[Ana Sayfa ][Yazılar

Heksagram Ritüeli Hakkında Notlar

Yazan Mark Stavish M.A., FRC, SI

Bu yazının İngilizce'sini Mark Stavish'in web sitesinde birçok ilginç yazıyla birlikte bulmak mümkündür. Ayrıca, sitemizde Mark Stavish tarafından yazılan birçok yazıyı Fihriste bulabilirsiniz. Bu yazı ile birlikte Atın Şafak külliyatından Heksagram Ritüeli yazısını okumakta fayda vardır. 

Çeviren Kemal Menemencioğlu - Translation Copyright © 2003 hermetics.org

All Rights Reserved. Copyright Mark Stavish, M.A. 1998.

Giriş 

Küçük Heksagram Ritüeli (KHR) Altın Şafak'ta [5=6] Adeptus Minor Derecesine1 inisiye olunca verilirdi. Bu inisiyasyon daha önceki inisiyasyonlar tamamlandıktan sonra ve Portal [Kapı] Derecesi süresi geçildikten sonra verilirdi.  Küçük Heksagram Ritüeli, Altın Şafak öğrencilerinin öğrendiği ilk gezegensel ritüeliydi, aynı şekilde Küçük Pentagram Defetme Ritüeli 0=0 Neofit Derecesinden 1=10 Zelator Derecesine geçince öğrendikleri ilk Elemental ritüeliydi.  

Filozofus Derecesinden Portal'ın hazırlayıcı hücresine geçiş öğrencilerin Adepts seviyesi derecelerden önce, 3½ yıl süren etütlerinde öğrendiklerinin sentezini çıkarmak için dokuz aylık bir süre sağlamaktadır.

Belki biraz şaşırtıcı ama, bu sanıldığı kadar zor olmayabilir. Altın Şafak sistemi ile diğer sistemler arasındaki farklar konusunda çok şey söylenmesine rağmen, öğrenciler ilk dört, beş inisiyasyonlarında kıyaslama olarak nispeten az pratik teknikler  öğrenmektedirler.  İnisiyasyonların çoğunu oluşturan Yol Çalışmalar, beklenebileceği gibi Tifaret'e giden dokuz yol üzerine sınırlanmıştır.2

Çalışmaların çoğu Küçük Pentagram Ritüeli, Elemental meditasyonlar ve invokasyonlar, divinasyon (kehanet), geomansi (remil), tarot, astroloji ve temel simya teorisi gibi okült metotları öğrenmek etrafında dönmekteydi.

Büyük Pentagram Ritüeli, talismanik (tılsım) majisi, görünmezlik ritüelleri, Dönüşüm ve Ruhsal Gelişme gibi Regardie'nin derlediği Altın Şafak kitabında bulunan Ritüellerin hepsi "Üstat" seviyesi sınıflara ayrılmıştır. Zira bu tür uygulamalar sadece dört buçuk veya daha fazla yıl etütten sonra öğretilir.

 

Portal

"Portal daha önceki derecelerin bir toplamını içerdiği gibi aynı zamanda onların tamamlanmasıdır... Portal derecesi özellikle içsel simya süreciyle ilgilidir - psikolojik unsurlarımızı ve ruhsal çalışmalarımızı ayırma ve incelemeği içerir - ve sonrada onları tekrar bir araya getirerek gerçek ruhsal erişimi mümkün kılan daha bütünsel bir birliğe olaşmaktır."3

"Altın Şafak Geleneğine Kendi Kendine İnisiyasyon" adlı eserlerinde Cicero'lar Portal Derecesi için birkaç meditasyon ve ritüel ilave etmişlerdir ve görüşlerine göre bu seviyeye Büyük Pentagram Ritüelleri geçirilebilir. Ayrıca, bu noktada Gül Haç Ritüeli de öğrenilebilir. Ayrıca Orta Sütün Çalışmasını da bu bölüme koymuşlar, ama bunun ilk başta öğrenilip Küçük Pentagram Defetme Ritüeli ile birlikte başlatılacağını da ima etmektedirler.4

Bu evrede başka teknikler de öğrenilir, ancak bunların esas Altın Şafak külliyatına ait mı, yoksa sonradan ilave edip edilmediği açık değildir. Cicero'lar tarafından verilen alıştırmalar irade gücü, konsantrasyon, hafızayı artırmaya ve adayların Tifaret'e atfedilmiş olan sıradaki Derece inisiyasyonu (5=6) simgeleyen Kutsal Koruyucu Melek ile irtibat kurmaya yöneliktir.

