[Ana Sayfa ][Yazılar

Kişisel Mabet

Yazan Chic ve Tabatha Cicero

Bu yazı yazarların "The Essential Golden Dawn" kitabından alıntıdır. Yazarlar merkezi Florida'da bulunan The Hermetic Order of the Golden Dawn® cemiyetinin kurucu şefleridir. Burada verilen ritüel klasik bir Altın Şafak ritüeli değildir, ama GD ritüel esaslarına göre uyarlanmıştır. 

Çeviren Kemal Menemencioğlu - Translation Copyright © 2004 hermetics.org

All Rights Reserved. Copyright ©  Chic and Tabatha Cicero 2003.Mabet ve Majikal Aletler

Altın Şafak öğrencisinin mabet çalışmaları için özel bir yeri olması tercih edilen bir husustur. Mabet ayrı bir odada kurulmalıdır, ama bu mümkün değilse, majisyenler sık sık geçici kutsal bir mekan yaratmak için salon eşyalarının yerlerini değiştirirler. 

Unutulmamalı ki, vazgeçilmez bir majikal alet, teçhizat veya diğer destek unsuru diye bir şey yoktur. Majide en önemli alet insan zihnidir. Yine de, aksesuarlar, kıyafet, aletler, altar (bir tür sunak veya çalışma masası/sehpası) ve majide kullanılan diğer semboller ritüel deneyimi pekiştirip majisyenin irade gücüne ve hayal gücüne odaklama sağlayabilir. Kişisel mabet alanı istenildiği kadar özenmiş ve ayrıntılı, veya da sade olabilir. Aşağıda, yeni başlayan kişinin elde etmek isteyebileceği sadece birkaç majikal eşyayı vereceğim. Eğer bu konuda daha fazla ve ayrıntılı bilgi isterseniz:  "Creating Magical Tools" veya "Secrets of a Golden Dawn Temple" kitaplarımıza başvurabilirsiniz.

1) Siyah bir rop 
2) Siyah kübik altar 
3) Kırmızı bir haç ve beyaz üçgen (Altın Şafak sembolleri)
4) Bir beyaz sütun mumu ve siyah sütun mumu
5) Bir kadeh su
6) Buhurdanlık veya çubuk tütsü tutma tabağı
7) Defetme hançeri (opsiyonlu)
8) İnvokasyon için basit ağaç değneği (opisyomlu)

Altar doğuya bakacak şekilde odanın ortasına konmalıdır. Haç ve üçgen altarın ortasına konmalı. Beyazı sağda ve siyahı olanı solda olmak üzere, sütun mumlar altarın doğusuna yerleştirilmelidir. Su kadehini mabet odasının kuzey tarafında yerleştiriniz. Yanan tütsü kutsal alanın güneyine yerleştirilmelidir. Mabette çalışırken majisyen altarın batısında durur ve yüzü doğuya dönüktür.   

 

Ritüel Hazırlığı

Bir ritüele başlamadan önce, öğrenci şuurunu dünyasal yaşamın günlük çalkantılardan ayırıp daha yüksek bir zihinsel seviyeye getirmek üzere biraz zaman harcamalıdır. Bu bölümde verilen ritüellere başlamadan önce, kişi rahat ama atik bir şekilde oturmalı, gözlerini kapamalı, gevşemeli ve zihni boşaltmalıdır. En az beş dakika süreyle derin ritmik solunum ruhsal amaçlara odaklanmak için oldukça etkilidir.   

 

Altın Şafak Ritüellerde Temel Basamaklar

Herhangi bir Altın Şafak ritüelinde üç temel bölüm vardır: Açılış, Orta bölüm ve Kapanış. Bu bölümler ayrıca aşağıda belirttiğimiz şekilde on dört adıma bölünebilir:

AÇILIŞ
1) Ritüel Başlangıcının Beyanı
2) Defetme Ritüeli
3) Ön Arınma ve Konsakrasyon (Kutsama)
4) Tavaf (etrafında dolaşma) 
5) Övgü


ORTA BÖLÜM
6) İnvokasyon (davet/çağrı) Ritüeli
7) En Yüceye İnvokasyon
8) Esas Çalışma

KAPANIŞ
9} Son
Arınma ve Konsakrasyon 
10) Ters Tavaf
11) Tapma
12) Gitme İzni (
License to Depart)
13) Defetme Ritüeli
14) Mabedi Kapalı Beyan Etme

Bu ön dört bölümü aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmaktadır:


1) Ritüel Başlangıcının Beyanı

Mabedin kuzeydoğu köşesine gidiniz ve "Bu mekandan uzaklara! uzaklara! Ey aşağı varlıklar!" anlamına gelen: "Hekas! Hekas! Este Bebeloi!" (Hay-kahs, hey-kahs, es-stey bi-beh-loy!) zikrediniz.

