|Ana Sayfa | Yazılar | Alternatif Linkler | Doğa Linkleri | Yabancı Linkler |  

KİTAP KÖŞESİ 

Ölüm Kapısından Geçiş

Yazan - Dion Fortune

Çeviren Dr. Demir  ÖZDEŞ - İnkilap, İstanbul - 1998

Dion Fortune hakkında Sitemizin Modern Ökültizmde Öncü Akımlar yazımızda biraz değinmiştik. Dion Fortune Batı Ezoterizm'in önemli savunucularındandı. Her ne kadar gençliğinde Teosofik Cemiyette üye olmuşsa da, daha sonraları Hermetik Order of the Golden Dawn (Altın Şafak) cemiyetinde üyeliği çizgisini tayin edecekti. Bunu takiben başkanı olarak yaşamının geri kalanı sürdürdüğü Society of the Inner Light (içsel Işık Cemiyeti) cemiyetini kurdu. 

Dion Fortune okültizm, maji, kabala, psişik korunma, psişik gelişme, cinselliğin ezoterik yönü konularını içeren bir çok kitap yazmıştı. "Mistik Kabala" adında eseri Hermetik kabala üzerinde bir başyapıt olarak halen görülmekte ve  bu konuda danışılan ender eserler arasında yer alır. Akıcı ve yetkin bir stilde yazar, okült romanları da ezoterik konularda eğiticidir. 

Bu vesile ile, değerli ama nispeten önemsiz bir kitabı olan "Ölüm Kapısından Geçiş" kitabı ile Türkçede ilk kez bir kitabının yayınlanması sevindirici bir gelişmedir. Tercüman bol notlar ve arka sayfalara bir sözlük ilave etmiştir. Ancak eminim ki Dion Fortune bunları görseydi hayret ederdi. Bu eklerde ve sözlük şüphesiz ilginçtir ve tercümanın hiç de küçümsenmeyecek kişisel araştırmalarına dayanır, ancak sözlük hemen hemen sadece Teosofik ve Sanskritçe terimler içermektedir. Ayrıca, ekte Siritizma ve Teosofi konularıyla ilgili geniş bilgi verilmektedir. Dion Fortune bunları gayet iyi bildiği halde her zaman Batı Ezoterizme has terminolojiyi kullanmaya tercih etmişti. Ancak yine de Dion Fortune de arada bir Doğu ezoterizm ve Teosofiden alıntı yaptığı da görülmektedir. 

Dion Fortune şüphesiz bu eserinde çoğu eserlerinde olduğu gibi ezoterik konulara fazla aşina olmayan genel halka hitaben yazmıştı ve belki de biraz da kendi cemiyetine aday çekmek için böyle iddialı bir konuya girmişti. Zira böyle bir konuda doğruları yanlışlardan ayıklamak, dini, ruhçu, okült görüşlerde mecazi olanları görebilmek herkesin harcı değil. Üstelik pratik okültizmle ilgili modern eserler genelde okurun doğrulamayacağı tarzda hazır bilgilerden kaçınma meyli vardır. Kitapta belli bir çevre ve zamanı, özellikle 1920'lerin muhafazakar ve Hıristiyan İngilizleri hitap ettiği her haliyle belli oluyor. Ayrıca, Dion Fortune romantik okültistlerdendi, konuya zaman zaman bilimsel yaklaşsa da zaman zaman romantize eder. En azından konuya aşina olmayan kişiler için, çünkü konuyu bilenler her fikrine katılmasalar da söylediklerinin arkasındaki gerçekleri görürler. Bir çok kişi Dion Fortune'ı bu özellikten dolayı sever. Ancak, zaman zaman konuyu fantastik boyutlara çıkardığı özellikle tercümelerde daha çok göze batıyor, çünkü ne de olsa Dion Fortune imalarını gizlice deyimler ve idiomların arkasında saklayarak sunmaya çalışır. Ancak tercümede lisana has kelime oyunlara dayan bütün bu incelikler yok olur.    

Sadece göz gezdirdiğim tercüme yer yer maalesef kitapta tam karşılığını vermiyor. Örneğin "Bir Ustanın Ölümü Karşılayışı" başlıklı 15. Bölümde şöyle yazılmış: "Usta, bir Hıristiyansa, çevresine sihirli bir daire çizilir, dört yönün birine kudretli baş meleklerin adı yazılır, başı ve ayak ucunda mumlar yanar" yazılmış. Oysa İngilizce'sinde "Hıristiyan" sözcüğü yoktur. Böyle bir din ayrımcığı yokken onu koymayı pek doğru bulmuyorum, adept (üstat) Hıristiyan, Yahudi, Müslüman, Pagan veya eklektik görüşlü biri de olabilir. Asıl tercüme şöyle olmalıdır "(Adeptin) etrafında majikal daire çizilir ve dört istikamet dört yüce baş meleğin Adları ile mühürlenir,  başı ve ayak ucunda mumlar yanar." Ayrıca aynı bölümde "Hayattakiler yanına koşar; gelemeyenler kalpleri ile o yöne sevgi gönderir" değil "Fiziksel olarak gelebilenler etrafında toplanırlar, gelemeyenler astral beden şeklinde gelirler" olmalıdır. 

