Simya İnisiyasyonunun Üç Mücevheri

yazan Lynn, one of ONE  

En dipte öz geçmişi verilen yazar Lynn Osborne'un bu ilginç yazının İngilizcesi İnternet'te bulunan ve diğer sayılarında da çok değerli yazılar içeren Simya Dergisi (Alchemy Journal) Cilt 2 sayı 5'de bulunmaktadır. Bu yazıdaki terimler biraz kafa karıştırıcı olabileceğinden ve güçlükle tercüme edildiğinden dolayı sayfanın altında anlaşılması zor terimler izah edilmiştir. Bu yazıdaki resimlerin üzerine imleçlerinizi (fare oku) gezdirip bırakırsanız resimleri izah eden bir kutu açılır.  

Tercüme eden Kemal Menemencioğlu Copyright hermetics.org © 2003

Rüzgar onu karnında taşımıştır. Michael Maier, Scrutinium Chymicum,  Frankfurt , 1687.

 Bölüm 1: Dönüşüm Güçleri

Simya laboratuarı nedir? Simyasal ruhsal gelişme nedir? Bunun cevabı, simya laboratuarı simyasal enerji ortaya çıkaran herhangi bir sistem olabilir.

Simyasal ruhsal gelişme yararlı enerjinin tüketimine dayanır. Taocu simyagerler yararlı enerji konusunda en iyi bilgileri sunmuşlardır. Simyasal manna1 paradoks olarak üç şekilde gelir. Üç şekli farklı olmasına karşın aslında hepsi birdir ve biri olmadan öbürünü elde edemezsiniz. 

Taocu simyagerler bu üç güce çi, çing ve şen derler. Çi'ye biz sürdürme gücü deyeceğiz. Çing'e yaratma gücü diyeceğiz. Şen'e tezahürat2 gücü diyeceğiz. Çi enerjisi dönüştürülür; Çing gücü yüceltilir3; Şen gücü damıtılır4. (1898 doğumlu) Taocu simyager Lu K’uan Yu, "Taocu Yoga, Simya ve Ölümsüzlük" adlı eserinde şöyle yazar: "Esas gücü yenilemek için üç kıymetli elementi yüceltirsiniz, bunlar yaratıcı güç [çing], dirilik nefesi [çi] ve ruhtur [şeng]. Bu üç element birleştiği zaman temel kurulmuş olur; ölümsüzlük sadece o zaman gerçekleşir."

Çi enerjisi kavramı Batılılarca çing veya şen'a kıyasla daha iyi bilinmektedir. Tai Çi ve savunma sanatları uygulayıcının bedeninde çi enerjisinin dolaşımını artıran fiziksel alıştırmalara dayanmaktadır. Her canlı varlığını sürdürebilmek için çi gücü dolaştırmaktadır. İnsanlar bilinçli olmadan bedenlerine hava soluyarak otomatik olarak çi dolaştırırlar. Lu K’uan Yu Mikrokozmik Dışsal Simyasal Etken5 toplama konusunda şöyle yazmıştır: "İnsan bedeni köksüz bir ağaç gibidir ve kök ve dal için sadece solunuma dayanmaktadır. ... dışsal simyasal etken taze havayı solup vermekle sağlanır... böylece temel kurulur (çu çi)."       

Ruhsal güç geliştirmek için çi dolaşımının bilincinde olmanız gerekir. Çi'nin dolaşımının bilincinde olduğunuz zaman sübtil bedeninizin6 farkında olursunuz. Çing'i yücelterek veya Şen'i damıtarak sübTaocu Simya, basit Mikrokozmik Yörüngenin Çi dolaşımı başlatması, Lu K’uan Yu'nın Taoist Simya Yogası ve Ölümsüzlük adlı eserindentil bedeninizin farkında olabilirsiniz. Herkes bu şeyleri bilinçsiz ve otomatik olarak yapmaktadır, ama yüceltmeler ve damıtmaların bilincinde olmalısınız. Bunu yapmak dolaşan çi'nin bilincinde olmaktan daha zordur. Dolayısıyla, çi dolaşımı ilk simyasal mücevheridir7. Aslında birçok kişi çeşitli ezoterik okullarda öğretilen uygulamalarla çi'yi bilinçli bir şekilde dolaştırmayı öğreniyorlar. Batıda bazı Gül Haç cemiyetleri ve doğuda bazı Hint okulları bilinçli olarak çi dolaştıran metotlarla solunum alıştırmaları öğretmişlerdir. Simyada çi'nin dolaşımına içsel dolaşım denilir.     

İçsel dolaşım olarak söz ettiğim şey, insan organizmasındaki fiziksel sisteme karşılıklı ve birlikte varolan hareket sistemidir. Biyoloji ve tıp tarafından incelenen kan dolaşım, solunum, sinir sistemi ve diğer biyolojik sistemleri gibi sistemler vardır. Bu biyofizik sistemlerin ağları içinde üretilen psişik8 oluşumlar, sosyal ve davranış bilimleri tarafından incelenen davranışları üretirler. Karmaşık psişik sistemler olumlu veya olumsuz yönde organizmayı yönlendiren algılama ve duygulara neden olurlar.

Simyasal olarak beşeri organizmada biyofiziksel ve psişik sistemlerinin varolmaları için gerekli ince bir karşılığı vardır. Bu ince/sübtil karşılık içsel dolaşımdır ve bu aynı psişik sisteminin biyofiziksel sisteminin ürettiği bir oluşum olduğu gibi mecazidir.          

Hermes'in Zümrüt Tableti simyasal inisiyasyonun9 esas temelini (prima materia10) belirler. Bu mücevher içinde içsel dolaşımı inisiye edecek süreç gömülü bulunmaktadır.  İçsel dolaşım Taocu simyagerler tarafından ayrıntılı olarak anlatılmaktadır, Hint simyagerleri de bu konuyu daha az ayrıntılı olarak aktarmıştır. Gül Haçlılar da içsel dolaşımı harekete geçirmek üzere solunan havadaki oksijen molekülden çi'yı ayırmayı öğretmişlerdir (Gül Haçlılar hiç bir zaman ona çi dememişlerdir) . 

