ABRAHADABRA

Sözcüğü Üzerinde Birkaç Düşünce  

Yazan Mark Stavish M.A., FRC, SI

Bu yazının İngilizce'sini Mark Stavish'in web sitesinde birçok ilginç yazıyla birlikte bulmak mümkündür. Ayrıca Mark Stavish'in birçok ilginç yazısını sitemizde bulmak mümkündür. Bunları sitemizdeki alfabetik yazar Fihristinde bulmak mümkündür. 

Çeviren Kemal Menemencioğlu - Translation Copyright © 2003 hermetics.org

All Rights Reserved. Copyright ©  Mark Stavish, M.A. 1997.

Giriş

KONUYLA İLGİLİ DİĞER YAZILAR:

Dönüş Yolunda Sorunlar: Kabala ve Simyada Patolojiler_- Mark Stavish 

 

VİDEO (İngilizce):

Platonism and Alchemy

 

KİTAPLAR

Kuşdili Kılavuzu - Simyanın Ayak İzleri - Mehmet Saltık

Kybalion - Antik Mısır ve Yunan Hermetik Felsefesi

Maji - Anlamı, Amacı, Gücü
 
 

"ABRAHADABRA", [ünlü majisyen Aleister] Crowley'nin Thelema'sında Yeni Aeon [Çağ] [1] Kelimesidir. Crowley'nin imla seçimi (birkaç çeşidi vardır) ve ezoterik çevrelere getirdiği ek yüklemelere rağmen, bu kelime hakkında düşüncelerini dikkate almaya değerdir. 

 

Anlamı

Abrahadabra G. Davidson[2]  tarafından "Ölüleri Kutsarım" olarak tercüme edilmiştir ve bir kılıcı kutsarken kullanılan üç Kutsal İsimden biridir (Clavicus Solomonos?), Davidson ayrıca kökeni İbranice  “ha brachah dabarah” ve "Kutsamayı söyle"den gediğini belirtir. Kötü etkilere karşı bir nazar olarak kullanılır. Zikredildiği zaman her tekrarlamada bir harfi kaldırılır.

 

Davidson ayrıca bu kelime ile daha eski gnostik 'ilah' Abraxas veya "mutlak bilinmeyen" ve İran teolojisinin 365 tecellisin kaynağı arasında bir bağlantı olduğunu ima eder. Bu kelime birkaç İbranice majikal ve mistik eserde bulunur, bunların arasında "Musa'nın Kılıcı" ve "Razael Meleğin Kitabı" da vardır. Gnostik teolojide Tanrı veya yaratılış ve Tanrı katı arasında aracı anlamında da kullanılır.    

Crowley kelimenin gematria'da (ebced hesabında) 418 sayısını (19 x 22) ve "Dokuz Hücre Kabalasında" 22 sayısını çıkaracak şekilde imlasını ayarlamıştır. Harfler arasında gizli anlamlar ve ilişkiler göstermek için birkaç formül kullanılmaktadır, bunlar arasında en önemlileri hem Petagram, hem de Heksagramı içeren 'çifte güç' ve Gülhaçlıların "Işık, Yaşam ve Aşk" (LLL - Light, Life and Love) deyimi sayısal bir ifadeyle ima edenlerdir.

Bir Gül Haç ritüele göre: "Işık, Yaşam ve Aşk" hiç bir zaman kaybolmazlar ve içinde bulundukları Kozmik Birliğin içinde her zaman çağrılabilirler.

Şu noktalara dikkat edelim:

1. Tanrı ve Aracı sembolü

2. Çifte Güç

3. Üçlü invokasyon

 

Çifte Güç

Bir 'çifte güç' veya Pentagtram ve Heksagram'ın birliği sembolü olarak Abrahadabra  mikro ve makro-kozmos, İç ve Dış Dünyalar arasındaki mistik evliliği simgeler... 

Denilebilir ki Abrahadabra, öğrencide Yüksek ve Alt Dünyaların Birliğini invoke eden Kutsal Kelimedir. Eğer bu doğru bir şekilde yapılırsa, içsel inisiyasyon seviyesinde, bir öğrenci olmaktan bir üstat (adept) olma seviyesine yükselebiliriz.

Mikro ve makro-kozmik güçlerinin bir karışımı olduklarına dair fikir, Küçük Pentagram Ritüelinde: "Etrafımda Pentagramlar Yanar ve Sütunun Ortasında Altı Işınlı Yıldız Parlar" [3] sözünü anımsatır. Burada, öğrencinin bedeninde ve psişik varlığında Elemental ve gezegensel güçler kaynaşır ve dengelenir.

