Tarih Diskuru

Yazan V.H. Frater Sapere Aude (Dr. W. Wynn Westcott)

(Bu yazı eksiklikleri gidermek için, esas Tarih Diskuru ve sonradan  A:. O:. Amerikan Mabetlerinde1 dağıtılan değiştirilmiş Tarih Diskur bir araya getirerek hazırlanmıştır, K.M.)

Dış halka oluşturan,  üyelerinin Okült Bilim ve Hermes Majisini öğrendiği, Hermetik bir Cemiyet2 olan Altın Şafak Hermetik Cemiyetini yeniden kurmayı karar vereli birkaç yıl geçmişti. 19ncu asrın ikinci yarısında, Fransa ve İngiltere'de bulunan bu cemiyetin birkaç adepti3 ve şefleri4 vefat etmişti ve ölümleri Mabet5 işlerinde geçici bir durgunluğa sebep olmuştu.

Bunlardan önde gelenler arasında modern Fransız magilerinin6 en büyüyü Eliphas Levi7, okült konularda birkaç klasik eserin yazarı Ragon8, Masonik Ansiklopedi yazarı Kenneth R. H. Mackenzie9, ve el yazma koleksiyonu ile ünlü kristal görücülüğe sahip Frederick Hockley10 vardı. Bunlar ve diğer üstatlar bilgi ve güçlerini eşit veya daha da önemli, ama varlığı daha da gizli kadimlerden almışlardı. Birçokları menşei 1398 yılı civarlarında Christian Rosenkreuz11 tarafından kurulan Alman Fratres Rosae Crucis'e dek indiği kaydedilen pratik incelemelere dayanan Yüksek Simyanın Teosofi ve Hermetik Biliminin doktrin ve sistemini almışlardı.  

Alman mistik ve teolog Valentine Andrea, 1614 civarında ve sonradan yayınlanan eserlerinde Gül Haç cemiyetinin doktrinleri ve dışrek yapısını açıklamışlardır. 1614 yılında Andrea'nın Fama Fraternitatis veya Cemiyetin Teorisini yayınladığı olası gözükmektedir. Bunun Christian Rosenkreuz'un eski öğrencilerinin kayıtlarından derlenmiş olması gerek. Ancak bu mistik hareket bile Kabalistik Rabbilerinin daha kadim bilgeliği ve Hz. Musa'nın inisiye olduğu Mısır majisinin son derece kadim gizli bilgisinin yeni bir uyarlamasıydı.

Kabala ile Avrupa diğer herhangi bir kaynağa kıyasla kadim bilgeliğe daha çok elde edebilmiştir, zira İbraniler bir süre Mısırlılardan ve süre Babil'li Keldaniler'den ders almışlardı. İlginç bir vakadır ki, Grekler ve Romalılar Kadim Majiyi bize sadece kısmen yansıtabilmişlerdir. Greklerin Mısır üzerinde hakimiyet kurmaları ve Romalıları da hem Grekler hem de Yahudiler üzerinde hakimiyet kurmaları açısından bu daha da dikkat çekicidir. Grekler Mısır misterlerinden12 biraz pay almışlardır, zira Eleusis Misterler kadim İsis, Osiris ve Serapis seremonilerinin kopyalarıydı, ancak gerçek majiden yoksundurlar. Dahası klasik yazıtlar Eleusis Misterler konusunda bile soluk ifadeler içermektedir ve gösteriyor ki öğrencileri gerçek misterler konusunda cahildiler. Bunun bir örneği de anlamını bilmedikleri Konx Om Pax sözleridir. Çok kadim Mısırlı sözlerin Grekleştirilmesi veya tercümesi olan bu sözlerin anlamı yüz yıllardır gizli tutulmuştur. 

Dolayısıyla, 0=0 Derecesi Mısırlı özellikler ve sembolizm taşımaktadır ve daha Yüksek Derecelerde bu kültürün menşei hakkında çok şey açıklanacaktır, ayrıca üstatlığıyla okültizmi popüler hale getiren Eliphas Levi'nin sözlerini aydınlatacaktır.    