Ben yirmi yıldır içsel dolaşımı uygulamaktayım. O yürümek veya koşmak kadar zararsız ve normal bir şeydir. Hatta içsel dolaşımı uygulamak uygulayıcının mikrokozmosunu sarsan her türlü enerji dengesizlikleri dengeleri. 

Zümrüt Tablet, çi ile içsel dolaşımı veya Dışsal Mikrokozmik Birleşimi11 harekete geçirebilen nefes alıştırmaları içeren şimdiye dek bulunan en eski Batı kaynaklı eserdir. Zümrüt mücevher bir ezoterik nefes alıştırmasından çok daha fazla şey sunmaktadır. İçsel dolaşımın enerjisi uygulayıcının içinde genişledikçe genişleyen bir olağanüstü haritadır.   

Zümrüt Tablet:

Hiç yalan olmadan doğrudur, kesindir ve çok gerçektir.

Aşağıda olan yukarıda olan gibidir, yukarıda olan da aşağıda olan gibidir, ve birlikte tek bir şeyin mucizesini gerçekleştirirler.

Ve bütün her şey bir olandan geldiğinden, bir olanın düşüncesinden gelmiştir. Böylece her şey bu tek olandan uyum sağlayarak çıktı.

Güneş onun babasıdır, Ay annesidir. Rüzgar onu karnında taşımıştır, Toprak beslemiştir.

Dünyanın bütün gücünün babası budur. Onun gücü eğer toprağa dönerse her şeye yeter.

Toprağı ateşten ayıracaksın, sübtil olanı kalın olandan; bu büyük bir maharetle olmalı.

Topraktan gökyüzüne çıkacak ve yeniden toprağa inecek , ve yukarıda ve aşağıda olanın gücünü alacak. Bununla bütün dünyanın zaferi senin olacak; bunun için bütün karanlık senden uzaklaşacak.

Bu bütün kuvvetlerin en kuvvetlisi; çünkü her sübtil şeyi yenecek, her katı şeyin içine girecek.

Dünya da böyle yaratıldı.

Hayranlık verici biçimler bundan çıktı , bunların ortamı buradadır.

Bu yüzden bana Üç Kere Büyük Hermes denir, çünkü bütün dünyanın felsefesinin üç bölümü de bana aittir. Güneş’in yaptıkları hakkındaki söylediklerim böylece bitiyor ve tamamlanıyor.

(Not: Erhan Altunay'ın tercümesi bakınız Zümrüt Tablet)

İlk paragraf evrenin Birleştirici Prensibini anlatmaktadır. Birin ontolojisi12  ruhsal yolcuyu olağanüstülük yoluna odaklamak için sırlanmıştır. Dördüncü, beşinci ve altıncı paragraf O'nunu nerede olduğunu, O nasıl harekete geçirilir ve dolaştırıldığı zaman hangi güçlü dönüşümü açığa çıkaracağını anlatmaktadır.  

"Güneş onun babasıdır, Ay annesidir" olarak anlatılan şey O'nun kozmik zıtların esrarengiz birleşmesinden (mysterium conjunctionis) doğmasıdır.  "Rüzgar onu karnında taşımıştır" olarak anlatılan şey O'nun havada olmasıdır. "Toprağı ateşten ayıracaksın, sübtil olanı kalın olandan;bu büyük bir maharetle olmalı"  olarak anlatılan şey O'nun ince özünün kaba havadan ayrılması gerektiğidir. Bu nazikçe ve büyük bir dikkatle yapılır ve fazla bir gücün gerekmediği belirtilmiştir — sadece büyük bir dikkat. 

Havadan ayrışıldığı zaman doğal olarak solunumun alıp verilmesiyle birlikte inip çıkar. Bir dönüşüm Taocu simyagerlerin  "mikrokozmik devre" dedikleri bir devinim tamamlar. İçsel dönüşümde çevirmekle sınırlamaları aşacak güç üretir. Uygulayıcı içsel dönüşümü uygulayıp alındaki Yüzme Noktası13 harekete geçirildiğinde algılamanın çapı genişlemektedir. İçsel dönüşümü başlatmak için ilk önce yalnız olabileceğiniz sessiz ve sakin bir yer seçiniz. Rahat bir şekilde oturunuz. İçsel gürültüyü dindiriniz. Bildiğiniz herhangi bir meditasyon yöntemi kullanınız veya birkaç dakika sessiz oturunuz.   

"It" Taocu bir Simyagerin karnında, Lu K’uan Yu'nun Taocu Simya Yogası ve Ölümsüzlük eserinden.Nefes almak: Dilinizin ucunu yumuşakça üst damağınıza deyiniz. Nazikçe burnunuzdan uzun bir nefes alınız. Aldığınız havadan ince bir gücün ayrıldığını "imgeleyiniz." Ciğerleriniz doluncaya dek soluyunuz. Kaba hava boynunuzdan aşağı hareket eder; ona dikkatinizi vermeyiniz. Bunun yerine burnun üzerinde suptil/ince bir gücün enerjileştiği imajı üzerinde odaklayınız. Nefes alındıkça onun alından başlayarak başın üzerinden dönerek arkadan omuriliğinden indiğini "imgeleyiniz." Dili üst damağınıza basmak havadan bir "ayrışma" yapma hissini, bir nevi fiziksel şalter anlayışı verir. Bazı insanlar bu süreci başlatmak için bir nevi dua veya inkantasyon14 zikretmeye ihtiyacı vardır. Erken evrelerde böylece ayrıştırılan öz çok naziktir ve üzerine fazla odaklanırsanız, konsantre olursanız dikkatinizden kaçmasına neden olursunuz. Böyle durumlarda nefes alırken invokasyon15 üzerinde odaklanmak sorunu çözer. Benim yıllardır nefes alma sürecini dindirmek için kullandığım dua/inkantasyon şöyledir: kendinize yavaşça şöyle söyleyiniz, "Havaya inen ruh, hayat ateşi yakınız; hayal gücünü, ilhamı ve diriliği enerjilendir." Basit ama inisiyeye tam uymaktadır.

