Ezoterik Astroloji - Bölüm 2

Ezoterik Astroloji - Bölüm 1

Ezoterik Astroloji - Bölüm 3

Hazırlayan Kemal Menemencioğlu

"Renk tayfın kızıl ucu bireysel gelişmeye, mor ışını ise Grup Bilinci gelişmeye yöneliktir. Yeşil ışın aradaki bağlayıcı köprüdür ve geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek ile ilintisi vardır. O Güzellik Işınıdır. Mavi Hermetik Işındır ve kökenleri Keldanilerde ve Mısırdadır; O Majisyenin Işınıdır. İndigo Işını soyut zihnin, felsefe ve ilimin Gnostik Işınıdır, Eflatun ise ibadet, şifa ve Hz. İsa'nın Işınıdır."

Dion Fortune, Aspects of Occultism(1)

 

KONUYLA İLGİLİ DİĞER YAZILAR:

Elementler

Kozmik ve Beşeri Devinimler  

Sayıların Sembolizmi

KİTAPLAR

Göklerin Bilgeliği -Hakan Kırkoğlu 

Astroloji, Psikoloji & Dört Element - Stepehn Arroyo

İçinizdeki Gökyüzü -Seven Forrest  

Astrolojinin Anahtar Sözcükleri -Banzhaf & Haebler

Ruhsal Astroloji - Jan Spiller

İnisiyeler İçin Astroloji -Papus

Astroloji - Grant Lewi

Astroloji Dersleri _Barış İlhan

 

VİDEOLAR

Astrology, Diviniation and Prophesy

    

Astroloji Açısından Dünya Din, Felsefe ve Ezoterik Öğretileri:

Çeşitli astrolojik tekabülleri düşünürsek ve bunları dünyadaki din, kültür ve etnik farklara uyarlamaya çalışırsak, bazı ilginç bağlamlar göze çarpar. Örneğin, çeşitli dinlerde bazı günler, renkler ve sembollerin yaygın olduğunu fark edebiliriz. Bu renk ve sembollerin astrolojik karşılıkları vardır. Bunları bir araya getirdiğimizde çok çarpıcı motifler ortaya çıkıyor. Dinlerin belirli zamanlarda ortaya çıkışı da ilginçtir. Örneğin, Buda, Lao-Tze, Konfuçus, Mahavira, Pitagor, (2nci) Zerdüst yaklaşık olarak aynı zamanda yaşıyorlardı. M.Ö. 6 asır olan bu çağda gerçekten daha birçok önemli ruhsal ve felsefi gelişmeler sayabiliriz. 

Mukayeseli din, felsefe ve kültürleri incelediğimiz zaman belirli coğrafi bölgelerde belirli görüş ve felsefelerin yoğunlaştığını görürüz. Hep Batı ve Doğu tezadı üzerinde durulur. Batı dediğimiz zaman aklımıza Semavi dinler dediğimiz Hıristiyanlık, Müslümanlık ve Yahudilik gelmekte. Ayrıca, Zerdüştlük veya Mecüsilik esas itibarıyla aynı aileden olarak kabul etmek gerekir. Bazı insanlar Müslümanlığı bir Doğu dini olarak kabul etmek eğilimindedir. Gerçekten Müslümanlık Uzak-Doğuda da yayılmıştır. Ancak, Doğu din ve felsefeleri denildiğinde, aklımıza Hinduizm, Budizm, Taoizm gibi içsel aydınlanmayı ön plana alan, Semavi dinlere nazaran farklı dünya görüşleri gelir. Ezoterizmde de Batı ve Doğu Tradisyonu arasındaki farktan söz edilir. Batı Tradisyona bağlı bir okültist olarak Dion Fortune'e göre Batı okültizmde kişilik gelişimi ve soyutluk hakimken, Doğu Tradisyonunda soyutluk ve öz benlik ön plandadır. Aşağıdaki tasnifte bütün bunlara anlam getirmeye çalışacağız. Coğrafi bakımdan Doğudan Batıya doğru bir hat çizdik, ne de olsa "ışık doğudan gelir" (güneş doğudan doğar). Tabii ki başlangıç noktamız her zaman olduğu gibi Koç burcudur ve bitiş Balık burcudur. Aşağıdaki tekabüller tamamen spekülatiftir ve bildiğim kadarıyla hiç bir kaynakta benzeri yoktur.  Zıt burçları, burç renkler vs. gibi kavramlar Ezoterik Astroloji - Bölüm 1'de açıklanmıştır.     

1) Koç Burcu - Taozim - Çin - Kırmızı:  Başlangıç noktamız Uzak-Doğu olduğuna göre ruhsal yelpazemizin ilk durağı Çin olmalı. Koç burcunun yöneticisi Marstır. Mars dövüş sanatları yönetir. Bundan dolayı İngilizce'de dövüş sanatlarına martial arts derler. Bu Mars sanatları anlamına gelir. Bilindiği gibi Çin ve Japonya'da dövüş sanatları bir ruhsal disiplin ve yoldur. Marsın rengi kırmız, dünyanın bu köşesinde kutsal bir renktir. Pagodalar, tapınaklar, mabetler hep kırmızı boyanır. Marsın metalı demirdir ve kılıç ona uygun bir simgedir. Bir Samuray için kılıcı kutsal bir alettir. Kendisini onunla tamamen özdeşleşebilir. Lao-Tse (M.Ö. 604-530?) tarafından kurulan Taoizm Koç özelliğine sahip bir dindir. Taoizm'de her şeyin kökenine, başına inmek vardır. Öz halimize dönüşmek vardır. Koç burcunu dengeleyen burç Terazidir. Terazinin etkilerini Çin kültüründe görmek mümkündür, en çok sevilen ve kullanılan taş yeşim (zade) renginden anlaşılacağı gibi Venüsün etkisi altındadır. Çin el işçiliğinde görülen ince ve zarif tema kadınsı bir etki taşır. Çin'in dünyanın son komünist ülkelerinden biri olması ve komünizmin nispeten orada bu denli başarılı olması ilginçtir. Kızıl bayrak, kızıl kitap mars rengi çağrıştırıyor. Beş köşeli kızıl yıldız da ilginç. Kabalistik açıdan beş köşeli yıldız marsın sembolüdür.   

