Bayan Blake Niçin Ağladı?
Swedenborg, Blake ve Ruhsal Görünün Cinsel Temeli
 

yazan Marsha Keith Schuchard

Çeviren Mutlu Yetkin - Translation Copyright © 2003 hermetics.org

All Rights Reserved. Esoterica, 2001

Bu yazının İngilizce'si Bir Internet dergisi olan Esoterica sitesinde bulunmaktadır. Ayrıca sitemizde pdf formatında da bulunmaktadır


 

Seninle evlendiğim vakit, sana ruhumun tümünü verdim
Sevdiklerimi seveceğini sandım ve sevinçlerimde sevinci bulacağını
Hazlarımda hazzı arayacağını, ey Babil'in Kızı
O vakitler sevgi doluydun, yumuşak ve nazik, şimdi ise kıskançlığınla
Korkunçsun ve şirretsin gözümün önünde çünkü zalimce
Kesip attın sevgilerimi, sana duyduğum aşk kuruyana dek.
Senin aşkın onunkine bağlı ve onun sevgisi üzerine
Kurulu kıskançlıkla budadığın hazların."

Milton (1804-10), resim 33.

"Rabbi Samuel Jacob Hayyim Falk (Londra Ba'al Shem'i) Emanuel Swedenborg'ü Kabalistik Vizyon Metodunda Eğitirken," (36" x 28", kanvas üzeri yağlı boya) resam Don Karr, © 1996

1863'te, Alexander Gilchrist, William Blake'in dostu J.T. Smith'in, sanatçının ve "sevgili Kate'i"nin "kusursuz bir uyum" içinde yaşadıkları yönündeki iddiasını düzeltti:

"Böyle bir uyum gerçekten vardır; ama... hiç sarsılmamış da değildir. Geçmiş yıllarda fırtınalı zamanlar olmuştur, çift henüz gençken kopan gürültüler. Ama sebebin ortadan kalkması ile birlikte [bayan Blake'in kıskançlığıdır bu sebep ve tahrik edilmemiş de değildir] kavgalar da sonlanmıştır. [1]

Gilchrist, Blake'in tahriklerine somut örnekler veremiyordu ama sanatçının "Sence evime gelip karımın sadakatsizliğini keşfedersem bundan rahatsız olacak kadar aptal olabilir miyim?" diye sorduğu bir konuşmadan bahsediyordu.

"Two Angels Descending" (Alçalan İki Melek) Karakalem çizimi. 1822. Yılansı fallus imgelerine dikkat.

Algernon Swinburne ise [2] Gilchrist'ın ağzısıkılığından tatminsiz, 1868'de şu yorumu yapıyordu:

"Çiftin birlikteliklerinin ilk yıllarındaki fırtınalı veya huzursuz dönemlerin üzerinden Bay Gilchrist belki de çok üstünkörü geçmiş. Blake'in sapkınlıklarının konuşma ve yazıyla ilişkili konular olduğuna şüphe yok; yine de, doğru veya yanlış, bir söylentiye göre, Blake ataerkil bir düşüncenin etkisinde, adresi sürekli değişen küçük yuvalarına ikinci bir eş getirmek istemiş ve gözyaşları ve protestolar ile karşılaşınca çok şaşırmış." [3]

1893'te Edwin Ellis ve William Butler Yeats, konuyu bir kez daha açtılar. "Söylenilen o ki Blake, evine Eski Ahit'te geçtiği gibi bir cariye getirmek istemiş ama planı Bayan Blake'i ağlatınca ondan vazgeçmiş"ti. [4] Ellis ve Yeats, William Rosetti'yi de dedikoduyu sorgusuz sualsiz kabullenmekle suçluyor ve söylentilerin gerçek olma olasılığını, adeta Blake'in anısı karşısında sofuca bir saygıyla inkar ediyorlardı.

"...onun düşüncesinde bir çokeşlilik projesi tasarlamış ve bu tasarısını ataerkil bir teori üzerine oturtmuş olma ihtimali var. Ama bir proje, bir teori başkadır, bir kadın başka; ve her ne kadar bu proje sürekli dillendirilse de, bahsedilen kadına dair bir delil bulunamaz" [5]

1907'de, Arthur Symons, Blake'in girişiminin kanıtını, Henry Crabb Robinson'ın günlüğünün yayınlanmamış kısmında, ürkmüş günlük yazarının Almanca yazarak gizlediği bir pasajda bulduğunu sevinçle açıkladı. Robinson, altmış dokuz yaşındaki Blake'in "her zamanki gibi vahşi" olduğunu vurgulayarak, şairin "İncil'den eşlerin paylaşılması gerektiğini öğrendiğini" not etmişti. [6] Robinson bu işlevsel önermeyi açıkça fesat ve ahlakdışı bulmuştu. Ama daha kötüsü, Blake "bu dünyada ahlaksızlık sayılan şeylerin ruhsal alemde pek yüksek ululuklar sayıldığını" savunmaktaydı. Yine de Symons, utangaç öncülleri gibi, Victoria dönemi sonrası okurlarını Blake'in girişiminin hiç şüphesiz "duygusal bir çokeşlilik projesi" olduğuna ve Bayan Blake'in bir damla gözyaşının ('gözyaşı entelektüel bir şey olduğu için') böyle bir fikrin kendisini olmasa da bu fikirden türeyecek projeyi silip atmaya yeteceği konusunda ikna etmişti.

"An Angel Whispering" (Bir Melek Fısıldıyor) 'Book of Enoch' çizimlerinden. 1822.

Ne var ki, Blake'in yaşadığı Victoria öncesi devirde, bu ahlakı zorlayan cinsellik teorileri, Londra'nın gizemci Framasonluğunun örtülü dünyasını dolduran Moravyalı güruh, Swedenborg'cular, Kabalistler, Simyacılar ve Binyılcılar arasında ilgili okurlar ve dinleyiciler kazanmış olabilirdi. Çizimleri, defterleri ve süslenmiş kehanetleri kanıt kabul edildiğinde açığa çıkan oydu ki Blake, radikal cinsellik teorilerine yaşamı boyunca bağlı kalmıştı. Ve pek tabii kocasının teorilerini ve pratiklerini önce anlamaya sonra da bu konuda kocasına yardımcı olmaya zorlanan Bayan Blake'in ağlamak için çok sebebi vardı. William Blake'in kendi cinsel amentüsüne olan güveninin kökleri muhtemelen geçmişindeki aile yaşantısına uzanıyordu. Blake'in babası, Swedenborg'cular, Moravyalılar ve diğer 'sıradışı' Framasonlarla yakın ilişki içindeydi. Üyeleri gizli olan bu topluluklardan, genç Blake'in, düşsel sanatını beslemiş ve evliliğinin sularını bulandırmış olan arzunun teosofisini damıtmış olması mümkündü.

Bogen, "Swedenborg'un öğretilerinin Blake'e babasının dizinin dibinde verildiğini" vurgulayarak uzun süre korunmuş bir gelenekten bahseder ama bunun yanında "Blake ve ailesinin Anglikan olup aynı zamanda Moravya Kilisesi ile bağlantıda olduklarını" da söylemektedir. [7] Bu açıdan bakıldığında, Swedenborg'cu, Moravyalı ve Anglikan bağlaşımlar birbirinden ayrı tutulmak zorunda değildir. 1743'te "Bay ve Bayan Blake" isimleri, Fetter Lane Topluluğu'nun kayıtlarında gözüküyordu ve aynı vakitlerde yetmiş iki kişi, "İngiliz Kilisesi'ne dahil, Moravyalı kardeşlerle birlik olan" "Congregation of the Lamb" [Kuzu'nun Topluluğu]'i kurmuşlardı. [8] Bu çift belki de William'ın büyükbabası ve büyükannesiydi. Çünkü James Blake (William'ın babası), 1752'de Catherine Armitage isimli bir dul ile evlenmişti. Catherine'in kızlık soyadı Wright idi ve aynı 1743 belgesinde Catherine'in babası olma ihtimali de bulunan bir Bay Wright'ın ismi evli erkekler arasında gözükmekteydi. "Sanatçı ile bizzat tanışıklığı bulunan birçok kişinin yarı-çağdaşı" olan erken dönem Blake kopyacısı William Muir'e göre, Blake'in anne ve babası "Fetter Lane'deki Moravya Şapelini ziyaret etmişti". [10]

Blake'in radikal cinsellik konusundaki inançlarına en büyük kanıt, sanatçının ailesinin, bir dizi sosyal eşitlikçilik, majikal pratikler ve cinsel özgürlükçülük deneyinin gerçekleştirildiği bunalımlı "Sifting Periyodu" boyunca Moravyalılarla yakın ilişkide bulunmuş olmalarıdır. "United Brotherhood"un (Birleşik Kardeşlik) lideri Count Nicolaus Ludwig Zinzendorf, Kabalistik Hristiyanlardan ve heterodoks Yahudilerden öğrendiği dünyasal ve göksel birleşme konusundaki Kabalistik teorileri uygulamaya karar vermişti. [11] Blake'in Moravyalılarla yakınlığı konusunda, Lindsay, bu grubun "cinsel organlara olan saygı"sından ve "emirleri" reddedişlerinden bahseder ama bunların görüyü güdüleyici tekniklerle olan alakasını tartışmaz. [12]

Zinzendorf'un kabul ettiği Kabalistik teorilere göre Tanrı ve Evren, birbiri ile etkileşen ve kusursuz dengeye erdiklerinde orgazmik coşku yaratan dinamik cinsel güçlerden (sephiroth) ibaretti. [13] Yücelerin Yücesi Kudüs Tapınağı'nda, On Emir'in taş tabletlerinin içinde bulunduğu sandığı, altından yapılmış erkek ve dişi cherubim (cherubik melekler) korumaktaydı. Kabalistlerin iddiası, meleklerin cinsel birleşimde kavuşmuş oldukları ve böylece Tanrı'nın, dişil uzantısı Shekhinah (veya Kudüs) ile olan coşkulu evliliğini simgeledikleriydi. Tapınak paganlarca yağmalandığında, erotik heykelcikler Yahudileri küçük düşürmek üzere sokaklarda dolaştırılmıştı. Blake'in bu gelenekten haberdar olduğu, Kudüs'ün lekelenmesine yaptığı göndermede açığa çıkar: "Kutsal çadırın düşmüş, Cherubim'in açığa çıkmış" [14]

Tapınağın yıkılışından sonra, Cherubim'in yeniden kavuşumu (ve böylece eril ve dişilin Tanrı'daki birliği), adanmış Kabalist ve karısının saygıyla girişeceği ayinsel birleşime bağlıdır. [15] Bu yeniden birleşme işlemi aynı zamanda ustanın zihninde, görüsel bir transa varacak bir meditasyonda, İbrani harflerinin eril ve dişil potansiyelleri üzerine yoğunlaşmışken de gerçekleşebilir. Tanrı'nın androjen özü, Adam Kadmon'un (İnsan-ı Kamil'in) mikrokozmik bedeninde tezahür eder ve Kabalistler bedende gerçekleşen bu tanrısal süreçleri "açık cinsel terimlerle" tanımlarlar. [16] Blake'in, kafası karışmış Crabb Robinson'a aktardıkları; "Hepimiz Tanrı'da bir olarak varız, yüce vücudun parçaları ve yüce doğanın taşıyıcılarıyız" gibi cümleler veya orijinalinde androjen olan varlığın "insanın cinslerin birleşiminde" tezahür ediyor olması gibi fikirler onun Kabalistik gelenekle tanışıklığını ortaya koymaktadır. [17]

1740'larda ve 50'lerde (daha sonraları böyle anılacak olan) Rabbi Zinzendorf, Londra'lı Yahudilerle, Kabalistik çalışmalar yoluyla dinler arasında bir köprü kurması amaçlanan bir misyonu yönetti. Aynı vakitlerde, takipçilerini 'sıradan' ve 'gizemci' Framasonluğun uzvu olarak işlev görecek, hiyerarşik bir gizli cemiyet şeklinde örgütledi. [18] Richard Cosway'i yaşam boyu dost edinecek İngiliz Moravyalısı James Hutton'a göre, topluluğun bilinen kısmı Fetter Lane Şapeli'nde halka açık toplantılar düzenlerken elit iç örgüt ("Hacılar Kilisesi") gizlice toplanıyor, komün halinde yaşıyor ve Kabalistik ritüelleri pratik ediyordu. [19] Eğer Blake'in anne ve babası Fetter Lane Şapeli'ndeki toplantılara katılmış veya "Congregation of the Lamb"ın üyesi olmuşlarsa, bu Blake'in "The Lamb" şiiriyle Hutton'ın ilahilerinden biri arasındaki benzerlikleri de açıklığa kavuşturacaktır. [20] Ve eğer Blake'in ailesi iç örgütten de haberdarsa, bu da Blake'in Moravya tarzı cinsel imgelemini temellendirecektir.