Nefes vermek: Dili ağzın altına ön dişlerin hemen altına getiriniz. Ağzınızdan uzun ve yavaş bir soluk veriniz. Öz enerjinin cinsel bölgeden yukarıya iç organlardan16 göğsünüzün ortasına yükseldiğini hayal ediniz. Boğazda enerji dilin altından çatallaşıp beynin yarım kürelerini yükselir. Nefesiniz boşalıncaya dek tamamen veriniz, ama bunu yaparken rahatsız olacak şekilde yapmayınız. Burada yine bir dua/niyet beyanı (inkantasyon) dolaşıma odaklanmak için yardımcı olabilir: "Topraktan yüksel beden, hayat suyunu pekiştir; güç, karalılık ve irade gücü ve sağlık oluştur."

Bu uygulamayı istediğiniz kadar sürdürünüz, ancak ilk evrelerde etkin bir dolaşım elde etmek için yirmi dakika yeterlidir. İnen ruh serin ve kurudur; yükselen beden ılık ve nemlidir. Nefes aldıktan sonra cinsel bölgede nazikçe nabız attığını hissedebilirsiniz. Nefes verdikten sonra beyin bölgesinde ışınlayan hoş bir bulut hissedilebilir. Hayal gücünüzde canlandırınız (uçucu kükürt). Onunla oynayınız.

Başlangıçta içsel dolaşım basit bir devredir. Biraz aşina olduktan sonra, dönüşün ters yöne çevrilebileceğini fark edebilirsiniz. Hatta, içsel devrenin çing veya İçsel Mikrokozmik birleşimi yüceltmek için kullanılabilir. Böylece mikrokozmik devreyi güçlendiren başka mekanizmaları açığa çıkaran daha çok psişik ve ruhsal dönüşüm harekete geçer. Bundan sonra gelen iki simyasal inisiyasyon mücevheri aşağıda açıklanacaktır.   


 

Bölüm 2: İkinci Simyasal Mücevher Çing'in Yüceltilmesi

 

Kral ve Kraliçe'nin Mysterium Conjuctionis (Esrarengiz Birleşimi) Rosarium philosophorum, Arnold of Villanova, 16. asır, (kaynak: Simya: Gizli Sanat - Alchemy the Secret Art yazan Stanislas Klossowski De Rola).Çing'in yüceltilmesi ikinci simyasal mücevherdir. Çing, içsel dolaşım ile yüceltildiği zaman, suptil bedeninizin farkında olabilirsiniz. Çi içsel dolaşım ile döner. Çing mikrokozmik devreden dolaşıp uyku halinde olan suptil bedeni harekete geçirebilir. Suptil beden kaba (fiziksel) bedenin karşılığıdır. Çing'in ters akımı ile canlandırılan suptil beden gelişmeye başlar. Eski Taocu üstatlar buna ölümsüz ceninin gelişmesi derlerdi.

Çing fiziksel bedeniniz tarafından doğal olarak üretilir. Bu doğal ürün cinsel enerjidir. Çing yaratıcı güçtür. Cinsel enerji olarak, o bilinçdışı olarak üretilir ve biyolojik içgüdü tarafından güdülenir, büyük Ana Boşluk Kaos tarafından damlatılır. Bu mikrokozmik birleşimin üretiminde fiziksel araç erkek ve kadınların cinsel organ sistemidir.  Bu karşılıklı güçler, cinsel birleşme yoluyla karışıp bir araya geldiği zaman yeni bir hayat yaratılabilir. Yaratılan kaba (fiziksel) cenin yeni bir insana dönüşebilir, yeter ki cenindeki elektromanyetik ve biyokimyasal madde yapısında gelişmeyi sağlayacak kadar şen bulunsun.  

Fiziksel yaşam, erkeklerden aktarılan meni ve kadınlarda bulunan yumurtanın birleşimi ile yaratılır. Bu bilinçdışı cinsel birleşme yeni bir insan yaratır.  Bir erkek cinsel birleşme sırasında orgazm enerjisini yukarıya çekerek meninin boşalmasını önlediği zaman suptil beden ortaya çıkabilir. Suptil beden bu şekilde çing gücüyle dirilir. Orada yavaşça pekişen ölümsüz cenin doğar. İçinde his ve algılayış oluşabilmekte.  

Taocu simya klasiği Altın Çiçeğin Sırrı17 süreci ayrıntılı olarak vermektedir, ancak esas hususu, Prima materia — cinselliği — açıkça vermemektedir. Klasik batı kökenli simya eserleri cinsellik konusunda hiç bir zaman açıkça söz etmiyorlar. Bunun yerine sembolik cinsellik kapalı simya kapları ve aletleri içinde yapılan süreçlere ilintileştirilmektedir. Çoğu kez bir kral ve bir kraliçe, kapalı bir simyasal şişesi içinde su üstünde sevişirken gösterilir. Avrupalı üstatlar bu sürece mysterium conjuctionis — esrarengiz birleşme derlerdi.    

Kral ve Kraliçenin evliliği simyasal bir şişe içinde gerçekleşen diriltme sürecinin bir alegorisi olarak görülmektedir. Birçok iffetli Hıristiyan ortaçağı simyageri orgazm enerjisini yüceltmenin olasılığını keşfetmek konusunda dahi dini ön yargılardan dolayı kısıtlanmaktaydı.  