Böylece, gezegensel çalışmalar ile simgelenen ve irtibat kurulan belirli psişik işlevlerle çalışmaya hazırlık olarak kişiliklerinin "Elementlerini" dengelemek için yeni öğrenciler tarafından çok zaman harcanmaktadır.

 

Küçük Heksagram Ritüeli

Küçük Heksagram Ritüeli Elementlere ilişkileri açısından güneşsel (ve daha sonra gezegensel) güçleri invoke (çağırma) etmenin temel unsurlarını öğretmeye yarımcı olmak üzere tasarlanmıştır.  

Regardie R.R. et A.C.5 Adeptus Minor evrakından (NAM Liber "C") alıntı alarak şöyle demiştir: "Herhangi bir yeri arındırıp kutsamak (konsakre) etmek istediğinizde duruma göre Küçük Defetme Heskagram Ritüelini ya Pentagram Ritüeli ile birlikte, ya da yerine uygularsınız."6 Ayrıca, aynı evraktan alıntı yaparak Elemental bir çalışılma yapılmışsa, herhangi bir Gezegensel çalışmaya başlamadan önce, önceden Küçük Heksagram Ritüeli ile defetmenin iyi bir fikir olduğunu belirtmiştir.   

Ancak, bu ritüel ile nasıl veya neden bir Element invoke edilebileceği, veya bir gezegen aracılığı ile invoke edebileceği konusunda bir şey anlatılmamaktadır.  

Basit bir şekilde bir gezegen gücünü invoke etmek veya defetmeden daha karmaşık kavram ilişkisi olduğu gözükmektedir. Birçok açıdan Küçük Heksagram Ritüeli ondan önce gelen Küçük Heksagram Ritüelinden daha karmaşık ve olası olarak daha güçlüdür. 

Heksagram'in bir değil, her biri belirli bir gezegene hitap eden dört farklı şekli kullanılmaktadır, ancak ilişkileri konusunda edebiyatında hiçbir açıklama bulunmuyor. Bunun sebebi de belki birçok uygulayıcının, Küçük Pentagram Ritüelinde de yapıldığı gibi bu ritüelin yararlarını idrak etmeden üzerinden hızlıca geçmelerinden kaynaklanmaktadır.   

Heksagram ve Elementlerin arasındaki ilişkinin öneminin bir kısmı heksagram sembolü veya Güneş sembolü kullanılmasına dayanmaktadır. Güneş sadece güneş sisteminde diğer gezegenlere ilişkisi açısında büyük bir dengeleyici güç olarak kullanılmamakta, zira aynı zamanda güneş sisteminde maddenin kaynağıdır. 

Tüm madde, ezoterik (içrek) açıdan ve olası olarak da egzoterik (dışrek) açıdan güneşsel enerjinin yoğunlaşmasından kaynaklanmaktadır. Bu enerji Ateşten, Havadan, Sudan ve nihai olarak da somut madde veya Toprak olarak yoğunlaşma evrelerinden geçer.  

Böylece Küçük Heksagram Ritüeli aracıyla çeşitli bütün tezahüratlarıyla Güneş gücüne erişebiliriz. 

Ayrıca, geleneksel heksagram'de temsil edilen diğer altı gezegene ilişkileri açısından Elementlere de erişebiliriz. Ancak, bu durumda invoke edilen gezegenin özü veya güneşsel yönüdür. Bu da astrolojik7 sebeplerden dolayı sadece yılın belirli zamanlarında yapılabilir.