2) Boğa Burcu - Konfuçuş Dini - Çin- Kırmızı Turuncu: Bir din kurucusu olarak Konfuçus'ü (M.Ö. 551-479) düşünmek bazen zor, zira o din kurucuları arasında en pratik, ayakları en fazla yere basan kişidir. Bunlar tabii ki Boğa özellikleridir. Pratiklik ve toprak ağırlıklı özellikleri Çin kültüründe ağırlıklıdır, zaman zaman Koç özellikleri ile çatışır. Ancak belki de komünizmin materyalist yanı Boğa için pek o kadar rahatsız edici gelmeyebilir. Boğa özellikleri taşıyan ezoterik öğretileri arasında toprak/yer enerjisi üzerinde yoğunlaşmış Feng Şui vardır. Eski Çin kültüründe Feng Şui kurallarına uymayan ev yapılamazdı. Ayrıca, I Çing, bir nevi toprak kehanetidir. I Çing bilindiği gibi remile çok benzer, ve remil gibi toprak enerjisi üzerinde kurulmuştur. Ondan dolayı remile İngilizce'de Geomancy (geo=toprak, mancy=kehanet) denilir. Ayrıca Boğa boğazı idare eder ve Çinliler Çin mutfakları ile belki de boğazlarına düşkün millettir. Boğanın gezegeni Venüs konusunda Taozim bölümünde yeteri kadar yer verdik. Genelde Çin bölgesi için Akrebin çağrıştırdığı Mars etkilerini yukarıdaki Koç burcun Mars etkileri ile pekiştirilir.         

3) İkizler Burcu - Budizm - Nepal - Turuncu: Nepal, Hindistan ve Çin arasında bir ülkedir ve Budizm de bu civarlarda Buda'nın (M.Ö. 563 ve 483) öğretisi olarak ortaya çıktı. Batıya doğru yolculuğumuzda ilk durağımız burasıdır. Bilindiği gibi Budizm Hint kültürü içerisinde yeşerdi, ancak daha doğuda kök saldı. Hindistan'da pek tutulmadı, ancak doğuya yayılacak Japonya'ya kadar uzandı. İkizlerin gezegeni Merkürdür. Hint Sanskritçe'de Merkürün adı Buda'dır. Buda bilge demektir. Bir Budist rahip veya rahibenin pek dünyevi eşyası yoktur. Genelde tek parçalı bir kumaştan bir abaya, bir yemek tası (bazı kültürlerde dilenmek için de kullanılır) ve bir tespihi vardır. Bu abası genelde safran renkli, (Tibet'te) kırmızı veya turuncudur, kültüre göre değişir. Hakim renk turuncudur. Bu da Merkür rengidir. Budizm'i merkür'e bağlayan diğer bir özelliği Budizm'deki akılcı yoldur. Aydınlanma yolu takip edilmekte, fakat Buda'nın ince zekası ile diyalektik bir sohbet usulü ile kişi ikan edilir veya yola sokulur. Bu yöntemler İkizler burcunun yöntemleridir. Denilebilir ki İkizler yüzeyseldir, oysa Budizm derin kavramlara, bilgeliğe dayanır. Unutmamak gerekir ki kitlesel etkilerde aksın diğer ucu, İkizlerin zıttı Yay da bir nebze etkilidir. Yay da bilindiği gibi yöneticisi Jüpiter olduğu gibi bilgelik ve felsefe burucudur. Budizm'de en çok üzerinde durulan doktrinlerden biri de Karma yasasıdır. bu da sebep ve sonuç yasası gibidir. İkizlere uygun bir ikilem mevcuttur. Ayrıca Budist "orta yol" da  İkizlere uygundur. 

4) Yengeç Burcu - Tantrizm -  Hindistan - Turuncu-Sarı: Bilindiği gibi yengeç burcu dişiliğe ve dişi enerjisine en yatkın burçtur. Bu demek değil ki Yengeç burcu altında doğan bir erkek yumuşaktır. Sadece dişi enerjisini kullanması bilir. Tantrizmin çok geniş bir uygulama sistemidir, zaten Tantra genişleme anlamına gelir ve içinde farklı ekoller barındırır. Özelliklerinden biri de şakti denilen dişi enerji üzerinde durmasıdır. Çeşitli ekoller farklı şekilde bunu gerçekleştiriyorlar, kimi sembolik olarak kimi de bir fiili uygulama olarak cinsel birleşimi kutsal bir ritüel olarak kullanmakta. Burada insanın doğal enerjisi şaktinin kundalini şeklinde başın üzerinde oturan tanrı Şiva ile birleşmesidir. Bütün bunlar insanın bütünleşmesi yolunda bir içsel simyadır. Tantrizm cinselliğe karşı açık tavrı açısından muhafazakar ve riyazetli komşu dinlerinden oldukça farklıdır. Yengecin zıt burcu oğlaktır. Tantrizm'de satürn etkisi barizdir. Bol Tanrıçalı Tantrizm'de Kali gibi tanrıçaların dehşet verici karanlık bir yanı vardır. En büyük tanrı Şiva'dır ve satürn etkisi ağırlıklı olmakla beraber, Satürn gezegenin hakim olduğu Ajna çakra, üçüncü gözü idare eder. Tantrikalar turuncu ve kırmızı arasındaki renkleri giyerler.      

