[Ana Sayfa ][Yazılar

Açımlanmış Kabala

- Giriş -

Yazan S. L. MacGregor Mathers

Tercüme eden Kemal Menemencioğlu Copyright © hermetics.org 2001

Altın Şafak Hermetik Cemiyetinin Kurucularından Samuel Liddell MacGregor Mathers, 1887 yılında cemiyet daha kuruluş safhasındayken "Açımlanmış (veya Aşikar Edilen) Kabala" (Kabbalah Unveiled) eserini yayınladı. Bu kitabında Kabala'nın en önemli iki eserinden biri İhtişam Kitabı "Sefer Ha Zohar"ı ilk kez Knorr Baron von Rosenroth'un Latince "Kabbala Denudata" adlı tercümesinden güncel bir Avrupa diline çevirmişti. Burada yayınladığımız kitabın Mathers'in bu kitabın kendi yazdığı "Giriş" bölümü, Klasik Kabala üzerinde kısa bir betim olarak zamanımıza dek ün salmıştır. Giriş bölümü her ne kadar halka hitaben yazılıp Kabala'nın daha ezoterik ve pratik öğretileri cemiyetin inisiyelerine ayrılmışsa da, Kabala gibi deruni bir konunun inceliklerine ilk adım atmak için iyi bir eser sayılır. Eğer okur eserin başından sabırla ve dikkatle okursa, konunun açılıp, birden kendini ilgi çekici ve şaşırtıcı bir alanda bulabilir. Tamamını okuduğunda konu hakkında değerli bilgilere sahip olacaktır. Bu bilgi ilerde yayınlayacağımız daha ezoterik Altın Şafak Hermetik Cemiyetinin iç öğretilerine ışık tutacaktır. Kabala'nın, gizli bilimlerin en derin sırlarına açıklık getiren önemli bir anahtar olarak bu iç öğretilerde önemli bir yeri vardır. Kabala ayrıca, dini bir kılıfta olduğunda bile görebilenler için dini aşan ve herkese hitap eden evrensel bir yönü de vardır. Etrafında bürünmüş efsaneler bazen çocukça gelebilir, ancak özünü oluşturan ezoterik felsefe insan ruhunun derinliklerinde bir yanıt uyandırır. Bu yazının bazı arkaik ifadeleri, aşırı felsefi spekülasyonları, dinsel temalardan kaynaklanan kuruntulara yer vermesi ve konuya karşı eleştirisel yaklaşım yoksunluğu 19. asırda yazılması ve yazarın genç dönemine rastlamasından kaynaklanıyor. Ayrıca, unutmamak gerekir ki,  Mathers'in hitap ettiği toplum muhafazakar ve Hıristiyan'dı ve bir şekilde sunmaya çalıştığı konuya sıcak bakmalarını sağlamalıydı. Tam ve eksiksiz yaptığım bu tercümede, konu, Türk okuruna yabancı oluşundan dolayı birçok yere kutu içinde notlar ilave ettim, bunlar farklı puntolarla esas metinlerden ayrı tutulmuşlardır. İngilizce bilen okurlar ayrıca Altın Şafak Hermetik Cemiyeti Hermetic Order of the Golden Dawn sitesine girip İngilizce aslını okuyabilirler. Bu sitede tablolar tarafımızdan hazırladığı için birbirine benzer. Bazı tablolar İngilizce olarak bırakılmıştır. Fırsat olursa bunlar tercüme edilecektir.

 1. Kabala ile aşina olmayan birisinin olası olarak ilk soracağı şeyler: Kabala nedir? konu altlıkları nedir? Genel öğretileri nedir? Günümüzde onunun tercümesi neden gerekli?

2. Önceden ilk soruya yanıt vereceğim. Günümüzde toplumda güçlü bir okült akımı yayılmaktadır, insanlar uyanıyor ve "Sema ve yeryüzünde felsefelerinde hayal ettiklerinden çok daha fazla şeyler olduğunu" [Not: Shakespeare] fark etmeye başlıyorlar ve son olarak belki de tarih boyunca en yanlış anlaşılan kitap, "Kitabi Mukaddes"in [Not: Eski Ahit- Yahudi Peygamberlerin külliyatını ve Yeni Ahit - İncil'i içeren kitap] anlamlarını açacak bir anahtar olmadan tamamen manasız gelen birçok belirsiz ve esrarengiz metinler içermektedir. BU ANAHTAR KABALA'DA VERİLMİŞTİR. Dolayısıyla bu eser bütün Kitabi Mukaddes ve teoloji öğrencileri ilgilendirmelidir. Her Hıristiyan kendisine şu soruyu sorsun: "Eski Ahit'in kutsal kitabı olduğu millet tarafından ona yerleştirilen yapı konusunda bilgisiz olduğumda, Eski Ahit'i, dolayısıyla da Yeni Ahit'i anlayacağımı nasıl düşünebilirim?" Eğer Kitabi Mukaddes'in gerçek yüce felsefesi bilinseydi daha az fanatik ve din ayrımcıları olurdu. Duyarlı ve heyecanlı insanlar üzerine halkın öğretmenleri olarak ezeliden beri ve halen öne çıkan kendini bilmez demagoglar tarafından yapılan zararın olağanüstü boyutunu kim ölçebilir? Dini manya ve depresyonun sebep olduğu kaç intihar vardır? Peygamberlerin kitapları ve "Vahyi" [Not: Yuhannanın Apokelips'i, Yeni Ahit veya İncilin son kitabı] kitabın gerçek anlamları diye önümüze ne sapkın ve saçma sapan koyun yemi atılmıştır! Günümüzün yobaz ve fanatiklerine korkmadan sesleniyorum, Ebedi ve İhtişamlı Olanı tahtından indirip yerine dengesiz güç iblisini yerleştirdiniz, Düzen ve Sevgi Tanrısının yerine düzensizlik ve kıskançlık ilahını koydunuz. Çarmıha Gerilenin öğretilerini çarpıttınız. Dolayısıyla günümüzde Kabalanın İngilizce çevirisi artık bir zorunluluk durumuna gelmiştir. Zira Zohar günümüze dek bu ülkenin diline çevrilmedi, hatta bildiğim kadarıyla ne de başka bir modern Avrupa diline.

3. Kabala ezoterik Yahudi doktrini olarak tanımlanabilir. İbranice'de ona QBLH (KBLH), Qabalah denilir. Bu da QBL, Qibel kökünden gelir ve anlamı "kabul etmek, almak"tir. Bu tabir ezoterik öğretiyi sözlü aktarım yolu ile iletmek geleneğinden kaynaklanır ve "tradisyon, gelenek"e yakın anlam bağı vardır.

4. Bu çalışmamızda çok sayıda İbrani veya Keldani sözcüklerin kullanılması gerektiğinden ve Sami dili uzmanların sayısı az olduğundan, bu sözcükleri Latin harfleriyle göstermeyi daha uygun bularak tam karşılıklarını dikkatle aktardım. Dolayısıyla ilk bakışta en yaygın İbrani ve Keldani (her iki dile ortak olan) alfabesinin karşılığı Latin harfleri ayrıca adları, güçleri ve sayısal değerlerini gösteren bir tablo hazırladım. İbranice ve Keldanice'de harfler dışında ayrı sayısal karakterler yoktur, dolayısıyla aynı Grekçe'de olduğu gibi her harfin kendine has sayısal bir değeri vardır [ebced] ve bu nedenden dolayı her kelimenin bir sayı olduğu ve her sayının bir kelime olduğu önemli esas oluşmaktadır. Buna "Vahyi" kitabında "canavarın rakamı" olarak deyinmektedir ve Gematria bilimi (söz gelişimi "harfi Kabalanın" ilk bölümü) bu eşleştirme üzerine dayanmaktadır. Bu konuya tekrar döneceğim. Latin harfi "Q"u İbrani Qof veya Kof'ı temsilen seçtim ve bu konuda öncelik yaptım. Max Müller'in "Doğunun Kutsal Kitapları" serisinde de benzeri uygulanmıştır ancak "Q"dan sonra "u" harfi eklenmiştir. Okur unutmamalıdır ki, İbranice hemen hemen tamamen sessiz harflerle yazılmaktadır. Sessiz harfler çoğu zaman harflerin altında yerleştirilen küçük noktalar ve işaretlerle belirtilmektedir. İbrani harflerin diğer bir güçlüğü, belli harflerin birbirlerine çok benzemesinden kaynaklanmaktadır, örneğin V, Z ve son N.

TABLO I.- İBRANI VE KELDANİ HARFLER

Sıraİbrani ve Keldani Harf

Adları

Adların

Manaları

Ses

veya

Güç

Bu eserde

Latin

Harfleri

Sayısal Değerleri

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Aleph

Beth

Gimel

Daleth

He

Vau

Zayin

Cheth

Teth

Yod

Caph

Lamed

Mem

Nun

Samekh

Ayin

Pe

Tzaddi

Qoph

Resh

Shin

Tau

Öküz

Ev

Deve

Kapı

Pencere

Çivi

Silah, Kılıç

Çit

yılan

El

Avuç

Öküz üvendiresi

Su

Balık

Destek

Göz

Ağız

Balık kancası

Başın arkası

Baş

Diş

Haç işareti

a (yumuşak nefesle)

b, bh (v)

g (sert), gh

d, dh (düz th)

h (sert nefesle)

v,u,

z, dz

h, ç (ch) (gırtlaktan)

t (kuvvetli)

i, y

k, kh

l

m

n

s

o, â, ng (gırtlaktan)

p, f (ph)

ts, tz, j

q, qh (gırtlaktan)

r

ş (sh), s

th, t

A

B

G

D

H

V

Z

Ch

T

I

K

K

M

N

S

O

P

Tz

Q

R

Sh

Th

1 (Binler hep daha

2 daha büyük bir

3 harfle gösterilir.

4 Dolayısıyla,

5 diğer harflere

6 kıyasla büyük

7 bir Aleph'in

8 değeri 10000'dir)

9

10

20 son = 500

30

40 son = 600

50 son = 700

60

70

80 son = 800

90 son = 900

100 (son harflerin

200 sayısı her

300 zaman yüksek

400 gösterilmez)

5. Kabalanın yazarı ve menşei konusunda yapabileceğin en iyi şey Dr. Christian Ginsburg'un "Kabala Makalesi"nden ("Essay on the Kaballah") bir alıntı almak olacaktır. Önceden belirtim ki Kabala çok farklı şekillerde yazılmıştır, örneğin Cabala, Kabalah, Kabbala vs.. kendim Qabalah yazılış şeklini İbrani yazılışına daha uygun olduğu için tercih ettim.

6. "Sadece Yahudiler gibi müdrik bir halkın zihinsel gelişmesine yüzyıllardır olağanüstü bir etkisi olduğundan değil, ama 16. ve 17. yüzyıllarda bazı büyük Hıristiyan filozof ve teologların aklını celp etmiş bir dini felsefe sistemi veya daha doğrusu bir teosofi öğretisi, gerek filozofun, gerekse de teologun dikkatine layıktır. Bu öğretinin hayranları arasında ünlü skolastik metafizikçi ve kimyager Raymund Lully (ölümü 1315); ünlü araştırıcı ve Avrupa'da şark edebiyatı teşvikçisi John Reuchlin (1455-1522); ünlü filozof ve [Grek, Latin] klasikler araştırıcısı John Picus de Mirandola (1463-1494); ünlü filozof ve hekim Cornelius Henry Agrippa (1486-1535); olağandışı bir kimyager ve hekim John Baptist von Helmont (1577-1644) ve ayrıca kendi yurttaşlarımızdan ünlü hekim ve filozof Robert Fludd (1574-1637) ve Dr. Henry More (1614-1687) bulunmaktadır. Bütün bu insanlar, her şeyi birbirine bağlayan "İlahi Varlığın" en derin hakikatlerini ortaya çıkaracak bilimsel bir sistemi didik didik aradıktan sonra zihinsel açlıkları bu teosofi tarafından tatmin edildiğini düşünülürse, edebiyat ve felsefe öğrencileri için Kabala'nın cazibesi açıkça görülür. Ancak bu cazibe sadece edebiyatçı ve filozofla sınırlı değildir, şair de yüksek hünerini icra etmek için onda bol malzeme bulabilir. Cennete Tanrıdan geldiği, semanın en ilahi melekler topluluğu tarafından himaye edildiği ve sadece en aziz insanlara iletildiği bize zikredilen bir teosofi'den de farklı ne beklenir ki. Takipçileri tarafından doğuşu, gelişimi ve olgunluğa erişimine verilen öyküsüne biraz kulak verelim.