Bu majikal sözler ilk kez eski Grek Eleusis Misterlerde söylenmişti. Şimdi de Altın Şafak ritüellerini açmak için kullanılan standart bir sözdür.  İstenilmeyen herhangi bir (bedensiz) varlığa defedilmeden önce kendi rızasıyla ayrılma fırsatını vermektedir.   


2) Defetme Ritüeli 

Burada standart, bölgeyi istenilmeyen enerjilerden temizlemek ve bir koruyucu majikal çember kurmak için Küçük Defetme Pentagram Ritüelidir (KDPR) [Bakınız Küçük Defetme Pentagram Ritüeli]


3) Bir Mabedin Ön Arınması ve Konsakrasyonu (Kutsama) 

Kadehi elinize alınız ve odayı suyla arındırınız, doğudan başlayınız ve saat yönünde dönerek her bir dört yöne haç ve invokasyon su üçgeni çiziniz. Üçgenin üç çizgisi çizilebilir (şekil 1) veya majisyen sadece her bir yönde üçgenin üç köşesine [işaret parmağı  başparmak üzerinde sürterek] su sıçratabilir. Bunu yaparken bu sözleri tekrarlayınız "Ateş işini yöneten rahip ilk önce gümbürdeyen denizin arındırıcı suyunu sıçratır."  (Bu sözleri ister parçalara bölerek dört yönünün arındırılmasını süresine uzatabilirsiniz, veya  doğuya tekrar dönerken dördüncü ve son yönde söyleyebilirsiniz.) 

    Şekil 1: Ateş Üçgeni (solda) ve su üçgeni (sağda)

 

Tütsüyü alınız ve doğudan başlayarak saat yönünde odada dönerek odayı ateşle konsakre ediniz. Haçı ve invokasyon  ateş üçgeni (şekil 1) her bir dört yönde çiziniz.  Daha önceki gibi üçgenin üç çizgisi çizilebilir veya majisyen her bir yönde üçgenin üç köşesine tütsüyü sallayarak işaret edebilir. Aynı usulle şu sözleri tekrarlayınız: "Ve bütün hayaletler defedildikten sonra, evrenin gizli derinliklerde parıldayan ve uçan kutsal ve şekilsiz ateşi göreceksiniz, ateşin sesine kulak veriniz."   

Mabedi suyla arındırma, aynı bir takdis gibi, pasif bir şekilde mabedin ritüel temizlenmesini sağlar. Defetme Ritüeline kıyasla daha nazik bir yöntemdir. Mabedi ateşle konsakre etmek, onu kutsar. Bu mabedi şarj edip onu kutsal bir mekan olarak tahsis eder. Her iki faaliyet birlikte bir defetmeden sonra bölgeyi dengeler ve "sakinleştirir".     

4) Tavaf (Işığı Yükseltmek) 

Mabedin içinde üç kez saat yönünde geniş bir daire yaratacak şekilde dönerek yürüyün.  Özellikle hızlı yüründüğünde, bu bir mabette majikal enerjiyi yoğunlaştırıp toplayacaktır. Doğuyu geçerken Giren İşareti ve arkasından Sessizlik İşareti veriniz [bakınız Derece İşaretleri]. Tavaf sırasında yapıldığı zaman Giren İşareti ışığı mabedin etrafında "itme" etkisi verir. Sessizlik İşareti de enerjinin majisyene geri sıçramasını önler. Genelde tavaftan sonra Evrenin Efendisine Övgü gelir.  