12 Din, 12 Ezoterik Okul ve 12 Burç

Din Ezoterik Okul Bölge Burç (+) Zıt Burç (-)
Taoizm Çi Kung Çin Koç Terazi
Konfuçusizm Feng Şui Çin Boğa Akrep
Budizm Lamaizm Nepal İkizler Yay
Tantra Kundalini Yoga Doğu Hindistan Yengeç Oğlak
Hinduizm Raja Yoga Batı Hindistan Aslan Kova
Jainizm Hatha Yoga Hindistan Başak Balık
Bön Şamanizm Batı Tibet Terazi Koç
İslam Sufizm Arabistan Akrep Boğa
Zerdüştlük Maji İran Yay İkizler
Müsevilik Kabala İsrail Oğlak Yengeç
Pitagorculuk Hermetizm Yunan Adaları Kova Aslan
Hıristiyanlık Gnostizm  Batı  Balık Başak

5) Aslan Burcu - Hinduizm - Hindistan - Sarı: Hinduizmin kökeni Batıdan gelen Hint Avrupa kökenli Aryan istilacılardır. Tantrizm gibi yerel dinleri baskı altında tutmuşlardı, ancak zamanla eski halkların inanç ve adetleri yavaş yavaş yüzeye çıkarak bir şekilde Hinduizmle karışmıştı. Örneğin Hinduizmin eski kutsal kitapları Vedalarda reenkarnasyon, tekrar doğuş üzerinde herhangi bir öğreti gözükmemektedir. Aslen Hinduizm Brahmin sınıfının hakim olduğu, erkek egemen, törensel ve savaşçı bir dindir. Eski Vedik Hinduizminde en önemli tanrıları arasında ateş tanrısı Agni'di ve güneş tanrısı Surya'dır. Zamanla Yaratıcı Brahma, Koruyucu Vişnu ve Yok Edici Şiva ile bir üçlü kuruldu. Aslan'ın zıt burcu Kova'nın da etkilerini görmek mümkündür. Bunların arasında kökeni Hinduizmden önceki devirlere rastlanan Yoga uygulamaları gelir. Yoga, özellikle Raja Yoga kişisel ve bağımsız bir gelişim sistemidir. Kendi içsel enerjilerimizi uyarmamıza dayanıyor. Raja kral demektir, güneş kraldır, rajanın başındaki ra da Mısırda güneş tanrısıdır. Ram mantrası Tantra'da güneş sinirağı çakrası güneş ve ateşe tekabül eden Manipuranın mantrasıdır.  

>
6) Başak Burcu - Jainizm - Hindistan  - Sarı Yeşil:
Hindistanın önemli, ama nispeten az tanılan bir dini M.Ö. 6 asırda Mahavira tarafında kurulan ancak kökleri çok eskilere inen Jainizm'dir. Jainizm Budizm'e benzer yanları olmakla beraber tamamen farklı yanları da vardır. Buda aşırılıklardan uzak orta yolu önermişti, oysa Jainizm'de bedensel arınma ve riyazet oldukça önemlidir. Jainizm'de can almama doktrini "ahimsa"yı aşırı uygulamaları ile ünlüdürler ve küçük böcekleri yanlışlıkla öldürmemek için çok dikkat harcarlar. Başak burcuda İkizler gibi Merkür tarafından yönetilir ve karşısından Jüpiter tarafından yönetilen bir burcu vardır. Bu burç balıktır. Jainizm'de arınma ve saflık o denli ön planda olmasından ve ayrıntılara önem vermesi açısından onu başak burcuna yakıştırdık. Başak burcuna boşuna Virgo, bakire demiyorlar. Ayrıca karşısındaki balık burcu da mistiktir. Bu burcun ezoterik ekolü hatha yoga gibi beden sağlığı ve arınmaya ağırlıklı veren yoga uygulamalar olabilir.

7) Terazi Burcu - Bön - Tibet - Yeşil: Terazi burcu özelliği daha önce belirttiğimiz gibi burç kuşağın tam ortasında bulunmasındadır. Yeşil rengi Doğu kültürünü yöneten sıcak renkleri ve Batı kültürünü yöneten soğuk renkleri arasında bir köprü ve aynı zamanda dengeleyici bir terazi görevi verir. O halde burada bulunan din ve felsefeler, Doğu ve Batı arasında bir karışım olabilir. Akla ilk gelen Hindistan'da 16 milyon mensubu olan Sihkizm'dir. Sihkizm Müslüman ve Hint dininin bir karışımı gibidir. Ancak, Sikhizm çok geç, 15. asırda Guru Nanak tarafında kurulmuştu. Diğer bir aday da Mani dinidir. Mani dini bir Batı dini olan Zerdüştlük ve Doğu dini olan Budizm'in unsurlarını taşımaktadır. Ancak hiç bir zaman fazla etkili olmadığı gibi bir yapay din görünümü taşımaktadır. O halde, bu dinlerin her biri bir nebze bu özellikleri taşımakla birlikte, Tibet'te ortaya çıkan Bön veya Bönpa dini, özgün bir din olması, çok geniş bir kutsal edebiyatı olması itibarıyla en tipik örnektir. Bön dini kurucusu Tönpa Şenrab, Batı Tibet'te veya bazı görüşlere göre Doğu İran'da efsanevi Olmo Lung'dan geldiği söylenir. Tibet'in özgün monastik sistemi Lamaizm ve pek çok Şamanik ve Majikal bazlı uygulamaları, özgün ikonografi, sanat, dans ve ayinlerin  asıl kökeni Budizm değil, Bön dinidir. Bön Şamanizm kökenli bir din olmakla birlikte Tantra, Budizm ve Taoizm tarafından etkilenmiştir, Ayrıca, Zerdüşt kökenli uygulamaların da yer aldığı iddia edilmiştir. Bön'da Şamanizm'de olduğu gibi dokuz sayısı önemlidir, örneğin Bön'ün dokuz yolu vardır. Şamanizm terazi burcun doğaya yakın özelliklerine uygundur.        