Harflerin anlamı titreşildiği seviyeye göre değişebileceğini dikkate almakta önem vardır. Bu kişiden kişiye değişebilir, ama uyarmakta fayda vardır. Söz edildiği gibi İbrani Harflerin astrolojik karşılığı ve anlamı Assiah, Yetzirah, Briah veya Atzilut alemlerdeki etkileşimlerine göre değişebilir.[4] 

 

Üçlü İnvokasyon

Işık, Yaşam ve Aşk'ın invokasyonu olarak Kelime, Kozmosun üç esas ifadesini anımsatır. Kaynaştıkları zaman dördüncü ve beşinci esası da ortaya çıkarırlar. Bunlar Kanun ve Özgürlüktür (LL - Law & Liberty). Yaratılış içerisinde Yaşam, Işık ve Aşkı anlamak ve aramakla Kozmik Kanunu idrak edebiliriz, bu da karmanın negatif etkilerinden bizim kişisel özgürlük kaynağımız, veya madde ve sınırlılığın kısıtlamalardan kurtulma yolu olur.

 

Tanrı ve Aracı

Bir aracı olarak, Abrahadabra beşeriyetin enkarne olmuş İlahililik olurken, "İnsandan gayri Tanrı yoktur, İnsan Tanrının Oğludur, Tanrı İnsandır" sözünü ima eder. Bunu da şuurun adım adım artması veya derece derece genişlemesiyle yaşamaktayız. İlahi varlıklar olabiliriz, ama dünyasal şuurdan Kether'in Kozmik bilincine sıçrama son derece radikaldir ve algılama araçlarımızı zorlayıp çatlatır. Bunun yerine bazı aracıların desteğiyle biz yavaş ilerleme kaydederiz.

Bu aracılar arasında kullandığımız ritüeller, semboller, simya ve hatta, örneğin öğretmenler ve 'öte taraftan' görünmeyen yardımcılar gibi canlı varlıklar da vardır. Abrahadabra, Tifaret dünyasında içsel ve dışsal dünyalarımızın ahenkleşmesi ve bu güçlü, ama çoğu zaman görünmeyen yardıma açılmamızı simgeliyor. Küçük Pentagram Ritüeli veya Büyük Pentagram Ritüeli gibi ritüellerin düzenli ve günlük uygulanması bizim "Elemental" niteliğimizi dengeler ve Yetzirah güçlerinin, bizim bazen de kalınlaşan, katılaşan ve maddileşen peçemizi aşıp geçmesini sağlar.  

Günlük dua ve meditasyon ile, önceden kalın olan bu zarın şeffaflaşmasını sağlıyoruz ve belki de bir gün ani bir farkındalıkla "Etrafımda Pentagramlar Yanar ve Sütunun Ortasında Altı Işınlı Yıldız Parlar!" ne anlama geldiği içimize doğar.  

Malkut'un "Küçük Kralı" (Pentagram), Tifaret'in "Büyük Kralına" (Heksagram) ikisi birleşir ve içimizde "Mistik Evlilik" inisiye edilir.  

Bu amaç uğruna kelimeyi bir mantra veya telkin aracı olarak kullanmak mümkündür. Onu bir kutsal güç kelimesi olarak titretmekte veya zikretmekte içine düştüğü sahte-majikal ilintilerinden çıkarıp onarabiliriz, böylece İlahi ifadesinin orijinal diriliğine kavuşabilir. Aracı olarak neredeyse Mesihlik nitelikte diriltici özellikleri daha net anlaşılır. Bu ismi zikrettiğimiz üst ve alt dünyaların içimizde birleştiğini ve sanki bu sesle tüm yaratılışı kutsadığımız gibi dünyanın merkezinde durup Tifaret'in güçlerini ifade ettiğimizi hissetmemiz gerekir.  

"Homer'in Altın Zinciri" (Aurea Catena Homeri) adlı eserde aynı mesajın neredeyse aynı sembolizmle verildiğini görürüz. On halkada verilen Venüs sembollerinin değişik şekilleri dışında eserde esas sembolizm Oroborous resmidir. Bu dövüşen ve birbirinin kuyruklarını ısıran iki ejderha içerir, biri kanatlı diğeri de kanatsızdır. Aralarından köşelerinde çeşitli gezegensel ve Elemental semboller atfedilmiş bir "Davut Yıldızı" (altı köşeli yıldız) vardır. Bunun dışında ortalarına Simyanın Üç İlkesi - Kükürt, Tuz ve Merkür - konulmuştur.

"Ejderha düşmanla karşılaştığında kavga ederler.

"Uçucu olan sabit hale gelmelidir, Hava ve (su üçgeni) (toprak üçgeni) 'e dönüşmelidir. (Ateş üçgeni) somutlaşmalıdır, yoksa (toprak üçgene) Hayat hiç giremez. Superius [üst]  Interius'e [içsel] dönüşmelidir ve Vice Vertia [tersi] .   