İlk Cemiyet, Neofitlerin yeterli yetenek ve bilgiye sahip olduklarını kanıtladıktan sonra, Onurlu Şefler tarafından onaylanıp kabul edilebileceği dört derece dizisinden oluşur. Bunun ötesinde İkinci Cemiyeti oluşturan üç Üstatlık derecesi vardır. Bunların alt derecelere Aday seçme, öğrenci inisiye etme imtiyazı vardır, bunun dışında İsis Urania gibi Mabetlerin ruhsatlarını çıkartabilirler. Ancak bu kadim şemanın en üstünde Üç Onur ve Hakimiyet Unvanını taşıyan Üçüncü Cemiyeti sürdüren ve idare eden tüm sistemin Büyük Yöneticileri vardır. Bunlar Sefirot'un Yüksek Üçlemini temsil ederler ve Üstatların Şefleri dışında inisiye olmayanlara örtülü ve yanaşılmazdır. Cemiyette bir yer boşalması durumda Üstatlar arasında en bilgin derece ile layık olduğu konuma yükselir.         

Dolayısıyla G.D. şeması, bilginlerin kadim dünyanın yüksek majisiyle aydınlandığı Kabala'nın on Tecellisi, Sefirot'un onlusu, Dekad üzerinde kurulmuştur. İlk Cemiyetin dereceleri tasarım ve meyil olarak İbrani olduğu görülür, ancak zamanla Kristos'a, Tifaret'e, Mikroprosopos  açılım yapıldıkça Hıristiyan temaların13 yüksek derecelerde yansıdığı görülür.

Şu anda mevcut, İsis Urania Mabedi olarak uygun sınav ve onay sonucunda tayin etmeye yetkili olduğumuz Neofit Derecesi ve 1nci, 2nci, 3ncü ve 4ncü Dereceleri onurlu Şef adeptlerden verilen ritüel ve sırlara sahiptir ve bunlar Cemiyetin kadim metotlarıyla öğrencilerin eğitimi için, gözden geçirip günümüzde yaşayan İngiliz öğrencilere uygun hale getirmek üzere önemli bir Kabalist, Hermetik Öğrenci ve Soc. Ros. in Anglia14 Magisteri V.H. Frater 'S Rioghail Mo Dhream15 verilmiştir. 

Sadece kullanılan kelimeler ve çalışma düzeni gözden geçirilmiştir. Sefirotik şemanın temeli, unsurlarının birbirine ilişkisi, gizli isimler ve atıflar, o zamanlar Soc. Ros. in Anglia'nın Adepti ve Muhterem16 Magusu olan V.H. Sapere Aude, 5 = 6,'in (o zamanlar mottosu17 Quod Scis Nescis idi) majikal mottosu Frater "Five Momor Lethi" olan ünlü ve aydın (vefat etmiş) bir Hermetist tarafından aldığı Şifre El Yazması'nın18 şekli dokunulmamış ve değiştirilmemiştir.  Yıllardır önemli İngiliz ve Yabancı Adeptlerle iletişim halindeydi ve Eliphas Levi'nin yazılarına sık sık danışıyordu. O zamandan sonra bu el yazma koleksiyonu Kıta Avrupa19  kardeşlerimizin (Fratres ve Sorores20) tarafından Mabedin Şeflerine verilen veya ödünç verilen çoğu şifreli çeşitli El Yazmalarla takviye edilmişti.    

Bu El Yazmalar, okült anlamlarını anlayan adeptlere, İkinci Cemiyetinin onayı ile, dış halka oluşturan Altın Şafak Hermetik Cemiyetini genişletme imkanını sağlamaktadır.   

Bu onay Almanya'da mukim G.H. (Çok Onurlu) Soror "Sap: Dom. Ast" tarafından alınarak Frater "Quod Scis Nescis"21, Frater "S Rioghail Mo Dhream21" ve Soc. Ros. in Anglia Yüksek Magusu Frater "Magna est Veritas23" Cemiyeti İngiltere'de kurma konusunda yetki aldılar ve bu Mabet (İsis Urania) Şeflerinin ölümünden dolayı kapanan Hermanubis Mabedi No. 2'nin konsakre24 edilmiş varisidir.

Licht, Liebe, Libra Mabedi No. 1 açık loca şeklinde seremoni yapma alışkanlığına edinmemiş bir grup kıta Avrupalı mistiktir. Dereceleri genelde özel olarak ve iki veya üç üyenin huzurunda verilmiştir, dolayısıyla bütün bu üyelerin adları ve dereceleri konusunda kesin bir kayıt yoktur.  