8) Akrep Burcu - Müslümanlık - Arabistan - Turkuvaz:   Müslümanlık astrologlar tarafından genelde Akrep burcuna uygun görülür. Bunun için çeşitli sebepler vermişlerdir. Bizim için en temel göstergesi renktir. Bilindiği gibi İslam'da ve sadece İslam'da yeşil kutsal bir renktir. Bu renk tam yeşil mı, yoksa maviye kaçan bir tonu mı tartışma konusu olmuştur. Türkuvaz rengi gerek çinilerde, gerekse de türbelerde kullanılmış bir renktir. Yeşil kullanıldığında da cart bir yeşil yerine koyu, hafif mavi tonu olan bir yeşil kullanıldığı görülmüştür. Unutmamak gerekir ki zıt burcu Boğa'nın gezegeni Venüsün yeşildirr. Bunun haricinde Akrepteki Mars unsurunu  İslam'daki savaşçı ruhu ile ifade gördüğünü. Ayrıca Müslümanlıkta Cuma günün kutsal sayılması zıt burcu Boğa'nın gezegeni venüsün etkisini göstermektedir. Ayrıca burada Pluto etksini de görebiliriz. Pluto ölüler diyarının tanrısıdır, İslam'da diğer Semavi dinlere kıyasla ahiret ve ölüm sonrası yaşam, cennet ve cehennem üzerinde çok daha fazla durulur. Plutonun cinsellik ve cinsel baskı konusunda da etkileri bilinir. Diğer yandan Müslümanlığın Batıni, ezoterik yansıması olarak tanımlayabileceğimiz Sufizmde de zıt burcu Boğa'daki Venüs özellikleri hakimdir. Hiç bir diğer ezoterik ekolde sevgi, müzik ve sanat üzerinde bu denli fazla durulduğu görülmez. Hz. Muhammet M.S. 571-632 yıllarında yaşadı. Diğer yandan, okült tradisyonlar arasında Vudun akrep özellikleri tam olarak yansıttır.           

9) Yay Burcu - Zerdüştlük - İran - Mavi: Zerdüştlük M.Ö. 7. asırda Doğu Iran'da kurulduğu söylenir, ancak kökenleri daha eskilere gider ve muhtemelen bilinen çıkış tarihinden en az bin yıl önce başka bir Zerdüşt daha vardı. Zerdüştlüğün çok özgün doktrinleri vardır, zengin kutsal metinler külliyatı vardır. Hinduizm gibi Ari ırkı kökenli bir dindir. Mabetlerinde sürekli yanan bir ateş Zerdüştlüğün tek tanrısı Ahura Mazda'yı simgeler. Bu uygulama Zerdüşt dinine mensup olanlarının İran'a istila eden Müslümanlar tarafından ateşe tapanlar diye tanımlanmasına neden olmuştur. Dolayısıyla kafir muamelesi görmüşlerdir. Oysa Zerdüştlük esasında kabul gören Kitap gören Sabiliğin bir koludur. Sembol olarak kullandıkları ateş Yay burucunun elementidir. Zerdüştlükte düalizm, yani iyi ve kötü ayrımı hakimdir ve zamanla diğer Semavi dinleri etkilemiştir. Yay burcunun sembolü centuar, yarı at yarı insan bir varlıktır ve elindeki yay ile yıldızlara nişan alır. Yayın özelliği insan üstü hale ulaşmak, insan altı hayvansal unsuru (at) geride bırakmaktır. Zerdüştlüğün rahiplerine Magiler denilirdi. Magiler bilgelikleri, astrolojik ve okült bilgileri ile ünlülerdi. İncil'de üç Maginin İsa'nın doğumunu önceden bildikleri ve bir Betelam yıldızını takip ederek bir ahırda yeni doğan İsa'yı bularak ona hediyeler verdiklerini yazar. Ne de olsa Hıristiyanlık Jüpiter'in yönettiği diğer bir burç altındadır. daha sonra Zerdüştlük, Magilerden dolayı Araplar tarafından Mecüsilik olarak adlandırıldı. Günümüzdeki Maji kelimesi bu kökendendir. Bir ezoterik ekol olarak Maji'nin kökeni de Zerdüştlüğe dayandığı çoğu "modern" majisyen tarafından bilinmez. Ayrıca, maji kelimesini büyü olarak tercüme etmek doğru olmaz. Maji kelimesinin kökeni Hint-Avrupalı dillerde "yüce" anlamına gelir. Sanskritçe'de "Maha" aynı anlama gelir, örmeğin Mahatma (maha=yüce,büyük, atma=ruhsal varlık) büyü ruh, yüce kişi, Maharaja (maha=yüce,büyük, raja=kral) büyük kral anlamına gelir. Aynı şekilde Avrupa dilerinde Ma kökü: Ma-jesti, Ma-ğnetik, Ma-gnificant, Ma-ksimum, yücelik, erk ve asalet anlamlarını taşır. Dolayısıyla, bir kara majiden söz etmek etimolojik açıdan yanlış olur. Maji sadece insanı yücelten, laik olduğu düzeye getiren kutsal bir bilim olabilir.