7. "Kabala ilk başta Tanrı tarafından cennette bir teosofi okulu oluşturan seçkin bir melek grubuna öğretilmişti. Adem ve Havva'nın Cennetten kovulmasında sonra ilk insanların tekrar asli asalet ve mutluluklarına kavuşmaları için melekler bu öğretiyi dünyanın itaatsız çocuklarına ihsanla öğretmişler. Bu öğreti Adem'den Nuh'a aktarılmıştı ve sonradan Tanrının dostu İbrahim'e aktarılmıştı. İbrahim, Mısır'da sırların bir kısmının açığa çıkmasına izin vermişti. Böylece Mısırlılar bilginin bir kısmına sahip olup, diğer Doğu ülkeleri felsefi sistemlerine aktarabilmişti. Mısır bilgeliğin tamamına vakıf olan Musa doğduğu ülkede Kabalaya inisiye olmuştu, ancak çölde inzivaya çekildiği kırk yıllık sürede sadece bütün vaktini ayırmakla değil, ama bir melekten aldığı derslerle bu konuda melekelerini iyice gelişmişti. Bu esrarengiz bilim sayesinde bu kanun koyucusu haçlar, savaşlar ve halkın bitmeyen çileleri boyunca İsrailoğullarının yönetiminde ortaya çıkan zorlukları çözümleyebilmişti. Bu gizli doktrinin ilkelerini şifreli bir şekilde Tevrat'ın ilk dört kitabına yerleştirdi, ancak beşinci Tesniye kitabına eklemedi. Musa ayrıca yetmiş kıdemlilerini bu doktrinin sırlarına inisiye etti ve onlar da kişiden kişiye onu aktardılar. Geleneğin kırılmamış silsilesinde Davut ve Süleyman Kabalaya en derin inisiye olanlardandı. Ancak kimse onu ikinci mabedin yıkılışı sırasında yaşayan Schimeon Ben Jochai'ye dek yazıya dökmeye cesaret edemedi. Ölümünden sonra oğlu Rabbi Eleazar, sekreteri Rabbi Abba ve müritleri Rabbi Simon Ben Jochai'nin yazmalarını derlediler ve bunlardan Kabalizm'in bilgi hazinesi ünlü eser "İhtişam Kitabı" ZHR, Zohar'ı hazırladılar."

8. Kabala genelde dört başlık altında sınıflandırılır:

(a) Pratik Kabala

(b) Harfi Kabala

(c) Yazılmamış Kabala

(d) Dogmatik Kabala

9. Pratik Kabala talismatik (tılsım) ve ritüel majiyi içerir ve bu çalışmanın kapsamında içerilmemektedir.

10. Harfi Kabala bir kaç yerde söz edilir, dolayısıyla başlıca ilkeleri konusunda biraz bilgi gereklidir. Üç parçaya bölünmüştür: GMTRIA. Gematria; NVTRIQVN, Notariqon ve ThMVRH, Temura.

11. Gematria [ebced] Grekçe'de grammateia'den türemiştir. Daha önce de belirttiğim gibi kelimelerin izafi sayısal değerlerine dayanmaktadır ve bu kuram ayrıca deyim ve sözlere de kullanılır. Böylece shin, Sh [Ş] harfi 300'e eştir ve aynı zamanda RVCh ALHIM, Ruach Elohim, Elohim'in ruhu deyimindeki harflerin sayısal değerlerinin toplamına eşittir, dolayısıyla Elohim'in ruhunun bir simgesidir. Çünkü R=200, V=6, Ch=8, A=l, L=30, H=S, I=10, M=40; ve toplamları =300. Benzeri bir şekilde AChD, Achad, Birlik [Arapça Ahadiyet], bir ve AHBH, Ahebah, aşk, sevgi, her biri=13; çünkü A=1, Ch=8, D=4, toplam=13; ve A=1, H=5, B=2, H=5, toplam=13. Yine de, MTTRVN, Metatron veya Methraton meleğin adı ile Tanrı adı ShDI, Shaddai her biri 314 toplamına eşittir. Dolayısıyla biri diğerini simgelemektedir. Metraton meleğinin İsrailoğullarını Mısır'dan çıkışlarında kır ve çöllerden geçmelerinde rehberlik ettiği söylenir, Tanrı onun için "Adım onun içindedir" dediği kaydedilir. (Tekvin xlix. 10) IBA ShILH, Yeba Shiloh, "Shiloh gelecektir" sözlerin gematriası 358'e eşittir, bu da MShICh, Mesih harflerinin toplamına eşittir. Ayrıca (Tekvin xviii. 2) VHNH ShLShH, Ve Hennna Shalisha, "Ve böylece, üç adam" sayısal olarak ALV MIKAL GBRIAL V RPAL, Elo Mikhael Gabriel Ve Raphael, "Bunlar Mikail, Cebrail ve İsrafil'dir" sözlerine eşittir, zira her iki söz 701'e eşittir. Zannederim ki bu örnekler Gematria'yı açıklamaya yeter, özellikle aşağıdaki çalışmada daha bir çoklarına deyineceğimize göre.

12. Notoriqon Latince kısaltma anlamına gelen notarius'ten türemiştir. Notariqon'un iki şekli vardır. Birincisinde bir kelimenin her bir harfi başka bir kelimenin baş harfi olarak kabul elle alınır ve böylece bir kelimenin harflerinden bir cümle elde edilir. Dolayısıyla, Tekvin'de ilk kelime BRAShITh, Berashith, bir kelimenin baş harfi olarak elle alınarak "BRAShITh RAH ALHIM ShIQBLV IShRAL ThVRH", "Berashith Rahi Elohim Sheyequebelo Israel Torah" elde edilir, bununda anlamı şudur: "Başlangıçta Elohim gördü ki İsrail kanunu kabul edecekti." Bu bağlamda 1665 yılında önceden Hıristiyanlığa şiddetli karşı olan ama sonradan kabul edip Prosper Rugers adını alan bir Yahudi Kabalist Solomon Meir Ben Moses tarafından aynı BRAShITh kelimesinden elde edilen ve din değiştirmesine neden olan 6 farklı ve ilginç cümle verebilirim [not: tabii ki, arayan daha nice cümleler kurabilir ve bu tür dini propagandalar yaratabilir. Bu ünlü örnek, anekdot değeri dışında gerçek Kabala ile herhangi bir ilgisi yoktur, ancak tarihin garip ve biraz da şüpheli olaylarından birini oluşturur ve mutlaka Mathers tarafından ciddiye alınması için verilmemiştir. Harfi Kabala'nın ezoterik bir uygulama alanı vardır ve özellikle dini doktrinleri pekiştirmek için, böyle keyfi ve spekülatif şekilde kullanılması yanılgılara yol açacağı aşikardır. Maalesef Hıristiyan Kabalistler aslında yeri olmayan bir çok saçmalığa imza atmışlardır.]. İlki: "BN RVCh AB ShLVShThM IChD ThMIM", "Ben, Ruach, Ab, Shaloshethem Yechad Themim" ve anlamı: "Oğul, [Kutsal] Ruh, Baba, Üçlülükleri, Mükemmel Birlik." İkincisi "BKVRI RAShVNI AShR ShMV IShVO ThOBVDV", "Bekori Rashuni Asher Shamo Yeshuah Thaubodo" ve anlamı: "İlk doğanıma, Birincime tapacaksınız, adı İsa'dır." Dördüncüsü ise "BBVA RBN AShR ShMV IShVO ThOBVDV", "Beboa Rabban Asher Shamo Yesuah Thaubado" ve anlamı: "Üstad gelince, ki adı İsa'dır, tapacaksınız." Beşincisi ise "BThVLH RAVIH ABChR ShThLD IShVO ThAShRVH", "Bethulah Raviah Abachar Shethaled Yeshuah Thrashroah" ve anlamı "Bir bakire seçeceğim, doğurmaya layık olacak İsa'yı, onu kutsanmış sayacaksınız." Altıncısı ise "BOVGTh RTzPIM ASThThR ShGVPI IShVO ThAKLV", "Beaugoth Ratzephim Assattar Shegopi Yeshuah Thakelo" ve anlamı: "Bedenimi pastalarda saklayacağım, kömürde (pişilmiş), İsa'yı yiyeceksiniz, Bedenim." Bu cümlelerin Hıristiyan doktrinleri açısından önemleri hiç de küçümsenemez.

13. İkinci Notariqon şekli ise birincisinin tam tersidir. Bir cümlenin ilk veya son harfleri veya her ikisi alınır, veya orta harfleri alınır ve bir kelime veya kelimeler üretilir. Dolayısıyla Kabala'ya "ChKMh NSThRH", "Chokhmah Nesthorah" denilir, anlamı da "gizli bilgelik/hikmet" [not: İbranice'de Ch gırtlaktan gelen H sesidir, dolayısıyla Chokmah = Hokmat = Arapça Hikmet] ve bu iki kelimenin baş harflerini, Ch ve N alırsak "zarafet" anlamına gelen ChN, Chen kelimesini elde ederiz. Benzeri bir şekilde, (Tesniye xxx. 12) "Bizim için kim cennette çıkar" anlamına gelen "MI IOLH LNV HShMIMH", "Mi Iaulah Leno Ha-Shamayimah"ın baş harfleri "sünnet" anlamına gelen "MILH", "Milah" ve IVHH, [Not: Yahweh, Musa'nın On Emirlerince sebepsiz zikredilmesi yasak olan Tanrının kutsal adı, Tetragrammaton Latince'de dört harfli kelime anlamına gelir ve IVHH'in yerine kullanılarak adının sebepsiz yere telâffuz edilmesini önler] ile eş değerdedir ve Tanrının sünneti cennete girmenin yolu olduğunu ima etmekte.