Hutton, 'Hacı'ları, kimlikleri daha alt derecelerdeki inisiyelere açıklanmadığı için onları daha geniş bir topluluğun bilinmeyen üstleri olarak tanımlıyordu:

"...toplum içinde oraya buraya koşturan bir gönüllüler kongregasyonu; onlar istemedikçe onları kimse bilmez. Kurtarıcımızı tüm kalbiyle kabul eden herkes onların bir üyesidir. Onlar, asla ayrılmamak üzere birbirlerine kenetlenmiş kişilerden oluşurlar..ve tüm dinlerden tüm insanların iyiliği için çalışırlar, ama kendileri asla bir tarikata dönüşmezler." [21]

Henry Rimius, Londra Moravyalılarını ziyaret eden bir Prusyalı, bu 'kenetlenmişliğin', toplu seks için bir örtü olduğunu iddia ediyordu. Londra'da yankı bulan sansasyonel teşhir girişiminde Rimius, Moravyalıları, liderleri "yerleştikleri ülkede sivil hükümetin altını oyan, devlet içinde devlet kuran" mezhepsiz ve yıkıcı bir gizli cemiyet olarak tanımlıyordu. [22] Yüksek inisiyeler "gnostik ahlaksızlıklar"ı pratik ederken neofitler ayinsel orjilerden habersizdi. Crabb Robinson'un Blake'in felsefesini Gnostik olarak nitelemesi bu açıdan manidardır. [23]

Fetter Lane'deki toplantıların katılımcıları, Zinzendorf'un Kabalistik cinsel öğretisinin pratiği bir yana, teorisinden de muhtemelen haberdar değillerdi. Halka açık vaazlarda Kont "yeniden doğan bir kişinin büyük bir özgürlüğü tadacağını" söylüyordu, öyle ki "İsa en rezil eylemleri bir erdeme, en ulu erdemleri de ahlaksızlığa dönüştürebilir"di. [24]. Düşüş'ün neden olduğu aşağılanmada, üreme organlarına verilen "iğrenç isim Pudendum"u Kurtarıcı "Verendum'a" çevirmişti. [25] Dahası, "Emirler zamanında sünnet ile cezalandırılmış olan şey, özüne, gösterişli haline geri dönmüştü".

Her iki cinsin üreme organları da "vücudun en saygıdeğer yerleri" olduğu için, hanımlara verilen öğüt, erkek üyeyi gördükleri zaman onu "İsa'yı andıran o değerli işaret" ile onurlandırmalarıydı. Dişinin vulvası ise, "Tanrı'nın Şapeli'nin küçük bir kopyası"ydı ve kocalar hergün ona tapınmalıydı. Blake daha sonraları "ortasında kutsal bir heykel gibi dikilmiş penis ile, üreme organları bir sunağa veya
mihraba dönüşmüş çıplak kadını" resmettiğinde, Zinzendorf'çu cinsel dinin berrak bir tanımını yapıyordu. [26] Kont, daha sonraları erkek takipçilerini "karıları için yeterince çalışmadıkları ve ihmalkar oldukları" gerekçesiyle cezalandıracaktı. Kont, "İsa'nın tüm kızkardeşlerin kocası ve kocalar tarafından temsil edilen" rolüne büründüğü bir durumda "cinselliğin bir uğraş, bir makam" olduğunu vurgulayarak cinsel birleşmeyi "Tanrı'nın en mükemmel kopyası"olarak ululuyordu. Böylece toplumun içinde, evlilik bağıyla gerçekleşen 'temsil'ler bile tanrısal edimlerdi. Hutton, İngiliz Moravyalılarını Rimius'un iddialarına karşı savunmaya soyunmuş olsa da, yabancı üyelerin erotik deneylerine daha radikal yerlileri ayarttıklarını kabul etmişti.

Fetter Lane toplantılarının katılımcılarından biri de İsveç'teki Fransız yanlısı, Jacobit destekçisi parti ("Hats" adıyla anılırdı) hesabına gizli haberalma ajanı olarak çalıştığı sıralar, periyodik olarak Londra'da ikamet eden Emanuel Swedenborg'du. [27] Swedenborg'un, öğrencilik günlerinden beri 17. yüzyıl "sahte mesih"i Sabetay Sevi'nin izleyicileri olan Sabetaycıların erotik ve görüsel teorilerini de içeren heterodoks Yahudi mistisizminin öğretilerine ulaşma imkanı vardı. [28] Günlüklerinde, Swedenborg, önceleri çekici bulduğu daha sonraları ise soğuduğu Moravyalıların dehşetli cinsel seremonilerinden birçoğunu kayda geçirmişti. Zinzendorf gibi Swedenborg da East End'deki Yahudi Kabalistleriyle temasa geçti ve kısa süre içinde Londra'nın Baal Shem'i (Tanrı'nın gizli isimlerinin alimi) olarak bilinen Dr. Samuel Jacob Falk'in etkisi altına girdi. Falk, İngiltere, Hollanda, Polonya ve Almanya'daki "Zoharit"lerle temasta bulunan bir gizli Sabetaycıydı (Blake'in Kabala bilgisinde Falk'ın rolü olup olmadığını tartışan ilk William Butler Yeats olmuştu) [29]. Bu iletişim ağı içindeki, Sabetaycıların "kutsal günahkarlık" savunusunu takip eden bir grup Hristiyanlığa dönermiş gibi yaptı ve Kabalistik Shekhinah kavramını Hristiyan Bakire Meryem kavramında eritti.

Polonya'daki Jacob Frank'in takipçileri gibi daha radikal Sabetaycılar arasında "Torah'ın otuz altı yasağının olumlu emirlere dönüşümü ile sembolize edilmiş, tüm değerlerin tam tersine çevrimini gerektiren" yeni bir ruhsal veya mesihì yasayı kucaklayan "somut bir nihilizm mitolojisi" gelişti. [30]Bu ters çevirme, tüm cinsel yasakları ve ensesti kapsıyordu. Fesat olana batışın ulu olana yükselmenin bir hali olduğuna inanan radikaller "caiz olmayan şeylerin önünü açtılar". Hristiyanlığa (Edom) döndüklerinde de, Sabetaycılar kendilerini Musacı ve Talmudik yasanın baskılarından kurtaracak kutsal günahı işlemiş oldular.

1790'da Blake, "Cennet ve Cehennemin Evliliği"nde "şimdi Edom'un Hükümranlığıdır" derken, Framasonluğun bazı Yahudi-Hristiyan ritlerine sızmış olan Frankist geleneğe gönderme yapıyor gibi gözükür. [31] Scholem'e göre Jacob Frank'in öğrencileri arasında;

"...Edom, hiçbir yasaya tabi olmadığı için insanı özgürleştiren dizginlenemeyen gücü sembolize eder... Yaşam gücünü sınırlayan yasaları, öğretileri ve pratikleri yıkmak şarttır ama bu gizlice yapılmalıdır;.. dışarıya karşı Edom'un dünyevi tezahürü olan Hristiyanlığın kıyafetini kuşanmak doğru olur ama Nasıralı İsa, aslında meyveyi örten kabuktan başka bir şey değildir. Bu meyve de Frank'ın kendisidir (Sabetay Sevi'nin reenkarnasyonu). [32]

Zinzendorf, Frank'ın söylediklerinden o kadar etkilenmişti ki, Polonya'da binlerce Frankist Katolik mezhebine döndükten sonra Frank'ın öğrencileri ile buluşmak üzere elçiler (Moravyanizme dönmüş Yahudiler) yolladı. [33]

Aynı vakitlerde Swedenborg, Sabetaycı inançlarını Hristiyanlık maskesi altında gizleyen Dr. Falk'tan şüphelenmeye başlamıştı. Frank ve Falk'ın topluluklarının iç çemberine dahil bazı inisiyeler kutsal günahkarlık adına ahlakdışı cinsel uygulamaları cesaretlendiriyor ve mesihì hakikatin tersine dönüşünü hızlandırmak adına yasak majikal pratiklere girişiyordu. Günlüklerinde, Swedenborg, Londra'daki bazı Yahudilerin onu hem esinleyen hem de ürküten cinsel ayinlerinden ve majikal uygulamalarından bahsediyordu. Söylentilere göre, Swedenborg'un İsveç ve İtalya'da iki ayrı metresi vardı; dahası fahişeleri ve yosmaları tanımlayışı ve yasal genelevleri savunması, yaşam boyu süren bekarlığına rağmen onun dünyasal cinsellikte de geniş deneyimlere sahip olduğunu kanıtlıyordu. [34]

Ne var ki, elli altı yaşındaki Swedenborg, Londra'daki Moravyalı ve Yahudi mistiklerden cinsel enerjinin görüsel enerjiye yüceltimi yoluyla Kabalistik evliliği zihninin içinde nasıl gerçekleştireceğini öğrenmişti. İbrani harflerinin kıvrımlarına gizlenmiş eril ve dişil enerjiler üzerine yoğunlaşarak, bu harfleri insan bedenleri gibi düşünerek, nefes alışı ve verişi düzenleyerek ve boşalmayla sonuçlanmayan ereksiyonlar elde ederek usta Kabalist onu ruhlar ve melekler alemine yükseltecek orgazmik trans haline ulaşabilirdi. Böylece, Swedenborg, Kabalistler gibi, birleşmiş Tanrı'nın özü olduğuna inandığı göksel cinsellikte deneyim kazandı.
Eğitimli bir bilimadamı ve bir anatomist olarak Swedenborg, erotik ve görüsel transın psikolojik süreçlerinin kaydını görülmemiş bir nesnellikle tuttu. Kendi beyin kortikallerinde, akciğer ritmlerinde, karın bölgesi kaslarında ve döl kanalında hissettiği değişimleri tanımlayarak paranormal hallerin 'bilimsel' kaydını oluşturdu. Onun bu konular üzerine yazdıkları Blake ve onun Swedenborg'cu dostları tarafından etüt edildiği için Swedenborg'un görüsel seks kılavuzundaki ipuçlarını incelemek yararlı olacaktır. Journal of Dreams'de (1744-45) Swedenborg, cinsel enerjileri kontrol etmek ve yönlendirmek için şart olan zor disiplini anlatır. İbrani harfleri ve Sephiroth'a yoğunlaşmışken hayalinde oluşan görüntülerin yoğun erotik karakterine rağmen, (uygulayıcı) enerjilerini mastürbasyon, gece boşalmaları veya erken boşalma gibi yollarla israf etmemelidir. [35] "Saf niyet"i (kawannah) koruyarak, kötücül ruhların ürettiği kışkırtıcı görüntülere karşı koymalıdır: vajinasında dişler bulunan bir kadın (vagina dentata..çev.), bir kadın tarafından seyredilirken işemek, vulvalarını sergileyen siren'ler, röntgenciler vs. Çalışmalarının erken safhalarında Swedenborg "sonuca ulaşmak için ilerleyemediğini, kendini seksi arzulamaktan alıkoyamadığını" yazar. [36] Ancak daha sonraları, kendi soluk ritmlerinin kozmik sephiroth'unkine uyumlandığı nefes kontrolü tekniklerinde ustalaşınca, uyanık haldeyken translar yaşamaya başlar:

"..arzu (eril sephira), anlayış'ı (dişil sephira) daha çok nefes alırken etkiler. Düşünceler bu şekilde vücuttan içeri süzülürler ve nefes verilirken de dışarı atılır veya ileri taşınırlar. Bu, düşüncelerin de nefes alışverişi gibi değişimli bir sisteme sahip olduğunu gösterir...bu yüzden, kötü düşünceler içeri girdiğinde yapılması gereken tek şey nefes almaktır; böylece kötü düşünceler yok olur. Bu, kuvvetli düşünceler zihindeyken, ciğerlerin dengede tutuluşunu da açıklar..böyle zamanlarda nefes alışlar nefes verişlerden daha hızlıdır. Aynı şekilde, vecd veya trans halinde de kişi nefesini tutar. [37]"

Swedenborg aynı zamanda, daha önceleri The Animal Kingdom, (1744) incelemesi için "Üreme Organları" başlıklı bir kısım hazırlarken üzerinde çalıştığı cremaster kasını kontrol etmeyi de öğrenir. Boerhaave ve diğer anatomi yazarlarından da yararlanarak Swedenborg şunları yazar:

"Cremaster.. sperm kanalı kılıfına dolanarak aşağı uzanan ve tunica vaginalis testis'te biten ince bir kas veya etli bir bölgedir. Tüm bir keseyi kaplar ve üst ve dış kısımlara doğru genişler. Zaman zaman os ilium'un filizinden çıkarmış gibi gözükür.