 

Elementler

"Maddenin kurtarıcısıyım!" - Altın Şafak Ritüeli

"..Tifaret'te kalabilen biri maddesini "ruhsallaştırmıştır, ihtişam bedenini oluşturmuştur ve enkarnasyonun ötesine gitme gücünü kazanmıştır ." 8

Küçük Heksagram Ritüeli Üçgenleri daire etrafında astrolojik sırasına göre konulur [Zodyak sırasına göre doğuda Koç]: Doğuda Ateş, Güneyde Toprak, Batıda Hava ve Kuzeyde Su.9

Küçük Heksagram Ritüelinde ilk kez ritüel sembolleri olarak üçgenlerle tanışıyoruz. Ateş üçgeni doğanın dirilici gücüdür ve bize inisiyasyon için enerji verir. Su esasen pasiftir veya invoke edilen güce destekleyicidir, böylece bizim onun daha yüksek bir seviyede idrak etmemize yardımcı olur.10

"Ateş ruhu arındırır ve inisiyasyon verir. Su bedeni arındırır ve ona sağlık veya en azından inisiyasyonu kaldıracak gücü verir. Hava zihin ve psişik unsurların yeniden inşasına yardımcı olur. Hava psişik bedenlerin yapılanmasında çimento görevi görür. Toprak bedenin maddi yapısını güçlendiren elementtir."11

Elementleri ve Gezegenleri karıştırma kavramı GD külliyatında bir tek bu ritüelde gözükmektedir.  Elementlerin gezegensel inisiyasyonları invoke etmek ve sağlamak için kullanımı Dubuis tarafından belirtilmekte, ancak yazılı olarak başka otoriteler tarafından bu imkandan söz edilmemektedir. Bir gezegen/Sefira ile ilgili olarak sadece atfedildiği Element değil (örneğin Mars/Geburah için Ateş, Hesed için Su gibi), tüm dört Elementi kullanma fikri Altın Şafak stili majiye Doğa Filozofların kurucusu ve derslerinin esas yazarı Jean Dubuis'in önemli katkısı olabilir.  

Keter'de her şey saf enerjidir, saf enerji ve suptil madde arasındaki köprü Daat'te "kök madde" (prima materia) oluşur; Tifaret'te enerji ve madde arasındaki denge tesis edilir; Yesod'da enerji ağırlıklıdır, ama madde de mevcuttur ve Malkut'te saf madde vardır.

Elemental majide enerji-madde yapıyı az çok yatay bir şekilde harekette geçiriyoruz. Ancak Güneşsel Elementleri (Küçük Heksagram Ritüeli) harekette geçirdiğimiz zaman maddeye dönüşen enerjinin nitelik ve niceliğini etkilemiş oluruz. Bu da kalan gezegensel ve Zodyaksal ritüellere uzanabilir.  

Ateş Heksagramı irtibat kurabileceğimiz Güneş enerjisini temsil eder.

Hava Heksagramı özümseyebileceğimiz ve ilham alabileceğimiz Güneşsel enerjisini temsil eder. Su Heksagramı hissedebileceğimiz Güneşsel enerjiyi temsil eder.     

Toprak Heksagramı hareket edebileceğimiz ve dokunabileceğimiz somut maddeyi yapan Güneş enerjisini temsil eder, bu da Felsefe Taşıdır. 

"Krallar" Tifaret'in meleksel güçleri olduğu gibi aynı zamanda Malkut Elementlerinin mükemmelleşmesidir (Toprak, Hava, Ateş ve Suyun Elemental Kralları). Bu Elemental Kralları veya madde halindeki İlahi Şuurun mükemmel ifadesi bir bakıma bizim "ruhsallaşmış madde" veya Filozof Taşında yaratılmaktadır. Güneşe ilişkileri olduğu şekilde Elementleri invoke etmek veya defetmekle "Kral" dediğimiz bu "mükemmelleşmiş Elemental arketipler" ile direkt ilişki kurmaktayız. Maddenin bu mükemmel ifadeleri Tifaret'ten gelmektedir ve Küçük Heksagram Ritüeli yaptığımız zaman olardan etki çekmekteyiz.        

Paralda, Niksa, Gob ve Djin, Hermetik açıdan maddi yaratılışın ahenk ve ruhsallığın veya "Yeryüzünde Cennetin" ifadeleridir. 