Mabet No.325 'in kurulmasından kısa bir süre sonra V.H. Frater "Crux dat Salubrem"ün yönetimde Weston-Super-Mare'de Osiris Mabedi No. 4'in kurulması için izin verildi ve İngiltere'nin batısı bölge yönetimine verilmiştir. Hemen hemen aynı zamanda, Yorkshire'de Bredford şehrinde V.H. Fratre "Vote Vita Mea"yönetiminde Horus Mabedi No. 5'de konsakre edildi. Bu üç Mabedinin ayrıca Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Filistin, Danimarka vs.'de üyeleri vardır.    

Değişik dillerde Cemiyetin adı şöyledir:

İbranice'de Sabahın Parlayan Nuru Cemiyeti anlamına gelen (Chabrath (or Chaorah) Zoreh Aour Bakker).

Latince'de: Aurora. Grekçe'de Eos Chryse. Almanca'da: Die Goldene Demmerung. Fransızca'da: L'Aude Doree.

Şimdi, misterlerin öğrencisi Robert Wentworth Little tarafından yeniden kurulan Cemiyet26 hakkında biraz söz edebiliriz. İngiltere, İskoçya ve Amerika Birleşik Devletlerinde şubeleri olan bu Cemiyet Altın Şafakla ittifakı vardır. O yüzyıl önce İngiltere'de verilen ve Godfrey Higgins tarafından "The Anacalypsis, or an Attempt to Withdraw the Veil of the Saitic Isis" adlı eserinden söz edilen bir tür Gül Haç İnisiyasyonu sürdürdü. Kardeş [Frater] Little, ayrıca önemli bir Framason olan Eliphas Levi ekolünün bir öğrencisiydi ve onun tarafından uyarlanılan Gül Haç Cemiyeti ağırlık olarak masonikti. Böylece, Basil Valentine, Artephus, Nicolas Flamel, Jacob Behmen ve Robert Fludd gibi Duvarcı olmayan bütün adeptlerle bağlarını koparmıştı. Aynı şekilde, bu Gül Haç Cemiyeti kadınların okült etütlere girmelerine değer vermemekle eksik düşmektedir. Aslında Kadim Misterler, İsis rahibeleri, bakire dişi kahinler gibi aralarında önemli mevkilere yükselen kadınları tanımaktaydı.       

Özellikle dikkate alınması gerekir ki, Cemiyetimizin kadim el yazmalarında şifreli olarak birkaç kez "fratres ve sorores"20 sözleri geçmektedir, erkek ve kız kardeşlerin birlikte anılması gösteriyor ki, günümüzde olduğu gibi, eski zamanlarda da kadınlar yüksek mevkiye yükselebilmişlerdi ve Cemiyetin gizli bilgisine erişebilmekteydi. Nicholas Flamel'in karısı ve çalışma ortağı Pernelle, 1645 yılında ölen Baron Jean de Chatelet'in hayat dostu ve ondan sonra onun tarafından Sofiya (Semavi Bilgelik) olarak sembolize edilen dullu,  1700 yılında ölen John Georg Gichtel'in öğrencilik arkadaşı ve ilhamcısı Martine Berthereau akla gelir. Günümüzün okültistleri yakın zamanda, adeta Güneş Nurundan aydınlanan büyük Hermetist ve Teozof Dr. Anna Kingsford konusunda hatırlatılmaları gerekmez. Teosofik Cemiyetinin lideri Madame Blavatsky konusunda da, her ne denli bilgelik yolu farklı olsa, hiç bir okült öğrenci onda bir kadın bedeninde üstat bir beyin olduğunu inkar edemez.  

Dış dereceleri dışrek olan, ama adepti iç halkası halen R:.C:. (Gül Haç) ve masonik cemiyetinin sırlarını saklayan Society Ros. in Anglia'nın yıllardır Yüksek Magus'u olarak bilinen Dr. William Robert Woodman'in vefatını takip eden yassı ifade etmeyi ihmal edemem. 