Yumurtalıklar ve didymi..bunların tabakaları üçtür: cremaster veya erbezinin pompa kası..İki epididymid..dikdörtgen şeklinde, neredeyse silindirimsi uzuvlardır ve yumurtalıkların üst sınırında yeralırlar..her biri bir tırtılın veya ipekböceğinin görünümüne sahiptir. . .

Cremaster kası, tunica vaginalis ve yumurtalıkları kavrar, onları sıkar ve onların özünü çıkartır. [38]"

Swedenborg bu keşiften o kadar büyülenmişti ki, "Yumurtalıkların yapısı bütünüyle incelendiğinde, onların, daha mükemmel bir şey olabileceğine ihtimal verdirtmeyecek şekilde, geometrik kurallara uygun olarak muazzam bir biçimde yapılandırıldığının" ortaya çıkacağını iddia etti. [39]. Aynı zamanlarda giriştiği simya çalışmalarının etkisiyle "tohumun yumurtalıklarda simyasal hazırlanışı"na gönderme yapıyordu. Bu açıklamaları takip eden bölümde dişi klitorisinin (erkek penisi ile aynı olan) erektör kaslarının grafik şemaları yer almakta, cinsel birleşimdeki erkek ve kadının oluşturduğu hermafroditik ilişkiden, spermin ve vajinal sıvının oluşumundan ve birleşim ve orgazm halinde gerçekleşen psikolojik ve psişik duyulanımlardan dem vurulmaktaydı.

Elyazmasını tamamlayışının sonrasında Swedenborg Londra'daki mentörlerinden (kusursuzca ayrıntılandırmış anatomi gravürlerine dayandırdığı) üreme organlarının imgelemini, İnsan-ı Kamil'in (Kabalistlerin Adam Kadmon'unun) seksüel dinamiklerinin imgelemiyle birleştirmeyi öğrendi. Cremaster kasını kontrol etmedeki ustalığı ayinsel nefes teknikleri ile birleştirildiğinde "genital nefes alışverişi"ni ortaya çıkartıyor ve ruhların ona önce konuşup sonra da gözüktüğü bir bilinç halinin kapısını açıyordu [40]. Blake daha sonraları, bedensel "aşk uzuvları derin soluklarının coşkusunu izler" derken belki de genital nefes alışverişine gönderme yapıyordu. [41] Swedenborg, kawannah'ı korumak için mücadele ederken çoğu zaman alt alemlerin ruhları (sapkın cinselliğin grotesk imgeleri) tarafından rahatsız ediliyordu ve ara ara psişik dalganın etkisiyle çıldırmaktan korkuyordu. Bir defasında Fetter Lane Şapeli'nde çıplak ve daha sonra sokakta yine çıplak ve bir çeşit hezeyanın etkisi altında bulunmuştu. [42] Blake'in Crabb Robinson'a, Swedenborg'un "cinsel dininin tehlikeli" olduğu yönündeki uyarısı da Blake'in Kabalistik meditasyonun muazzam psişik akımından haberdar olduğu yönünde yorumlanabilir. [43]

Idel, Kabalist için "keramete ulaşmanın, yani vecd deneyiminin, gelin ve damadın birleşimine denk olduğunu" söyler. [44] Dahası, ekstatik Kabalist için "gerçek bir cinsel temas deneyimi" şart değildir. Bu zor süreç içinde Swedenborg, "tanımlanamaz bir mutluluk" hali ile ödüllendirilmişti:

"..ruhta, içe doğru ve duyumsanabilir bir ferahlık tüm bedene yayılıyordu... bu, herşeyin nasıl (Tanrı'dan) doğduğunun ve (genitallerde) sonlandığının eksiksiz bir göstergesiydi. Bir şekilde yukarı tırmandı (abouterade) ve kendini, merkez aldığı bir sonsuzluk noktasında gizledi. Var olan aşkın kendisiydi. Ve gözüken oydu ki oradan dolanarak çıkmış ve tekrar aşağı inmişti; böylece anlaşılmaz bir daire çizdi, merkezden yayılan aşktı ve çevreyi kuşatan ve geri dönen de. Bu aşk, ölümlü bir bedende.. ki bundan dolayı sonrasında tamdım, bakir ve aşık bir adamın eşi ile yaşadığı ilk anın coşkusuydu içimdeki; böyle bir mutluluk bedenimin tümüne yayıldı ve uzun süre benimle kaldı. [45].

Swedenborg'un Fransızca abouterade sözcüğünü kullanmayı seçmesi, vecd halinin psiko-erotik doğasını ele verir; aboutir fiili "..'e götürmek ve ..'de bitmek", "tepeye çıkmak ve patlamak" "toplamak ve başa gelmek" anlamlarına gelir. Bu yükselme halinin doruğunda usta uygulayıcı, boşalmaz fakat içindeki insanı (İbranice'de maggid'i) dışsallaştırır. [46] Bu fenomen belki Blake'in, vecdle bütünleştiğini söylediği Milton'ı, kendisinin bir projeksiyonu olarak tanımlamasını açıklar. [47] Swedenborg'un aklı da, onu kucaklayan bu ruhsal figür tarafından çelinmiştir ama o, eninde sonunda kendini kabul edenin İsa olduğuna karar verir.

Sonraki onyılda, Swedenborg, Zinzendorf'u övdü ve Moravyalılardan uzaklaştı. Aynı zamanda kendisine Kabalistik meditasyon tekniklerinde ve İncil yorumlarında yardımcı olan Yahudilerle arasındaki sevgi-nefret ilişkisini sürdürdü. İsveçli siyasi müttefikleri yıllardan beri İsveç'i Yahudi göçüne açmak için mücadele etmiş olsalar da, ülkede galip gelen anti-semitizm, Swedenborg'u, yayınlanmış yazılarını Yahudi kaynaklarından koparmaya itti. Kabalistik teorileri, yavaş yavaş İsrail'den, İsveç'te daha kabul edilebilir bir mistisizm kaynağı olarak görülen Asya'ya taşıdı. İronik bir biçimde, bu değişim reddettiği Moravyalı kardeşlik sayesinde gerçekleşmişti.

Swedenborg'un Moravyalılarla birlikteliği katılımcılığı zamanında, Yahudilerle ilgilenen bir misyoner Malabar'dan Londra'ya gelen Doğu Hindistanlıları da toplamıştı. Swedenborg, Spiritual Diary'sinde ölü Zinzendorf'un Moravyanizme döndürdüğü "Batı Hindistan'dan bazı mezhepsizlerle" konuştuğunu yazmıştı. [48] Swedenborg, Yogik meditasyon ve cinsel maji tekniklerinin Kabalistik tekniklere olan yakınlığına şaşırmıştı ve "korkunç sanatlarda ustalaşmış, Doğu Hindistan'ın iç öğretilerinden gelen" Hintli kadın büyücülerden ve majisyenlerden bahsetmişti. [49] Ayrıca, erkek ve dişi bereket figürlerinin erotik heykelleri ile temsil edilen Yahudi priapik ritlerin kökeninin Asya olduğunu iddia eden garip bir kitabı, La Crequiniére'in Agreement of the Customs of East Indians with Those of the Jews'ini ele geçirmişti. [50]

Bunların yanısıra, Swedenborg, Sibirya'da ve Rusya'nın Tatar bölgelerinde savaş esiri olarak tutulmuş ve 1720'lerde İsveç'e geri dönmüş olan İsveçli asker-araştırmacılardan Tibet ve Çin yogası hakkında bilgiler de almıştı. Hallengren, Swedenborg'un "Büyük Tataristan" olarak bahsettiği yerin aslında Tibet olduğunu ve Swedenborg'un kolay bulunamayan Asya kökenli el yazmalarına ve sözkonusu diyarlardan dönen dost ve akrabaları sayesinde sözlü tradisyonla taşınan bilgilere de ulaşabildiğini ileri sürer. [51] Spiritual Diary'de Swedenborg, Tibetliler, Tatarlar, Çinliler ve Sibiryalılar arasındaki ruhsal ilişkiyi açıklamak için Philip Strahlenberg adlı bir İsveçli memur ve eski hükümlünün seyahat güncesinden yararlanır. [52]

Londra'da Swedenborg, Kabalistik - Yogik araştırmalarında, Royal Society üyesi Fransız-İrlanda asıllı bir hekim olan Dr. James Parsons'ın desteğini aldı. [53] Swedenborg ve Parsons, 1745'in başlarında, Royal Society toplantılarında karşılaşmışlardı. Başkan Martin Folkes, Swedenborg'u topluluğa tanıtmış ve Parsons'dan Swedenborg'un Animal Kingdom'ını okuyup bir rapor yazmasını rica etmişti. [54] Parsons, Hermetik, Talmudik ve Zoharik gizemleri hatmetmiş, üreme organlarının fizyolojisi ve Kabalistik ve anatomik açıdan incelediği hermafroditizm fenomeni konularında uzmanlaşmış bir hekimdi ve tam da bu yüzden Swedenborg için oldukça uygun bir takdir makamıydı. [55] O da Swedenborg gibi Strahlenberg ve erken dönem Swedo-Gotik araştırmacıların raporlarını çalışmış ve bu sayede Kabalistik, Tibetli, Nordik-Kelt ve Hristiyan inanışları arasındaki benzerlikleri farketmişti. Bu gizemli sahada onyıllar süren keşiflerden sonra bulgularını 1767'de yayınladığı Remains of Japhet'de sergilemişti. [56] Swedenborg'un Yogik teknikler konusundaki pratik bilgileri ise muhtemelen Doğu Hindistan'ı da aşıp Rusya'nın içlerine, Tataristan'a ve Çin'e uzanan Moravyalı misyonerlerden geliyordu. Zinzendorf ve Hintlileri gördüğü spiritüel kaydın ardından Swedenborg, Çinli yogilerle ilgili vizyonunu aktarıyordu - "Hintliler gibi bacakları çaprazlanmış" "huzurlu bir sessizlikte oturuyorlardı" (lotus pozisyonunda ve nirvana'da). [57] Onu gizlice işe alan East India Company sayesinde İsveç'te Asya kültürüne olan ilgi artıyordu ve bunun avantajlarını kullanan Swedenborg, Büyük Tataristan'ın yogilerinin Kabala'yı Yahudilerden çok önce keşfettiklerini ileri sürdü. İddiaya göre Judaism öncesi Çin ve Asyalı öğretilerden kopan kavramlar, bazı İskoç (Ecossais) Masonik ritlere asimile edilmişti. [58]

Yıllar sonra Blake, Jerusalem'de kozmosun "Masonik" mimarisini anlatırken Swedenborg'un Tataristan konusundaki iddiasından yararlandı:

"Urizen öfkeye geniş adımlar atarak korkunç binaya doğru yürüdü. Kargaşanın içinden şekli yalıtıyordu kudretli Tapınak.. . . Asya ve Yunanistan vardı içinde, zarif süslemelerle bezenmiş: İran ve Korinth salonlarıydı: ve en içte Büyük Tataristan. Çin, Hindistan, Sibirya eğlencenin tapınaklarıydı. . . ..Mütemadiyen yaratan varoluşun dünyası; zorlu kaderin çiftcinsli şeytani dünyasından." [59]

Yogik-Kabalistik kaynaklarından, Swedenborg, eşler tarafından birlikte uygulanan ve dünyevi aşkı kozmik değere yücelten meditasyon pratiklerini öğrendi. Keşifleri onu o denli büyülemişti ki, 1768'de, kimliğini ifşa etti ve The Delights of Wisdom Concerning Conjugal Love adlı kitabını kendi ismiyle yayınladı. Kitabın Latince orijinalini İngilizce'ye çevirip çevirmeme sorunu, Blake'lerin de katılacağı Swedenborg Topluluğu'nda tartışmalara yol açacaktı. Blake'in bu meditasyon tekniklerini uyguladığına inanan William Butler Yeats, Tantrik metodun kısa ve öz açıklamasını şu şekilde yapmıştı:

Blake, "Jerusalem"den Detay, suppressed version, 1804-1820

"Hintli bir sofu, Benlik'e cinsel arzunun dönüştürülmesi yoluyla yaklaşır; tapınışın sözcüklerini gün boyu binlerce defa tekrarlar, kutsal imgeyi gözünün önüne binlerce defa getirir. Ama yalnızlık kural değildir; Tantra felsefesinin önerdiği bir başka yöntemde erkek ve kadın, cinsel birleşimdeyken birbirlerinin imgelerini Tanrı'daki erkek ve dişinin karakterlerine dönüştürürler ama erkek bu durumdayken tükenmemelidir, yaşam enerjisi onun bedeninden, varlığından öteye taşmamalıdır. Tohumun korunması konusuna dikkat etmeden, erkeğin kutsal imgeyi kadında ve kadının kutsal imgeyi erkekte aradığı bir meditasyonu, cinsel birleşme anında olmasa bile pratik eden evli çiftler de vardır. Bu yolla trans veya arada uzun mesafeler varken eşlerin birbirlerinin varlığını hissetmeleri mümkündür." [60]

Swedenborg da günlüğünde, cinsler arası birliğin duygusal telepati yoluyla ortaya çıkabileceğine dikkat çekmişti:

"birbirine aşık iki evli kişi arasında geçen aşk..tüm aşkların en derinidir..öyle ki eş eşi zihninde (animus) ve zihninde (mens) görür ve böylece her eş diğerini kendi içinde taşır..bu erkeğin imgesinin.. hayır, erkeğin kendisinin kadının zihninde ve kadının kendisinin erkeğin zihninde yer edişidir. Bu şekilde her biri diğerini kendi içinde görür ve yaşamları en derinde uyumlanır. [61]

Bekar Swedenborg, Kont Frederick Gyllenborg'un karısı ile ruh aleminde evlenmek istediği için belki de uzun mesafe düşünce aktarımı yoluyla bu dünyada kadınla duyusal bir birleşim sağlamaya çalışmıştı.