Lu K’uan Yu'nın Simya ve Ölümsüzlük kitabını okuduğum zaman cinsel enerjinin yüceltilmesi fikrine ilk kez tanışmıştım. Bu öğretmeninin on dokuzuncu asır eserinin tercümesiydi. Bu kitabı ilk okuduğum zaman gençtim ve orgazm boşalmasını ortadan kaldıran fikri reddettim. Bu benim o zamanki cinsel dürtülerine ters düşmekteydi. Hatta cinsellik ve şehevi duygular eserde kötü ve şer olarak tanımlanmaktaydı. Yıllar sonra öğrendim ki cinselliğe karşı olumsuz düşünceler başta Budizm, sonra da Hıristiyanlığın etkisine dayanmaktaydı. Simyasal amaçlarla cinsel enerjinin yüceltilmesi kavramını Tayland'dan gelen modern bir Taocu simya üstadı Mantak Chia'nın eserlerini okuyuncaya dek tamamen unutmuştum. O zamana dek yirmi yıldır kendimi Simya etütlerine vermiştim. On yıldır çi enerjisini dönüştürmekteydim, ama yazmış olduğu Erkekler İçin Taocu Sevişme Sırları18 eserini ilk okuduğum zaman şüphelerim yineden ortaya çıktı.   

Kontrol Kanalları (tu mo): ABCDEF, İşlev (jen mo): GHIJKL, ve İtme (ch’ung mo): MNOA. A: ölümlü kapı (sheng szu ch’iao). P: beyin merkezi (tsu ch’iao); Lu K’uan Yu'nun Taocu Simya Yogası ve Ölümüsüzlük eserinden.Ancak, Gül Haç nefes alıştırmaları ve Taocu Yoga Simya ve Ölümsüzlük kitabında verilen dönüştürme yöntemleri birleştirerek çi enerjiniz dolaştırmayı öğrenmiştim. Artık genç değildim ve orta yaşa doğru merdiveni dayamıştım. Seks güdülerim biraz dinmişti ve Mantak Chia ortaya koyduğu cinsel enerjiyi yüceltme fikrini reddetmeyecek kadar Tao'ya karşı saygım artmıştı. Cinsel enerjiyi yönlendirmek üzere aynı Taocu mikrokozmik devreyi kullanmaktaydı. Kitabı etüt ettim ve alıştırmaları uyguladım. Baktım ki çing enerjisini yüceltmek benim için o kadar zor değildi çünkü o zamana dek içsel dolaşımı çalıştırmaya iyice aşina olmuştum.

Çing'i yüceltmek tehlikeli olabilir. Çing, çi'den çok daha yoğundur. O omuriliğinden yukarı hareket eder ve beyincik iliğine19 sübtil bedenin temel toplayıcı20 özelliklerini aşılar. Oradan içe doğru, ışık toplayan organ beyin epifizine21 erişir, anın ortasında Yüzen Nokta açıldıkça nabız atışları hissedilir. Eğer şarj sübtil toplayıcıda tutulursa, Sylvian beyin yarıklarına22 (Taocu simyagerler tarafından Yüce Mutlak ve Madde Ötesi Ruh denilir) doyuran ön şen kanalları ve portallarına yüklenirler. Şen kanallarında çing bulunması yakınlığından dolayı optik sinirlerde aşırı güç yüklenmesine neden olabilir. Bu güç yüklenmesi ince damarı kızarmasına neden olabilir. Şen kanallerinde çing birikiminin tehlikelerinden sakınmak için, çing yüceltildikten sonra çi dolaşımı sağlanmalıdır. Sübtil bedende aşırı çing, dolaşımla yaşam destekleyen çi gücüne dönüştürülür.     Erkeklerde Yang enerji sistemi.

Devam etmeden önce Mantak Chia'nın kitaplarını okumanızı önemle öneririm. Ching'i yüceltmek çi'yi dolaştırmak gibi zararsız değildir. Eğer Mantak Chia'nın önerdiği geleneksel yöntemleri izlersiniz, çing'i yüceltmek nispeten güvenlidir. Ama çing gücün simyası geleneksel yöntemlerin dışına taşımaktadır. Eğer çing'i yüceltip sübtil bedenini uyandırarak, ölümsüz cenininizi yaratmaya başarırsanız, cinsel gücün çileli bilmecesinin bilincinde olursunuz.   

Çing'i yüceltmek için cinsel enerjiyi toplayıp yoğunlaştırmak gerekir. Bunu cinselliği orgazma yakın bir noktaya tahrik ederek yaparsınız. Orgazma ne kadar yaklaşırsanız o denli fazla çing vardır. O enerji kasıklarda birikir ve yukarıya çekilmelidir. Bunu başarmak için içsel dolaşımla sıcak cinsel enerjiyi omuriliğinden yukarıya çekerken derin bir nefes alınır. Bunun yönü çi enerjinin dolaşımına göre ters yöndedir.   

Gücün orgazm enerjisine akmasını önlemek için enerjiyi yukarıya çekerken kıç ve yumrukları sıkmak gerekiyor. Enerji önceden bağırsaklara yakın bir boşluğa akar. Onu orada muhafaza ediniz, tekrar bir şarj biriktirip aynı şekilde orada muhafaza ediniz.  Birkaç çekmeyle muhafaza edilen birikmiş şarjlarla orgazm enerjisini taşıyan cinsel sıvılar aşırı şarj olur.  Böylece aşırı şarj olunca kaçarlar; bilgeler tohumunuzu dökmeyin derler. 