14. Temura devşirim demektir. Bazı kurallara göre, bir harf alfabetik sırada onu takip eden veya önce gelen başka bir harfin yerine geçer, böylece bir kelimeden tamamen farklı bir kelime elde edilir. Böylece alfabe tam ortasından ikiye katlanır ve bir yarısı diğer yarısının üzerine oturtulur ve sonradan ve sonradan ikinci satırda ilk harfi veya ilk iki harfi değiştirerek 22 çevirmeler ortaya çıkar. Bunlara TzIRVP", "Tziruph", bileşme tablosu denilir. Örneğin: ALBTh, Albath. [not: İbranice'de yazı Arapça'daki gibi sağdan sola doğru yazılır, dolayısıyla aşağıdaki tablo ters verilmiştir] böylece:

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

K

I

T

Ch

Z

V

H

D

G

B

A

M

N

S

O

P

Tz

Q

R

Sh

Th

L

Her bir yöntem onu meydana getiren iki çift harften adını almaktadır. Harf çiftleri tamamın bazını oluşturmaktadır, çünkü bir çifttin herhangi biri diğerini yerini alabilir. Böylece Albath ile RVCh, Ruach'den DTzO, Detzau oluşur [Tabloda R'nin üstünde D, V'nin altında Tz, ve CH'nin altında O]. Diğer 22 yöntemin adları: ABGTh, AGDTh, ADBG, AHBD, AVBH, AZBV, AChBZ, ATBCh, AIBT, AKBI, ALBK, AMBL, ANBM, ASBN, AOBS, APBO, ATzBP, AQBTz, ARBQ, AShBR, ve AThBSh'dir. Bunlara da ABGD ve ALBM yöntemleri eklenmelidir. Bundan bir dizi sonra başka 22 bileşim içeren "Rasyonel Tziruph" tablosu gelir. Bunun dışında Sağ, Aksi yönlü ve Düzensiz olarak bilinen üç "Değiştirme Tablosu" vardır. Bunlardan herhangi birini yapmak için 484 hücreli bir dik dörtgen tablo hazırlanmalı [22 x 22] ve içine harfler yazılmalıdır. "Sağ Tablosu" için alfabeyi sağdan sola yazınınız. Altaki ikinci sırada B ile başlayınız ve A ile bitiriniz. Üçüncü sırada G ile başlayınız ve B ile bitiriniz vs.. "Aksi Tablo" için alfabeyi sağdan sola yazınız anacak ters olarak, yani TH ile başlıyorsunuz ve A ile bitiriyorsunuz. İkinci sırada SH ile başlayınız ve TH ile bitiriniz vs.. "Düzensiz Tablo"nun açıklanması fazla uzun sürer. Bütün bunların dışında ThShRQ, Thashraq denilen bir yöntem vardır, bu da basitçe bir kelime ters yazmaktır. Son olarak "Dokuz Hücrenin Kabalası" veya AIQ BKR, Aiq Bekar olarak bilinen çok önemli bir yöntem vardır. Görüntüsü şöyledir:

300

30

3

000

00

0

Sh

L

G

200

20

2

000

00

0

R

K

B

100

10

1

000

00

0

Q

I

A

600

60

6

000

00

0

M (son)

S

V

500

50

5

000

00

0

K(son)

N

H

400

40

4

000

00

0

Th

M

D

900

90

9

000

00

0

Tz(son)

Tz

T

800

80

8

000

00

0

P(son)

P

Ch

700

70

7

000

00

0

N(son)

O

Z

(Aiq Bekar Tablosu)

Her hafin sayısını üzerine koyarak, her bir hücrede bulunan harflerin ilintileri daha açık gözükür. Bazen içerdikleri harfleri göstermek için tablonun kısımları alınarak şifre olarak da kullanılır ve ilk harf için bir nokta, ikinci harf için iki nokta vs. konulur. Böylece AIO içeren sağ köşenin içinde üç nokta varsa Q harfi anlamına gelir. Bir kare içinde tek, iki ve üç nokta olmasına göre H, N ve K (son) içerir. Diğer harflerin için de aynıdır. Ancak açıklamak kadar yeteri yerim olmayan "Dokuz Hücrenin Kabalası"nı kullanmanın daha çok yöntemi vardır. Ancak bir örnek verebilirm, Temura'nın AThBSh,Athbash yöntemiyle (Jeremiah xxv. 26'de) ShShK, Sheshakhkelimesi BBL, Babil'i simgeler.

15. Bütün bu kurallar dışında, İbrani harflerin şeklinde belirli anlamlar gizlenmiştir; bir harfin kelimenin sonunda olduğu halde, olması gerektiğinden farklı gösterilmesi [Not: İbranice'de aynı Arapça gibi bazı kelime sonunda bazı harflerin şekli ve sayısal değerleri değişiktir]; bir harfin bir kelimenin ortasında olup harfin kelime sonunda verilen şekilde gösterilmesi; ve harflerin yazmada normal ebatlarından büyük veya küçük gösterilmesi; harfin baş aşağı gösterilmesi veya belirli kelimelerin imlalarında bazı yerlerde fazla harf gösterilmesi; nokta veya işaretlerin konumlarında değişiklik gösterilmesi, bazı ifadelerin eksik veya aşırı gösterilmesinde belirli anlamlar gizlenmiştir.

16. Örneğin İbrani harfi A'nın şekli (bakınız şekil I), bir Yod, I, ve bir Daleth, D harfi arasında bir Vau, V harfi simgelediği söylenir, böylece harf IVD, Yod'u simgeler. Aynı şekilde He, H harfi, bir Daleth, D, ve sol köşesinde bir Yod temsil eder vs.

17. Isaiah ix. 6, 7'de çoğaltmak anlamına gelen LMRBH, Lemarbah M harfinin esas şekli yerine, son şekli kelimenin ortasında gösterilmiştir. Dolayısıyla, kelimenin Gematria ile elde edilen sayısal değeri 30+40+200+2+5=277 olacağına değişerek 30+600+200+2+5=837 olur ve "cömert sağlayıcı" anlamına gelen ThTh ZL, Tat Zal değerine eşit olur. Böylece M harfini esas şekli yerine son şeklinde göstererek kelime tamamen farklı bir Kabalistik anlam alır.

18. Tesniye. 4, &c., "Shema Yisrael" olarak bilinen bir dua vardır. O şöyle başlar: "ShMO IShRAL IHVH ALHINV IHVH AChD", "Shemaa Yisrael Tetragrammaton Elohino Tetragrammaton Achad" ve anlamı "Dinle ey Israil, Tetragrammaton [Yahweh] Tanrınız Tetragrammaton [Yahweh] Birliktir." Bu cümlede ShMO'de son O ve AChD'de son D yazmada diğer harflerden çok daha büyük ebatta yazılmakta. Burada Kabalistik sembolizm şöyle açıklanır: O harfinin değeri 70 olması kanunun 70 farklı şekilde açıklanabileceğini açıklar ve D = 4 = Kutsal Adın dört coğrafi istikameti. ShMO kelimesinin sayısal değeri 410'dur, bu da ilk mabedin yıkılışına dek süresini verir, vs. vs.. Bu duada incelemeye değer daha nice nokta vardır ancak zaman buna izin vermiyor.

19. Aşağıdaki çalışmada başka eksik veya aşırı imla özellikleri, nokta ve işaret değişikleri vs. geçecektir.

20. Kitabi Mukaddes'te ilk kelime BRAShITh, Berashithkonusunda ayrıca dikkat alınmalıdır ki, ilk üç harf BRA, kutsal üçlünün baş harfleridir: BN, Ben, oğul, RVCH, Ruach, Ruh ve AB, Ab, baba. Ayrıca, Kitabi Mukaddes'te ilk harf A değil B'dir ve aynı şekilde "kutsama" anlamına gelen BRKH, Berakhah'in ilk harfidir B'dir, oysa A ile başlayan ARR, Arar, "lanetleme" anlamına geliyor. Ayrıca, Berashith'in sayısal değeri Tevrat'ta verilen yaratılış tarihinden İsa'nın doğumuna dek tarihi veriyor, B=2,000 (İbrani Harflerin büyük gösterildiği yerde değerleri 1000 ile çarpılır, bakınız tablo 1'deki açıklama), R=200, A=1000 [Büyük harf], Sh=300, I=10, ve Th=400; toplam = 3910 yıl yaklaşık zaman. Picus de Mirandola, BRAShITh, Berashith üzerinde böyle sonuçlar almış: -- Eğer üçüncü harfi birincinin önüne koyarsan AB, Ab = baba çıkar. Eğer birinci harfi bir kez daha çoğaltırsan ve ikinci harfi eklersen BBR, Bebar = oğuldan çıkar. Eğer ilk harf dışında bütün harfler okunursa RAShITh, Rashith = başlangıç çıkar. Eğer dördüncü harf SH, ilk harf B ve son harf Th bir araya getirilirse ShBTh, Shebeth = son veya dinlenme çıkar. Eğer ilk üç harf alınırsa BRA, Bera = yaratılan çıkar. Eğer ilk harf çıkarılıp takip eden üç harf elle alınırsa RASh, Rash = baş çıkar. Eğer ilk iki ve son iki harfi kaldırırsak ASh, Ash = ateş çıkar. Eğer ilk iki harf son iki harfle birleştirilirse BRITh, Berith = akit çıkar. Son harf ilk harfe eklenirse TVB, Thob = iyi çıkar.

21. Bütün bu mistik kelimeleri bir araya getirildiğinde Picus tek bir kelime BRAShITh'ten şöyle bir cümle çıkarır: -- [Latince] "Pater in filio (aut per filium) principium et finem (sive quietum) creavit caput, ignem, et fundamentum magni hominis foedere bono": Kutsal akitle, oğuldan Baba başlangıç ve son olan Başı yarattı, yüce adamın (Adam Qadmon) ateş-yaşamı." Bu da [Zohar'ın] "Gizlenmiş Sır Kitabı" öğretilerinin kısa bir özetidir. Harfi kabala üzerinde bu açıklamalar uygun sınırlarını biraz aşmıştır, ancak bu denli kapsamlı yazmak gerekliydi, çünkü aşağıdaki metafizik kavramlar uygulamalarına dayanmaktadır.

22. "Yazılmamış Kabala" hiç bir zaman yazıya dökülmeyen ve sözlü aktarılan belirli öğreti anlamına gelir. Bu konuda söyleyeceğim şey bu kadardır, hatta bu aktarımı alıp almadığımı dahi açıklamam. Tabii ki, Rabbi Schimeon Ben Jochai zamanına dek Kabalanın hiç bir kısmı yazılmamıştı.

23. Dogmatik Kabala onun doktrinlerini içerir. Değişik tarihlerde yazılmış çok sayıda eser bu sınıfa girer, ancak onlar da ayrıca dört altı sınıfa tabidir:

(a) Sepher Yetzirah ve bağlı gelişmeler.
(b) Zohar, gelişmeleri ve yorumları.
(c) Sepher Sephiroth ve gelişmeleri.
(d) Asch Metzareph ve sembolizmi.

24. SPR ITzIRH, Sepher Yetzirah veya "Oluşum Kitabı", peygamber İbahim'e atfedilir. "Otuz iki yol"u oluşturtan on rakam ve alfabenin yirmi iki harfine dayanan bir kozmolojiyi açıklamaktadır. Rabbi Abraham Ben Dior bu yolla üzerine daha sonra bir mistik tefsir yazmıştır. Yol kelimesi Kabalanın her yerinde herhangi bir sembole iliştirilebilen hiyeroglifi bir fikir, veya daha doğrusu fikirler küresi anlamına gelir.

25. ZHR, Zohar, veya "İhtişam Kitabı" nispeten önemsiz birkaç yazı dışında ilk üçü tercüme edilerek bu kitabımızda bulunan aşağıdaki eserleri içermektedir:

  1. SPRA DTzNIOVThA, Siphra Dtzenioutha, veya "Örtülü Gizem Kitabı", Zohar'ın kökü ve temelidir.

  2. The ADRA RBA QDIShA, Idra Rabba Qadisha or "Büyük Kutsal Meclis", "Örtülü Gizem Kitabı"nın bir gelişmesidir.

  3. ADRA ZVTA QDIShA, Idra Zuta Qadisha, veya "Küçük Kutsal Meclis", "Idra Rabba"ya bir ilave özelliğini taşır. Bu üç kitap yaratıcı İlahi Varlığın ve Onunla birlikte Yaratılışın kademeli gelişmesini anlatmaktadır. Bu eserlerin metinleri Knorr von Rosenroth ("Qabalah Denudata"nın yazarı) tarafından düzeltilmiş basılı eserler olan Mantuan, Cremonensian ve Lublinensian Kodekslerden aktarılmıştır, bunlardan en eskisi Mantuan ve Cremonensian'dir. Ayrıca tefsir olarak geçen metinler tırnak içine alınarak ayrı tutulmuştur.

  4. BITh ALNIM, Beth Elohim, veya "Elohim'in Evi" adlı ruhani eser Rabbi Abraham Cohen Irira tarafından Rabbi Yitzchaq Loria'nın doktrinlerinden derlenmiştir. Konusu melekler, ifritler/demonlar, elemental varlıklar ve ruhlar üzerindedir.

  5. "Ruhların Devirleri" adlı eser söyleşi şeklinde özgün bir konudur ve Rabbi Loria'nın fikrilerinin .

26. SPR SPIRVTh, Sepher Sephiroth, or "Tecelliler Kitabı" İlahi Varlığın kademeli olarak negatif varoluştan pozitif varoluşuna evrimini anlatmaktadır.

27. ASH MTzRP, Asch Metzareph, veyar "Arındırıcı Ateş", Hermetik ve simyasaldır, az kişi tarafından bilinir, ve daha da az kişi tarafından anlaşılır.

