır; Kükürt Yüksek Briah ve Alt Atzilut'tur.

Tuz aysal, Merkür güneşsel ve Kükürt Zodyaksal ve Kozmik etkilere meyillidirler.    

 

Önerilen Kaynaklar

Kundalini, Evrim ve Aydınlanma (Kundalini, Evolution and Enlightenment), Derleyen John White, Anchor Books/Doubleday, Garden City, New York. 1979.

Ateş Yılanı: Kundalini'ye Modern bir Bakış (Serpent of Fire: A Modern View of Kundalini) Yazan Darrel Irving. Samuel Weiser, Inc., York Beach, Maine. 1995.

Dönüşüm Enerjileri, Kundalini Sürecine Bir Rehber (Energies of Transformation, A Guide to the Kundalini Process) Yazan Bonnie Greenwell, Ph.D. Shakti River Press, Saratoga, Ca. 1990.

Batı Tradisyonunda: Süptil Beden Doktrini (The Doctrine of the Subtle Body in the Western Tradition) Yazan GRS Mead. Solos Press, Shaftesbury, Dorset. No date. First published, 1919.

Orta Sütun (The Middle Pillar) Yazan Israel Regardie. Llewellyn Publications, St. Paul, MN. 1991.

Altın Şafak Kabalası (Kabbalah of the Golden Dawn) Yazan Pat Zalewski. Llewellyn Publications, St. Paul, MN. 1993.

İçsel Dünyaların Deneyimi (Experience of the Inner Worlds) Yazan Gareth Knight. Samuel Weiser, Inc., York Beach, Maine. 1993.

Comte de St. Germain'in Üçlü Kutsal Bilgeliği  (The Most Holy Trinosophia of the Comte de St. Germain) Giriş Bölümü ve Yorumları yazan Manly P. Hall. The Philosophical Research Society, Inc., Los Angeles. 1983.

Doğa Filozofları (The Philosophers of Nature), 125 West Front Street, Suite 263, Wheaton, Ill. 60187. 

Kabala Dersleri:

Simya Dersleri: .

Psişik Enerji, Kaynağı ve Dönüşümleri (Psychic Energy, It’s Source and It’s Transformation) Yazan M. Esther Harding, Princeton University Press, Princeton, N.J. 1963.

Zerdüst'ün Zend Avesta'dab Gathaları (The Gathas of Zarathustra from the Zend-Avesta), derleyen Raghavan Iyer.

Zerdüst: Yüce Vizyon (Zarathustra, The Transcendental Vision) Yazan P.D. Mehta

Zerdüst Tradisyonu (The Zoroastrian Tradition) Yazan Farhang Mehr

Doğu Büyüsü (Oriental Magic) Yazan Idries Shah


Notlar

[1] Bakınız: Majikal Şuur Halleri (Magical States of Consciousness) Yazan Dennings ve Philips; İçsel Manzaralar (Inner Landscapes) Yazan Dolores Ashcroft-Nowicki; veya Doğa Filozofları: Kabala Dersleri 35-44, (The Philosophers of Nature, Qabalah Lessons 35 - 44).

[2] Majinin Sırları, Majikal Felsefe'nin 3. cildi (Mysteria Magica, vol. 3 of The Magical Philosophy) Yazan Melita Denning ve Osborne Phillips. Llewellyn Pub., St. Paul, MN. sayfalar 57-59, veya 69-73; veya, Doğs Filozofları, Kabala Dersi 62  (The Philosophers of Nature, Qabalah Lesson 62).

[3] Bakınız: Dönüş Yolunda Sorunlar: Kabalistik ve Simyasal Çalışmalarda Patoloji (Problems on the Path of Return: Pathology in Kabbalistic and Alchemical Practices) Yazan Mark Stavish, M.A. Felsefe Taşı - Doğa Filozofların Dergisi (The Stone -The Journal of The Philosophers of Nature. Issue 19, March-April 1997). 

[4] Bakınız: Lüsid Rüyalara ve Astral Seyahata Kabalistik Bir Yaklaşım (A Kabbalistic Approach to Lucid Dreaming and Astral Projection) Yazan Mark Stavish, M.A. M.A. Felsefe Taşı - Doğa Filozofların Dergisi (The Stone - The Journal of the Philosophers of Nature. Issue 20, May-June 1997.) 

[5] Kabbalah Yazan Gershom Scholem. New York. Meridian. 1974. Sayfa 186.

[6] Yahudi Simyagerler (The Jewish Alchemists) Yazan Raphael Patai. Princeton, N.J., University Press.1994.

[7] Saint-Germain'in ayrıca Aşikar Edilmiş Musa'nın Kutsal Majisi (La magie sainte revelee a Moyse - The Holy Magic of Moses Revealed). Tarih verilmemiştir.

[8] Doğa Filozofları Ders 63 (PON Qabala Lesson 63), seslerin kalp, güneş sinirağı ve perineyum'dan rezonanslı seslendirilmesini önerir. Regardie IAO seslerine Altın Şafak kitabında (The Golden Dawn, 5th ed.) herhangi bir özellik vermiyor ve Bir Yıl Kılavuz'unda (The One Year Manual) hiç yer vermiyor.

[9] Elemental Derece İşaretleri için bakınız Regardie'nin Altın Şafak (Golden Dawn) kitabı, safya 134-135.

[10] Bu konu yakında çıkacak "Batı Ezoterik Uygulamalarda Elmas Bedeni" ( “The Diamond Body in Western Esoteric Practices”) yazımda incelenecektir.

[11] Altın Şafak Kabalası (The Kabbalah of the Golden Dawn) Yazan Pat Zalewski. Llewellyn Publications, St. Paul, MN. 1993. Sayfa 89-125.

[12] Bu gezegensel liste Doğa Filozofları, Spagirik Kursundan alınmıştır (The Philosophers of Nature, Spagyric Course Year Two, Lessons 32 and 45).

[13] Bir Boehme öğrencisi, Johann Georg Gichtel'in bir resminden alınmış: Adem'in Düşüünden sonra ve herhangi bir ruhsal inisiyasyondan önce "insanın yozlaşmış hali" (“man in his corrupt state” after the Fall from Grace, prior to any spiritual initiation).

[14] Kundalini: Evrim ve Aydınlanma,  (Kundalini, Evolution, and Enlightenment), Derleyen John White. Anchor Press. Garden City, New York. 1979. James Morgan Prvse'ın makalesi, sayfa 418-440. Bakınız: Aşikar Edilmiş Vahiy Kitabı (The Apocalypse Unsealed).

[15] Bakınız: İçsel Dünyaları Deyimleme (Experience of the Inner Worlds) Yazan Gareth Knight. Samuel Weiser, Inc., York Beach, Maine. 1993. Pages 1-119. Veya bakınız Doğa Filozofları, Kabala Dersleri 12-16( PON Qabala Lessons 12-16).

    

[Ana Sayfa][Yazılar]