Idel, Kabalistik ve Tantrik cinsel yöntemler arasındaki benzerlik ve farklılıkları şöyle açıklar: "Yahudi eş, kudretli spiritüel güçlerin semen virile'e (eril tohum) ineceği unio mystica'yı (mistik birlik) elde etmek için düşüncelerini kaynağına götürmek zorundadır. Cinsel birlikteliğin mistik açıdan kavramsallaştırıldığı bu durum, tantrik uygulamalarla karşılaştırılabilir. Her iki durumda da cinselliğin son derece duyarlı bir biçimde yaşanması gerekir ve sonuç, bedensel edimin yanısıra belli bir mistik bilincin kazanılışıdır.

Ne var ki, cinsel birleşimin ruhsal deneyim için araçsallaştırılması konusunda iki yaklaşım farklılaşır. Düşüncenin kaynağı ile mistik birliği, Kabala'da büyük amaca, gebeliğe hizmet eder... Tantrik sistemlerde ise mistik bilinç, bodhicitta, kendi başına bir araçtır ve mükemmellik semen virile'in durağanlaştırılması ile sağlanır. Kabalacılar mistik birliği üremenin hizmetine sokarken Tantra'da meyvesiz cinsel birleşim mistik bilincin hizmetindedir." (62)

Daha önce de belirtildiği gibi, Idel, majikal-mistik deneyimler doğumun yerini tutacağı için cinsel temasın gerekli olmadığı Yahudi meditasyon pratiklerini de anlatır.

Journal of Dreams'inde (1744) Swedenborg, İbrani harfleri üzerine yoğunlaşarak elde ettiği Kabalistik vecd deneyimini üstü örtülü bir biçimde aktarır:

"Bütün gece boyunca, sonu "sacrarium et sanctuarium" ile sonlanan kutsal bir şey bana vahyedildi. Kendimi bir kadınla yatakta uzanmış buldum ve dedim ki: "Sanctuarium kelimesini kullanmamış olsan, başarmıştık". Ondan uzaklaştım. Eliyle organıma dokundu ve organım büyüdü, her zamankinden daha fazla büyüdü. Döndüm ve ona kenetlendim. (Organım) eğriydi ama içeri girdi. (Kadın) uzun olduğunu söyledi. İlişki sırasında bir çocuğun doğması gerektiğini düşündüm ve mükemmelen başarılı oldu. Tüm bir aşkın kaynağı olan yücelik için duyulan aşk; bedende ve dölde yuvalanır (projectionne semenis) ve .......(boş bırakılmış) oradaysa, bu herşeyin saf olduğunu ve bilgelik için duyulan aşkın mevcudiyetini gösterir.

Yirmi dört yıl sonra, Conjugal Love'da, Swedenborg'un deneyimleri Kabalistik ile Yogik uygulamaları harmanlamış gibi gözüküyordu. Yeats gibi Swedenborg da sperm akışının kontrolüne dikkat çekiyor ve Tanrı'nın, dünyevi ve göksel cinsellik arasında "açılır kapanır bir kapı" sunduğunu ama "bu kapı azimle zorlanıp aralansa da sürekli açık durmayacağı için eşlerden birinin diğerinin içine akması, onunla kaynaşması gerektiğini" söylüyordu. [64] Yüce bilginin "projectione semenis"te korunduğu açıklamasından ve üreme kasları üzerine yaptığı anatomik yorumlardan çıkan oydu ki, bu "açılır kapanır kapı" Swedenborg'a göre sert bir disiplinle kontrol altına alınması mümkün olan sperm kanalıydı. Tantrik Yoga'ya göre bazı ustalar "normalde kontrol edilemeyecek olan kıvrımsız kaslar üzerinde olağanüstü bir kontrol kurmayı başarmış" ve böylece "spermi korumayı" ve onu "penise geri çekmeyi" öğrenmişlerdi. [65] Swedenborg için cremaster kası "erkeklik organı ve anüs arasına yerleşmiş Yogik yoni"nin gördüğü işlevi görmekteydi. [66]

Dekadan taşkınlıkların çağında, Swedenborg, erkeğin sağlığını ve dolayısıyla cinsel gücünü muhafaza etmesi için ölçülülüğü elden bırakmaması gerektiğini de savunuyordu: "Lifleri, kasları ve cremaster'leri uyuşmamalı, rahatlamamalı veya güçten düşmemeli, tersine sürekli kuvvetine kuvvet katmalı" [67] "Eril güçler"in varlığı zihni rahatlatmakta ve yükseltmekteydi ve "yoklukları bunalım yaratır, zihnin zayıflamasına, güçten düşmesine ve çökmesine yol açardı" [68] Cinsel potansiyel, kararlı zihne emildiğinde uygulayıcı, doğaüstü güçler kazanır, ruhlarla iletişim kurabilir, otomatik yazı yazabilir, durugörü yeteneği kazanabilir ve alemler arasında gezebilirdi. Çinli ve Tibetli ustalara göre, boşalmaya varmayan cinsel yükselişler disiplin altına alınıp, sürekli tekrarlandığı vakit ("psikolojik simya") zihni kuvvetlendirir, vücudu sağlıklı kılar, (ölümsüzlük noktasına kadar) ömrü uzatır ve tanrılarla iletişimi mümkün kılardı. [69] Swedenborg, periyodik olarak kişisel olarak deneyimlediği paranormal halleri kayda geçirdi ve Yogik teknikler İskoç Framasonluğunun bazı Kabalistik-Rosicrucian ritlerinde eritildi. [70]

Yahudi çift için eşzamanlı orgazmı yaşarken ruhsal bilinci korumak sadece kozmik evliliğin bir temsili olmamakta aynı zamanda Tanrı'nın tezahürü olan İnsan-ı Kamil'deki benzer zevkleri ortaya çıkartmaktaydı. [71] Swedenborg'un söylediği gibi gerçek bir birlikteliğin ödülü "yükselmek ve cennete girmek"ti:

"Meleklerden duydum ki, yeryüzünde iffetli eşlerden ne zaman böyle hazlar yükselse onları kendilerinden yükselmiş gibi algılıyorlar ve mutlu oluyorlar. Arada bazı iffetsizlerin de bulunması sorununu düşünerek, bu durumun büyük hazlar (cinsel birleşim) için de geçerli olup olmadığını sordum. Rıza gösterip üstü kapalı olarak "başka nasıl olabilir ki?" dediler. Bu zevkler, ötekilerin tümlenişi değil midir zaten?" [72]

Meleksi aşk, "derin hazlarla doludur" çünkü o "zihindeki herşeyin hazla genişlemesi demektir". [73]

Doğru meditasyonları uygulayarak, maneviyatı yüksek kişi melekleşir, insanüstü cinsel zevklere erer. [74]

Sabetaycılar gibi, Swedenborg da dokunma duyusunu en yüce ruhani yetenek olarak ululadı. "Dokunma duyusu aşka aittir, onun için varolan duyudur bu. Bunun kanıtı bu duyuyla yapılmış her eylemde ve duyunun inceliklerinin mükemmeliyete erişinde bulunabilir." [75] Swedenborg aynı zamanda fiziksel duyunun, ruhsal dünyadan güç alan zihin için sadece bir araç olduğunu söylüyordu: "Aşkla bir araya gelmiş olanlarda cinsel organlar zihinsel formun yokolduğu sınırda durur" [76] Erkek için uzun süreli ereksiyonun sırrı düşüncelerini "yükseltmesi ve onları, aşk yapan şeyi baskılamamaları için havada tutmayı başarması"ydı. [77] Eril potansiyel spiritüel görü için hayati olduğundan, Swedenborg evlenmemiş bir adamın bir metresi ve evli bir adamın bir cariyesi olabileceğini söylüyordu.

Ne var ki, Swedenborg, grup seks ve toplu mastürbasyon kültleri kurmakla suçlanan Sabetaycılar arasındaki skandallar ve Masonik ve Kabalistik guru olarak rolüne dair rakiplerinin ortaya attığı iddialar yüzünden, aşk tapınağının bir çeşit geneleve (lupinaria) dönüşüyor olmasından endişeleniyordu. [78] Dr. Falk'ın günlüğünde, Kabalistik öğrencilerinden birinin dehşetengiz fallik ritüellerle uğraştığı yazıyordu. [79] Bu yüzden Swedenborg ve Londra'daki Mason dostları, cinsel teorilerini Framasonluğun içinde dereceleri fazlasıyla Hristiyanlaştırılmış bir order'a aktardılar. "Royal Order of the Heredom of Kilwinning" veya "Rite of Seven Degrees". Meditatif-seksüel uygulamaların Tapınak'ı yeniden inşa edeceği ve birleşmiş Cherubim'in arasında Shekhinah'ı yaratacağına dair Kabalistik inanç Order of Heredom'un inisiyeleri arasında oldukça ilgi görmüştü. Bu ritin liderlerinden biri, Fransız sanatçı ve gravürcü Lambert de Lintot, fallik ve vajinal sembolizmi Yeni Kudüs'ün Tapınağı'nın inşasının ve ruhun maneviyata erişinin bir parçası olarak yorumladığı bir dizi hiyeroglif tasarıma imza attı. [80]

"Eve Tempted by the Serpent" ("Yılan'ın Kandırdığı Havva") 1807
"Halka Halka Kucaklayışlar Sarar Vücudu/Baştan Ayaklara Dek"
diye yazar Blake. Figürün sol ayak başparmağına dikkat.

Ayrıca Swedenborg, "Asya'dan gelen ruhlar"ın inisiyelerine "aşkın birçok özelliğini, hazlarını ve sıfatlarını" temsil eden aşk amblemleri, sanat eserleri ve gümüşe işlenmiş küçük resimler" üzerine yoğunlaşmayı öğrettiği gizli bir mistik topluluktan da bahsetmekteydi. [81] Lintot'nun bağlı bulunduğu order'ın, aralarında Yahudilerin de bulunduğu çok sayıda İsveçli gemi kaptanının Londra localarında inisiye edilmesi ile yüreklenen İsveç Masonluğu ile de sıkı bağları vardı. [82] Kabalistik ritler böylece, uğradıkları limanlarda localar açan East India Company'e bağlı kaptanlar sayesinde Hindistan ve Çin'e yayılma olanağı buldu [83]. Yahudi ve Asyalı ritüellerin kaynaşmasının dünyevi olduğu kadar göksel önemi de vardı. "Royal Order of Heredom" 1790'lara dek ayakta kaldı ve İsveçli ve Londra'daki Swedenborg'cu Masonlar order'a katılmaya devam etti. Daha önce de bahsettiğim gibi, Blake de, amblemleri arasında "Los" sözcüğü (Blake'in aydınlanmış peygamber kahramanı) de geçen Lintot'nun ritiyle muhtemelen tanışıktı. [84]

Blake'in bu tabu yıkıcı kavramlarla ailesinin dinsel yönelimleri dolayısıyla tanışmış olması muhtemel olsa da, 1767-1772 yılları arasında Pars Resim Okulu'nda okuyorken de, okulda asistan olan ve ileride yaşam boyu sürecek bir dostluğun temellerini atacağı Richard Cosway üzerinden de bu konulara ulaşabilirdi. [85] Moravyalı, Swedenborg'cu ve Falkian cinsel denemeler çağında, Cosway bu gruplardan üçüyle de tanışıktı. [86] Bir öğrenci olarak, Zinzendorf'un dostu olan ve Moravyalılar arasında da tanınan Dr. Husband Messiter ile birlikte yaşıyordu. Daha sonraları Cosway, James Hutton ve öteki Moravyalılarla da kalıcı dostluklar kurdu. 1760'ta, Zinzendorf'un ölümünden sonra Messiter Swedenborg'un kişisel doktroru ve aracısı haline geldi. Messiter aynı zamanda James Blake isminin loca kayıtlarında gözüktüğü Antik "sıradışı" Masonlarla da irtibattaydı. [87] Golden Square Great Pulteney sokağı'nda yaşadığı süre boyunca Broad sokağı 28 numarada yaşayan Blake ailesinin de yakın komşusuydu. Cosway, Swedenborg'un erken dönem eserlerinin ilk baskılarını muhtemelen Messiter aracılığıyla edinmiş ve kendini Yahudilik üzerine çalışmalara, majikal deneylere ve erotik sanata vermişti.