Çing'in süper şarj olmasıyla cinsel biriktirmeyi durdurunuz ve her nefes alışla çing'i omuriliğinden yukarıya çekmeye odaklayınız. Onun kafatasınızın tabanında yoğunlaştığını hissedDişi Yin enerji sistemi.eceksiniz. Her bir nefes alışla kafatasınızın tabanında birikecektir ve sonunda temel toplayıcı çing gücüyle tamamen doymuş olacaktır. Sonra güç beyninizin merkezine sıçrayacaktır ve alnınızın ortasında bir his uyandıracaktır. Bu üzme Noktası Noktası Kılavuzunun23 açılışıdır. Eğer toplayıcıyı şarjlı tutmaya yetecek kadar çing halen yükseliyorsa, biriken yoğunluk sağa ve sola yayılıp kulakların üzerindeki Sylvian yarıkları doyuracaktır. Bu şen jeneratörlerinin yan ventriküllerde24 şarj olmakta olduğunu gösterir. Eğer çing enerjisi halen yükseliyorsa, yoğunluk başınızın üstündeki tepe (taç) noktasına çekilebilir. Eğer bu açılırsa BİR'i bilirsiniz ve İon (sonsuzlukta kişileşme) olursunuz.  

Bu süreç yandaki resimlerde gösterilmiştir. İlk başta: (Mantak, Chia'nın "Taocu Sevişme Sırları, Ereğin Cinsel Gücünü Geliştirme Yöntemleri"nden - Türkçesi: Dharma Yayınları), Çing bir erkekte esas kanalda yükselerek beyni doldurur. İkinci olarak: Çing enerjisi bir kadında tam bir devrede döner. (Kadınlar için Taocu Sevişme Sırları, yazan Mantak & Maneewan Chia, - Türkçesi: Dharma Yayınları).

Üsteki nokta kolay açılmamaktadır ve sizde damıtacak bir şen yoksa açmamak daha doğru olur. Eğer güç taca, başın tepesine yükselirse, onu orada bırakmayınız. Onu mide ve kalın bağırsaklar arasında aşağı döndürünüz. Bunu içsel devinim uygulayarak yapınız. O çi'de yatışır ve dengelenir.

Ölümsüz Sübtil Bedeninin Mikrokozmostan çıkışı, Lu K’uan Yu'nun Taocu Simya Yogası ve Ölümüsüzlük eserindenÇing'i yüceltmeye iyicene aşina olduktan sonra, bu sürecin Zümrüt Tableti daha da aydınlattığını fark ettim: 

Dünyanın bütün gücünün babası budur. Onun gücü eğer toprağa dönerse her şeye yeter.

Toprağı ateşten ayıracaksın, sübtil olanı kalın olandan; bu büyük bir maharetle olmalı.

Topraktan gökyüzüne çıkacak ve yeniden toprağa inecek, ve yukarıda ve aşağıda olanın gücünü alacak. Bununla bütün dünyanın zaferi senin olacak; bunun için bütün karanlık senden uzaklaşacak.

Bu bütün kuvvetlerin en kuvvetlisi ; çünkü her sübtil şeyi yenecek, her katı şeyin içine girecek.

Dünya da böyle yaratıldı.

Hayranlık verici biçimler bundan çıktı, bunların ortamı buradadır.

Çing gözlerin arasında ve arkasında olan esas Ruh boşluğuna yükseldiği zaman iç görü ve sezgi gelişir; insan tüm mükemmelliğin özünü algılayabilir ve hissedebilir - BİRLİĞİN gizemi.

Cinsel enerji oldukça güçlüdür. Ortaya çıkıp yaratmak ister. Onun içinizde çevirdiğiniz zaman-toprağınıza Onun gücü hakim olur. Bu demek oluyor ki içe dönüştürülmüş çing sübtil bedeni güç ve enerjiyle doldurur, böylece onu diriltir. 

İlk başta, (sübtil) cinsel yüceltilmiş enerji (kaba) fiziksel cinsel salgı sistemlerinden ayrıSylvian yarıklar (Sylvian Fissures) aşağıda başlar ve sonra beynin yan ventrikülün (Lateral Ventricle) ön uzantısının (Anterior Horn) altını izler.ştırılmalıdır. Bu büyük dikkatle, konsantrasyonla yapılır (maharetle) ve güç kullanma gerekli değildir -- sadece irade gücü. Cinsel enerji kasıklardan (toprak) yükseltilip baştaki Ruh boşluğuna getirilir (gökyüzü). O sübtil bedeni enerjilendirir ve yüksek güçleri alır (iç görü, sezgi, mantık, irdeleme, ince konsantrasyon, derin imgeleme).

Yüksek olanı güçlendirdikten sonra, aşağıdaki bölgeye, kasıkların üstünde ve böbreklerin alındaki esas dirilik boşluğuna iner. Orada alt bölgeyi güçlendirir (duyular, rafine irade gücü ve hisler). Bu şekilde güçlendirilmiş olarak sübtil beden içinde dünyanın ihtişamına sahip olursunuz. Sübtil bedenindeki evriminizden dolayı, üst ve alt gelişmeden dolayı, güçlerin en büyüne sahip olursunuz: Şeylerin esasını bilmek.

 


 

Bölüm 3: Şen'in Damıtılması, Üçüncü Simya Mücevheri

 Ventriküller: Beyindeki Simya Damıtma Odaları.

Şen varlığın tezahürat gücüdür. Şen damıtıldığı zaman bir şeyler tezahür eder. Şen sübtil bedende damıtıldığı zaman olağandışı (tansandental25) evrim gerçekleşebilir. İnsan doğal olarak şen'i damıtır. Sağdaki resimde beyinde simyasal damıtmanın oluştuğu ventriküller  (beyin boşlukları) gösterilmektedir. Beyin-omuriliği26 sisteminin mekanizmaları damıtmada kullanılan fırın ve imbik / toplama kabına benzemektedir. Bu benzetmede damıtma kabı beyindir. İnsanda doğal olarak şen'in üretimi zihin gücüdür. Şen'i zihin olarak düşünme, çünkü şen zihnin ötesindedir. Zihin şen'in tezahürüdür.   