28. Kabala'nın esas doktrinleri aşağıdaki konuları açıklamaya yöneliktir:

(a) İlahi Varlık, Tanrı, mahiyeti ve özellikleri.
(b) Kozmoloji.
(c) Meleklerin ve insanların yaratılışı.
(d) İnsan ve meleklerin mukadderatı.
(e) Ruhun mahiyeti.
(f) Melek, ifrit ve elemental varlıkların mahiyeti.
(g) Vahyi edilen kanunların önemi.
(h) Sayıların ilahi sembolizmi.
(i) İbrani harflerinde mevcut özgün sırları.
(j) Zıtların dengesi.

29. "Örtülü Gizem Kitabı", bu sözlerle başlar: "Örtülü Gizem Kitabı dengenin muvazenesi kitabıdır." Burada "dengenin muvazenesi" ile ne kastedilir? Denge zıtların denkleşmesinden ortaya çıkan ahenktir. Aykırı güçlerin karşılıklı çatıştığı ve dolayısıyla hareketin donduğu durgun merkezdir. Merkez noktadır. Kadim sembolizmin "daire içindeki noktadır." Dengelenmiş gücün yaşayan sentezidir. Dolayısıyla biçim ışık ve gölgenin dengesi olarak tanımlanabilir. Bu unsurlardan herhangi birini kaldırırsan biçim görünmez olur. Denge terimi, her Sephiroth [Sefirot - Hayat Ağacındaki 10 kürelerden çoğul şekli] üçlüsü içinde iki zıt vasfın dengesi ve bu denge üçlü içinde bir üçüncü Sephira'nın [Sefira - Sefirot'un tekil şekli] oluşmasına neden olur. Sephiroth açıklarken bu konuya tekrar dönüş yapacağım. Denge ve dengeleme doktrini temel bir Kabalistik kavramdır.

30. "Örtülü Gizem Kitabı" devam ederek "Dengeleme negatif varoluşun olduğu yerde bulunur" der. Peki! negatif varoluş nedir? Pozitif varoluş nedir? Bu ikisi arasındaki fark diğer bir temel kavramdır. Negatif varoluşu açık bir şekilde tanımlamak imkansızdır, zira açık bir şekilde tanımlandığı zaman artık negatif varoluş değildir. O zaman statik bir hale getirilen negatif varoluştur. Dolayısıyla, Kabalistler akılcı bir şekilde asli negatif olarak varolan anlamına gelen AIN, Ain'i; sınırsız genişleme anlamına gelen AIN SVP, Ain Soph'u ve hatta sınırsız Işık, AIN SVP AVR, Ain Soph Aur'ı beşeri kavrayıştan dışlamışlardır. Bu konularda sadece muğlak bir kavram oluşabilir. Ancak derin düşünceye dalarsak, anlarız ki daha tezahür edilmiş şeklinde Tanrı dediğimiz bilinmeyen ve adsız Olanın ilkel şekilleri böyle olmalıdır. O Mutlaktır. Ancak Mutlak'ı kim tanımlayabilir. Daha tanımlamaya başlarken kavrayışınızdan kayıp kaçar, çünkü tanımlandığı anda artık Mutlak değildir. O zaman diyebilir miyiz ki, Negatif, Sınırsız, Mutlak mantıksıdır, çünkü onlar aklımızın tanımlayamayacağı kavramlardır? Hayır! Çünkü onları tanımlayabilsek zihinlerimizin içermelerine neden oluruz, böylece zihnimizden üstün olamazlar, çünkü bir nesnenin tanımlamayabilmesi için ona bazı sınırlar konması şarttır. O zaman Sınırsızı nasıl sınırlandırırız?

31. Kabala'da ilk ilke ve özdeyiş, Tevrat'ta "Ben Benim" olarak tercüme edilen Tanrı adı AHIH AShR AHIH, Eheieh Asher Eheieh'in daha iyi bir tercümesi "Varoluş varoluştur" veya "Ben Varolanım" olurdu.

32. Asrımızın o büyük filozofu ve Kabalisti, Eliphaz Levi Zahed [1875'de öldü], "Maji Tarihi" ("Histoire de la Magie" (kısım i. bölüm. 7) şöyle yazmıştır: "Kabalistler putperestliğe yakın her şeye karşı dehşet duyarlar, oysa Tanrıya insan sureti atfederler, ancak bu tamamen hiyeroglifi (sembolik) bir şekildir. Onlar, Tanrıyı akıllı, canlı ve sevecen Sonsuz Varlık olarak düşünürler. Onlar için O ne başka varlıkların külliyatıdır, ne de varoluşun soyutlanması, ne de felsefi açıdan tanımlanabilir bir varlıktır. O her şeyin içinde, her şeyden soyut ve her şeyden yücedir. Onun adı dahi sözü edilmez, oysa o ad sadece İlahlılığın beşeri idealini temsil eder. Tanrının gerçekten ne olduğu insan tarafından bilinemez. Tanrı inancın mutlağıdır; varoluş mantığın mutlağıdır; varoluş kendi başına vardır, varolduğundan dolayı vardır. Varoluşun varolma nedeni varoluşun kendisidir. 'Herhangi belirli bir şey neden vardır?' yani 'Neden şöyle ve böyle bir şey vardır?' diye sorabiliriz, ancak 'Varoluş neden vardır?' diye sormamız biraz saçma olur. Çünkü varoluşu varoluşundan önce varolduğunu varsaymak anlamına gelir." Yine, aynı yazar şöyle yazmaktadır ("Histoire de la Magie" (kısım iii. bölüm. 7): "'Dogmanın bilimsel kanıtı önüme konduğunda inanırım' demek şöyle demekle aynıdır: 'Başka inanacağım bir şey kalmadığı ve dogmanın bilimsel bir kurama dönüşüp yok edildiği zaman inanırım'. Diğer bir deyişle 'Yararıma Sonsuzu sadece açıklandığı, belirlendiği, ölçüldüğü ve tanımlandığı, yani fani olduğu zaman ve Sonsuz olarak artık varolmadığında kabul ederim. Denizin büyüklüğünü sadece şişelere doldurulduğu zaman inanırım.' Ancak bir şey sizin için açıkça kanıtlanmışsa ve anlaşılır kılınmışsa artık inanmazsınız, onu bilirsiniz."

33. [Hint Kutsal Kitabı] Bagavad Gita'da (bölüm 4) şöyle yazar: "Ben Hem Ölümsüzlük, hem de Ölümüm; ve Ben, ey Arguna! hem varolan, hem de varolmayanım (veya "negatif olarak varolan")." Ayrıca, (bölüm 9) "Ey Bharata torunu! sayılarda önceden görülmemiş harikaları gör. Ey Gudaesa! bugünü, içinde hareket eden ve hareketsiz her şey dahil, bütün evreni, hepsini bir olarak, Bedenimin içinde gör... Arguna dedi: "Ey tanrıların Sonsuz Hükümdarı! Ey evreni nüfuz eden! Yok Edilemez OLan, Varolan, Varolmayan ve ötesinde Olan. İlk ve asli, kadim olan Tanrısın; Evrenin en yüksek desteğisin. Evreni kaplayansın, Ey sonuz şekillerin Efendisi... Gücün sonsuzdur, ihtişamın ölçülmez, her şeye nüfuz edersin, dolayısıyla her şeysin!"

34. Dolayısıyla negatif varlık fikri bir fikir olarak varolabilir, ancak tanımlanmaya tabi değildir, çünkü tanımlama doğasına tamamen aykırıdır. Yine bazı okurlar itiraz edebilir ve "'negatif varlık' terimi mutlaka yanlış bir ifadedir, açıkladığınız şey için negatif mevcudiyet daha doğrudur" diyebilir. Yanıtım: "Bu böyle olmaz!", çünkü negatif mevcudiyet negatif mevcudiyet dışında bir şey olamaz; değişemez, gelişemez, çünkü negatif mevcudiyet esas anlamda hiçbir şeydir. Dolayısıyla, negatif mevcudiyet olamaz. Hiç olmamıştır, olmamaktadır ve olmayacaktır. Ancak negatif varoluş içinde gizli olarak pozitif yaşam barındırır, zira negatifliğin sonsuz derinliklerinde kendinin dışına çıkma gücü, düşünce kıvılcımını dışa yansıtmaya ve semerini yeniden içe dahil etme gücüne sahiptir. Böylece genişleme yüceliğin merkezsiz girdabında içine çekilen yoğunluk örtülü ve gizlidir. Bundan dolayı "Sub-sto" yerine "Ex-sto" kullandım [İngilizcede sub-sistence ve ex-istence için]"

35. Ancak negatif varoluş ve pozitif varoluş gibi iki çok farklı kavram arasında belirli bir rabıta veya bağlantı gerekli olduğundan, pozitif varoluşa yakın olmasına rağmen, yine de açık tanımlanamayan potansiyel varoluş denilen bir biçime varırız. Bu olası biçiminde varoluştur. Örneğin, bir tohumun içinde yeşerecek ağaç gizlidir; Bu potansiyel varoluş durumundadır; o yine vardır; ancak tanımlamaya açık değildir. Potansiyel ağacın vereceği tohumları da düşünsek bu tanımlamaya daha da uzak olacaktır. Ancak bunlar potansiyel varoluşa benzer olmalarına rağmen, henüz o kademeye erişmemiştir; yani negatif olarak vardır.

36. Ama, diğer yandan, pozitif varoluş her zaman tanımlamaya açıktır; dinamiktir, belirli güçleri vardır ve dolayısıyla negatif varoluşun ve daha da çok negatif mevcudiyetin antitezini oluşturur. O artık tohumda gizli ağaç değil, ağacın kendisidir. Ancak pozitif varoluşun bir başı ve birde sonu vardır ve dayanak olarak başka bir biçime ihtiyacı vardır, çünkü arkasında bu diğer negatif varoluş olmadan istikrarsız ve tatmin edici değildir.

37. Böylece, okurların akıllarına soluk olarak Sınırsız Olanı'nın fikrini yansıtmaya çalıştım. Bu fikir önünde ve hakkında ancak kadim bir orakl kehanetinin sözlerini tekrarlayabilirim: "Onun içinde sınırsız ihtişam vardır ve içinden ufak bir kıvılcım çıkıp güneş, ay ve yıldızların bütün ihtişamını yapılandırır. Ey ölümlü insan! Tanrı hakkında ne kadar az bildiğime tanık ol; Onun hakkında daha çok öğrenmeye çalışma, çünkü ne kadar bilgeli olsan da bu algılamanı aşar. Onun rahipleri olan bizlere gelince, Onun ne denli küçük bir zerresinin parçacığız!"