Framasonluğun daha korkunç yan kollarının öğrencisi olan Cosway, 1776'da Messiter ve Swedenborg'un diğer takipçileri tarafından organize edilen Universal Society'nin de ilk üyeleri arasındaydı. Çıraklık dönemi boyunca, Blake'in, merkezi Great Queen Caddesi'ndeki Basire stüdyosuna bakan Framasonlar Salonu ve Locası olan Masonik gelişmeleri takip etme olanağı vardı. William Blake ismi 1780'ler ve 90'lar boyunca, sağlam kalmış loca kayıtlarında göze çarpıyordu. Ama ne yazık ki kayıtlarda daha fazla bilgi mevcut değildi. [88] Cosway de Blake de, radikal İsveç Masonlarının Swedenborg'un erotik ve okült yazılarının Latince baskılarını ve İngilizce çevirilerini yayınlama konusundaki gayretlerinden memnundu.

l779-80 ve l783-86'de Universal Society, Moravyalı bir anne babanın oğlu ve İsveçli bir Mason olan, Kabala'nın hırslı öğrencisi ve simya uygulayıcısı Augustus Nordenskjöld tarafından ziyaret edildi. Nordenskjöld ilk ziyaretinde Dr. Messiter'le tanıştı ve Messiter'in dostu olan Yahudi hekim ve simyacı Dr. Gumpertz Levison'un evinde kaldı. [89] Genç Levison, bir gizli Sabetaycı olan Rabbi Jonathon Eibeschütz'un koruması altındaydı ve Falk ve Sedenborg'un Londra'daki Kabalistik ve Masonik aktivitelerinden onu haberdar eden de Eibenschütz'dü. [90] 1770'te Londra'ya gelişinden sonra Hunter kardeşler ile tıbbi çalışmalara giriştiği zamanlarda Swedenborg'cu bir Mason olmuştu. Zinzendorf ve Falk'ın öğrencileri gibi Levison da ahlakdışı cinsel ve dinsel pratiklere girişmekle suçlanıyordu. [91]

1780'de Levison, Nordenskjöld ile , "gizemci" Kral III. Gustav'ın onu hekim ve saray simyacısı olarak atadığı Stockholm'e gitti. 1789'da Samuel isimli bir başka Yahudi Swedenborg'cu, Londra topluluğu ile "sefih erotik uygulamalar"la suçlanan Avignon'daki gizemci loca arasında irtibatı sağladı. [92] Nordenskjöld, Londra'daki Swedenborg'cuları radikalize etmek ve Kabalistik ruhlarla iletişim ve aşk metodlarını yaymak adına, Fransa'dan gelen Count Caglistro, Count Grabianka, ve Louis Claude de St. Martin gibi karizmatik Mason elçilerin gayretlerini tüm gücüyle destekledi [93]. 1780'lerin başlarından itibaren Blake'in çizimleri ve yazıları Swedenborg ve Paracelsus ve Boehme gibi diğer okültistlere olan ilgisini açığa vurmaktaydı.

Esasında, Bayan Blake'in kocasının cinsel teosofisiyle yaşadığı zorlukların kanıtları 1788-1790 yılları arasında Swedenborg Topluluğu'ndaki İsveçlilerin etkisi sayesinde ortaya çıkmaya başladı. Mart 1788'de, Charles Bernhard Wadström, Nordenskjöld'un İsveçli dostu, Swedenborg'un spiritüel günlüğünün bir elyazması ile Londra'ya geldi. Blake'in arkadaşı John Augustus Tulk'ın ruhlar dünyasından gelen bu "hatıralık"ların yayınlanmasını finanse etme önerisine rağmen, İngiliz Swedenborg'culardan bazıları günlüklerde tarif edilen erotik ve majikal sahnelerden dehşete kapıldılar. [94] Şubat 1789'da, Augustus Nordenskjöld Londra'ya döndüğünde, Swedenborg'un cinsel ve simyasal teorilerini savunması, topluluk içindeki özgürlükçü / muhafazakar ayrımını hızlandırdı. Londra locası, Avignon, Paris, Berlin ve Stockholm'deki Swedenborg'cu Mason locaları ile bağlantıda olmasına rağmen İngiliz üyelerden bir azınlık, yabancıların ihtilalci eğilimlerinden kuşku duyarak Great Eastcheap'te ayrı ve muhalif bir kilise kurma kararı aldılar. Blake'ler Nisan 1789'da Great Eastcheap Konferansına katıldıklarında, taraflar münakaşadan vazgeçip bir karşılıklı taviz manifestosu yayınladılar - bu belge William ve Catherine Blake tarafından da imzalanmıştı.

Lakin İsveçliler, İngiliz muhafazakarların, Swedenborg'un en önemli eseri olarak gördükleri Conjugal Love'ın İngilizce çevirisinin yayınlanması konusundaki gönülsüzlüklerinden rahatsızdılar. Tahrikkar bir mesajda, Swedenborg, eril cinsel potansiyelin ruhsal enerjiyi çekme konusundaki öneminden bahsediyordu:

"Aşk, erkeği daha bir erkek yapar. Viril denilen yetenek ve güç bilgeliğe eşlik eder, Kilisenin ruhani şeylerinde bulunan bu bilgelik aslında eşli aşkta mevcuttur ve bu bilgelik aşkın damarını, ruhtaki asıl kaynağından açar, böylece zaten halihazırda eril olan aklı canlandırır ve onu ebediyetle kutsar...göklerdeki meleklerin gücü bu yüzden ebedidir..Altın ve Gümüş çağlarının eski insanları dayanıklı ve kuvvetliydiler çünkü karılarının ve çocuklarının kucaklayışında aşk buluyor ve fahişelerinkinde titriyorlardı. Dahası, göklerden bana söylendiği kadarıyla, ahlaksızlıkları küçümseyenler için bu ruhsal yeterlilik doğal dünyada da bulunmaz değil.." [95]

Blake The Wisdom of Angels Concerning Divine Love and Divine Wisdom'da, Swedenborg'un Bilgelik olarak adlandırdığı ruhsal erotik transı vurgulamasını önemsemişti. "Ruhsallığa açık olan insan bu bilgeliğe, vücuttaki duyuları uyutarak ve yukarıdan gelen ve zihnindeki ruhsallığa akan akım sayesinde varabilir" şeklindeki Swedenborg iddiasına Blake, "Bu halen bedenin içindeyken olur. Zamanımızda sıradışı, olağanüstü ama kadim zamanlarda olağandır" cevabını veriyordu [96]. Blake'in aynı zamanda Swedenborg Topluluğu'ndaki tartışmalara katıldığını ve muhafazakar kanadın aklın (anlayışın) spiritüel akımı aşka yönlendirmesi gerektiği konusundaki iddiasını reddettiği açıktı. Blake,i Swedenborg'un "normal bir insan arzuluyorsa eğer, anlayışını yüce ışığa kadar yükseltebilir" şeklindeki yorumunu destekliyor ve "tüm bu yükselişin benlikle ve ihtiras ve delilikle ilgili olduğunu söylemeye cesaret eden rasyonalistlere" meydan okuyordu.

Muhafazakarlar Universalistlerden ayrılma tehditini savurduklarında Augustus Nordenskjöld, liberallere radikal Framasonların devrimci çalışmalarını yürütebilecek gizli bir iç örgüt kurmalarını önerdi. 4 Mayısta, "Yeni Kudüs'teki Topluluğun Şekli" adı altındaki teklifinde aşk evliliğinin toplumdaki ehemmiyetinden dem vuruyor ve Swedenborg'un yazıları kadar İncil pasajları üzerine de yöneltilmiş, cinsel meditasyonları savunuyordu. Cinsel enerji ruhsal enerji için çok önemli olduğundan, Swedenborg'un cariyelik için "izin" çıkarılması teorisi hemen yürürlüğe konmalıydı:

"Uzun vadede, Kilisemiz evlenmesi mümkün olmayan bekarlara ve eşleri Hristiyan olmayıp Yeni Doktrin'i reddeden, dolayısıyla mutsuz evlilikler yaşayan kocalara da evsahipliği yapacaktır. Böyle kişilerin, doğuştan gelen amor sexus'u kuvvetle hissedecekleri ve kendilerini dizginlemekte zorlanacakları açık olduğundan, örgütün hayrına, bekarların metres ve evlilerin cariye almalarına izin verilmelidir." [97]

Nordenskjöld'un söyledikleri öylesine büyük bir tepki uyandırmıştı ki, toplantının kayıtları anında yırtılıp atılmıştı.

26 Mayıs'ta Nordenskjöld, liberal Swedenborg'culara, Usta'nın kimya, ekonomi ve cinsellik öğretileri üzerine kurulmuş kendi gizli Simya örgütüne katılmaları için davetiyeler yolladı. İnisiye, süreç içinde "Vücudda konaklayış zamanını, onun için önceden hazırlanmış olan ruhsal mutlulukla özdeş bir sürekli bir yücelik haline" dönüştürebilirdi. [98] Nordenskjöld, 26 Haziran'da yayınladığı, Afrika Kıyısında Özgür bir Topluluk Tasarısı'nda "eril güçler"in bir toplumun sağlığındaki rolünü vurguladığı bir başka çağrı yayınladı:

"...bir topluluğun kalıcı Gücü, Temel'i kuran bilgi, gerçek Erk'in büyük sırrıdır ve şu anda bilinmemektedir. Tüm güçlerin temelindeki şeyi, Eril Güç veya Aşk olarak tanımlıyorum. Birincil, güçlü ve evrensel bağ, topluluğu kenetleyen şey Cinsellik Sevgisi'dir. Eğer kendimizi bundan alıkoyarsak, ne zengin ne de büyük olabiliriz çünkü herhangi bir iletişimden mahrum kalmışısızdır. Her erkekteki bu Cinsellik Sevgisi'nin iki patlama yönü, iki akış kanalı vardır: biri çeşit çeşit nesnelere yönelir, diğeri ise tek birine ve böylece çizdiği dairenin dışına asla çıkmaz. İlkinin götüreceği yer iktidarsızlık ve dolayısıyla mutsuzluktur. İkincisi ise Erilliği daima korur ve takviye eder. Zamanımızda Eril Güç'ün sürekli arttırılmasının yolunun AşkTek bir Nesne'ye yoğunlaştırmak olduğuna inanılmaz. Yine de en azından, erkekler, her erkekte tükenmeyen bir Eril Güç kaynağının bulunduğuna ve bu gücün üzerinde çalışılarak arttırılabileceğine ikna edilebilir. Hiçbirşey Cinsellik Sevgisi'nden ve onun sürekli çalıştırılması olan Eril Güç'ten daha doğru değildir. Bu, diğer süresiz güçlere erişimin yoludur. Tüm edimler ve tüm güdüler Eril Güç'le uyum içindedir. Hepsi adım adım ilerler ve asla ayrıştırılamaz. Cinsel edimde tüm mutlulukların gerçek kaynağının yattığını kim inkar edebilir? Eril Güç'ünü süreklileştirmiş olan insan, Zenginliğe ve Yüceliğe ermeye hak kazanmış demektir. [99]

Nordenskjöld, kadınların da, "erkeğin mutluluğunu tahsis etmek için yaratıldığını" iddia ediyordu; bu yüzden bastırılmış ve cahil kalmış olmaları bir şanssızlıktı:

"Şu anki haliyle evlilikler, çürümüş bir kuşağın yetiştiği okullardır; Kaynaşım'a götürmesi gereken samimi bir dostluk yerine bulduğumuz şey sadece, ikiyüzlülükten doğan bir sıradanlıktır. Özgürlüğün yerine baskı, aşkın yerinde soğuk bir tiksinti geçmiştir. [100]

Resmi eşler, çoğu zaman Eril potansiyeli güçten düşüren "Hükmetme arzusu" ve "Sahip olma arzusu" tarafından yönlendirildiklerinden, "özgür bir toplumda cariyeliğin yasaklanması düşünülmemelidir". [101]"

Blake bu önerilere olan ilgisi 1789 Yazı veya Sonbaharında yazdığı Thel'deki cinsel aşk ilahisinde dışavurmuştu. [102] Aynı zamanda bazı kadınların - kendi karısı bunlara dahil miydi? - açık ve coşkulu cinsellik konusunda aşırı iffetlilik taslayıp korkmaları dolayısıyla kederliydi. "Thel girip bilinmeyen yurdun gizlerini görünce" "Hüzne ve yasa boğuldu". Eril Güç için pek de geçerli bir esin kaynağı değildi bu! [103] Bedendeki organların ruhani özlerini ortaya çıkartan Swedenborg'un 'Kullanım' doktrinini anımsatarak, Blake, Thel'i, cinselliğinin üzerinde durmazsa "Herkes, 'bu parlak kadın bir şeye yaramadan öldü diyecek" öngörüsüyle uyarıyordu. [104] Anglikan Bakan John Clowes gibi ilginç kişilikleri de içeren muhafazakar Swedenborg'culara göre, ahlaki açıdan uygun bulunan üyelere, adım adım ve mantıklı bir şekilde verilmesi gereken aşk doktrini, tedbir ve gizlilikle kamufle edilmeliydi. Nordenskjöld, "ahlaksızlığın kapılarını ardına kadar açmakla" suçlanırken erotik transları hızlandırmak için hayvanların çekiciliğini kullanan üyeler "korkunç anormallikler" üretmekle itham edilmişti. Eskinin Moravyalıları gibi Swedenborg'cular da toplum içinde alçaltılmaya ve skandallaştırılmaya karşı savunmasızlardı.