"Sabit olan Uçucu olur ve (toprak üçgeni) (su üçgeni), Hava (hava üçgeni) ve (ateş üçgeni)'ne dönüşür, diğer yandan (ateş üçgeni) Dünya Merkezine döner, diğer bir deyişle (ateş üçgeni) sabit (hava üçgeni)'e dönüştürülmelidir. Kantlı Ejderha Kanatsız Ejderhayı öldürür, ve Kanatsız Ejderha Kanatlı Ejderhayı öldürür. Bu şekilde Cevher ve Gücü tezahür eder." [5]

Kanatlı ejderha İçsel Üstadımız veya Kutsal Koruyucu Meleğimiz ve "kanatsız" ejderha da egomuz veya "küçük kral" olarak yorumlanabilir. Yaratılışı ve ifadesi olan Elemental ve gezegensel güçleri aracılıyla ifade etmek üzere birbirine ihtiyaçları vardır. Ama çoğu kez ahenk yerine birbirleriyle mücadele içindedirler. Sadece “Superius” (üst, yüksek) “Interius” (içsel) olduğu vakit (gerek maddi, gerekse de psişik özellikli) Elementleri ilkel kaynaklarına döndüğünü görmekteyiz. Ateş veya yaratıcı güç dünya merkezine veya Malkut'un "Gizli Ateşine" döner. Sonunda iki ejderha (psişik varlığımızın içgüdüsel tarafı - semavi ve dünyevi, heksagram ve pentagram) birbirlerini öldürürler, be kaynaşmış "ölümlerinde" (izolasyonun sonu) kozmik gücün daha mükemmel bir ifadesinde birleşirler. 

Gnostikler kanatlı yılan sembolü Kozmostaki arındırıcı, yenileyici ve diriltici kaliteleri temsil etmek için kullanmışlardır. Zıtların dengelenmesinin güçlü bir sembolü olarak Khouphis adeptin [üstadın] başının üstüne yükselir ve onu himaye edecek şekilde kanatlarını açarak sarar. O kanatlı güneş yılanı, diriltme sembolüdür. [6] Psişik varlığımızın (ve bedenimizin) diriltilmiş nefeş [İbranice nefs] / Yetzirah'sel veya "bilinçaltı" tarafı. Hatta bir kaynakta ona "canlı kadüs" [7] olarak söz edilmektedir.         

 

Sonuç

Bu ve diğer ezoterik sorunların inceliklerini çözmek her bir öğrenciye kalmıştır. Seçtiğimiz yol, soruna yaklaşımımızı ve anlamı ve uygulaması konusunda nasıl bir yanıt alacağımız tayin eder. Ritüel majisyenler hareket, ses ve ritüelin tiyatrosunda daha çok ifade bulurlar. Genel ezoteristler sırrı çözmek için meditasyon ve duayı tercih edecektir. Diğer yandan, simyagerler bu kadim kelimenin içinde sadece laboratuarın çözebileceği bir sırrın saklı olduğunu bulacaktır.

Nihai olarak, yanıtlar farklı da olsa abrahadrabra sırrının çözümün etkileri her birimiz için aynı olacaktır, zira İçsel Işığın anlayışımızı ve İlahi yönümüzün ifadesini daha da artıracaktır.


[1] Bakınız: Liber 777, Aleister Crowley, sayfa 44.

[2] Meleker Sözlüğü

[3] Bu ritüelin kullanılan farklı sözleri arasında: “Önümde pentagram yanar ve arkamda altı ışınlı yıldız parlar!” da vardır.

[4] Bakınız Doğa Filozofları, Kabala kursu (PON Qabala Course), .

[5] Altıntı "Aurea Catena Homeri", Saper Aude Metaphysical Republishers, Simya Kitapları ile bağlantılı olarak, San, Francisco, Ca. 1983. Ayrıca bakınız Doğa Filozofları, Mineral Simya Kursu, ders 20 (PON Mineral Alchemy Course, Lesson 20).

[6]  Majikal Felsefe (The Magical Philosophy) cilt 3: Majikal Flesefe Mysteria Magica, yazan Melita Denning ve Osborne Phillips. Llewellyn Publications, St. Paul, MN. 1986. Sayfa. 92 ve 372.

[7]  Ibid.(yukardaki kaynak) "Yaşayan kadüs" imajı Kutsal Aynalar: Alex Grey'in Düşsel Sanatı (Sacred Mirrors: The Visionary Art of Alex Grey, Inner Traditions, Rochester, Vt. 1990). Bakınız "Kutsal Ateş" (“Holy Fire”) Triptych

 

[Ana Sayfa ][Yazılar