Büyük dinler ve felsefeler çarpıklıktan uzak bir şekilde kozmik menşeinin insan bilgisini aşan ilhamını yansıtan durgun bir havuzun örneğini vererek zihnin sakinleştirilmesini önerirler. Durgun havuz yansıtma hali pasif şen'dir. İnsan pasif şen'in tezahürünü—durgun zihne ilham verici fikirlerin yansıması aldığı zaman ve dış dünyaya dönüp bu fikirlerin oluşması için harekete soktuğu zaman, fikri (pasif şen) tezahür etmek için aktif şen'i kullanmaktadır. Şen şeyleri yapma gücüdür.  

İrade ve hayal gücü şen gücüyle beslenir. Simyada irade sabit kükürttür ve hayal gücü uçucu kükürttür. Her ikisi simyasal ruhun şartlarıdır. İlk simyasal mücevher uygulamasında çi gücünü "imgelediğiniz" zaman, çi gücünü tezahür etmek için uçucu kükürtle temel şen'i kullanmış bulunuyorsunuz. Ancak, başlangıçta her ikisini harekete geçirmeye çalışırsanız, sonuç elde etmek olası olarak başarısız olacaktır ve çalışmaları devam etmeniz için cesaretiniz kırılacaktır.   

Birinci mücevher uygulamasında önemli şey çi gücünü hissetmektir; eğer doğal şen zihinsel gücünüzü çi gücü yerine tezahür olursa, başlangıçta çi enerjisini hissetmezsiniz. Eğer aklınız onun fantezisini yaratırsanız, çi'yi boş bir düş şeklinde kaçırırsınız. Çi gücünü dolaşımda hissettiğiniz anda şen onu tüketeceğine onunla birlikte hareket eder.   

İçsel dolaşımı kavramını yerleştirmek üzere şen gücünü uçucu kükürt ile kullanırsınız. İçsel dolaşım kavramını harekete geçirmek üzere şen gücünü sabit kükürt ile kullanırsınız. Bu şekilde hayal gücü ve irade ruhu harekete geçirir. Hareket halinde ruh çi'dir. O, dalgasal enerji olan titreşim şeklinde hissedilir. Titreşimi sübtil bedenin devrelerinde hissettiğiniz zaman bu sizi enerjilendiren çi gücüdür. Çi gücü sakinlik ve dinginlik hisleri verir.  

Çing yüceltme kavramını yerleştirmek üzere şen gücünü uçucu kükürt ile kullanırsınız. Çing uygulamada orgazma yönelik haz duygusunu geri tutmak ve yönlendirmek üzere şen gücünü sabit kükürt ile kullanırsınız. Topraksal çing gücünüzü sabit kükürt ile yeniden yönlendirirsiniz. Topraksal çing gücünün sabit kükürt ile yakın bir ilişkisi vardır. İrade gücü cinsel enerjinin yönünü değiştirebilmek üzere sabit kükürde yapışır-irade gücü cinsel enerjiyi saf çing gücüne yüceltebilir.  

Yüceltilmiş çing, çi gücü gibi titreşmez. Enerji, dalga formlarından daha ziyade parçacıklar gibi kuantum27 şeklinde nabız atar ve yayılır. Bu akışı omuriliğinden çıkan ve kafatasının tabanında birikip yoğunlaşan bir sıvı veya gaz şeklinde hissettiğiniz zaman, bu sübtil bedeninizi dirilten çing gücüdür. Bu açıdan çing'i,sübtil beden içinde birleşmek üzere ona  şekil veren simyasal tuza benzetebiliriz.    De erroribus, John Dastin, 15. asır, British Museum, Londra. (Kaynak: Simya: Gizli Sanat - Alchemy: the Secret Art, yazan Stanislas Klossowski De Rola)

Her birini ayrı ayrı öğrenip bilecek şekilde çi/ruh, çing/beden ve şen/tin'in duyumlu, duygulu ve bilinçli bir şekilde ayrışıldıktan sonra, onlar özelliklerimize göre gelişmeye tabi sübtil bedenimizde tek BİR güç olarak birleşirler. 

İlk başta, simyasal gelişmenizi güçlendirmek üzere bir baz olarak doğal ruhu kullanırsınız—çi enerjisini içsel dolaşımınızda titreştirerek gönderiyorsunuz. İkincisi, simyasal gelişmenizi diriltmek üzere doğal yaratma duyumu kullanırsınız—çing akışını terse çevirdiniz ve sübtil simyasal bedeninizin ölümsüz cenini olarak içsel dolaşımı yeniden yaratınız.    

Şimdiye dek anlatılan simyasal gelişme zamanla, uygulamayla yerleşecektir. Yeni simyasal bedeniniz—ölümsüz cenin tekamül edecektir. Bu tekamül kat kat oluşumlarla, esas olarak şen gücüyle beslenir. 

Gücü kanallarınızda tutmak için her gün çi dolaştıracaksınız. Bunu yapmamak genel yıpranma ve yaşlanmaya davet etmektir, ölümlülüğe giden yol işte böyledir. Dönüştüğün simyasal varlık doğal olarak kendine zarar verici toksik maddelerden uzak duracaktır.  

Ayrıca, çing enerjisini yüceltmeye devam edeceksiniz, yoksa simyasal bedenin evrimi tezahür gücüne sahip olmayacaktır. Simyasız seksten tatmin olamayacaksınız, çünkü bu şekilde ya partnerinizin çing'ini boşaltırsınız, ya da çing enerjinizi partnerinize aktarırsınız. İkinci durumda, partnerinizin simyager olması dışında, simyasal bedeni dirilmeyecektir. Bunun yerine inisiye olmayan bir kişiye bu şekilde verdiğiniz simyasal çing bilinçdışı olarak partnerinizin fiziksel dirilik kanallarına yönlendirilmiş olur.   