38. Negatif varoluşun üç örtüsü vardır ve bunlar kendiliğinden daha oluşmaya çağrılmamış Sephiroth'un gizli kavramlarını taşırlar. Onlar bu anlamda Sephiroth'un gizli kavramlarının [son sephira] Malkuth'u olan [ilk sephira] Kether'de yoğunlaşırlar. Bunları açıklayacağım. Negatif varoluşun ilk örtüsü AIN, Ain = Negatiflik. Bu kelime ilk üç Sephiroth veya rakamı dışa yansıtan üç harften oluşmuştur. İkinci örtü AIN SVP, Ain Soph = Sınırsızdır. Bu başlık altı harften oluşmuştur ve ilk altı Sephiroth veya sayıların kavramını dışa yansıtır. Üçüncü örtü AIN SVP AVR, Ain Soph Aur = Sınırsız Işık. Bu yine dokuz harften oluşmuştur ve ilk dokuz Sephiroth'u temsil eder, ancak tabii ki sadece gizli kavramları olarak. Ancak dokuz sayısına vardığımız zaman birliğe veya birinci sayıya dönmeden daha ileri gidemeyiz, çünkü bu on sayısı negatiften yeni oluşmuş birliğin tekerrürüdür. Bunun kanıtı Arap sayılarındadır, zira ondaki 0, sıfırın dairesi Negatifi ve 1, bir, Birliği simgeler. Dolayısıyla, sınırsız ışık denizi bir merkezden gelmez, merkezsizdir, ama yoğunlaşarak bir merkez oluşturur, bu da tezahür olan Sephiroth'un 1 sayısı, Kether, Taç, İlk Sephira; onun için gizli Sephiroth'un Malkuth'u veya on sayısı denilebilir. (Bakınız resim II). Böylece "Kether Malkuth'ta ve Malkuth Kether'dedir," veya çok saygın bir simya yazarı (Thomas Vaughan, veya daha çok tanındığı adıyla Eugenius Philalethes) anlaşılan Proclus'tan alıntı alarak ifade ettiği "Fırat veya Doğu Suları"- "Euphrates: or The Waters of the East" eserinde) gibi: "Cennet dünyadadır ama dünyasal bir şekilde, dünya da cennettedir ama semavi bir şekilde." Ancak negatif varoluş, daha önce belirttiğim gibi açıklanması mümkün olmayan bir konu olduğundan, Kabalistler tarafından ayrı bir husus yerine birlik sayısının öncesi olarak görülmektedir. Dolayısıyla, onlar her ikisine de bazen aynı sıfatları kullanırlar. Örneğin "Gizlenmiş Gizli Olan", "Kadimlerin Kadimi" ve "En Kutsal Kadim Olan", vs.

3 9. Şimdi, Sephira ve Sephiroth terimlerinin gerçek anlamlarını açıklamam gerekiyor. Bunlardan ilki tekil ve ikincisi çoğuldur. Kelimenin en iyi tanımı "sayısal tecelli" olur. Ondalık sisteminin on sayısının, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sayılarının en soyut biçimleri olan on Sephira vardır. Dolayısıyla, yüksek matematikte gibi sayıları soyut bir şekilde düşünürüz ve Kabala'da Tanrı konusunda sayıların soyut şekilleri, SPIRVTh, Sephiroth ile düşünülür. İşte, Pythagoras bu kadim şark kuramından sayısal sembolik fikirlerini elde etti. 

40. Sephiroth içlerinde gerek külle olarak, gerekse de cüz olarak Tanrının kimliği ve vasıflarının gelişmesini buluruz. Bunlardan bazıları eril ve bazıları dişildir. Sırf kendilerinin anlayabileceği bir sebepten dolayı Kitabi Mukaddesi tercüme edenler İlahi Varlığın hem eril, hem de dişil olduğu konusunu dikkatle tahrif edip gizlemişlerdir. Elohim konusunda dişil çoğul bir kelimeyi eril tekil olarak çevirmişlerdir. Ancak Tekvin Bab 1 26'da "ve Elohim dedi: Suretimizde insan yapalım..." ve yine, ancak onun çoğul olduğu işaretini farkında olmadan değiştirmeden bıraktılar (Bab 1 27), zira eğer Elohim kendisi hem eril ve dişil değilse, Adam nasıl oluyor da Elohim suretinde dişi ve erkek olarak yaratılıyor [Tevrat, Tekvin, Bab 1. 27: "Elohim insanı kendi suretinde yarattı, onu Elohim suretinde yarattı; onları erkek ve dişi yarattı"]? Elohim kelimesi dişil tekil ALH, Eloh'e çoğul eki IM ilave ederek çoğul bir kelimedir. Ancak IM eki genelde eril çoğul bir kelimeyi sonlandırır ve burada dişil bir kelimenin eklenmiştir. Bu Elohim kelimesine eril fikre birleşik dişil güce sahip olduğu ve dolayısıyla doğurgan olduğu görüntüsünü verir. Şimdi, dinde Baba ve oğul gibi şeyleri çok duyarız, ancak bilinen dinlerde Anna konusu pek işlenmemiş. Ancak Kabalada görürüz ki "Günlerin Kadimi" aynı anda hem Baba, hem de Anaya uyar ve Oğullu doğurur. Bu Ana Elohim'dir. Yine bize genelde Kutsal Ruhun eril olduğu söylenir. Ancak ruh anlamına gelen RVCh, Ruach kelimesi dişildir. Bu da [Oluşum Kitabı] Sepher Yetzirah'da şu cümleyle anlaşılır: "AChTh RVCh ALHIM ChIIM", "Achath (dişil, eril Achad kullanılmamıştır) Ruach Elohim Chiim" anlamı: "Tektir O (Dişi), Yaşam Elohim'in Ruhu". 

41. Şimdi görürüz ki, İlahi Varlık kendini böyle erkek ve dişi tanıtmadan önce, evrenin alemleri mevcudiyetlerini tesis edememiştir veya Tekvin'de dendiği gibi: "Dünya şekilsiz ve boştu." Bu önceki dünyalar sembolik olarak "Israil'de bir kral hükmetmeden önce hükmeden Edom kralları" olarak düşünülür ve bundan dolayı Kabalada Edomite/Edom'lu Krallar olarak söz edilirler. Bu çalışmamızın çeşitli yerlerinden ayrıntılı olarak açıklanacaktır.

42. Şimdi ilk Sephira veya Sayı, Pythagoras'ın Monad'ı üzerinde duracağız. Bu sayıda diğer dokuz sayı saklıdır. O bölünmezdir, ayrıca çarparak çoğaltılması mümkün değildir, kendisiyle bölündüğünde halen 1 olarak kalır, kendisiyle çarpıldığında yine, değişmeden 1 olarak kalır. Dolayısıyla, her şeyin değişmeyen Babasının uygun bir temsilcisidir. Bu birlik sayısının çift mahiyeti vardır ve böylece negatif ve pozitif arasında bağlantı kurar. Değişmez birliği içinde, neredeyse sayı dışıdır, ama artma kapasitesiyle sayısal bir dizinin ilk sayısı da denilebilir. Sıfır, 0 aynı negatif varoluş gibi artma kapasitesine bile sahip değildir. O halde, eğer 1 bölünmez ve çarpılmazsa ondan başka bir 1 nasıl elde edilir, başka bir deyişle sayı 2 nasıl bulunacak? Kendini yansıtma yoluyla. Her ne kadar 0 tanımlanamazsa, 1 tanımlanabilir ve tanımlamamanın etkisi bir tanımlanan şeyin sureti veya imajını oluşturmaktır. Böylece 1 ve yansımasından oluşmuş bir duad, çift elde ederiz. Ayrıca bir titreşimin başlangıcı kurulmuştur, çünkü 1 sayısı değişmezlik halinden tanımlaya doğru titreşmektedir ve ayrıca tanımlanmaktan değişmezliğe doğru da titreşmektedir. Böylece o bütün sayıların babasıdır ve bütün şeylerin Babası için uygun bir biçimdir.

İlk Sephira'nın adı KThR, Kether, Taçtır.

Ona atfedilen İlahi İsim Çıkış iii 4'de: AHIH, Eheieh, Benim. O Varoluş anlamına gelir.

Negatif varoluşa dayandığı için bu kavramı içeren, Ona atfedilen Sıfatlar arasında: 

TMIRA DTMIRIN, Temira De-Temirin, Gizlenmiş Gizli Olan.
OThIQA DOThIQIN, Authiqa De-Authiqin, Kadimlerin Kadimi.
OThIQA QDIShA, Authiqa Qadisha, En Kutsi Kadim Olan.
OThIQA, Authiqa, Kadim Olan.
OThIQ IVMIN, Authiq Iomin, Günlerin Kadimi.

Ayrıc bu Sıfatlar da kullanılır:

NQDH RAShVNH, Nequdah Rashunah, Başlangıçdaki İlk Nokta.
NQDH PSHVTh, Nequdah Peshutah, Düzgün Nokta.
RIShA HVVRH, Risha Havurah, Beyaz Baş.
RVM MOLH, Rom Meolah, İdrak Ötesi Yükseklik.

Bütün bunların dışında, her şeyin Yüce Babası olarak bu Sephira'ya iliştirilen diğer önemli bir Sıfat vardır. O da ARIK ANPIN, Arikh Anpin, Büyük Yüz, veya Macroprosopus'tur. Onun için denilir ki kısmen gizlenmiştir (negatif varoluşunla ilişkisi bağlamında) ve kısmen tezahür edilmiştir (pozitif bir Sephira olarak). Dolayısıyla, Büyük Yüz'ün sembolü yüzünün sadece bir yönü gözüken bir profil şeklindedir veya Kabala'da denildiği gibi "Onda her şey sağ taraflıdır." Bu Sıfata tekrar döneceğim.

On Sephiroth'un tamamı Semavi Adam, veya İlkel Varlık DM OILAH, Adam Auilah'ı temsil eder.

Bu Sephira altında Ezekiel [veya Hezekiel] vizyonu veya Yuhanna Vahyisindeki kerubim veya sfenksler, melek topluluğu ChIVTh HQDSh, Chioth Ha-Qadesh, kutsal canlı varlıklar bulunur. Bunlar burçlar kuşağında dört burç Boğa, Aslan, Akrep ve Kova -- Boğa, Aslan, Kartal ve İnsan olarak temsil edilir. Akrep iyi bir amblem olarak kartal, kötü olarak akrep ve ikisinin karması olarak yılanla simgelenir.

Bu ilk Sephira aşağıda belirtildiği gibi diğer dokuzunu içerdi ve onları ardı ardına ortaya çıkardı:

43. Sayı 2, veya Duad. İkinci Sephira'nın adı ChKMH, Chokmah, Hikmet, Bilgeliktir ve açıkladığım gibi Kether'den yansıyan eril bir güçtür. Bu Sephira aktiftir, Baba'yı simgeler ve sayı 3 olan Ana onunla birleşiktir. İkinci Sephira İlahi İsimler IH, Yah ve IHVH, [Yahweh] ile temsil edilir, melek topluluğu AVPNIM, Auphanim, Tekerlekler, Çarklardır (Ezek. i.). Ona AB, Ab, Baba Da denilir.

44. Üçüncü Sephira veya Triad, dişil pasif bir güçtür, adı BINH, Binah, İdrak, Anlayıştır ve Chokmah'a eşit değerdedir. Çünkü Chokmah, sayı 2, hiç bir yeri saramayan iki paralel çizgi gibidir, dolayısıyla sayı 3 bir üçgen oluşturmadan güçsüzdür. Dolayısıyla, bu Sephira Yüksek Üçlüyü tamamlar ve ortaya çıkarır. Ona ayrıca AMA, Ama, Anna ve evreni düzen içinde tutmak üzere sonsuza dek AB, Baba ile birleşme halinde olan AIMA, Aima, yüce bereketli Anna denilir. Dolayısıyla, içinde Baba'yı bileceğimiz en açık biçimdir ve tüm saygımıza layıktır. O, Chokmah ile eş yüksek Anna'dır ve Kabala öğretilerine göre Tanrıya eşit, suretinde erkek ve kadınların yaratıldığı Tanrının yüce dişil şekli, Elohim'dir. Her ne kadar sözde Hıristiyanlar sürekli olarak kadını, erkekten aşağı olarak göstermeye çalışmışsa da, bu kesin olarak doğru değildir, kadın erkeğe eşitidir. Aima Yuhanna'nın Vahyi'sinde (bölüm xii.) anlatılan kadındır. Bu üçüncü Sephira'ya ayrıca büyük deniz denilir. Ona İlahi İsimler ALHIM, Elohim, and IHVH ALHIM; [Yahweh Elohim], melekler topluluğu ARALİM, Aralim, Tahtlar atfedilmiştir. O aşağı Ana, Malkuth, Gelin ve Kraliçeden farklı olarak yüksek Anadır.

45. Sayı 4. İkinci ve üçüncü Sephiroth bu birleşimi CHSD, Chesed, Merhamet veya Sevgi ortaya çıkarttı. Ona ayrıca GDVLH, Gedulah, Büyüklük veya Azamet denilir. AL, El, Yüce Olan, İlahi İsmiyle ve ChShMLIM, Chashmalim, Parlayan Alevler (Ezek. iv. 4), melek topluluğuyla temsil edilen eril bir güçtür.