Mavi renginin diğer bir özelliği soğuk renklerden olmasıdır. Soğuk renkler renk tayfında yeşilden sonra gelen renklerdir. Kırmızı ve Sarı sıcak renkler olarak görülmüştür. Yeşil bir ara renk olmakla birlikte soğuk renk olarak da telafi edilmiştir. Ancak soğuk renklerin tam özelliklerini sahiptir. Dikkat edilirse sıcak renkler alındaki din ve ekoller Doğu Ezoterik Tradisyonuna bağlıdır ve soğuk renkler altındaki din ve ekoller Batı Ezoterik Tradisyonuna bağlıdır. Bu tanımlar modern okültizmde oldukça yaygındır ve oldukça yaygın ideolojik bölünmelere neden olmuştur. Ezoterizmin bu iki ayrı kola ayrılmasının kökenini Zerdüştçülükte bulabiliriz. Aynı Ari kökeninden gelmelerine rağmen Zerdüştçülük Hinduizm'e adeta teolojik bir savaş açmıştır, Hinduizm de Zerdüştçülüğe. Zerdüştçülükte tanrı Ahura Mazda'dır. Hinduizm'de Asuralar (Ahuralar) kötü ve şeytani varlıklardır. Hinduizm'de devalar duaları yerine getiren, adakları ve iyilikleri mükafatlandıran, kötülükleri cezalandıran ara tanrılardır (melekler gib). Oysa, Batıda deva kelimesi şeytan - devil kelimesine dönüşmüştür. Bunun gibi pek çok şey bulunabilir. Maji de doğu uygulamalara karşı meyden okuyan, biri ayağı yerde olan ve dünyayı terk etmeye yönelik olmayan bir ruhsal gelişme yolu olarak kaldı.

10) Oğlak Burcu - Musevilik - İsrail: Musevilikte oğlak burcun özellikleri o kadar yaygındır ki çok rahat bir şekilde Oğlak burcuna koyabiliriz. En önemli peygamberi ve Hz. Musa bir bakıma kurucusu sayılır. Oğlak burcunun sembolü bir dağı tırmanan oğlaktır. Oğlak burcu burçlar kuşağında 10. burçtur. Hz. Musa On Emri almak için Sina dağının zirvesine tırmanmıştır. Hz. Musa genelde başında iki küçük boynuzla resmedilir. Musevilik M.Ö. 6. yüzyılda Esra tarından yineden organize edildi. Kutsal metinleri "bulundu" ve düzenlendi ve sıkı kurallarla bağlandı.  Museviliğin kutsal günü cumartesidir, çünkü Tevrat'ta göre Tanrı dünyayı altı günde yaratı ve yedinci günde istirahat etti. Cumartesi satürn günüdür. Yahudilerde gerek dini, gerek günlük kıyafetlerde siyah giymek yaygındır. Siyah, indigo gibi bir satürn rengidir. Musevilikte Tanrı anlayışı bir kanun koyucu, mutlak bir şekilde uyulması gereken bir çok kısıtlama ve kuralar getiren bir Tanrıdır.  Museviliğin Ezoterik Ekolü Kabaladır. Kabala öğretisinde 10 küreli hayat, Ağacı Otz Hayim en önemli rol oynar. Satürn gezegenler arasında en yüksek (3üncü) küreye hakimdir.  

11) Kova Burcu - Pitagorculuk - Yunan Adaları - Mor: Aslında tabii ki Pitagor (M.Ö. 580-490?) klasik anlamda bir din kurucusu değildir. Ancak modern çağımızın bir çok kavram ve uygulamalarının ilk adımını Pitagor (Pythagoras) atmıştı. Felsefe ve matematik gibi kelimeleri ilk o ortaya çıkardı ve bu konularda genel kuralları belirledi. Pitagor belki de bir peygamber değildi, ancak bir peygamberden eksiği yoktu. Ayrıca, Uzak-Doğuda birçok din kurucusu da bizim anladığımız anlamda peygamber değildiler. Pitagor 34 yıllık gezilerinde dünyanın gizli öğretilerini toplamıştı ve onları bir araya getirerek akademik bir sistem içerisinde müritlerini eğitti. Pitagor'a bio-enerjiyle şifa vermek, geçmiş enkarnasyonları hatırlamak gibi insan üstü güçler addedilmişti. Pitagor'un misyonu Hermetik felsefe ve bilimleri yineden canlandırmaktı. Evrende sayı, müzik notası, renk, gezegen ve insan konularını bütünsel bir sistem içinde açıklayan ve birbirleriyle olan ilişki ve ilintileri veren bir öğreti sunmaktı. Kendisi her ne kadar sahneden kaybolduysa, öğretileri bir şekilde kalmıştır ve tarihsel rol ve görevlerini yerine getirerek bu günkü dünyamızın senaryosuna imza atmıştır. Bugünkü dünyamız da Kova Çağın arifesindedir. Pitagorculuk insanı ön plana alması ve akılcı yolu itibarıyla Kova burcuna uygun özellikleri açıktır. Gezenlerinden Uranüs, Merkürün yüksek oktavını temsil eder ve ezoterik öğretileri temsil eder. Pitagor konusu ayrıca Sayıların Erdemi yazımızda işlenmiştir.    