5) Evrenin Efendisine Övgü 

Altarın batısına gidiniz yüzünüzü doğuya çevirerek, şöyle deyiniz:  "Ne denli kutsalsınız ey Evrenin Yüce Efendisi!" (Giren İşaretini veriniz). Sonra şöyle deyiniz: "Ne denli kutsalsınız Doğanın Şekil Vermediği!" (Sessizlik İşaretini veriniz). Sonra şöyle deyiniz: "Ne denli kutsalsınız Yüce ve Kudretli Olan!" (Giren İşaretini veriniz). Sonra şöyle deyiniz: "Işığın ve Karanlığın Efendisi!"  (Sessizlik İşaretini veriniz).

(Ki sadece Sessizlik ifade edebilir)"

Övgü İlahi Varlığın dört yönünü ifade eden ritüel bir duadır. O majisyenin her zaman uyumlu ve birlikte çalışması gerektiği, hiç bir zaman aleyhinde çalışmaması gerektiği Tüm Varoluşun En Yüksek Kaynağına riayetini gösterir.   


6) İnvokasyon (davet/çağrı) Ritüeli

Bu noktada majisyen istenilen ruhsal enerjileri mabede invoke eder. yeni başlayan öğrenci bu amaç için Küçük İnvokasyon Pentagram Ritüelini (KİPR) kullanabilir, KİPR'ine bir alternatif olarak bu amaç için tasarladığımız aşağıdaki İnvokasyon Üçgen Ritüeli denemek isteyebilir. Bu ritüel dört elementin enerjilerini mabede invoke etmek üzere tasarlanmıştır.   

İnvokasyon Üçgen Ritüeli 

Altarın batısında durunuz, yüzünüz doğuya baksın. kabalistik Haç Ritini [bakınız Kabalistik Haç Riti] yapınız. Saat yönünde dönerek doğuya gidiniz. Büyük bir hava üçgeninin çizgilerini havada çizmek için basit değneği veya sağ elin işaret parmağını kullanınız (bakınız şekil 2). Değnek veya işaret parmağını üçgenin ortasına saplayınız ve titreşimsel bir sesle İbranice hava [ve ruh] anlamına gelen "Ruah" (ruu-ah) zikrediniz. Söylerken sağ kolunuz uzanmış kalıp hi bir zaman düşmesin. (Üçgenler mavi ve beyaz alevle çizilmiş olarak imgelenmelidir).    Şekil 2: İnvokasyon Üçgenleri

Saat yönünde dönerek güneye gidiniz. Güneye doğru ateş üçgeni çiziniz. Değnek veya işaret parmağını üçgenin ortasına saplayınız ve İbranice'de ateş anlamına gelen"Ash" (Aş) zikrediniz. Saat yönünde batıya dönünüz. Su üçgeni çiziniz.  Değnek veya işaret parmağını üçgenin ortasına saplayınız ve İbranice'de su anlamına gelen"Maim" (May-im) zikrediniz.  Kuzeye dönünüz ve toprak üçgeni çiziniz. Değnek veya işaret parmağını üçgenin ortasına saplayınız ve İbranice'de toprak anlamına gelen"Aretz (Ak-retz) zikrediniz.   

Yüzünüz doğuya bakacak şekilde altarın batısına dönün. Kollarınızı haç şeklinde açınız. Aynı Pentagram ritüelindeki gibi Elementlerin dört Başmeleklerini invoke edip imgeleyiniz: "Önümde RAFAEL [İsrafil], arkamda Gabriel [Cebrail], sağımda Mikael [Mikayil], solumda Uriel [Azrail]."   

Sonra şöyle deyiniz: "Etrafımda makrokozmosun bölümleri dört elementin üçgenleri yanıyor, ve ortada üçgenlerin birleşimi heksagram yıldızı."

Kabalistik Haç Riti ile bitiriniz. .

7) En Yüceye İnvokasyon

Altın Şafak majisyenleri herhangi bir önemli majikal çalışmaya başlamadan önce mutlaka en Yüksek İlahi varlığı invoke  ederler.  Yeni başlayanlar benimsedikleri bir invokasyon kullanabilirler, yeter ki invoke edilen ilahi varlık majisyen evrenin Sonsuz Kaynağı olarak en yüce idealini temsil etsin. 

Aşağıda Israel Regardie'nin Adeptus Minor İnisiyasyon Ritüelinden uyarladığı bir Kabalistik/Gül Haç invokasyonu verilmiştir.  Bu amaç için kullanılabilir diğer invokasyonlar bu bölümün sonunda verilmiştir (bakınız  "Dua ve Invokasyonlar"):

 

"Size, Tek Bilge, Tek Ebedi ve Tek Merhametli Olan

Sonsuza dek övgü ve ihtişam

Karşınızda naçizane bir şekilde duran benim, 

misterlerinizin kutsal sığınağına bu denli girmeme izin verdiniz.