Doğu Teosofi ve Okültizm okulu ve bizim Altın Şafak Hermetik Cemiyetimizin ataları kadim çağlarının aynı bilimsel rahipleri olarak magilerden gelen öğrenci kardeşlikleridir. Her iki Cemiyet de öğretme tarzında ve kullandıkları dilde farklıdır, ama amaçlarının benzeri olması açısından karşılıklı anlayış ve saygıyla müttefiktirler.  Emin olunuz ki, Altın Şafak Hermetik Cemiyeti çok gizli bilgileri ve ruhsal gelişmeye yol gösterebilir ve İrade, Cesaret, Öğrenme ve Susmayı başaran gerçek ve sabırlı öğrencileri doruk noktaya (Summum Bonum) getirir... Hakiki Hikmet ve Mükemmel Saadet.  

Tercümanın Notlar

1) 1902 yılında Altın Şafak Hermetik Cemiyetinde bir bölünme olmuştu. İngiliz Mabetlerin çoğu Fransa'da bulunan ve Altın Şafak külliyatının çoğunu ortaya çıkaran S.L. MacGregor -Mathers'e karşı isyan ederek kopmuşlardı, cemiyetin ismini değiştirerek Stella Matutina adını aldılar. Diğer yandan, Paris'te bulunan S.L. MacGregor-Mathers kendisine bağlı olan cemiyet fraksiyonuna Alpha+Omega adını vermişti. Alpha+Omega Cemiyetinin Amerika'da bir iki mabedi vardı, ama bunlar zamanla dağıldı. A+O adeptlerinden Amerikalı Paul Foster Case kendi fraksiyonu oluşturarak Builders of the Adytum (B.O.T.A.) cemiyetini kurmuştu. Hermetic order of the Morning Star (HOMSI) adında modern bir kuruluş bu eski Amerikalı A+O mabetlerinden el aldıklarını iddia etmişlerdir, ancak iddiaları doğru olmadığı kanıtlanmıştır.

2) Cemiyet - (İngilizce'si Order), İngilizce'de "order" aslında "düzen" anlamına gelir, ama tarih boyunca belirli talim ve öğretiler içeren dini tarikatlar ve ezoterik örgütler için kullanılmıştır. Örgüt kelimesi kullanılmamıştır çünkü Hermetik Cemiyetlerin siyasi yanları yoktur ve örgüt kelimesi sıkça siyasi kuruluşlar için kurulmaktadır. Ayrıca tarikat genelde dini kuruluşlar için kurulur, bu da yanıltıcı olur. Kültler ise genelde kuvvetli ve karizmatik bir kişi etrafından oluşmaktadır, oysa bir "order" kişilik ötesi bir sistem olması esastır, bu ne yazık ki enderdir. Ama esas itibarıyla iyi bir loca sistemi kişisel istismarları yer vermeyen toplu idareli bir üst yapıya sahip olduğu söylenir. 

3) Adepti, Adept, Adeptus - (İngilizce ve Latince) Üstat denilebilir, ama farklı mason terminoloji ile karıştırmamak gerekir. Adept Altın Şafak Hermetik Cemiyetinde belirli bir dereceye varmış inisiye denildiği gibi, esas itibarıyla maji, teurji, astroloji, tarot, kabala gibi birçok konularda hem teorik bilgi, hem de beceri gösterebilen kişidir. Zira bu derecelere varmak ancak sıkı sınavları geçerek, liyakatle olur. Her hangi bir cemiyette inisiyasyon, talim ve rehberlik görmeden de aynı vasıflara sahip kişi yine de adept sayılabileceği kabul edilebilir.

4) Şef - (İngilizce'si Chief) Cemiyeti yönetmekle görevi görevli adeptler. 

5) Mabet - (İngilizce'si Temple) Altın Şafak Hermetik Cemiyetinin farklı şehirlerde insiyasyon ve cemiyet işlerini yürütebilen şube.

6) Magi - (İngilizce, Latince) Majisyen de denilebilir, ama nüans farkı olarak genelde bilgili, bilge ve aydın kişi.