12) Balık Burcu - Hıristiyanlık - Batı (Kudüs)- Eflatun: Sanırım Hıristiyanlığın Balık burcuna ait olduğu uzun süredir bilinmektedir. Bunun sebebi, yaklaşık iki bin yıl önce Balık Çağı başlaması ve günümüzde sona ermesidir. Hıristiyanlıkta Balık burcun sembolleri o denli yaygın ki, adeta bir Balık dini olarak tanınmıştır. Katolik ve hatta Anglikan mezhebinde Balık burcun rengi eflatun hakimdir ve kutsal bir renk olarak görülür. Başpiskoposlar bu renkte pelerinler giyerler. Balık burcu bir su burucudur ve Hıristiyanlıkta su ile vaftiz edilir. Hz. İsa'nın havarileri (müritleri) çoğu balıkçıydı. İncil'de Hz. İsa ölümünden önce havarileri ile geçirdiği son yemekte, İsa havarilerinin protestolarına dinlemeden törensel bir şekilde ayaklarını yıkamıştı. Bilindiği gibi balık ayakları idare eder. Balık burcun zıt burcu Başaktır. Başak'ta bakire Virgo'dur. Meryem ana kültü bu bağlamdan doğmaktadır. Hz. İsa'nın mucizelerinden biri de beş ekmeği ve iki balığı çoğaltarak 5000 kişiyi doyurmasıdır. Burada hem Balık burcun, hem de Başak burcun sembollerini görmek mümkündür. Ekmek ve buğday Başak burcunun sembolleri arasındadır. Hz. İsa insanlara şifa verirdi Başak sağlık ve şifa burucudur. Balık burcu on ikinci burçtu ve Hz. İsa'nın 12 havarisi vardı. Ayrıca astrolojide on ikinci ev, sınavları, düşmanları ve ihaneti gösterir. İsa havarilerinde Yudas tarafından ihanete uğrar ve çarmıha gerilir, ayaklarından da çivi geçirilir. Göğsüne, Başak burunun yönettiği bölgeye mızrak saplanır. İlginçtir ki İsa Grekçe'de J-ch-th-y-s yazılır bu da balık anlamına gelir. İlk Hıristiyanlar dinlerinin sembolü olarak balık kabul ederlerdi ve eski çağlarda bu sembolü Hıristiyan mezarlıklarda yaygın olara görmek mümkündür. Balık burucun gezegeni Neptün mistik bir gezegendir ve Başak burcun etkisiyle riyazetli, cinsel dürtüleri baskı altında alan bir mistiklik söz konusudur.         

 

Kozmik Planlara Göre Burçların ve Gezegenlerin Konumu:

Kozmik planlar 1875 yılında H.P. Blavatsky ve Albay Olcott tarafından kurulan Teosofi cemiyetinin en önemli doktrinlerinden biriydi ve Teosoflar tarafından ayrıntılı olarak işlenmiştir. Teosofik hareketi öğretilerini özellikle doğudaki ezoterik kaynaklardan alıyordu. Kozmik planlar Türkçe'de farklı şekillerde çevrilmiştir. Burada Metapsişik Cemiyeti/Bilyay Vakfının kullandığı "plan" sözcüğü tercih edilmiştir ve akıl karışıklığa yol vermesin diye önüne "kozmik" kelimesini koyduk. Plan İngilizce'de "plane" kelimesinden gelir,  taslak anlamına gelen "plan" kelimesinden değil. "Plane" bir düzlem anlamına gelir. En azından bir çevirmen plane'i düzlem olarak çevirmiştir, ancak burada okur açısında anlamı çıkarmak biraz zor oluyor. Plan ezoterik açıdan farklı bir madde boyuttu anlamına gelir. Bundan dolayı bazı çevirmenler onu boyut olarak çevirmişlerdir. Ancak planlar boyut değildir. Maddenin farklı bir titreşimden oluştuğu paralel bir evrendir. Bu paralel evrenler iç içe mevcuttur ve sayıları gelensel olarak yedidir. Üçü soyuttur, ruhsal enerji ağırlıklıdır. Bizim fizik planı dahil alttaki dört plan somuttur. Aynı şekilde her bir plan yedi alt plana ve soyut ve somut olarak ikiye ayrılırlar. Bu konu Elementler yazımızda da farklı bir şekilde işlendi. Bazı sistemler ağırlıklı olarak alt dört plan üzerinde dururlar. Örneğin Kabala'da alt dört plan Atzilut, Briah, Yetzirah ve Asyah'tır. Ayrıca Kabala'da planlara olam, ayni Arapça bildiğimiz alem denilir (Bu belki de bizim için daha uygun bir tanım olacaktı). Bunlar aynen diğer sistemlerdeki dört alt plana tekabül ederler. Yandaki şekilde Gurdjieff sistemindeki dört somut plan gösterilmektedir. Bu şema Doğu Ezoterizm. Çakra ve Kundalini yazımızda gösterilmekte ve daha ayrıntılı olarak anlatılmaktadır.  

Aşağıdaki tabloda yedi plan şöyledir (Bunların adları sistemden sisteme değişir, en sadesini seçtik). 1) Kozmik, 2) Semavi, 3) Ruhsal, 4) Kozal, 5) Mental (zihinsel), 6) Astral, 7) Fizik. Kozmik, Semavi ve Ruhsal Planlar üç üst soyut plana aittir. Kozal, Mental, Astral ve Fizik Planlar dört alt plana aittir. Planlar ayrıca kendi içlerinde alt ve üst olarak ayrılırlar. Alt plandaki üst ve alt bölmeleri her biri bir gezegene ayırdık. Bu ayrım Dion Fortune tarafında ilk kaleme alındı, ancak aşağıdaki tablo onunkinden daha ayrıntılıdır. Üst planları da ikiye ayırmak mümkün, bakınız Ezoterik Astroloji Bölüm 1'deki Kadüse Sembolünün Gezegenlere Uyarlanması bölümü. Bu tablonun önemli bir tarafı gezensel enerjilerinin kesin ve tam karşılığını vermesidir. 

Dünya, Güneş, Ay ve Gezegenlerin Kozmik Planlara (Alemlere) Göre Dağılımı:

GEZEGEN

PLAN

İNSANDA KARŞILIĞI

KARAKTERİ

RENGİ

Pluto

Kozmik Plan

 

İlahi Kudret

 

Neptün

Semavi Plan

Monad

İlahi Aşk

Beyaz

Uranüs

Ruhsal Plan

Atman

İlahi Hikmet

Gri

Üst ve Alt Planlar Arasındaki Perde

Güneş     +

................

Satürn     -

Üst Kozal Plan

..........................

Alt Kozal Plan

Üst Kozal Beden

........................

Alt Kozal Beden

Üst Benlik

...................

Kişilik

Sarı

.............

İndigo

Jupiter    +

...............

Merkür   -

Üst Mental Plan

..........................

Alt Mental Olan

Üst Mental Beden

..........................

Alt Mental Beden

Soyut Düşünce

........................

Somut Bilgi

Mavi

..............