46. Sayı 5. Bundan dişi pasif güç GBVRH, Geburah, kudret veya erk; veya DIN, Din, Adalet tecelli eder ve atfedilen İlahi İsim, ALHIM GBVR, Elohim Geburah ve ALH, Eloh, ve melek topluluğu ShRPIM, Seraphim'dir (Isa. vi. 6). Bu Sephira'ya ayrıca PChD, Pachad, Korku da denilir.

47. Sayı 6. Bunlardan birleştirici Sephira, ThPARTh, Tiphereth, Güzellik veya Zariflik, tecelli eder, ve atfedilen İlahi İsmi ALVH VDOTh, Eloah Va-Daath, ve melek topluluğu, ShNANIM, Shinanim, (Ps. lxviii. 18), veya MLKIM, Melakim, krallardır. Böylece Adalet ve Merhametin birleşimi ile güzellik veya şefkat elde ederiz ve Sephiroth'un ikinci üçlüsü tamamlanmış olur. Bu Sephira veya "Yol" veya "Numaralama" -- zira, Tecelliler bazen bu sonradan geliştirilen terimlerle hitap edilirler -- ilk Sephira Kether'in adlarından biri olan Macroprosopus veya Büyük Yüze antitez olarak, dördüncü, beşinci, yedinci, sekizinci ve dokuzuncu Sephiroth ile birlikte ZOIR ANPIN, Zauir Anpin, Küçük Yüz veya Microprosopus olarak söz edilir. Zauir Anpin'in oluşturduğu altı Sephiroth için onun altı uzuvları denilir. Ona ayrıca MLK, Melekh, Kral da denilir.

48. Sayı 7. Yedinci Sephira'ya NTzCh, Netzach, Metanet ve Zafer, İlahi İsmi IHVH TzBAVTh, Yahweh Tzabaoth, Orduların Efendisi ve melek topluluğu AlHIM, Elohim, tanrılar ve ThRShIShIM, Tharshisim, Parlayanlardır (Dan. x. 6).

49. Sayı 8. Bundan sonra dişil ve pasif HVD, Hod, İhtişam gelir, İlahi İsmi ALHIM TzBAVTh, Elohim Tzabaoth, Orduların Tanrısı ve melek grubu BNI ALHIM, Beni Elohim, Tanrıların oğullarıdır (Gen. vi. 4).

50. Sayı 9. Bu ikisi ISVD, Yesod, Temeli tecelli ettiler, İlahi İsmi AL ChI, El Chai, Kudretli Canlı Olan, ve ShDI, Shaddai; ve melek topluluğu AShIM, Aishim, Alevlerdir (Ps. civ. 4), böylece Sephiroth'un üçüncü üçlüsü oluşmuş olur.

51. Sayı 10. Dokuzuncu Sephira'dan onuncu ve son Sephira gelir, böylece sayıların dekadı tamamlanmış olur. Onun adı MLKVTh, Malkuth, Krallık (ülke olarak) ve ayrıca Kraliçe, Matrona, aşağı Ana, Microprosopus'un Gelini ve ayrıca ShKINH, Shekinah'dir, temsil eden İlahi İsmi ADNI, Adonai, melek topluluğu ise KRVBIM, kerubim'dir. Bu Sephiroth'in her biri bir derece androjen, çift cinsiyetlidir, çünkü her Sephira, Sephiroth dizisinde bir önceki Sephira'ya karşı dişil ve alıcı ve bir sonraki Sephira'ya karşı eril ve verici olacaktır. Ancak Kether'den önce ve Malkuth'tan sonra Sephira yoktur. Bu bağlamda Chokmah eril bir Sephira olduğu halde nasıl dişi bir isim olduğu anlaşılır. Sephitoth'un bağlantı zinciri Mezla, gizli etkiden gelen Ruach, ruhtur.

52. Şimdi MThQLA, Metheqela, dengenin kabalistik anlamı üzerinde bir kaç sözüm olacaktır. Üç üçlü veya Sephiroth triad/üçgenlerinin her birinde, zıt cinsiyetlerden oluşmuş bir duad/ikili ve sonuç olan birleştirici bir zeka vardır. Burada eril ve dişil güçler terazinin iki tepsisi ve birleştirici Sephira, onları bir arada tutan askı olarak görülürler. Böylece, denge terimi Üçlem, Birlik içinde Üçlüyü ve askının orta noktasının temsil ettiği Birliği simgeler. Ancak, yine Sephiroth'ta üst, orta ve alt olmak üzere üçlü bir Üçlem vardır. Bu üçü şöyle sınıflandırılır: Yüksek üçlü Taç, Kether ile; orta üçlü Kral ile ve alt üçlü Kraliçe ile, bunlar da böylece ayrıca büyük bir üçlüyü oluştururlar. Bunların dünyevi karşıtları arş, güneş ve aydır. Burada simya simgelerine rastlıyoruz.

53. Dünya [veya fizik planında] Sephiroth'u temsil eden şeyler:

(1) RAShITh HGLGLIM, Rashith Ha-Galgalim, girdap hareketlerin başlangıcı, arş/primum mobile.

(2) MSLVTh, Masloth, Burçlar küresi.

(3) SHBThAI, Shabbathai, dinlenme, Satürn.

(4) TzDQ, Tzedeq, doğruluk, Jupiter.

(5) MADIM, Madim, kudret, Mars.

(6) ShMSh, Shemesh, güneş ışığı, Güneş.

(7) NVGH, Nogah, parlayan ihtişam, Venüs.

(8) KVBK, Kokab, yıldız ışığı, Merkür.

(9) LBNH, Levanah, ay alevi, Ay.

(10) ChLM ISVDVTh, Cholom Yesodoth, temellerin kırıcıları, elementler.

 

54. Sephiroth ayrıca üç sütuna ayrılırlar -- ikinci, dördüncü ve yedinci tecellileri [Sephiroth] içeren sağdaki Merhamet Sütunu; üçüncü, beşinci ve sekizinci tecellileri içeren soldaki Adalet Sütunu; ve birinci, altıncı ve onuncu tecellileri içeren Narinlik Orta Sütunü.

55. Bütün ve birlik olarak on Sephiroth, ADM QDMVN, Adam Qadmon, Protogonos [veya Semavi Adam, İnsani-i Kebir, İnsani Kamil, vs.] temsil eder. İlk üçlüyü oluşturan Sephiroth'a bakıldığında onların akıllı temsil ettikleri bellidir, dolayısıyla buna akli alem, OVLM MVShKL, Olahm Mevshekal [Not: İbranice Olam = Arapça Alem]denilir. İkinci üçlü ahlaki aleme, OVLM MVRGSh, 0lahm Morgash, tekabül eder. Üçüncü üçlü güç ve istikrarı temsil eder, dolayısıyla ona OVLM HMVTBO, 0lahm Ha-Mevetbau denilir. Bu üç yöne yüzler, ANPIN, Anpin denilir. Böylece hayat ağacı, OTz CHIIM, 0tz Chaiim oluşur. Birinci üçlü yukarı, ikinci ve üçüncü alta, eril Sephiroth sağda, dişil Sephiroth solda ve birleştirici dört Sephira ortada bulunmaktadır. Bu her şeyin dayandığı Kabalistik "hayat ağacı"dır. İskandinavların [kozmik] ağaçları Yggdrasil ile oldukça fazla benzeşmesi vardır.

56. Daha önce bahis ettiğim gibi, bütün Sephiroth kapsayan tek bir üçlü vardır ve o taç, kral ve kraliçeyi içerir. (Hıristiyan görüşe göre Oğul, Baba ve Kutsal Ruh Üçlüsüne atfolunabilir, bunların en yüksek kutsi kavramları ilk üç Sephiroth Kether, Cokmah ve Binah ile simgelenebilir.) Bu dünyayı yaratan üçlüdür veya Kabalistik dilde evren taçlı kral ve kraliçenin birleşmesinden doğmuştur. Ancak Kabalaya göre semavi adamın (on Sephiroth) tam şekli tecelli olmadan, bazı ilkel alemler yaratılmıştı, ancak bunlarda denge muvazenesi mükemmel olmadığı için varlıklarını sürdürememişlerdir ve dengesiz güç tarafından devrilerek yok olmuşlardır. Bu ilkel alemlere "kadim çağı krallar" ve "Israil krallarından önce hükmeden Edom kralları" denilir. Bu bağlamda Edom dengesiz güçler alemidir ve Israil dengeli Sephiroth (Tekvin. xxxvi. 31). Mevcut yaratılıştan önce alemlerin yaratılıp yok ediliği önemli kavram, Zohar'da sürekli olarak vurgulanır.

57. Sephiroth'a Tecelliler Alemi veya OVLM ATzILVTh, Olahm Atziloth, Atziloth Alemi, arketipler alemi, denilir ve bu alem üç diğer alemi doğurmuştur. Bunlardan her biri Sephiroth tekerrürünü taşır, ancak alçalan bir parlaklık kadranda.

58. İkinci alem Briah Alemi, OVLM HBRIAH, Olahm Ha-Briah, yaratılış alemi, buna ayrıca KVRSIA, Khorsia, taht denilir. Atziloh'un tecellisi olarak üzerine on Sephiroth'u yansır ve dolayısıyla daha sınırlıdırlar, ama yine de en saf mahiyettedir ve içinde hiç bir maddi karışım yoktur.

59. Üçüncüsü Yetzirah Alemi, OVLM HITzIRH, Olahm Ha- Yetzirah, veya oluşma ve melekler alemi Briah'tan zuhur eder ve daha az ince yapıya sahiptir, ama yine de maddesizdir. Zeki ve bedensiz varlıkların çoğu bu melekler aleminde mekan ederler. Işıklı kıyafetlerle sarılıdırlar ve insanlara gözüktükleri zaman bir şekil alırlar.

6o. Dördüncü alem Asiah Alemidir, OVLM HOShIH, Olahm Ha-Asia, hareket alemi, ayrıca ona kabuklar alemi, OVLM HQLIPVTh, Olahm Ha-Qliphoth, da denilir. Bu da diğer üç alemin en kaba elementlerinden oluşmuş madde alemidir. O ayrıca Kabala "kabuklar" denilen şer ruhların da alemidir. İfritler on sınıfa ayrılırlar ve ona uygun mekanları vardır (Tabloya bakınız).

61. İfritler biçimlerin en kaba ve eksikleridir. Onların on dereceleri Sephiroth'un dekad'ına yanıt verir, ancak ders orantılı olarak, çünkü karanlık ve gayri-safilik her derecenin inişiyle artmaktaydı. İlk ikisi görünürlük ve düzen eksikliğinden başka bir şey değildir. Üçüncüsü karanlık mekanıdır. Bundan sonra farklı beşeri şer ve kötü huyları temsil eden ifritlerin mekan ettiği ve dünyevi yaşamlarında o günahları işleyenleri eziyet ettikleri yedi cehennem takip etmektedir. Onların prensi zehir ve ölüm meleği SMAL, Samael'dir. Karısı fahişe ShTh ZNVNIM, Isheth Zenunim'dir ve birlikteyken canavar, CHIVA, Chioa'dir. Böylece, yüksek Yaratıcı Bir'in aykırısı ve karikatürü olan sözde cehennem üçlüsü tamamlanmış olur. Samael şeytanla bir tutulur.