Bana değil, ey Adonai, ama yüce Adınıza olsun tüm ihtişam.

İlahi Varlıklarınızın tesiri başıma inmesine izin veriniz,

Ve bana fedakarlığın değerini öğretiniz

Ki sınanma zamanı geldiğimde yılmayım. 

İnsanoğlu, Ruhların Efendisinin karşısına çağrıldığı o günde

Adım Günlerin Kadimi önünde anıldığı o günde,  

Adım yükseklerde yazılsın

Ve Öz Cevherim İlahi Olanın huzurunda dursun."

 

Eğer majisyen arzu ederse bunları da sonun ilave edebilir:

"Ey Evrenin Efendisi, İhtişamlar size

İhtişamın Evreninin sonlarına dek yayılır

Gel Işığın Gücüyle!

Gel Bilgeliğin Işıyla!

Gel Işığın Merhametiyle!

Kanatları Şifa veren o Işık!" 

  

8) Esas Çalışma

Seremoninin bu bölümü ritüel yapılmasının asıl amacını oluşturur. Esas Çalışma, tarot okuma gibi bir kehanet (divination) olabilir, zor bir soruna çözüm bulmak, sorunlu bir ortam veya duruma sükunet, denge, veya şifa getirmek olabilir, sağlık, meditasyon, yol çalışması, bir konsakrasyon,, kutsal bir metni okuma, Orta Sütun veya Dört Elementin Mistik Resitali gibi bir çalışma olabilir, veya sadece gelişmek için bir tefekkür olabilir. Majisyen ritüeli yapmak için nedenini açıkça belirtmesi gerekir ve her zaman en Yüksek İlahi Güce hitaben yapmalıdır. Bu tür beyan örneğin şöyle olabilir: 

Ben, ..... (majikal motto/isminizi veriniz), bu mabedi Işık Majisinde bir çalışma yapmak üzere açıyorum. Kadüs sembolü üzerinde tefekkür etmek istiyorum. İlahi Varlık bana lütfedeceği ruhsal bilgiyi idrak etmek isterim. Bu seremoniye hoş görsün, istediğini bana bağışlasın ki anlayışım artsın ve böylece Büyük Çalışmada yol edineyim."   

Öğrenci amacı neyse, ona göre yukarıdaki beyanda  kelime ve ifadeleri değiştirebilir. 

 

9) Mabedin Son Arınması ve Konsakrasyonu 

Seremoninin esas çalışması tamamlandıktan sonra, aynı 3. basamaktaki gibi mabedi tekrar arındır ve konsakre et. Bu özellikle enerji dalgalanmalardan sonra, mabetteki enerjileri dengelemeye yarar.  

 

10) Ters Tavaf

(Işığın Sönmesi)
Mabedin çevresinde geniş bir daire çizerek saat yönüne ters bir şekilde yürüyün. Bu mabetteki enerjiyi doğal bir şekilde dağıtmaya yarar. Doğuyu geçerken Giren ve Sessizlik İşaretleri veriniz. 

11) Evrenin Efendisine Övgü

Bu aynı 5. basamaktaki gibidir.

12) Gitme İzni 

 

Bu mabetteki majikal çalışma bitiminde, her türlü ruhsal enerjiye mekandan ayrılma izni vermektir. KDPR ile onları defetmeden önce, her zaman mevcut varlıklara kendiliğinden ayrılabilme opsiyonu verilmelidir. Bir Gitme İzni örneği şöyledir: "Bu seremoni ile tutsak olabilmiş herhangi bir ruhu serbest kılıyorum. Mekan ve diyarlarınıza barış içinde gidebilirsiniz. Yeheshuah, Yehovahshah'ın (burada başka kutsal isim kullanılabilir) kutsamasıyla gidiniz.   

13) Defetme Ritüeli

Aynı baştaki gibi KDPR yapınız.

14) Mabedi Kapalı beyan etmek.

"Bu mabedi kapalı beyan ediyorum" ("I now declare this temple duly closed. So mote it be.")

[Ana Sayfa ][Yazılar