1790'ın başlarında Nordenskjöld, Eastcheaper'dakilerin ahlak budadalığından o kadar usanmıştı ki, "Yeni Bir Toplum Tasarısı"nı (Tableau d'une Constitution Incorruptible) Milli Meclis'e sunmak üzere Fransa'ya gitti. [105] Aynı yılın sonbaharında Blake, Nordenskjöld ve Illuminist Framasonların (J.A. Tulk, Francis Barthalemon, Jacob ve Thomas Duché) radikal fikirlerini destekleyen birçok Swedenborgcu ile komşuluk ilişkisi kuracağı Lambeth'e taşındı. Dahası sözkonusu kişiler, ayinsel çıplaklığı, toplu seksi ve (Bakire Meryem'in Kabalistik tasarımı olan) Shekhinah'a tapınmayı gizli seremonilerine dahil etmiş Avignon'lu kardeş'lerin çok daha radikal görüşlerine de arka çıkmaktaydı. [106] Muhafazakar bir isim daha sonraları, İngiliz Gizemci klüplerinin Milli Meclis'e "Meclis üyelerinin karılarından bir topluluk örgütlenmesini, çocukların anne babalarından alınıp ulus için yetiştirilmesi" gibi istekleri içeren bir not gönderdiğini iddia edecekti. [107] Avignon Illuminé'lerinin başı olan Kont Grabianka, 1785-1786 yıllarında (ve daha sonra 1796'da) Londra'da Swedenborg'cuları ziyaret etmeden önce zaten küçük kızını Masonik üstüne emanet etmişti. [108] Avignon'daki erotik seremoniler konusunda ortaya atılan iddialar bu devrimci cinsellik teorilerinin sadece vaaz edilmekle kalmayıp aynı zamanda uygulandığı yönündeydi.

Ama Nordenskjöld bile, Avignon'daki topluluk Swedenborg'un Conjugal Love'ının ilahi esinle yazılmadığını, aksine Sabetaycı Yahudiler ve Kabalacı Hristiyanların kurduğu Masonik rit olan "Asyalı Kardeşlik"in özgür aşk öğretisinden yola çıktığını iddia edince umutsuzluğa düşmüştü. [109] O zamanlarda "Asyalılar"ın elçileri Londra'daydı ve birçok Swedenborg'cu onların yazılı kaynaklarını toplamakla meşguldü. [110] Blake, Swedenborg' için "mezarın üzerinde oturan Melek: yazıları, katlanıp buruşturulmuş keten giysiler" derken Sabetaycılığa olan kayışına işaret etmekteydi - "Şimdi Edom'un hükümranlığıdır ve Adem'in cennete geri dönme zamanı". [111] Bayan Blake eğer, Thel'in cinsellik konusundaki çekincelerini paylaşmışsa, kocasının hararetli özgür aşk savunusu onu daha da rahatsız etmiş olmalıydı.

Blake, Ejderha şekilleri, "Vala"dan.. 1797

"Visions of the Daughters of Albion"daki (1793) güçlü erotik ilahisinde Blake, "buz kesmiş evlilik yatağı"nı hedefliyor ve buzun çözülmesi için "haz oyunlarının" ve (tercihen grup halinde) "mutlu birleşmelerin" gerekli olduğunu söylüyordu. [112]

Swedenborg ve özgür J.A. Tulk'a göre (ki Grabianka'nın bir hayranıydı) aşkın kutsal masumiyeti, çarşaflar altında gizli gizli girişilen oyunlarda değil, günışığındaki çıplaklıkta dışavurulabilirdi. [113] Bu yüzden, Tulk, Blake'leri bahçelerinde çıplak, "Adem'in Cennete Dönüşü"nü oynarken bulduğunda şok geçirmemiş olmalıydı. Yeni bir Swedenborg'cu olan Thomas Butts da Tulk'a eşlik ettiği ziyarette Blake'leri görünce rahatsız olmamış, sadece biraz şaşırmıştı. Bayan Butts'ın Blake ile romantik bir ilişkiye girme umutları, Blake'in onun için yazdığı "The Phoneix"e yansımıştı. [114] Bayan Blake, kocasının eve bir cariye getirme önerisine karşı çıktığında, etkilendiği belki de "ahlakdışılığın kapılarını ardına dek açmamak" konusunda uyarılar yapan New Church vaizleriydi. Blake'in "The Garden of Love" şiiri, karısının onun ateşli tahriklerine karşı koyuşunun arkasında dinsel korkuların yattığını açık ediyordu, aynı zamanda defterine karaladığı şiirlerde Blake, "soğuk, dehşetli korkularla titreyen" kıskanç bir kadının kendinden kaçışını tarif anlatmaktaydı. [115]

Ama "The Garden of Love", aynı zamanda Blake'in de Yogik-Kabalistik seksin teknikleriyle zorluklar yaşadığının kanıtıydı. Vajinal "Tanrı'nın şapeli"nin önünde fallik yılanı, kapıyı "menteşeler parçalanana" kadar zorluyor ve Swedenborg'un dem vurduğu ruhsal görüyü yakalamak yerine sertleşmeden boşalıyor, zehrini dışarı kusuyordu". Harcanmış döl, kutsala ulaşmak için kullanılacak bir araç değildi artık. Defterine düştüğü alaycı bir şiirde, Blake, karısının aşırı iffetliliğini ("Aşk bir günahtır") ve vajinal kuruluğunu ("Onun çürük yaşlı meyvesi") kendi iktidarsızlığının ("Long John Brown inceldi ve inceldi") ve yararsız dölünün ("Şeytan genç adamın çorbasına girdi") sebebi olarak görüyordu. [116] Tantrik cinsel transta, dişinin yumurtalığa ait sıvıları önemli bir rol oynamaktaydı ve Çinli Tantrikler "çorba" kelimesini erkek ve kadın arasındaki sıvı alışverişini tanımlamak için kullanmışlardı. [117]

"Vala, or the Four Zoas" boyunca fallik ve vajinal arzusunun olumlu imgeleri, sapkın cinselliğin görüntülerine karışmıştı. Kontrol edemediği cinsel imgelerin işkencesi altında aklını kaybetmekten korkan Swedenborg gibi Blake de karısını ve dostlarını endişelendiren bir duygusal yoğunluğun etkisi altındaydı.

Lincoln, Vala'daki bazı çizimlerin "bazen ürkütücü bir yolla, cinselliğin baskılanması ve fetişize edilmesi arasındaki ilişkiyi simgelediğini", diğer bazı "kısmen tahrif edilmiş" olanlarının ise "cinselliği, isterik bir gerilim, baskın çıkma arzusu ve röntgenleme hevesi olarak sunduğunu" yazar. [118] Bu yüzden, "cinsellik aynı anda bir işkence ve bir saplantı haline gelmektedir". Catherine Blake için daha can sıkıcı olan şey, Blake'in ona kendi cinsel sorunlarını yansıtması, görüsel sürecinin engeli olarak onu görmesidir.

Blake'in Kabalistik Yoga'nın bazı daha sıradışı tekniklerine el attığına kanıt, Milton'da, sol ayağı bir ruhsal yükseliş aracı olarak tanımlamış olmasıdır. [119] Bu fenomene, daha önceleri "Vala or the Four Zoas"ın bir sayfasına dev bir ayak başparmağı çizdiğinde ve taşbaskı ayak başparmağını bir daire içine aldığında gönderme yapmış olabilir. [120] Blake, muhtemelen Richard Payne Knight'ın, içinde eskilerin "mistik teolojisinin kalıntıları" üzerine kurulmuş Neapoliten halk dini tarafından fallus'un "Büyük Ayak Başparmağı" olarak adlandırıldığı 1786 tarihli "The Worship of Priapus"undan haberdardı. [121] Dahası, Knight aynı cinsel nosyonların Yahudi Mistisizminde, Hint sanatı ve heykellerinde ve İskandinav Edda'larında da geçtiğini iddia etmişti. Yine de, Blake'in bu tanımını en çok aydınlatacak öğreti Swedenborg'un Kabalistik - Yogik teosofi senteziydi.

"The Jealousy of Los" ("Los'un Kıskançlığı") 1797

Wolfson'a göre Kabalistik literatürde, ayak "fallus için, kutsal ve insan olanı saklamak için" kullanılan simgedir, ayak parmakları ise "on demonik gücü" sembolize eder. [122] Swedenborg, cehennemi Büyük İnsan'ın ayak tabanlarının altında konumlandırmış ve ayaklardan şeytansı kötülüğü temizleyecek bir "arınma"yı tasvir etmişti. Dinsel bağnazların cehennem tasvirlerinde ruh "her iki ayağın da altında" arınırdı:

"Acı sol ayağın başparmağında hissedilir.. başparmak üreme organları ile iletişim kurar; üreme organları da Söz'le. Bu iletişimi algılamak ona bahşedilmiştir. [123]"

Ayak başparmağının cinsellikteki önemini vurgulamak, başparmağın nefes kontrolüne yardım ettiği bazı Yogik ritlerde yer alan bir uygulamaydı. İnisiye, ayak bileğine ve ayak başparmağına nefesinin akmasını istediği yönün tersine masaj yapmayı öğrenirdi. Tek taraftan nefes alma kapasitesi, Tantrik çiftin birleşme öncesi pozisyonu ile bağlantılıydı:

"Başparmağı nefes akışını kontrol etmek için kullanmanın yanında, Tantrik çiftlere her iki ayağın başparmaklarına sürekli uygulanacak bir masaj öğretilir. Onlara söylenen, başparmakta biten sinirin, tüm bir bedendeki döngüsel değişimleri ve ritmleri düzenlediğidir." [124]

Hindistan'da görevli bir asker ve bir Hindu mitolojisi araştırmacısı olan Edward Moor'un, 1791-96 yılları arasında Hindistan'dan dönüp Londra'da yaşadığını ve beraberinde getirdiği Yogi çizimleri için Blake'in dost çevresinden taşbaskı ustalarıyla irtibata geçtiğini düşünürsek Blake'in başparmakla ilgili bir başka teknikten de haberdar olduğunu düşünebiliriz. Bu çizimler içinde Narayana'nın "ayak başparmağı ağzında, bir lotus'un üzerinde duran" tasviri de bulunmaktaydı.[125] Moor, Hindistan orijinli erotik resimler toplamaya devam ettiyse de, bunların sansürlenmemiş versiyonlarının basılmasını istememişti. Bu yüzden "Linga.Yoni,"yi çekinceli ve kamufle biçimde anlatışında mistik sektaristler" tarafından "heveslileri, bu durumun açıklamasını merak etmeye itmek için takındıkları"
Narayama'nın "ayak başparmağını ağzına alarak ebediyeti simgeleyen" duruşundaki "çocuksuluğu" görmezden gelmişti. Başparmağın cinsel ritüeldeki rolünü yorumların arkasına gizleyen Moor, onun Yogik açılımını da vermemişti. Ghosh'un "Original Yoga"sına göre, "eğer kişi ayak başparmağını ağzına alır ve onu orada tutarsa bedenindeki psişik hava akışını durdurabilir". Bu teknik, uzun ereksiyonda sperm akışının kontrolünü sağlamaya yaramaktaydı. [126]

Blake'in daire içine aldığı başparmak resmini, Düşmüş İnsan'ın üzerinde uçan, birbiri ile kaynaşmış iki Kerubik Meleğin tanımlandığı bir pasaj izler:

"İki kanatlı ölümsüz şekil, doğuya dönük dikilir biri
Ayakucunda, ve batıya dönük durur başucundaki
Kanatları kavuşmuş, Doruk'ta, başın üzerinde
Böyledir All Beulah'ın görünümü, havalanırken uykudakinin tepesinde

Başparmağı ağzında Narayana, Moor'un The Hindu Pantheon, 1810

Kasılma tedavi edilmiştir ve ve İnsan, ölümün sedirinin üzerinde uykudan uyanır.