62. Tanrı adı IHVH, Yahweh, İbranice'de dört harfli bir kelimedir ve onun gerçek telaffuzu çok az kişi tarafından bilinir. Bu hususta birkaç farklı mistik telaffuzunu bilmekteyim. Gerçek telaffuz çok büyük bir sırdır, sırların sırıdır. "Onu doğru telaffuz edebilen yer ve semanın titremesine neden olur, zira o evrenin içinden koşan addır." Dolayısıyla inançlı bir Yahudi ona karşı geldiğinde onu telaffuz etmeye çalışmaz, ama onun yerine kısa bir süre bekler veya yerine ADNI, Adonai, Efendi adını kullanır. Kelimenin anlamı "olmak"tır, dolayısıyla AHIH, Eheieh gibi bir varoluş simgesidir. Her biri "olmak" anlamını veren on iki devşirmeye tabi olabilir; anlamı değişmeden bu denli fazla devşirmeden geçen tek kelimedir. Onlara "Kudretli Olan'ın on iki bayrağı" denilir ve bazılarına göre Zodyak'ın on iki burcunu idare eder. On iki bayrak şunlardır: -- IHVH, IHHV, IVHH; HVHI, HVIH, HHIV; VHIH, VHHI, VIHH; HIHV, HIVH, HHVI. Üç başka tetragrammaton adı vardır, bunlar AHIH, Eheieh, varoluş; ADNI, Adonai, Efendive AGLA, Agla'dır. Bunlardan sonuncusu AGLA, Agla gerçek anlamda bir kelime değildir, ama "Ebediyen Kudretlisiniz, Ey Efendim"anlamına gelen "AThH GBVR LOVLM ADNI", "Ateh Gebor Le-Olahm Adonai"nın notariqon yöntemiyle ilk harflerinden oluşmuştur. Agla'nın kısa bir açıklaması şöyledir: ilk A, ilk olan bir; son A, son olan bir; G, Üçlü'de Birlik; L, büyük çalışmanın tamamlanması.

63. İlk fark ettiğimiz şey hem AHIH, hem de IHVH varoluş fikrini taşımaktadırlar; bu ilk benzeştirmedir. İkincisi, her ikinde H harfinin her iki kelimede ikinci ve dördüncü gelmesidir. Üçüncüsü, Gematria ile AHIH, H'siz IHV'e eşittir (o da şimdi göreceğimiz gibi Malkuth, onuncu Sephira'nın sembolüdür). Bunlar üst üste bir haça bölünmüş gibi yazıldığında,

AHIH
IHVH

aşağı doğru okunduğunda: AHIH, IHVH elde edilir.

64. Şimdi olayı kabalistik olarak inceldiğimiz zaman, bu benzeşmelerin sebeplerini görürüz. Çünkü AHIH, Eheieh, Büyük Yüz, Kadim Olan, Macroprosopus, Kether, ilk Sephira, Kabalistik Sephiroth'un en Yüksek Üçlüsünün Tacıdır (O da Taç, Kral ve Kraliçeyi, veya Macroprosopus, Microprosopus ve Gelin), ve Hıristiyan tefsirine göre Babayı içerir.

65. Ama IHVH, Tetragrammaton, şimdi göreceğimiz gibi, Kether hariç bütün Sephiroth içerir ve özellikle Küçük Yüz, Microprosopus, Kabalistik Sephiroth'un en büyük Üçlüsünün Kralı, ve Hıristiyan Üçlüsü tefsirine göre beşeri enkarnasyonu ile Oğul.

Böylece, aynı Oğul Baba'yı açıkladığı gibi, IHVH, Yehwah AHIH, Eheieh'i açıklar.

66. Ve ADNI'nın, Binah'a yükselmesi Hıristiyan tefsine göre Bakirenin yükselişi olan "Tetragrammaton'u anlaşılır kılan" Kraliçedir.

67. Tetragrammaton IHVH, Sephiroth'a bağlamı şöyledir: Yod harfin üst noktası Kether'i; I harfin kendisi Microprosopus'un babası Chokmah'i; H harfi veya "yüksek H" yüksek ana Binah'i; V harfi Microprosopus'un altı uzvu denilen takip eden 6 Sephiroth'i temsil ettiği söylenir (ve 6, İbrani V harfinin sayısal değeridir); son olarak da H harfi, "aşağı H" onuncu Sephira, Microprosopus'un gelini Malkuth anlamına gelir.

68. Dört alem, Atziloth, Briah, Yetzirah ve Asiah'e eşleştirilen dört gizli ad vardır ve yine Tetragrammaton her bir alemde belirli bir şekilde yazılı olarak geçtiği söylenir. Atziloth'un gizli adı OB, Aub'dır; Briah'ın gizli adı SG,Seg'dir; Yetzirah'ınki MH, Mah'tır; ve Asiah'ınki BN, Ben'dir (BN, ben, oğul demektir). Aşağıdaki tablo bu dört alemin her birinde ismin yazılış şeklini gösteriyor:

TABLO V

Dört Alemin her birinde Tetragrammaton'u yazma yöntemi

I

I

H

I

H

VIHVH
Atziloth...OB, Aub IVDIVDHIIVDHIVIVIVD HIVIVHI
YodYod HeYodHeVivYodHeVivHe

I

I

H

I

H

VIHVH

Briah...

SG, Seg

IVDIVDHIIVDHIVAVIVDHIVAVHI
YodYodHeYodHeVauYodHeVauHe

I

I

H

I

H

VIHVH
Yetzirah...

MH, Mag

IVDIVDHAIVDHAVAVIVDHAVAVHI
YodYodHahYodHahVauYodHahVauHah

I

I

H

I

H

VIHVH
Asiah...BN, BenIVDIVDHHIVDHHVVIVDHHVVHH
YodYodHehYodHehVuYodHehVuHeh

69. Bu isimler Sephiroth ile birlikte alfabenin çeşitli bileşimleri olarak bilinen "231 kapı" ile çalışır, ancak bu meyanda bu konuyu anlatmak fazla yer alır.

70. İlk Sephira'yı anlatırken deyindiğim dört kerubim konusu, Tetragrammaton harfleri ile yakın bağlantısı vardır. Unutmamak gerekir ki, Ezekiel'in vizyonunda gördüğü bu varlıklar Semavi Adam, Sephiroth imajı Adam Qadmon'un oturduğu, İlahi Varlığın tahtını destekliyorlardı ve taht ve yaşayan varlıklar arasında sema vardı. Burada dört alem vardır -- Atziloth, ilahi biçim; Briah, taht; Yetzirah, sema; Asiah, kreubim. Dolayısıyla kerubim maddi düzeyde Tetragrammaton harflerinin güçlerini temsil etmektedir. Dördü de dört alemin her birinde dört harfin işlevini temsil eder. Böylece anlattığım gibi, kerubimler Zodyak'ta Boğa, Aslan, Kova ve Akrep ile simgelenen harflerin yaşayan şekilleridir.

71. "Dünyevi ve ölümlü insanın sırrı yüksek ve ölümsüz Olan'ın sırrına dayanır", ve böylece o yeryüzünde Tanrı'nın suretinde yaratıldı. Tetragrammaton insan şeklindedir (Tetragrammaton'un şekli için bakınız Tablo I, İbrani Harfleri Alfabesi). Kafa I'dir, kollar ve omuzlar H gibidir, beden V gibidir ve bacaklar son H gibidir. Dolayısıyla, insanın dış şekli Tetragrammaton'a uyduğu gibi, ruhu da on Sephiroth'a tekabül eder, ve bunlar nihai ifadelerini taç, kral ve kraliçe üçlüsünde buldukları gibi, ruhun da esas üçlü bölmeleri vardır. Bunlardan birincisi NShMH, Neschamah , varlığın en yüksek derecesi olarak Taca (Kether) tekabül eder ve Sephiroth'ın en yüksek üçlüsünü, akli alemi temsil eder. İkincisi RVCh, Ruach, iyiliğin ve şerliğin mekanı olarak Tiphereth'e, ahlaki aleme tekabül eder. Üçüncüsü NPSh, Nephesh, nefs, nefis, hayvani yaşam ve arzular Yesod'a tekabül eder, maddi ve duyusal alem. Bütün ruhlar tecelli dünyasında önceden vardır ve asli hallerinde androjen, çift cinsiyetlidir, ancak dünyaya indiklerinde erkek ve dişi olarak ayrılırlar ve değişik bedenlere mekan edinirler. Eğer bu ölümlü yaşamda erkek taraf dişi tarafını bulursa, aralarında kuvvetli bir bir bağ oluşur, dolayısıyla denilir ki evlilikte bölünmüş taraflar yeniden birleşir ve ruhun gizli biçimleri kerubim'e benzerdir.

72. Ancak ruhun bu üçlü bölümü sadece üçlü bölme akli, ahlaki ve maddiye geçerlidir. Üçlünün her zaman dörtlüde tamamlandığını ve orada kendini gerçekleştiği konusundaki büyük Kabalistik kanunu unutmayalım. Böylece IVH gerçekleşmesini IHVH'de bulur, ve aşağıdaki üçlüler:

TaçKralKraliçe
Baba OğulRuh
MutlakOluşumGerçekleşme

aşağıdaki dörtlüler tamamlanır:

Mutlak Bir Baba ve AnnaOğulGelin
Macroprosopus, Büyük YüzBaba ve AnnaMicroprosopus, Küçük YüzMalkuth, Kraliçe ve Gelin
AtzilothBriahYetzirahAsiah
ArketipYaratıcıOluşturucuMaddi

Ve bu dörtten ruh şu formlara yuanıt verir: -- Chiah - Atziloth; Neschamah - Briah; Ruach - Yetzirah; ve Nephesch - Asiah. Aşağıda ruh, Tetragrammaton harfleri ve dört alem arasındaki tekabülü gösteren tabloya bakınız:

73.Chiah ruhta Macroprosopus'a benzeşen arketip biçimidir. dolayısıyla, Neschamah, Ruach ve Nephesch kendi başına Chiah'sız Tetragrammaton'ı temsil etmektedirler. Chiah da "I, yod'un üst noktasıyla" simgelenir. Aynı şekilde Macroprosopus'ta IHVH'teki "I, yod'un üst noktasıyla" simgelenir. Çünkü "Kadim Olan'ın yod'u gizli ve örtülüdür."

74. Ruhun mahiyetini betimleyen kabalistik öğretileri özetleyen aşağıdaki açıklamalar Eliphaz Levi'nin "Clef des Mysteres" kitabından alınmıştır, ayrıca ilişik tabloya bakınız (tablo 7). Bunlar, Rabbi Moses Korduero ve Rabbi Yitzchaq Loria'nın fikirlerinin başlıklarını vermektedir:

"Ruh örtülü ışıktır. Bu ışık üçlüdür:

"Neschamah = saf ruh [öz];

"Ruach = ruh;

"Nephesch = plastik aracı [astral beden, nefs] .

"Ruhun örtüsü imajın kabuğudur.

"İmaj çifttir çünkü o eşit şekilde ruhun iyi ve kötü meleğini yansıttır.

"Nephesch, biçimlerin yıkılmasıyla kendisini yenileyerek ölümsüzleşir;

"Ruach, fikirlerin evrimiyle gelişir;

"Neschamah, hiç unutmadan ve yok olmadan gelişir.

"Ruhların üç mekanı vardır:--

"Yaşam Uçurumu [cehennem];
"Üst Aden [
cennet];
"Alt Aden.

"Tzelem, imajı yaşam bilmecesini meydana koyan sfenkstir.

"Ölümcül imaj (dışa mağlup olan) Nephesch'e özelliklerini verir, ancak Ruach mağlup olan imajı Neschamah'ın ilhamlarıyla değiştirebilir.

"Beden Nephesch'in örtüsüdür, Nephesch Ruach'un örtüsüdür, Ruach ise Neschamah'ın kefeninin örtüsüdür.

"Işık kendini örterek kişiliğini ortaya koyar, ve kişilik sadece örtü mükemmel olduğu zaman istikrarlı ve kalıcıdır.

"Yeryüzünde bu mükemmellik dünyanın evrensel ruhuna izafidir (başka deyişle makrokozmos veya büyük evren; diğeri de mikrokozmos veya küçük evren, ki o da insandır).

"Ruhun üç atmosferi vardır.

"Üçüncü atmosfer başka dünyalarının gezegensel çekimlerinin başladığı yerde biter.

"Dünyada mükemmelleşen ruhlar başka bir mekana geçerler.

"Gezegenlerden geçtikten sonra güneşe gelirler; oradan başka bir evrene yükselirler ve gezegensel evrimlerini dünyadan dünyaya ve güneşten güneşe tekrar başlarlar.