O halde, Heksagramın bu şekli Elemental "Toprak Diski" yapımında kullanılması hiç şaşırtıcı olmamalıdır. Bu disk Elemental Toprak güçleri invoke etmek ve defetmek için kullanılır; aynı zamanda bir tentür veya tılsım kutsandığında (konsakre) bir altar (sunak) olarak kullanılır (zira 'Toprak'ta psişik merkezlerimizi temsil eder); ve genel menfi ve saldırgan astral güçlere karşı bir korunma kalkanı olarak da kullanılır.   

En son nokta da en ilgincidir, en az bir majikal organizasyon Toprak sembolü yerine bu Heksagramın "birleşik özü" (quintessence) ile yer değiştirmiştir.  

Bu semboller her bir heksagramın Ateş Üçgeninin ortasına konulmaktadır. 

Ayrıca, Hava invoke ederken, gezegen sembolü üst üçgene çizilir ve Element sembolü alt üçgene çizilir. Merkür, Venüs ve Satürn uygun astrolojik zamanlarda invoke edilebilir. 

Mars ve Jüpiter, Ateş kullanarak invoke edilebilir. Su hiç bir zaman Kuzey Kürede invoke edilemez, zira gezegenleri hiçbir zaman Dünyanın Kuzeyinde bulunmaz.      

Birleşik öz sadece Satürn ile invoke edilebilir ve sadece daha önceki operasyonlarda hakimiyet sağlanmışsa denenmelidir.  

Kullanılacak isimler için Dubuis Su için Yetzirah'teki ismi; Hava için Briah'teki ismi; Ateş için Atzilut'taki ismini belirtmiştir.

Ancak, Altın Şafak sisteminden farklı olarak Dubuis yanlışlıkla dahi olsa, Hokmah ve Keter kürelerinin Heksagram ile hiç bir zaman invoke edilmemesi gerektiğini belirtir.

 

Birleşik Öz (Quintessence)

"Görünmeyen çınlayan ruh Altının saf ateşidir... Taşın babası Güneştir" - Bacstrom’ın Simya Antolojisi (Bacstrom's Alchemical Anthology).

Dubuis tarafından Toprağın Kerubik sembolü yerine Birleşik Özün kullanımı, bir yandan onun pratik simya özgeçmişini yansıtırken, diğer yandan bazı ilginç düşüncelere yol açıyor.   

Güneş sistemimizde güneşin bütün yaşam, enerji ve maddenin kaynağı olduğunu düşünürsek, onun güneş sistemimizin Felsefe taşı olduğunu farz edebiliriz.

Güneydeki Heksagram birbirinden geçen iki üçgenden oluşmuş geleneksel heksagram olduğuna göre, o bütün gezegensel güçleri invoke etmek için kullandığımız heksagramdır. Esasta bu bize Büyük Heksagram Ritüeli ile gezegensel güçleri invoke ettiğimiz zaman o gezegenin Güneşten (kendi kişisel güneşimiz, diğer bir deyişe İç Üstadımız) yansıdığı veya dengelendiği şekilde dengeleyici enerjisini invoke ettiğimizi ima eder. 

O halde, Büyük Heksagram Ritüelinde kullanılan heksagramlar maddi ve ruhsal güçlerinin dinamik bir gerilimini ve aynı zamanda Birleşik Öz tarafından ahenkleştirilen ve yönlendirilen madde ve enerjiyi temsil eder. Bu Birleşik Öz, Pentagram Ritüellerinde simgelendiğinde enerji ve akılın mutlak kaynağı veya Akaşadır.

Bu noktada, Birleşik Özün kullanımı gezegenlerin bir açıklanması ile "ruhsal" enerji fikrinin uzantısı olarak görülebileceğinden dolayı biraz daha anlam kazanmaktadır.

Böylece, Pentagram Ritüellerinde Birleşik Öz Elemental enerjinin birleştirici özüdür. Gezegensel ritüellerde bu fikir alıp her bir gezegeni ve ilişik olduğu psişik merkezi, özelliği vs alıp daha çok ayrıntılı bir şekilde uygulamaktayız.

 

"Etrafımda Pentagram yanar…."