....Sonra Los dedi ki Görüyorum İlahi imgeyi, zavallı kırılmış kalbinin kırılmış kapılarından,ki hepsi merhamet ve aşkta erimiş ve Enitharmon dedi ki, görüyorum Tanrı'nın kuzusunu Sina dağında aşk ve hayranlıkla dolaşırken ve her ikisi de üzerlerindeki tanrısal eli hissettiler. [127]"

Blake'in "All Beulah" vizyonu , Kabalacının eril ve dişil potansiyelleri arasında kurduğu dengeyi ve Swedenborg'un ilahi aşkını temsil ediyordu. Uyuşukluklarından cinsel yükselme ve ruhsal görü ile uyanan Los-Enitharmon ve William-Catherine, doğayı aşarlar ve Tanrı'yı dolaysızca deneyimlerler. "Tanrısal El"i üzerlerinde hissederek "Vecdin notalarında Tapınan, Hayretlere düşen, Huzur bulan ve Haz alan" Beulah'ın kızlarına katılırlar. Blake, büyük ayak başparmağını tekrar çizdiğinde, başparmağın kavuşmuş Kerubik meleklerle ve Beulah'ın orgazmik vizyonu ile olan bağını mı aydınlatmak istemişti?

Spector, bunlara ek olarak, Blake'in Milton'ın yapısını ve temalarını örgütlemek için Kabalistik teorilerden faydalandığını iddia eder. Bu teorilere dünyasal ve göksel cinselliğin mistik amacı da dahildir:

"Sürekli olarak, erkek, karısıyla birleşmeye yönlendirilir, her cinsel birleşim, denir ki, İnsan-ı Kamil ve onun dişil karşılığının tekrar kavuşmasına yardım edecektir. Makrokozmik birleşim, kozmik tekrar kavuşumu simgeler ve bu, Tanrı-İnsan ve onun dişisinin, Shekhinah'ın (Blake'in Kudüs'ü) cinsel birleşimi ile mükemmelen hayata geçebilir." [128]

Ayak başparmağının Kabalistik ve Tantrik anlamlarının paralelliği, Swedenborg'un günlüklerindeki ve Blake'in Milton'ındaki iki karanlık pasajı da aydınlatır. Blake, Milton'ı tamamlamak üzere olduğu sıralarda (1809-10) Kabalistik meditasyon uygulayıp Hindu mitolojisi ve sanatını çalışırken Swedenborg'a olan ilgisini korumaktaydı. [129]

Don Karr'a göre, bazı Kabalistik-Yogik metodlar, başparmağı cinsel ve ruhsal işlevlerle
bağlantılandırır:

"Cinselliğin merkezi, ajna çakra'da veya Kabalistik hiah'ta yeralır. Bu, aba ve aima'nın birleştikleri derecedir. Bu merkezin iki görünümü vardır, bunlar hipofiz bezine ve endokrin bezine bağlanır. Akupunktur ve Refleksoloji geleneklerinde, başparmak bu iki bezi kontrol edecek noktaları içerir. Ajna çakra üçüncü gözdür, bu yüzden de ruhsal işlev onundur, bazıları tüm bu vizyonların sadece burada kaynak bulduğunu düşünse de, vishuda tarafından "görülmek", boğaz çakraya da ait bir işlevdir ve bu da Kabalistik adıyla neshama'dır." [130]

Blake, Milton'un ruhunun "sol ayak bileğin üzerine kapanırken" inişini portrelediğinde, Swedenborg'un en garip "Kabalistik" sahnelerinden birine gönderme yapıyordu.

Spiritual Diary'de bir pasajda, ki bu pasaj New Church'dekiler tarafından Latince aslıyla bırakılmıştı, Swedenborg, Londra'daki Moravyalı ve/veya Yahudi bir grubun gizli seks ritüellerini anlatıyordu:

"Gördüğüm şey bu insanların ahlaksız aşklarının nasıl bir şey olduğu, ne gibi kirli hesaplarla (spurcis ratiociniis) desteklendiğiydi (confirmant), üreme organlarının olduğu bölgelerde duyumların başlamasıyla; önce kasıktaki küçük bezlere (glandulas inquinales), ardından karından başlayarak, kasıklara doğru masaj yaparak; daha sonra hissin üreme organının kendisinde harekete geçirilmesiyle ve testislere (bulbo) ve aynı zamanda sol ayağın başparmağına doğru kaydırılmasıyla; ve sol ayağın tabanında ama özellikle sol ayağın başparmağının tırnağında kuvvetli bir yanma hissi yoluyla, ki bu uzun vadede testislerde (bulbum) de aynı yanma hissinin başlamasına neden oluyordu. Testisler ısınıyordu. Bu yollarla kendilerini, kirli hesaplarla daha bir cesaretlendiriyor (confirmarint) ve bu yolda ilerliyorlardı; tabii ki doğal şeylerin en büyüğü, bu sol ayak başparmak tırnağındaki yanma ile görülüyordu; daha sonra aynı yanmayı idrar yolunda hissederek, ki bu da bu şeylerin kirli idrar kesesine ait olduğunun işaretiydi. Sonunda partnerlerini alçaltarak ve karılarını, her birinin üzerine idrarını boşaltmakta serbest olduğu sidik torbaları olarak kullanarak kokuşmuş aşkları sürüyordu. Partnerlerinden bu derece nefret ediyor, onları bu derece hor görüyorlardı, aşk ve tüm bir dişi cinsinden zaten nefret etmektelerdi. Sonuç olarak, aşkları bir başka kanala akabiliyor ve yaşamları belki hyemis bir yaşama dönüşebiliyordu, tabii ahlaksızca." [131]

Latince araştırmacısı Shaw-Smith'in gözlemi bu pasajda geçenlerin (confirmant sözcüğünün sık sık yinelenmesi dolayısıyla) bir çeşit cinsel sağaltıma veya gençleştirmeye işaret ettiğidir, her ne kadar Swedenborg bunun olası sonuçlarını aşağılasa da. Tasvirinin garipliğine rağmen, Swedenborg, Judaik Yoga veya Tantrik Kabala'nın gizemlerine vakıf olduğunu açıkça göstermiştir. Wolfson'a göre Zohar "bilgiye vakıf olan ve uyluklarından ayaklarına kadar olan mesafeyi ölçü birimleri ile ölçebilen kişi", Yahudilerin şeytani gücün ayaklarındaki tuzaktan kurtulacağı Mesihì ana tanıklık edebilecektir. [132] Bu "ölçüm" ve "hesaplamalar", Swedenborg'un "spurcis ratiociniis" veya kirli hesaplar olarak aşağıladığı İbrani harflerinin ve sayılarının (gematria/remil) psikoseksüel kombinasyonlarını da içerir.

Swedenborg'un da önceden belirttiği gibi, sperm akışının kontrolü, erotik trans için hayatidir. Tantristlere göre, göbek altındaki bölgeye yapılacak ritüel masaj, vücutta hareket ettikçe şiddetli ateş hissine neden olan bilgelik yılanını (kundalini) uyandırır. [133] Swedenborg aynı zamanda "bele ve üreme organları bölgesine ait olan" göbekten gövdeye soluk alma hareketini de açıklamıştır. [134] Yükselme duygusu hızlandıkça, Yogi, nefes akışını, onda biten sinirin tüm bir bedenin döngüsel değişimlerini ve ritmlerini kontrol ettiği ayak başparmağına masaj yaparak değiştirir. Boşalma anında, usta uygulayıcı, anüs ve cinsel organ arasındaki bölgeye baskı yapar ve spermin akışını idrar yoluna saptırır. Bu yön değiştirme hareketi (ki "sol el yolu" Tantrizmindeki en önemli tekniktir) ve sperm idrar kesesine hapsedilirken "sıvıların idrar kesesinden dışarı pompalanıp kesenin temizlenmesini" içerir. Tantrik ustalar arasında bile, başarı oranı düşüktür. [135] Moravyalı neofitlerin karılarını sidik torbaları olarak kullanmalarına şaşmamalı! Ne var ki, eğe bu ritüeller başarılabilirse, gençleşme ve uzun ömür verdiği söylenir.

Swedenborg Ekim 1748'de bu pasajı yazdığı sıralarda, ilgisi Yahudi ve Moravyalı ruhsal seks gizleri ve bunların daha liberten dallarındaki suçları arasında bölünmüştü. Idel'e göre (Falk, Eibeschütz ve Frank'ın daha radikal müritlerinin de içinde olduğu) bazı Sabetaycılar, "orjiastik uygulamaları", Yeni Aeon'un via mystica'sına (mistik yol) dönüştürmüşlerdi. [136] Bir başka pasajda Swedenborg, benzer fakat tersine çevrilmiş imgelemi, duyusal ve görüsel başarılar elde edememiş "insan müsveddeleri" için kullanıyordu: "Bir zaman için, ayak tabanımdan ayağın kendisine, ve daha yukarı, dize, hatta bele doğru çıkan acımasız bir soğuk hissettim" [137] Bu tasvirlerin (ve diğer, yokedilmiş yazıların) Blake'e, Londra'daki İsveçliler tarafından gösterilmiş olması muhtemeldi. [138] 1790'da Nordenskjöld, Blake'in komşusu ve arkadaşı olan J.A. Tulk'a, yayınlanmamış ruhsal günlüğün 180 sayfalık bir bölümünü vermişti. Eastcheaper'dakiler ve Universalistler arasındaki zıtlaşmayı sona erdirmeyi uman gizemci ortakları Benedict Chastanier, 1790-91 yılları arasında bu günlükten pasajlar kopyalamıştı.

Blake, Milton'a onun püriten kadın düşmanlığının bir hata olduğunu göstermeye kalkıştığında, Milton'ın hatasını düzeltmek için onu sindirmesi gerektiğini biliyordu. Swedenborg, dünyevi adamın dünyadaki haliyle ayak arasındaki bağı ortaya koyan geleneksel Kabalistik sembolizmi kullanmış da olsa, aşk yoluyla herşeyin iyileştirilip yeniden yapılandırılabileceğini iddia etmişti. [139] Blake, bu "karşıt" dinamikleri, Milton'ın ruhunun kendi ayağına girerken tasvir edişinde kullandı:

"Böylece Milton'ın gölgesi çakıldı, Zaman ve Uzayın Denizine, şimşekler gürleyerek..
Önce onu dorukta gördüm, düşmüş bir yıldız olarak,
Dikine alçalan, kırlangıç gibi süratli
Ve bileğimin üzerine kıvrılan sol ayağımdan, oradan girdi içeriye;

Ama sol ayağımdan dağılan kara bulut dağıldı tüm Avrupa'nın üzerine [140]

Spector, Milton'ın ruhunun Blake'in sol ayağından girişini, psişik ve kozmik cinsel yeniden kavuşumu mümkün kılacak, fedakarca ama aynı zamanda kurtarıcı bir cisimleştirme edimi olarak tanımlar. [141]

Cinsel enerjinin ayak tabanından tırnağa tırmandığını söyleyen Swedenborg gibi, Blake de, Milton'ın ruhunun, "parmakları tutan ve onlara eklemli beş uzun kemik"ten hemen önce ayak yüzeyindeki tek boşluk olan bilekten girdiğini vurguluyordu. [142] Zohar'da, parmaklar ve ayak "aşağıdaki taçlar" olarak düşünülüyor, kötülüğün sol alemine ait kabul ediliyorlardı; onların eril ve dişil potansiyelleri onlarda "yüce vücudun anıştırıldığını" düşünen ve onlarla birleşmeyi isteyen Kabala öğrencisini yanıltmayı arzulardı. [143] Milton'ın ruhu Blake'in ayağına girince, "oradan çıkan siyah bir bulut Avrupa'ya dağılmıştı". Ne var ki görüş anı, görüsel ve cinsel vecde teslim oluşun anıydı. A kopyasında, Blake kendini, bedenine doğru kalkmış, karaltılmış veya karalanmış bir penisle çıplak olarak resmetmişti. [144] Merak edilesi olan, ayak bileğinin ve başparmağının bulbum'unda (testislerinde) bir yanmaya yol açıp açmadığıdır! Blake'in kendisinin veya onun tedbirli varislerinin, ardıl kopyalara iç çamaşırları eklemiş olması orijinal baskının bazı görenler tarafından rahatsız edici bulunmuş olmasına kanıttır.