Şimdi belki de bu konuda tercümanı suçlamamak gerekir. Çünkü Dion Fortune'ın bu kitabında üstatların kullandığı yöntemleri ancak imalı bir şekilde değinmişti.  Bu konuda açıklayıcı bilgiler ülkemizde yayınlanmamıştır. Örneğin, bu dört baş melek - Rafael/İsrafil, Michael/Mikhayil, Gabriel/Cebrail ve Azrail/Uriel'dir [Ölüm meleği Azrail ile aynı değil] ve bu baş melekler Müslümanlık, Hıristiyanlık ve Yahudilikte de aynen mevcuttur. Bunlar dört istikamet, dört element ve unsurun güçleridir ve yazılmazlar, bir ritüelle astralla resmedilir ve titreşimli bir sesle adları çağrılır. Bu ritüel Altın Şafak öğretilerinde Pentagram ritüeli olarak geçer. Hermetik Kabala'da genelde melekler bir nevi robot veya programlanmış enerji araçlarıdır, belli kalıp dışına çıkamazlar ve kültüre göre adları ve şekilleri değişir. 

Ne yazık ki ülkemizde bu tür ezoterik-okült kitaplar hemen hemen hiç yoktur. Dolayısıyla, yabancı lisan bilmeyen veya yabancı kaynaklara erişimi olmayan okurlar eksik de olsa böyle kitaplardan bir şekilde faydalanmak zorunda olabilir. Yine de ölüm gibi herkesi ilgilendiren bir konu üzerine bir okült inisiyenin derin görüş açısını yansımakta  ve genel ruhçu (Spiritüalizm) anlayışın çok ötesinde olan bu küçük kitap okumaya değerdir. Kitabın çoğu daha anlaşılır konular içerdiğinden metine yeteri kadar sadık olup onayımızdan geçer. Bunlar gerçekten faydalı ve aydınlatıcı bilgilerdir ve New Age akımından gelen bir çok yanlış uygulamalara ve görüşlere ışık tutmaktadır. Ayrıca Dion Forune'ı okumak her zaman bir zevktir ve aydınlatıcıdır.

Bölümleri şöyledir:

1 Ulu Uyutucu

2 Eşikten Geçiş

3 Ölene Yardım Etmek ya da Öleni Rahatsız Etmek

4 Kederimizi Bastırabilmek

5 Atanmış Zaman Gelince

6 Geleneksel Töreler ve Ruhsal Gerçekler

7 Bedenin Ölümü

8 Ölümle Karşılaşmak

9 Ölümün Bilinmeyen Tarafı

10 Araf

11 Cennet-Dünyası

12 Gidenlerle Haberleşme

13 Ölümün Patolojileri-I

14 Ölümün Patolojileri-II

15 Bir Ustanın Ölümü Karşılayışı

    Ölüm Hakkında Bir İki Söz

    Ek A, Ezoterik Terimler

    Ek B, Teosofi Konusunda Bir Özet 

 

Kitaptan bir alıntı olarak 7. Bölüm "Bedenin Ölümü"nden bir metin aktarıyoruz:

 

"İnsan vücudu, parçalarının hatasız işlemesine bağlı ve çalışabilmesi için akaryakıt gereksemesi olan bir makinedir. Bu makine, kişiliğin ruhsal gelişmesinde kullanacağı enerjiyi üretir. Enerji bedendeyken, ruh bazı deneyimler kazanır. Toplanan bu deneyimler, evriminde elzemdir. Bu nedenle gizemli bilgilere sahip olanlar, fiziksel bedeni önemsemezler; fakat kötü bir araç da işe yaramayacağından, beden rnakinelerini sağlam tutmaya gayret ederler. Başka bir deyimle, sağlıklarına özen gösterirler.

"Ölümü, gelişimin bir parçası olarak düşünmeliyiz. Tırtıl, solucanken ölür, kelebek olarak yeniden doğar. Hayat çarkını, basit yaratıklarda kolaylıkla izleriz. Gelişmiş yaratıklarda ise, çarkın bir tarafı, görünen madde alanında, öteki tarafıysa zihnin görünmeyen alanındadır. Doğum, ruhun fiziksel bedene giriş işlemidir; ölümse, o bedeni terk etmesidir. Doğum işleminde, çocuğun gelmesiyle birlikte başka şeyler de yaşanır: Korku, acı, sevinç, mutluluk! Ölüm işlemiyse, sadece son nefesin verilmesi değildir"

Kemal Menemencioğlu