Eğer bu son hususu ele alırsak, Büyük Pentagram Ritüelinde Petagramın ortasında kullanılan Birleşik Öz ve Heksagramın ortasında kullanılan Birleşik Öz değerlendiğimizde: "Etrafımda Pentagramlar yanıyor ve Sütunun ortasında Altı Işınlı Yıldız parlıyor" sözleri biraz farklı bir anlam kazanır. Onlar, adeta aynı sikkenin ters yüzleri oluyorlar. İki yıldızın tek birleşmesi ve daha büyük bir şey oluşturması fikri aynı zamanda Alesiter Crowley tarafından Liber DCCCXII vel ARARITA eserinde belirtilmiştir. On birinci maddede şöyle yazılmıştır: "Ayrıca Yanan Yıldızı (Pentagram) ve Altı Yönlü Yıldızı (Heksagram) ruhumda birleştirdim ve bak işte! Bütün bunların üstüne.. yeni bir yıldız."12   

 

Heksagramlar Üzerinde Önerilen Meditasyonlar

"Güneş ve gölgesinden dikkatle erdeme ayrıştırıp çekebilen büyük bir sırra vakıf olur. Yine de, denilir ki güneş ve gölgesi olmadan hiç bir çınlayan erden üretilemez. Ve kim bunlar olmadan ve başka yollarla çınlayan veya renk veren bir tentür yapmak isterse hataya düşer ve kendi zararına gerçeklerden uzaklaşır."  - Bacstrom’s Alchemical Anthology

Her bir Element üzerinde defetme, invokasyon ve  meditasyon önerildiği gibi, benzeri operasyonların Heksagramın her bir dört şekli için uygulanmasında fayda vardır. Yaratılışta her bir Elementin diğerleriyle ve güneşle nasıl ilişkileri olduğunun felsefesi ve teorisi üzerinde odaklayarak her bir heksagram üzerinde meditasyon yapmakla sadece Küçük Heksagram Ritüeli kullanmamızı güçlendirmez, fakat Büyük Heksagram Ritüelinde de aynı faydaları verir.13

Ateş Heksagramı - Önünüzde (veya kalbinizin ortasında) Ateş Heksgramı imgeleyiniz. Ateşi sizin bir parçanız olarak ve sembol ile kozmosun parıldayan enerjisini aldığınızı hayal ediniz.

Hava Heksagramı -   Kozmosun genişleyen, ilham verici ve aydınlatıcı güçleridir. Hava ile solunum alırız, kozmosun ateşine erişim sağlarız.

Su Heksagramı - Güneşin veya benliğimizin güneşsel yanının duyguları. Güneşin ürettiği bütün yaratılışa yönelik sevgi.

Toprak veya Birleşik Öz Heksagram - mükemmel maddi yaratılış, ifadede enerji ve maddenin dengesi. Sevgi, Enerji ve Genişlemenin hepsi Güneşin Gücüyle birleşir ve ifade edilir. Bu birleşik öz maddeyle irtibat kurduğunda herhangi bir kargaşalığı yeniden dengeye kavuşturur  ve bir dinamik ahenk durumu yaratır. Ateş, Hava ve Suyun birleşken ve mükemmel ifadesidir.

O zaman Güneş üzerinde çalışmaların gerek fiziksel, duygusal, zihinsel ve ruhsal olsun bütün varlığımız üzerinde dönüşümsel bir etkisi olur.

Fiziksel etkileri özellikle kalp, dolaşım sistemi ve solunum olsun daha çok sağlıkla sonuçlanmalıdır.

Duygusal etkileri kozmos ile daha çok birlik ve sevgi. İnsanlık haline karşı daha çok sempati ve üzülme. Büyük sevinci ve onu takip eden ağlamayla neredeyse manik-depresif bir hal gelişebilir.

Zihinsel etkileri olay ve insanlar hakkında daha berrak bir idrak ve iç görü olmalı. Artan sezgi ve içsel alglılayış.