7) Eliphas Levi - (1810-1875) Birkaç eseri kaleme alan ünlü Fransız okültist (asıl adı Alphonse Louis Constant) (ayrıntılar için bakınız Altın Şafak Hermetik Cemiyeti ve Okült Diriliş- Bölüm 1)

8) Ragon -

9) Kenneth R. H. Mackenzie -

10) Frederick Hockley

11) (ayrıntılar için bakınız Altın Şafak Hermetik Cemiyeti ve Okült Diriliş- Bölüm 1

12) Misterler - (İngilizce'si: mysteries)   

13) Gül Haç ritüelleri 14ncü asra dayandığı ileri sürülür ve geleneksel bir yapıya sahip olduğu için her ne kadar din üstü bir yapıya sahipse ve erken Altın Şafak Hermetik Cemiyetinin ekseriyeti olan Hıristiyanlar dışında birkaç Yahudi, iki Arap Müslüman, birkaç Teosofist ve pagan üyesi olmasına karşın Ezoterik Hıristiyanlık da içermektedir. Bunun tam olarak ne anlama geldiği bilinmemekle beraber, erken Hıristiyanlığın içerdiği Gnostik heterodoks unsurlar muhtemeldir. Erken Altın Şafak üyelerine bakıldığında çoğu kurumsal kilise düzenine aykırı kişilikler sergiledikleri görülmektedir.   

14) Societas Rosicruciana in Anglia (SRIA) - İngiliz Gül Haç Cemiyeti 19. asırda  Robert Wentworth Little tarafından kurulmuştu. Altın Şafak Hermetik Cemiyeti kurulmadan önce kurucu üyeleri bu Cemiyete üye hatta şefleriydi. SYRIA, Altın Şafaktan farklı olarak üyeleri sadece Masonlara açık hermetizm, kabala, simya gibi konuları akademik bazda inceleyen bir kuruluştu. Üyelik tabii ki sadece erkeklere açıktı.  

15) V.H. Frater 'S Rioghail Mo Dhream - Samuel Liddel MacGregor Mathers'in magical mottosu. Keltçe "Kavmim asildir."  

16) Muhterem - (İngilizce'si: G.H. veya Greatly Honored) Saygı hitabı dışında bir unvan belirtisi.

17) Majikal Motto - (İng. motto) Altın Şafak Hermetik Cemiyetinin üyeleri inisiye olduktan Cemiyet dahilinde kendilerine takma bir isim kullanırlar, bu isimler genelde Latince veya diğer bir ölü dille bir deyim veya atasöz şeklindedir. İdeal olarak kişinin majikal amacını yansıtır. Bu motto belirli inisiyasyonlarda yenilenir, yeni motto alınır (özellikle 0=0, 5=6).

18) Şifre El Yazması - (İng. Cipher Manuscript) Altın Şafak Hermetik Cemiyetinin kurulmasında başrol oynayan olan ritüel ve okült bilgi içeren şifreli bir el yazması.  (ayrıntılar için bakınız Altın Şafak Hermetik Cemiyeti ve Okült Diriliş- Bölüm 1

19) Kıta Avrupa - (İng. Continetnal Europe) İngilizler tarafından kullanılan bir deyim, anlamı İngiltere ve İrlanda gibi adaların dışındaki Avrupa. Esas Gül Haç aktarımların Almanya, Fransa ve civarlarında odaklandığı inanılıyordu. 

20) Fratres ve Sorores - Latince'de Frater erkek kardeş, soror kız kardeş anlamına gelir. Cemiyet üyeleri birbirlerini bir kardeş diye hitap eder. Ezoterik cemiyetler üyeleri tarafından kardeşlik (fraternity) ve aile olarak görülürler.  

21) Westcott (ayrıntılar için bakınız Altın Şafak Hermetik Cemiyeti ve Okült Diriliş- Bölüm 1

22) MacGregor Mathers (ayrıntılar için bakınız Altın Şafak Hermetik Cemiyeti ve Okült Diriliş- Bölüm 1

23) Woodman (ayrıntılar için bakınız Altın Şafak Hermetik Cemiyeti ve Okült Diriliş- Bölüm 1

24) İsis Urania - Altın Şafak Hermetik Cemiyetinin 1888 yılında Westcott, Woodford ve Mathers tarafından kurulan ilk mabet. Ancak bunun daha önce var olan ve bilinmeyen iki mabedin üçüncüsü olduğu iddia edilmekte.     

25) Konsakre - (İngilizce'si: consecrate) Kutsamak. Genelde belirli bir ritüel ile belirli bir şeyi veya yeri kutsamak. Kutsal bir enerjiyle şarj etmek, aşılamak.

26) Societas Rosicruciana in Anglia (SRIA) (bakınız 14. not)

 

[Ana Sayfa ][Yazılar