"Güneşlerde anımsarlar ve gezegenlerde unuturlar.

"Güneş yaşamları ebedi hayatın günleridir ve gezegensel yaşamları rüyalarıyla geceleridir.

"Melekler deneyim ve örtünme ile değil, ama etki ve yansıma ile kişiselleşmiş ışık tecellileridir.

"Melekler insan olmayı eğler, çünkü mükemmel insan, insan-tanrı (tanrı-insandan farklı olarak - Mathers) bütün meleklerden üstündür.

"Gezegensel yaşamlar her biri yüz yıllık on rüyadan oluşmuştur ve her güneşsel yaşam bin yıllıktır; bundan dolayı denilir ki bin yıl Tanrının gözünde bir gün gibidir.

"Her hafta -- yani her on dört bin yıl -- ruh banyo ve unutkanlık rüyasında dinlenir.

"Uyanınca kötülüğü unuturlar ve sadece iyiliği hatırlar."

75. Ruhun oluşmasını gösteren ilişikteki tabloda, üst kısımda Neschamah, Ruach, ve Nephesch olarak bilenen üç unsuru temsil eden üç daire gözükmektedir, Neschamah'ın iyi temennilerinden ruhun iyi meleği Michael zuhur eder, yani iyi fikirlerin yapay hiyeroglifi veya ezoterik Budist deyişlerinde bir insanın "İyi Karması" doğar. Neschamah'ın iyi temennilerinden etki almadan Nephesch'in Ruach'u, nefsin ruhu hükmetmesiyle kötü melek Samael zuhur eder, yani şer fikirlerin yapay hiyeroglifi veya ezoterik Budist deyişlerinde bir insanın "Kötü Karması" doğar. Ve Tzelem veya imaj çifttir, çünkü hem Micahel, hem de Samael'i yansıttır.

76. Aşağıda Dr. Jellinek's Sephiro fikirlerinin Spinoza etik kurallarına göre incelenmesi verilmiştir. ("Beitrage zur Geschichte der Kabbalah, Erstes Heft." Leipzig. 1852):--

1. TANIM. -- Bütün şeylerin sebebi ve hakimi olan Varlık olarak Ain Soph'u anlarım -- başka bir deyişle sonsuz, sınırsız, mutlak, bir olan, vasıfsız, iradesiz, amaçsız, isteksiz, düşüncesiz, kelimesiz ve faaliyetsiz.

2. TANIM. -- Sephiroth ile Mutlak Ain Soph'dan tecelli eden güçleri, irade gibi mahiyetini değiştirmeden türlü türlü şeylerin olasılığı olan değişik nesnelere niyetlenen nicelikle sınırlı bütün nesneleri anlarım.

I. ÖNERME. -- Dünyanın ilk sebebi ve hükümdarı hem her yerde baki, hem de faik olan Ain Soph'tur

(a) KANIT. -- Her sonucun bir sebebi vardır ve düzen ve tasarıma sahip olan her şeyin bir idarecisi vardır.

b) KANIT. -- Görünen her şeyin sınırı vardır, sınırlı olan fanidir, fani olanın mutlak varlığı yoktur; dünyanın ilk sebebi görünmez, dolayısıyla sınırsız, sonsuz ve mutlaktır -- Başka deyişle Ain Soph.

(c) KANIT. -- Dünyanın ilk sebebi sonsuz olduğuna göre, Onsuz hiç bir şey varolamaz; dolayısıyla O her yerde bakidir.

Şerh -- Ain Soph görünmez ve faik olduğuna göre, O hem inancın, hem de inançsızlığın kökendir.

II. ÖNERME. -- Sephiroth mutlak Ain Soph ve dünya arasında aracıdır.

KANIT. -- Gerçek dünya sınırlı ve kusurlu olduğuna göre, Ain Soph'tan doğrudan zuhur edemez, yine de Ain Soph üzerinde nüfuzunu icra edebilmeli, yoksa mükemmelliği gider. Dolayısıyla, Ain Soph ile yakın ilişkilerinde mükemmel ve ayrıştıkları noktalarda kusurlu olan Sephiroth aracı olmaları şarttır.

Şerh. -- Bütün varolan şeyler Sephiroth aracılıyla varolduklarına göre, gerçek dünyanın yüksek, orta ve altı dereceleri vardır (Aşağı bakınız, Önerme VI.)

III. -- ÖNERME. -- On aracı Sephira vardır.

KANIT. -- Bütün bedenlerin üç boyutu vardır, her biri diğerini tekrarlar (3 X 3); ve buna mekanı da ilave edersek on sayısını elde ederiz. Sephiroth sınırlı olan her şeyin potansiyelini içerdiği için onların on olması şarttır.

(a) Şerh. -- on sayısı Ain Soph'un mutlak birliğini tekzip etmemektedir, çünkü bir bütün sayıların bazıdır, çokluk birlikten zuhur eder, tohum yeşermeyi içerir, aynı şekilde ateş, alev, kıvılcım ve rengin birbirinde farkları olduğu halde tek bazları vardır.

(b) Şerh. -- Saf düşünce Ain Soph'tan zuhur ettiği halde, idrak veya düşünce ve hatta tasarlayan bir nesne olarak akıl dahi sınırlı, ölçülü ve somutlaşan nesnedir ve sınır, ölçü ve somutlaşma Sephiroth'un özellikleridir.

IV. ÖNERME. -- Sephiroth yaratılmamıştır, tecellidirler.

1. KANIT. -- Mutlak Ain Soph mükemmeldir, dolayısıyla ondan zuhur eden Sephiroth'ta mükemmel olmaları gerekir; dolayısıyla yaratılmadılar.

2. KANIT. -- Bütün yaratılan şeyler eksilme ile küçülürler, Sephiroth faaliyetleri sürekli olduğu halde küçülmezler, dolayısıyla yaratılmış olamazlar.

Şerh.- İlk Sephira gerçekleşmeden önce Ain Soph içinde bir güç olarak bulunmaktaydı, sonra akli alemin gücü olarak ikinci Sephira tecelli etti, sonradan diğer Sephiroth ahlaki ve maddi alemler için tecelli ettiler. Ancak bu Ain Soph içinde öncelik ve sonralık (prius ve posterius), veya derecelenme anlamına gelmez, ama sonradan yaktığı diğer ışıklarla birlik içinde saran bir ışık gibidir.

V. ÖNERME. -- Sephiroth hem aktif, hem de pasiftir (MQBIL VMThQBL, Meqabil Va-Metheqabel).

KANIT. -- Sephiroth, Ain Soph'ın birliğini bozmadığına göre, her biribir öncekinden alıp bir sonrakine vermelidir -- hem verici, hem alıcıdırlar.

VI. ÖNERME. -- İlk Sephira'ya İdrak Edilmez Yükseklik, RVM MOLH, Rom Maaulah denir; ikincisine, Bilgelik, Hikmet, ChKMH, Chokmah denir; üçüncüsüne, Zeka [İdrak], BINH, Binah denir; 32; dördüncüsüne, Sevgi, CHSD, Chesed denir; beşincisine Adalet, PChD, Pachad [Pachad Adalet değil Korku demektir]; altıncısına, Güzellik, ThPARTh, Tiphereth denilir; yedincisine, Sağlamlık, NTzCH, Netzach denir; sekizincisine, İhtişam, HVD, Hod denir; dokuzuncusu, Erdemli Olan Dünyanın Temelidir, TzDIQ ISVD OVLM, Tzediq Yesod Olahm; ve oncusu, Erdem, TzDQ, Tzedeq'dir.

(a) Şerh. -- İlk üç Sephiroth düşünsel alemi oluştururlar, ikinci üçlü ruhsal alemi oluşturur ve son dört bedensel alemi oluştur; böylece zihinsel, ahlaki ve maddi alemlerle eşleşmiş olurlar.

(b) Şerh. -- İlk Sephira ruha ilişkin varlığını sürdürür, zira ona birlik IChIDH, Yechidah denilir. İkincisi yaşamı #32; ChIH, Chiah ifade eder. Üçüncüsü ise ruhu RVCh, Ruach ifade eder. Dördüncüsü canı NPSh, Nephesch ifade eder. Beşincisi özü NShMH, Neschamah ifade eder. Altıncısı kanı, yedincisi kemikleri, sekizincisi damarları, dokuzuncusu eti ve onuncusu deriyi ifade eder.

(c) Şerh. -- İlk Sephira gizlenmiş bir ışık gibidir. İkincisi mavi gök, üçüncüsü sarı, dördüncüsü beyaz, beşincisi kırmızı gibi (Büyü ve Küçük Mecliste göreceğimiz gibi beyaz ve kırmızdan oluşan bu karşım, Microprosopus ile ilgilidir -- Mathers), altıncı beyaz-kırmızı, yedinci beyazımtırak-kırmızı, sekizincisi kırmızı-beyaz, dokuzuncusu beyaz-kırmızı beyazımtırak-kırmızı kırmızımtırak-beyazdır ve onuncusu bütün renkleri yansıtan ışık gibidir.

77. Şimdi Arikh Anpin ve Zauir Anpin, Macroprosopus ve Microprosopus, veya Büyük #32; ve Küçük Yüz konusunda döneceğim. Anımsarsanız Macroprosopus ilk Sephira veya Taç, Kether'dir. #32; Microprosopus altı Sephiroth'tan oluşmuştur (ilişik Tablo VIII'e bakınız). Macroprosopus'ta her şey aydınlık ve parlaklıktır, ancak Microprosopus sadece Macroprosopus'un yansıyan ihtişamı ile parlar. Yaratılışın altı günü Macroprosopus'un altı şekline tekabül eder. Dolayısıyla altı köşeli yıldızı oluşturan iç içe üçgen sembolü Makrokozmos sembolü veya büyük evrenin yaratılışı denilir ve Zohar'ın iki yüzüne tekabül eder. Ancak bu sembolü tabloya koymamın tek okült nedeni bu değildir, zira burada açıklayamayacağım başka fikirleri de açıklar. "Gizli Sırlar Kitabı", Macroprosopus ve Microprosopus sembolizmi ile doludur. Dolayısıyla, onu okumadan önce benzerlik ve farklılıkları idrak etmekte fayda vardır. Biri AHIH, Eheieh'tir, diğeri Tetragrammaton'un V, Vau'sudur. İlk iki harf I, Yod ve H, Heh, Microprosopus'un babası ve annesi ve son H gelinidir. Ancak bu biçimlerde metanet (sertlik) ve merhametin muvazeneleri (dengelemeleri) ifade edilmektedir (evrenin sonucu olduğu metanet ve merhametin muvazeneleri konusunda "Büyük Kutsal Meclis" 838 ve devamına bakınız). Burada metanet iki H'lerle, ana ve gelinle simgelenir, özellikle ikincisi. Aşırı merhamet kötü bir şey olmaması ve daha ziyade zaaflık ve güç eksikliği göstermesine rağmen, aşırı metanet canavar [Eski Ahit'te dev deniz canavarı] Leviathanile simgelenen yargılamanın infazcısı, şer ve zulmedici güçtür. Onunla ilgili olarak "gelinin omuzlarının ötesinde yılan başını kaldırır", gelinin ancak ananın değil, çünkü o yüksek H'tır ve yılanın başını yaralar. "Ancak baş büyük denizdeki sular tarafından kırılır." Deniz Binah'tır, yüksek H, ana. Yılan sürekli Cennette (Sephiroth) girmeye ve yüksek Ademi yoldan çıkarması için Havva'yı (gelin) yoldan çıkarmaya çalışan merkezcil güçtür.

Özellikle önümüzdeki eserin konusu oluşturması açısından, bu sembolizmi bu giriş bölümünde kapsamlı incelemek konumuzu aşar, dolayısıyla daha fazla açıklama için okuru esas metine davet ederim ve bu giriş bölümünü okumakla takip eden kabalistik öğretileri daha iyi anlayabilip takip edebileceklerini umarım.


Tercüme eden Kemal Menemencioğlu Copyright © 2001

[Ana Sayfa ][Yazılar