Ruhsal etkileri Kutsal Koruyucu Meleğin Vizyonu, Bilgisi ve İletişimi olmalı. İçsel Üstat ile direkt diyalog.14

Omraam Mikhael Aivanhov güneşten pozitif yarar elde etmek için sadece onun sabah yükselişi üzerinde meditasyon yapmamız gerektiğini belirtir:

"Güneşe baktığımız zaman, farkında olmazsak bile ruhumuz onun şekline bürünüp aydınlık ışınlayan parlak bir küreye dönüşür. İmgeleme majisi kanunu devreye girerek, güneşe bakınca bütün varlığımız ona benzemektedir. Bir şeye sadece bakmakla onunla bir ilişki bir birlik kurmaktayız. Titreşimlerimiz ona uyum sağlamakta ve bilinçdışı olarak onu taklit ederiz."15

Aivanhov ayrıca kendimizi "zihinsel olarak güneşin en suptil seviyelerine yüceltip, orada alıcı bir halle beklersek" kendi Elemental durumumuzu yineden dengelemek üzere güneşten diriltici unsurlar özümseyebiliriz.16  Bu tür meditasyonlarla, kendimizin sevi ve bilgelik dolu güzel insanlarla sarılı "Güneş Şehrinde" olduğumuzu imgeleyerek o mekanın sakinleriyle ve İçsel Üstadımız ile direkt irtibat kurup iletişim kurabiliriz. Ancak bunlar sadece "güneşin bakış açısını" elde edip her şeyi o zaviyeden algıladığımız zaman mümkün olabilir.17 

 

İçsel Üstat: Kutsal Koruyucu Melek ile İrtibat Kurma

"Seremonyal majisyenin gerçek işlevi kendi ruhsal gücünün içinde mekan edeceği doğru formları kendi varlığından inşa etmektir." - Gareth Knight .

Bu ritüellerin amacı nihai olarak bizi dışsal herhangi bir ritüel, rit, inisiyasyon veya faaliyetin gereksinimi ötesine götüren içsel bir inisiyasyon vermektir. İçsel yönlendirilme hali İçsel Üstadımız ile bir ilişki, gerçek bir diyalog veya modern majikal çevrelerde "Kutsal Koruyucu Meleğin Bilgisi ve İletişimi" denilen şeyi geliştirdiğimiz zaman başarılır. 

Olası olarak bu hal veya durumun simya ile ilişkisi en iyi aşağıdaki metin ile açıklanır: 

"Simyager olduğunuz zaman, kesin olarak yaşamınız gereken iki şey vardır.  İmbiğiniz önünde meditasyon yaparken, kalbinizin hem dünyanın yüküyle, hem de evrensel sevgiyle dolduğunu hissedersiniz; bundan dolayı göz yaşınızı tutmakta zorluk çekersiniz. Eğer bu hale erişirseniz, o zaman gerçek bir Simyagerin haline erişmiş bulunursunuz. O zaman hiç bir formül, ritüel veya duaya ihtiyacını olmaz, direkt irtibat her şeyi çözümler. Bu Evrensel Sevgi halinde, talep edilen yardım onunla ilgili olması dışında, hiç kimseye özel ilgi göstermemeye çalışınız. Bu olağandışı hallerde şu sözlerin gerçek anlamı üzerinde tefekkür ediniz: "Beni izlemek için ebeveyn, eş ve çocuklarınızı terk edersiniz." Eğer aşka ego bulaşırsa, Evrensel Sevginin açılmasını önler.    

Bu halle eriştiğiniz anda, gece veya gündüz olsun, ister bilgi, ister bilgelik olsun Malkuh Kimyageri onda eksik olan bütün unsurları Tifaret'ten alır. 

Şimdi aynı Sendivogius, gibi, biz de "bütün kitapları yakın, benimki dahil"18 diyoruz.

 

Notlar:

1. Altın Şafak Geleneğine Kendi Kendine İnisiyasyon (Self-Initiation into the Golden Dawn Tradition) yazan Chic Cicero ve Sandra Tabatha Cicero. Llewellyn Publications, St. Paul, MN. 1995. Sayfa. 689-691.

2. Yol Çalışmaların çeşitli etki ve kullanımları konusunda daha çok fikir için Melitta Dennings ve Osborne Phillips tarafından yazılan Majikal Şuur Hallerine (Magical States of Consciousness - Llewellyn Publications, St. Paul, MN.) ve Doğa Filozofları Kabala Kursuna (The Philosophers of Nature (PON) Qabala Course) Ders: 35-57'e bakınız.