Yaratılışı Tezahüre dek Sürdürmek28: Bu güçlerin en büyük Gücüdür. Bu damıtılmış şen'dir. Beyin ventrikülerdeki şen toplayıcıları yeteri kadar simyasal güç dolduktan sonra, sağ ve sol şen kanallar kafanızın her iki yanında paralel çubuk etrafında manyetik alanlar gibi açılırlar. İmajların oluştuğu pasif zihinsel havuz çalkantılı bir deniz gibi hareketlenir ve şen halka29 şeklinde döner. Girdap gibi dönen merkezden simyasal bir imbikten ayrışan sulara gibi şen kaynayıp gider. Bu şen suları, uzay/zaman içinde simyasal nesneyi damıtıp BİR'in merkezde durduğu Sonsuzluğa gönderir.  

Kişi şimdi ölmeden Sonsuzluğa çıkış yapıp geri dönebilmektedir. Psişik deneyimler yaşayanlar benzeri deneyimlerden geçerek ölüme yakın haller anlatmaktadır. Beyaz bir ışık veya bir tünel gözükür. Yolcu ışığın ve tünelin içinde seyahat eder ve Seyahat ettikçe ifşalar ve esinler yaşar. Bir noktada, kişi yaşamlarını derinden ve temelden etkileyen vizyonlarla yeryüzüne her nedense geri dönmektedir.   

Hiçbir zaman yüceltilmiş çing'den şen kanalları açacak kadar şen damıtamadım. Onları yoğunlukla şarj edip algılama ve konsantrasyon güçlerinizi rafine edebilirsiniz, ama kanallar açılmaz. Sanırım ki entropi30 kanalları açmak için yeteri dönüşüm oranı düşük tutmaktadır. Yüce Mutlak ve Madde Ötesi Ruh açıldığı zaman, başınızın üstündeki nokta açılır ve Kozmik Yumurta'ya çıkan ışık veya tünel açığa çıkar.

Ayrıştırılan şen ve yüceltilen çing'den damıtılan şen tam değildir. Ayrıştırılan çi mikrokozmik dış simyasal nesnedir ve yüceltilen çing mikrokozmik içsel nesnedir. Kişi ayrıca, Makrokozmik içsel ve dışsal simyasal nesneleri hazırlayıp Mikrokozmik nesnelerle karıştırması gerekir. O zaman dolaşım Yüce Mutlak ve Madde Ötesi Ruha ulaşacak kadar şen damıtacak güce sahip olur.  

Makrokozmik içsel simyasal nesne bedende tükürük şeklinde üretilir. Taocu simyagerler buna “enchymoma” derler. Makrokozmik dış simyasal nesne beden dışında doğal krallıklardan birinde: madden, bitki veya hayvanda bulunan bir maddeden hazırlanması gerekiyor. 

İksir kullanıma hazır olduğunda, kişi çi'yi içsel dönüşüme ayrıştırması gerekiyor. Birkaç dolaşımdan sonra iksirin kokusunu nefes alışlarda koklayınız. Çi'ye ilave edilen enerjiyi hissediniz. Nefes alışından sonra birkaç damla ağzınıza, dilinizin üstüne koyunuz. Tükürük ile karıştırınız, burundan nefes alınız ve bir sonraki dönüşü yapınız. Nefes verirken daha çok tükürük ağzı doldurur. Bunu iksirle karıştırınız. Yeteri kadar tükürük olduğund nefes alırken yutunuz ve bu füzyonu dolaşıma çekiniz. Ağzınızdaki nemin bir kısmını ciğerinize giden havayla birlikte içinize çekiniz. Simyasal füzyonun ön kanalda yayılmasına izin veriniz.  

İstediğiniz kadar dönüştürünüz; istediğinizde durdurunuz. Daha çok enerji için dolaşıma birkaç damla ilave ediniz. Eğer yeteri kadar iksir ilave ederseniz dönüşüm damıtmaya başlar. Onu bir ejderha ateşi gibi orta kanaldan yükseldiğini hissedersiniz (çok renkli bir olaydır, ama yakmaz). O yan ventriküller damıtılır. Basınç kulakların üzerindeki Sylvian yarıklarına genişler. Büyük manyetik alanlar gibi hissedilen ejderha kanatları yaklaşık olarak baştan 30 santim uzar. Daha çok ateşle ejderha kanatları daha da açılır ve alanı beden boyunca uzatır. 

Enerji artık orta kanaldan kanat kanallara ve aşağılarına akmaktadır (Yüce Mutlak ve Madde Ötesi Ruh) ve tekrar öorta kanaldan yukarıya çekilmektedir. Şen ortasında yoğun bir boşluk olan bir enerji halkasına damıtılır. Boşluğun ortasında bir portal açılır ve şen Sonsuzluğa damıtılır.  


Lynn Osburn, "Yeşil Altın: Hayat Ağacı, Majide ve Dinde Marihuana " (Green Gold: the Tree of Life, Marijuana in Magic and Religion- yayınlayan Access Unlimited) eserinin yazarlarındandır.


Tercümanın Notları: 

1) Manna - ruhsal gıda, ilahi destek, esas olarak Tevrat'ta Musa ile birlikte Mısır'dan çıkış yapan İsrailoğullarına mucizevi bir şekilde gökten yağan gıda. (Bk. Çıkış: 16:14-36). 

2) Tezahür, Tezahürat (İng.: Manifestation) - oluşma, belirleme -  ezoterik literatürde enerji olarak görünmeyen bir alemde var olan, ama varlığını hissettirmeyen bir şeyin fizik alemde yoğunluk kazanması, belirlenmesi veya oluşması.