Turuncu

Venüs     +

.............

Mars       -

Üst Astral Plan

.................

Alt Astral Plan

Üst Astral Beden

..........................

Alt Astral Beden

Sevgi, Sanat

......................

İhtiras

Yeşil

...............

Kırmızı

Ay          +

............

Dünya   -

Eterik Plan

....................

Fizik Plan

Eterik Beden

........................

Fizik Beden

Hayal Gücü

..........................

Duyu, Hareket

Mor

..............

Siyah

 

 

Gezegenlerde olduğu gibi kozmik planları burçlara da uyarlamak mümkündür. Bu uyarlamayı ufak bir değişik hariç Bulgar Üstadı Aïvanhov'a borçluyuz(2). Yandaki şemada Aïvanhov'un geliştirdiği tasnif vardır. Soyut ve somut planlar arasında dar bir çizgi vardır ve yukarıdaki aşağıda yansımaktadır, aşağıdaki da yukarıda, ancak sıra ters yöndedir. Bu çok ilginç dairesel bağlantılar yaratmaktadır. 

İkinci şema Alt kademelerdeki gezegen sırası ile üst kademlerdeki gezegen sırası tamamen aynıdır. Tek fark dış halka altta ay ve üstte güneş olması. Alt kademede her halkanın dip noktasında altta toprak ve üstte su olması. Üst kademede her halkanın üst noktasında altta hava ve üstte ateş olmasıdır.   

 

 

Aşağıdaki tablo Aïvanov'un sistemine az çok uymakta, ancak bazı değişiklikler uyguladık. Aïvanov hem üst, hem alt  kademede marsı üste ve venüsü altta gösterdi. Oysa venüs ve marsın simgelerini elle alırsak Ezoterik Astroloji Bölüm 1 yazımızda belirttiğimiz gibi marsta ilahi unsur daire altta ve madde haçı üstte, venüste ise tam tersi söz konusu. Venüs ince duyguları, mars daha kaba duyguları temsil eder. O halde, ikisinin yeri değişmesi gerekir. Bu aslında mükemmel bir simetriyi bozacak diye düşünmemiz gerekir. Şemanın içinden bir kadüse geçtiğini düşünelim, o zaman  bir yer değişikliği doğaldır. Birinci bölümdeki kadüse resmi incelenirse, onun aşağıdaki tabloyu açıkladığını görürüz. Diğer bir değişiklik de Aïvanov şemada insana altı beden tahsis etmiştir. Oysa, üst planlar soyut planlardır, tam anlamıyla bedenler alt planlara uygundur.      

Üst planların ve beden adların değişik olduğu da gözlenebilir aslında Aïvanov Teosofik teminoloji kullanmıştır. Bunlar önemli değildir ve sistemden sisteme değişir.    

Yukarıdaki gezegen tekabülleri ile burç tekabülleri yan yana koyduğumuzda bazı ilginç bağlantılar kurmak mümkündür. Bütün bu tekabül ve bağlantıları Hermetik Kabala bölümünde farklı şekillerde yineden göreceğiz. Burada bir Kabalistik Astroloji bölümü koymağa düşünülmüştü, ancak konu çok geniştir ve Kabalayı etraflıca anlatmadan mümkün olmayacaktı. Dolayısıyla bu Konu Hermetik Kabala başlıklı yazımızda ele alınacaktır. 

Burçların Kozmik Planlara (Alemlere) Göre Dağılımı:

BURÇ

PLAN

BURCUN ELEMENTİ

BURCUN GEZEGENİ

İŞLEV 

Aslan     +

................

Kova     -

Üst Kozmik 

................

Alt Kozmik

Ateş

........

Hava

Güneş

..........

Satürn

İlahi Kudret

 

Terazi     +

................

Koç     -

Üst  Semavi 

.................

Alt Semavi 

Hava

........

Ateş

Venüs

..........

Mars

İlahi Aşk

Yay     +

................

İkizler     -

Üst Ruhsal 

...............

Alt Ruhsal 

Ateş

........

Hava

Jüpiter

...........

Merkür

İlahi Hikmet

KOZAL PLAN

Balık    +

...............

Başak   -

Üst Mental Plan

..........................

Alt Mental Olan

Su

..........

Toprak

Jüpiter

..........

Merkür

Düşünce

Boğa     +

.............

Akrep       -

Üst Astral Plan

.................

Alt Astral Plan

Toprak

..........

Su

Venüs

..........

Mars

Duygu

Yengeç       +

............

Oğlak   -

Eterik Plan

....................

Fizik Plan

Su

..........

Toprak

Ay

..........

Satürn

Duy ve Hareket

 

 

Burçların Yıllara Göre Konumu

Kozmik ve Beşeri Devinimler yazımızda 60 yıllık bir devimden söz etmiştik. Böyle bir devim gerek Çin, gerekse de Vedik astroloji mevcuttur. Bu hesaplama her iki ülkede Jüpiter’in 12 yıllık güneş etrafındaki yörüngesine dayanır. Aslında Jüpiterin yörüngesi 11.9 yıldır, ancak bu sadece 5 haftalık bir farkla kapandığı için nazara alınmaz. Her iki ülkede bu 12 yıllık devreler ayrıca 5 unsurla çarpılarak 60 yıllık devimler elde edilir. Bu devimin aslı her yirmi yılda Jüpiter ve Satürn kavuşumları olmasına dayanır. Bilindiği gibi Satürnün yörüngesi 30 yıla yakındır. 60 yılda Jüpiter ve Satürnün yörüngeleri birbirine denk gelmekte. Satürn iki tur atmıştır ve Jüpiter 5 tur atmıştır. Büyük olasılıkla bu sistem Sümer astrolojisinde de mevcuttu. Aşağıda Çin astrolojisinde kullanılan burçlar ve elementler verilmiştir. Vedik astrolojide 5 element yerine beş unusr kullanarak aynı hesap elde edilir:

 

Çin Burçların Karşılıkları          

Çin Burcu Batı Burcu
Fare Koç
Manda Boğa
Kaplan İkizler
Tavşan Yengeç
Ejderha Aslan
Yılan Balık
At Terazi
Keçi Akrep
Maymun Yay
Horoz 0ğlak
Köpek Kova
Domuz Balık

 

 

 

Çin Elementlerin Karşılıklar

Çin Elementi Hint Unsur
Odun Saznvtsara
Ateş Parivatara
Toprak Idavatsara
Metal Anvatsara
Su İdavatsara

 

 

 

 

 

 

 

 

Çin Astrolojisinde Yılların Karşılığı

Çin astrolojisinde belirli bir astrolojik yılın başını ve sonun tespit etmek için bazı karışık hesaplara dayanır. Aşağıdaki yılları ele alırken yıllın ilk bahar noktası olan 21 Mart (bazı yıllarda 20 Mart) başladığını unutmamak gerekir, daha önceki tarihler evvel ki yıla aittir. Ayrıca Çinliler yıllarını ilk bahar noktasından biraz önce alırlar: 

ÇİN ASTR0L0JİSİNDE YILLARIN BURÇ KARŞILIĞI:

31/1/1900 Metal—Fare 13/2/1926 Ateş—Kaplan 27/1/1952 Su—Ejderha 7/2/1978 Toprak—At
19/2/1901 Metal—Manda 2/2/1927 Ateş-Tavşan 14/2/1953 Su-Yılan 28/1/1979 Toprak—Keçi
8/2/1902 Su—Kaplan 23/2/1928 Toprak—Ejderha 3/2/1954 Odun-At 16/2/1980 Metal—Maymun
29/1/1903 Su—Tavşan 10/2/1929 Toprak-Yılan 24/1/1955 Odun-Keçi 5/2/1981 Metal—Horoz
16/2/1904 Odun—Ejderha 30/1/1930 Met al—At 12/2/1956 Ateş-Maymun 25/1/1982 Su—Köpek
4/2/1905 Odun—Yılan 17/2/1931Metal-Keçi 31/2/1957 Ateş—Horoz 13/2/1983 Su—Domuz
25/1/1906 Ateş—At 6/2/1932 Su-Maymun 18/2/1958 Toprak—Köpek 2/2/1984 0dun—Fare
13/2/1907 Ateş—Keçi 26/1/1933 Su—Horoz 8/2/1959 Toprak—Domuz 20/2/1985 Odun—Manda
3/2/1908 Toprak—Maymun 14/2/1934 Odun—Köpek 28/1/1960 Metal-Fare 9/2/1986 Ateş—Kaplan
22/1/1909 Toprak—Horoz 4/2/1935 Odun-Domuz 15/2/1961 Metal—Manda 29/1/1987 Ateş-Tavşan
10/2/1910 Metal—Köpek 24/1/1936 Ateş—Fare 5/2/1962 Su—Kaplan 17/2/1988 Toprak—Ejderha
30/1/1911 Metal—Domuz 11/2/1937 Ateş—Manda 25/1/1963 Su—Tavşan 6/2/1989 Toprak-Yılan
18/2/1912 Su—Fare 31/1/1938 Toprak—Kaplan 13/2/1964 Odun—Ejderha 27/1/1990 Metal—At
6/2/1913 Su—Manda 19/2/1939 Toprak—Tavşan 2/2/1965 Odun—Yılan 15/2/1991Metal-Keçi
26/1/1914 Odun—Kaplan 8/2/1940 Metal—Ejderha 21/1/1966 Ateş—At 4/2/1992 Su-Maymun
14/2/1915 0dun—Tavşan 27/1/1941Metal-Yılan 9/2/1967 Ateş—Keçi 23/1/1993 Su—Horoz
3/2/1916 Ateş—Ejderha 15/2/1942 Su-At 30/1/1968 Toprak—Maymun 10/2/1994 Odun—Köpek
23/1/1917 Ateş—Yılan 5/2/1943 Su-Keçi 17/2/1969 Toprak—Horoz 31/1/1995 Odun-Domuz
11/2/1918 Toprak—At 25/1/1944 0dun-Maymun 6/2/1970 Metal—Köpek 19/2/1996 Ateş—Fare
1/2/1919 Toprak—Keçi 13/2/1945 Odun—Horoz 27/1/1971 Metal—Domuz 7/2/1997 Ateş—Manda
20/2/1920 Metal—Maymun 2/2/1946 Ateş—Köpek 15/2/1972 Su—Fare 28/1/1998 Toprak—Kaplan
8/2/1921 Metal—Horoz 22/1/1947 Ateş—Domuz 3/2/1973 Su—Manda 16/2/1999 Toprak—Tavşan
28/1/1922 Su—Köpek 10/2/1948 Toprak—Fare 23/1/1974 Odun—Kaplan 5/2/2000 Metal—Ejderha
16/2/1923 Su—Domuz 29/1/1949 Toprak—Manda 11/2/1975 0dun—Tavşan 24/1/2001 Metal-Yılan
5/2/1924 0dun—Fare 17/2/1950 Metal—Kaplan 31/1/1976 Ateş—Ejderha 12/2/2002 Su-At
24/1/1925 Odun—Manda 6/2/1951 Metal—Tavşan 18/2/1977 Ateş-Yılan 2/2/2003 Su-Keçi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynakça

(1) Aspects of Occultism, Dion Fortune, the Aquarian Press, London, 1962 

(2) The Zodiac, Key to Man and the Universe, Omraam Mikhaël Aïvanhov, Prosveta, Fransa, 1986 

Copyright © 2000 hermetics.org

[Ana Sayfa ] [Yazılar] [Bölüm 1] [Bölüm 3]