3. Cicero'lar, sayfa 605.

4. Gözetleme Kulesi Ritüeli ile Açılış (Opening by Watchtower Ritual) is Büyük Pentagram Ritüeli ve Üstat Hücresine dayanmaktadır. Regardie tarafından adayın Tifaret'e içsel inisiyasyon başarmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Teknikleri geleneksel olarak Adeptus Minor Derecesine ait olmasına rağmen, Portal süresinde uygulanabilir.   

5. "R.R. et A.C.", Yakut Gül ve Altın Haç (Roseae Rubae et Aureae Crucis) anlamına gelir.

6. Adam Forrest, bunun neredeyse kesin olarak MacGregor Mathers'in kullandığı tarzı olduğunu not etmiştir.

7. Doğa Filozofları (PON) Kabala Kursu, Ders 34, sayfa 2-5.

8. Doğa Filozofları Kabala Kursu, Ders 17, sayfa 1.

9. Paul Hume tarafından (praxis email listesinde) Crowley'nin bütün Liber'lerinde (yazılarında) Su Heksagramı dahil, heksagramların Ateş Üçgeninden başladığı belirtilmiştir. Son heksagram, ritüelin Altın Şafak şeklinde Sudan başlayan tek heksagramdır. Adam Forest de bütün heksagramların Ateşten başlaması gerektiğini işaret etmiştir. Bu durumda Su Üçgenin kullanımı Altın Şafak kitabının eski Ares ve Llewellyn Baskılarında bir hatadır. Bütün heksagramlar Ateş Üçgeni ile başlar.   

10. Doğa Filozofları Kabala Kursu, Ders 72, sayfa 1.

11. Doğa Filozofları Kabala Kursu, Ders 53, sayfa 3-4.

12. Lon Milo Duquette'in "Thelema Majisi: Alesiter Crowley'nin Ritüelleri El Kitabı" (The Magic of Thelema: A Handbook of the Rituals of Aleister Crowley) Samuel Weiser, Inc. York Beach, Maine. 1993.

13. Erk Çemberleri (Circles of Power) (sayfa. 147-148) eserinde John Michael Greer, heksagramları imgelerken kırmızı ve mavi renklerinin kullanılmasını önermektedir. Böyle bir uygulama Regardie'nin Altın Şafak (Golden Dawn) eserinde söz edilmemektedir, ancak bu noktada bu imgelemenin mantıklı bir gelişmesidir, çünkü Elementler etkilenmektedir ve Heksagram çoğu kez biri Ateş ve diğeri de Suyu temsil eden birbirine geçmiş iki üçgen olarak hayal edilmektedir (yaratılışın ilksek güçleri).  Yukarı bakan üçgen kırmızıdır ve aşağı bakan üçgen mavi, sadece her biri yukarı bakan (Doğu'daki) Ateş Heksagram'da ilk üçgen kırmızı ve ikinci üçgen mavidir. Crowley'nin Thelemite/A.A. Safir Yıldız (Star Sapphire) ritüelinde renkler yer değişip, ateş aşağı ve su, veya dualar,  yukarı bakar. Bakınız Duquette, sayfa 126. 

14. Colorado Springs, Colorado, A.B.D.'deki 6. Yıllık Doğa Filozofları Konferansında, Dubuis bu irtibat ve ilişki kurulduktan sonra uzun süre sessiz kalmakta fayda olduğunu belirtmiştir. Konuşmadan önce, bunun uygun olduğuna dair bir içsel mesaj bekle. İçsel Benliğimize dikte etmek değil, dinleyip öğrenmemiz gerekiyor! 

15. Tifaretin İhtişamı (The Splendour of Tiphareth) yazan Omraam Mikhael Aivanhov. sayfa 33.

16. Ibid, p. 29.

17. Ibid. p.44

18. Doğu Filozofları The Philosophers of Nature (PON) Maden Simya Kursu Ders 72, sayfa 4 

Thelema ve Yıldız Yakut Ritüeller konusunda verdiği bilgilerden dolayı Diane Bourne'e özel teşekkür borçluyum.

Bu makale yayınlanmadan önce Adam P. Forrest tarafından yaptığı öneriler ve düzeltmelerden dolayı özel teşekkür borçluyum. 

[Ana Sayfa ][Yazılar