"Hararet nardadır,sacda değil

      Keramet hırkada,taçda değil

      Her ne ararsan kendinde ara

      Kudüs'te,Mekke'de,Hac'da değil."

 

Hacı Bektaş Veli

 

(Bakınız Hacıbektaş Web Sitesi)

 

 

Tasavvuf Linkleri  

Ondokuz - ... şiir yapıtım 5 ciltten oluşuyor : 1-ÂDEMNÂME;   2-HIÇKIRIKLAR;  3-KAHKAHALAR;   4-KIYÂMETNÂME * : Yirminci asrın en büyük semâvi tebliği (3 cilt bir arada) güneş sisteminin sırları, mukaddes kitapların şifreleri, ölüm, cennet, cehennem, haşir ve neşir esrârının açılması, mîrâcımda gördüklerimin imkân ve seviye nisbetinde ifşası, kıyâmetlerin mânâ ve târihleri... Müsbet ilmin yanjlış tarafları v.s.;  5-VICTOR HUGO ve BEN.  ‘KIYÂMETNÂME’ 20.yüzyılın en büyük göksel bildirisi olup 3 cillten oluşur.  İçeriği : Güneş sisteminin sırları, Kutsal kitapların şifreleri, Ölüm, Cennet, Cehennem, Haşir / Neşir esrârının açılması, Vizyonlarımda gördüklerimin, imkân ve düzey ölçüsünde, açıklanması. Kıyâmetlerin anlam ve târihleri, Pozitif bilginin yanlış yanları vs.’ - M.H. Uluğ Kızılkeçili

İlmi Tasavvuf Sitesi Tasavvuf, ebedî saadete nâil olmak için nefsi tezkiye, ahlakı tasfiye, zâhir ve batını tamir hallerinden bahseden bir ilimdir. Tasavvufu kâlden ziyade bir hâl ilmi olarak da ifade edebiliriz. Her ilim gibi tasavvuf ilminin de tarifi yapılmıştır. Tasavvuf, diğer ilimlerden farklı olarak, mutasavvıflarca çeşitli şekillerde tarif edilmiştir. Bu tariflerin, her sofînin işgal ettiği makama göre yapıldığını gözden uzak tutmamak gerekir
Mevlana Celaleddin Rumi Mevlâna 30 Eylül 1207 yılında bugün Afganistan sınırları içerisinde yer alan Horasan Ülkesi'nin Belh şehrinde doğmuştur.
  Mevlana Vakfı Mevlana'nın hayatı, eserleri, Mevlana hakkında uzman ve yetkililerin görüş ve düşünceleri, Mevlana'nın ölümsüz eseri Mesnevi'den bölümler, Mesnevi şerhleri içinde en önemli kaynak sayılan ve yaklaşık yüz yıl önce telif edilen Abidin Paşa Tercüme ve Şerhi'nden ilk defa yayınlanan bölümler içermektedir.
Aleviler - Alewiten Birçok yazı içeren süper bir site. Şinasi Gündüz ve Fuad Köprülü gibi kuvvetli kalemlerden makalleler içerir. Şamanizm, Gnostikler, Sabiler gibi konularda dahi birçok yazı var.

Tasavvuf ve Bilim  Ahmet Baki

Tasavvuf & Sufiler Websitemizde yer alan sayfalardan Hoca Ahmed Yesevi , Divan-ı Hikmet , Abdullah Dağıstani, Şerafeddin Dağıstani, Necmüddin Kübra, Ümmi Sinan ,Hüseyin Ankaravi,  Dr. Münir Derman ... sayfaları yerli-yabancı tüm websiteleri arasında ilk kez yayınlanmaktadır ; Abdulkadir Geylani,Yusuf Hemedani, Bahauddin Nakşbend , Mesnevi-i Şerif , Sadreddin Konevi , Eşrefoğlu Rumi , Şeyh Şamil , Abdulkadir es-Sufi, S.Hüseyin Nasr ... hakkındaki sayfalarımız ise türkçe olarak içerik yönünden   en kapsamlı sayfaları içermektedir dersek hiç de iddialı konuşmuş olmayız.
Hacıbektaş Web Sayfası Hacı Bektaşi Veli'den Özdeyişler:   *İncinsende, incitme !   *Benim Kabem İnsandır !   *Kadınlarınızı Okutunuz !   *Eline,beline,diline sahip ol !
Cem Vakfı Bizim İslam İnancımızda Cebir, Şiddet, Nefret ve Kine Yer Yoktur.
Sufizm ve İnsan
Esselam.net Din Portali On-line din ve tasavvuf kitapları
Ahmet Hulusi Web Sitesi