3) Yüceltmek (İng.: Sublimation) - Süblimine, psikoloji açıdan: "Freud tarafından ortaya atılan bir terim, cinsel tepisellikten kaynaklanan bir enerjinin yön değiştirerek toplum tarafından kabul gören üst düzeydeki bir etkinliğe kayması olarak tanımlanabilir... Cinsel ya da saldırgan içgüdülerin enerjisi, sanat ve bilim alanına kaydırılarak, herkesin olumlamasını sağlayan yüce bir yaratma çıkar ortaya. Freud'a göre cinsellik tepisi yoğunluğundan bir şey kaybetmeyerek yön değiştirir ve kültür yaşamımıza olağanüstü güçte bir enerji sağlar."  Psikoloji Sözlüğü O.A. Gürün, İnkilap Kitabevi, İstanbul, 1991.   

4) Damıtmak (İng.: Distillation) - İmbikten damlatmak, böylece süzüp özünü çıkarmak. Damıtmak simyada önemli bir süreçtir. 

5) Mikrokozmik Dışsal Simyasal Nesneyi (İng.: Microcosmic Outer Alchemical Agent) - çi enerjisi için başka bir ad.

6) Sübtil (İng.: Subtle) - ince, hafif, nazik - ezoterik literatürde ancak ince bir duyarlılıkla algılanabilir etki veya nesneler. Bunlar genelde fizik ötesidir.  Sübtil beden - (genelde ölüm sonrası varlığını sürdürebilen) fizik ötesi beden. Mantak Chia'nın Mikrokozmik Yörünge Meditasyonu kitabında (Dharma Yayınları, 1999, İngilizcesi: Awakening Healing Energy Through the Tao, terc. eden Güneş Tokcan) bu terimi ruhsal beden olarak tercüme edilmiştir.

7) Mücevher (İng.: Cem) - Bu yazıda olası olarak, Felsefe Taşının mecazi anlamına eşdeğerde zor bir uğraştan sonra elde edilen değerli bir şey. 

8) Psişik (İng.: Psychic) - Ruhi, Ruhsal, ruha ait (Psikoloji kelimesinin etimolojik kökeni Grekçe'de Psi kelimesinden türemiştir) 

9) İnisiyasyon (İng.: Erginleme) - (Latince'de "ilk adım") Genel anlamda kapalı bir topluluğa giriş töreni, gizli bir öğretiye başlama, yeni bir hal veya sürece girme, başlatma.

10) Prima materia - (Latince), Simyada ilk madde, bütün maddelerin türediği esas madde (Felsefi Civa), maddi tezahürde her şeyin türediği kaynak nesne.

11) Dışsal Mikrokozmik Birleşimi - (İng.: Outer Microcosmic Quintessense) 

12) Ontoloji - (İng.: Onthology) Varlık bilimi

13) Yüzme Noktası - (İng. Floating Point) Yin Tang, (farklı sistemlerde: üçüncü göz, Ajna Çakra)  

14) Sihirli Sözler - (İng. Incantation) İnkantasyon, Niyet beyanı, - tam olarak Türkçe karşılığı yoktur, belirli büyüsel etkili şiir, şarkı veya metini tekrarlamak anlamına gelir. Söyleyen kişi bunu güçlü titreşimsel bir sesle söyleyebilir, transa yakın farklı bir bilinç halinde olabilir. Belirli bir etkiyi yaratmak üzere tekrarlanan mantra, zikir ve dualar da, örneğin Latince bir niyet beyanı veya ilahi de bu sınıfa girebilir. Genelde inkantasyon geleneksel kaynaklardan, folklordan gelir ve belirli amaçlara yöneliktir. 

15) İnvokasyon - (İng.: Invocation) Çağrı, davet, niyaz. Üst alemden bir güç veya varlığı çağırmak veya davet etmek. Bir tür dua veya ruhsal etkilere bilinçli açılma. 

16) İç organlar - (İng./Latince: viscera)

17) Altın Çiçeğin Sırrı - Türkçesi: Dharma Yayınları tarafından yayınlanan klasik Taocu bir eser. 

18) Türkçe baskısı: Mantak, Chia - Taocu Sevişme Sırları, Ereğin Cinsel Gücünü Geliştirme Yöntemleri, Çev. Cem Şen, Dharma Yayınları, İstanbul, 1992, yeni baskısı Erkekler İçin Taocu Sevişme Sırları olarak isim değiştirmiştir. 

19) Beyincik İliği - (İng./Latince: Medulla-cerebellum)  

20) Temel Toplayıcı - (İng.: Base capacitor), Teknik bir havası olan bu kelimeyle yazar anlaşılan bir enerji merkezini kastediyor. 

21) Beyin epifizi - (İng.: Pineal Gland, Latince; Pinealis - "çam kozalağı şeklinde") Beynin ortasında koni şeklinde çam kozalağına benzeyen bir salgı bezi. Bazı filozoflara göre ruhun mekan ettiği yer. 

22) Sylvian beyin yarıkları - (İng: Sylvian brain fissures)  

23) Yüzme Noktası Kılavuzu - (İng.: Floating Point Navigator)

24) Yan Ventriküller - (İng.: Lateral Ventricles, Latince: Ventriculus Lateralis) Beyinde yan karıncık da denilir. Ventrikül karıncık veya boşluk anlamına gelir.

25) Transandental - (İng.: Trancendental, Latince: trans scendere, "aşmak", "üzerine geçmek") Deney üstü, faik. Modern bir meditayson yöntemi bize aşina ettiği bu kelimenin tam Türkçe karşılığı yoktur ve olağan bir hali, şart veya durumun ötesine, üstüne geçmek anlamına gelir. Olağandışı üst bir hale veya boyut.

26) Beyin-omuriliği sistemi - (İng.: Cerebro-spinal system)

27) Kuantum - (İng. Quantum) Fizikte en ufak enerji birimi.  

28) Yaratılışı Tezahüre dek Sürdürme - İng.: Continue Creation into Manifestation

29) Hakla şeklinde - (İng.: Toroidal)

30) Entropi - (İng.: Enthropy) Evrende mekanizmaların düzenden düzensizliğe, çökmeye doğru doğal eğilimleri. 

[Ana Sayfa ][Yazılar