Bu erken dönem kopyada ereksiyonun hafifçe silinmiş olduğu görülebilir.

Blake, "Milton'ın ayağa girişini" tekrar tasvir ettiğinde ve onu Büyük İnsan'ın (İnsan-ı Kamil) gizemlerine dahil ettiğinde, Kabalistik literatürden daha derince faydalanmış olabilir. Bu mistik anda:

"Tüm bir Sebzeler Dünyası sol ayağımda belirdi
Parlak bir sandal olarak, ölümsüzleştirilmiş değerli taşlar ve altınla
Eğildim ve ayağıma geçirdim onu ebediyete doğru yürümek için" [145]


Wolfson'a göre Zohar'da:

"...sandal dişiyi ve ayak erkeği, yani, fallusu temsil eder. Sembollerin anlamı iki yüzlüdür. Dünyevi gerçeklere ve bunların Tanrısal alemdeki yansımalarına işaret ederler, sandal Shekhinah'ı ve ayak Yesod'u sembolize eder." [146]

Böylece, sandal Blake-Milton'ın ayağına geçince, kusurlu dünyevi evlilik ıslah edilmiş ve kozmik evlilik kusursuzlaştırılmış olur. Böyle bir açıklama modern okuyucuya abartılı görünebilir ama Blake'in, Kabalistik-Yogik simgelem ve psiko-seksüel teknikler konusunda usta olan -özellikle Swedenborg'cu Masonlar- birçok dostu ve tanıdığı vardır.

Blake, "Aşkın bakışı telaşlı / Çünkü içi ateşle dolmuş" demiş olsa da, karısının "zavallı soluk acınası şekli"ne merhamet duymayı zamanla öğrenmiştir. [147] Aynı zamanda ona vizyonlar elde etmeyi de öğretmiş ve ender anlarda çift "tatlı bir vecdì transı" da paylaşmışlardır - "Halka halka kucaklayışlar sarar vücudu, baştan ayaklara dek/ Ve gizli bir Saraya giren gösterişli başrahip edasıyla da değil" [148]

Kabalacıların öğretisi de, "ayaklar ayaklara eriştiğinde" kutsal fallus'un (Yesod) dişil tezahürü (Shekhinah) ile birleşiminin mükemmelleştiğidir. [149]

Zinzendorf'u, Swedenborg'u ve Falk'u ihya edecek şiirsel dizelerde Blake antik cinselliğin giz örtüsünü de aralar:

"Beulah'da dişi Çadır'ı serbest bırakır; erkek kadının Kerubik meleklerinin arasından büyüklüğüyle girer; ve onunla bir olur." [150]

Ev kadını omuzlarına binmiş olan Cherubim'i birleştirme ve Tanrı'yla kavuşma sorumluluğunun yüküyle Bayan Blake'in ağladığına hiç şüphe yok!

 


Kaynaklar

1) Alexander Gilchrist, Life of William Blake, ed. Ruthven Todd (l863; rev. ed. 1880; rpt.
Londra: J.M. Dent, l942), 314-15.

2) ibid., 127.

3) Algernon Charles Swinburne, William Blake: A Critical Essay (1868; rpt. New York:
Benjamin Blom, l967), 14.

4) Edwin Ellis ve William Butler Yeats, eds., The Works of William Blake (Londra:
Quaritch, l893), I, 42.

5) ibid., I, 43.

6) Arthur Symons, William Blake (Londra: Archibald Constable, l907), 74-75.
Ekler bölümüne Symons, Robinson'un günlüğündeki Blake çizimlerini iliştirmiştir.

7) Nancy Bogen, "The Problem of Blake's Early Religion," The Personalist, 49 (l968),
509, 517. Bogen, David Erdman'ın "Blake's Early Swedenborgianism: A Twentieth-century Legend"
Comparative Literature, V (l953) 247-57) başlıklı makalesinde uyandırdığı kuşkuları ele
almaktadır. Ne var ki, Blake'in Swedenborg'cu temalar içeren erken dönem çizimlerinin
ortaya çıkması ile geleneksel düşünce tekrar güç kazanmıştır.

8) Bkz. Abraham Reincke, A Register of Members of the Moravian Church (Bethlehem:
H.T. Clauder, l873), 11-12, 18.

9) Keri Davies, "William Blake's Mother: A New Identification," Blake: An Illustrated
Quarterly
(henüz yayınlanmadı). Daves, E.P. Thompson'un 'Muggleton bağlantısı'
iddiasını ikna edici bir biçimde çürütmüştür. Blake'in aile geçmişi üzerindeki araştırmalarına
derinlik verdikçe, Daves, ailenin bağlantısının Moravyalılarla olduğu fikrini daha akla yatkın
bulmuştur - bu iddia henüz kişiler tarafından doğrulanmamış da olsa. Muhtemelen 1743
listesindeki Bay ve Bayan Parker, daha sonraları Blake'in iş ortağı olacak James Parker'ın
anne ve babasıdır.

10) Bogen, "Problem," 517. Thomas Wright'ın, Life of William Blake
(Londra: Olney Bucks, l929), I, 2; kitabında Moravyalılarla ilgili açtığı tartışmada
dayandığı kaynak Muir'dir. Ayrıca bks. Margaret Lowry Windows of the Morning
(New Haven: Yale UP, l940), 14-15.

11) Erich Beyreuther, "Zinzendorf und das Judentum," Judaica, l9 (l963), l93-246; Markus
Schoop, "Zum Gespräch Zinzendorfs mit Israel" Reformatio, 16 (l967), 258-65.

12) Jack Lindsay, William Blake: His Life and Work (Londra: Constable, l978), 3-5.

13) Bkz.Raphael Patai, The Hebrew Goddess (New York: Ktav, l967), 101-03, 120-22.

14) Jerusalem sayfa 21, l. 21; The Complete Poetry and Prose of William Blake'den rev. ed.
David Erdman ve Harold Bloom tarafından (New York: Doubleday, l988),
166. [Burada Blake'e refere edildi, CPP].

15) Bkz. David Biale - Eros and the Jews'den
"Sexuality and Spirituality in the Kabbalah" bölümü (New York: Basic Books, l992), 101-20.

16) Bkz. Elliot Wolfson,
People of the Body: Jews and Judaism from an Embodied Perspective
'den
"Images of God's Feet: Some Obervations on the Divine Body in Judaism,"
başlıklı bölüm ed. Howard Eilberg-Schwartz (Albany: State University of New York, l992), 162.

17) Robinson'un günlüğünden alıntılar için Nineteenth-century Accounts of William
Blake
ed. J.A. Wittreich (Gainesville: Scholar's Facsimiles and Reprints, l970), 65, 89,
296.

18) Arthur E. Waite, A New Encyclopedia of Freemasonry (London: William Ryder, l921) 194
Zinzendorf ve Alman ve İsveç Moravyalılar'ın Jacobit Framasonlarla işbirliği, onların Londra ve
Hannover'de Britanya Hükümeti tarafından izlenmelerine yol açmıştır. Zinzendorf'un seksüel-Masonik
ritüellerinin heyecan verici ama bir o kadar da eksik bir kaydı için Bkz. Tim O'Neill,
"Secret and Suppressed: Banned Ideas and Hidden History" içinde
"The Erotic Freemasonry of Count Nicholas von Zinzendorf," 103-08 [ed. Jim
Keith (Feral House, l993)] Ron Heisler'e bu makaleyi bana gönderdiği için müteşekkirim.

19) Daniel Benham, Memoirs of James Hutton (Londra: Hamilton, Adams, and Co., l856)
Zinzendorf'un "règle du secret, disciplini arcani" tabiri için bkz. Pierre Deghaye, La
Doctrine Esotérique de Zinzendorf
(1700-1760) (Paris: Klincksieck, l969).

20) Benzerlikler için bkz. Lowry, Windows... 14-15.

21) Benham, Memoirs, 118.

22) Henry Rimius, A Candid Narrative of the Rise and Progress of the Herrnhutters
(Londra: A. Linde, l753), I, 9-10; II, 3, 19-22, 36, 77, 80.

23) Wittreich, Nineteenth-Century Accounts, 100.

24) Rimius, Candid Narrative, II, 3, 60, 64.

25) ibid., II, 56-57, 63-65; Appendix, xix-xx.

26) William Blake, The Four Zoas, editörler:. David Erdman ve Cettina Magno (Lewisburg:
Bucknell UP, l987), 158; resim açıklaması: Peter Ackroyd, Blake: A Biography
(New York: Alfred Knopf, l996), 281.

27) Şu anda Swedenborg'un Masonik ve politik bir biyografisi üzerine çalışmaktayım.
Swedenborg'un Jakobitlerle, Yahudilerle, Moravyalılarla ve Masonlarla olan
bağlantıları üzerine daha fazla bilgi şu makalelerimde bulunabilir:
"Swedenborg, Jacobitism, and Freemasonry,", Swedenborg
and His Influence
içinde, ed. Erland Brock (Bryn Athyn: Academy of New Church, l988), 359-
79; "Yeats and the Unknown Superiors: Swedenborg, Falk, and Cagliostro," Secret
Texts: The Literature of Secret Societies
içinde, eds. Marie Mulvey Roberts and Hugh Ormsby-
Lennon (New York: AMS, l995), 114-68;
"Swedenborg's Travels: New Documents Raise New Questions,"
Swedenborg Society Annual Report
içinde (London, l998), 35-45; ve
"Emanuel Swedenborg: Deciphering the Codes of a Celestial and Terrestrial
Intelligencer," Rending the Veil: Concealment and Secrecy in the History of Religions içinde
ed. Elliot Wolfson (New York: Seven Bridges, 1999), 177-208.

28) Swedenborg'un Uppsala'daki muhtemelen İbrani rehberi Rabbi Johan Kemper için
bkz. "Leibniz, Benzelius, and Swedenborg: the Kabbalistic Roots of Swedish
Illuminism," Leibniz, Mysticism, and Religion, içinde eds. A.P. Coudert, R.H. Popkin, and
G.M. Weiner (Dordrecht: Kluwer, l998), 84-106. Also, Elliot Wolfson, "Messianism in
the Christian Kabbalah of Johann Kemper," Jewish Messianism in the Early Modern
Period
içinde, eds. Matt Goldish and R.H. Popkin (Dordrecht: Kluwer, forthcoming).

29) Wittreich, Nineteenth-century Accounts, 269-70.

30) Gershom Scholem, Kabbalah (New York: Quadrangle/New York Times Book Co.,
l974), 272-74.

31) Marriage of Heaven and Hell, resim 3; Blake, CPP, 34.

32) Scholem, Kabbalah, 204.

33) Beyreuther, "Zinzendorf," 240.

34) Metresler için bkz.William White, Emanuel Swedenborg: His Life and Writings,
2nd. rev. ed. (London: Simpkin-Marshall, l868), 53, 92.
Journal of Dreams'i 1859'da yayınlayan G.E. Klemming'e göre, Swedenborg, gençliğinden
1744'e kadar "karşı cinsle ilişkiler açısından düzensiz bir yaşam" yaşamıştı. "Bu şimdiye dek
herkes tarafından bilinmiyordu, ama gerçek, İsveç'teki yaşlı ve üst dereceli ustalar tarafından usulca
yayıldı." C.T. Odhner, "Swedenborg's Dreams or Diary of l744," New Church Life (l914), 391.

35) Swedenborg mastürbasyon, evlilikte cinsellik ve cinsel hastalıklar konusunda
grafik açıklamalarla dolu çeşitli kaynaklara sahipti (anonim Onania, Venette'inThe Pleasures
of Conjugal Love Explained
'i ve Astruc'ün A Treatise of the Venereal Disease'i gibi) bkz.
Emanuelis Swedenborgii, Catalogus Bibliotheca, ed. Alfred Stroh (Holmiae, l907), 14-15.

36) Emanuel Swedenborg, Journal of Dreams, çev. J.J.G. Wilkinson, ed. Guy
Woofenden (New York: Swedenborg Foundation, l986), #200.

37) ibid., #111-12.

38) Emanuel Swedenborg, The Generative Organs, çev. J.J. Garth Wilkinson (Londra:
W. Newberry, l852), 20-21.
Swedenborg, Winslow'dan, Heister'den ve Boerhaave'den alıntılar yapar.
The Animal Kingdom'da,
bu bölümü bitirdiğini yazmış olsa da, hiçbir açıklama yapmaksızın
bu bölümün yayınlanmamasına karar vermiştir. Elyazması daha sonraları Blake'in
Swedenborg'cu dostları tarafından incelenmiştir.

39) ibid., 25, 28.

40) Genital soluklanma için, bkz. Emanuel Swedenborg, The Spiritual Diary, çev. George
Bush and James Buss (Londra: James Speirs, 1889), #3325.
Cremaster kasının seksüel-görüsel süreçteki rolü için bkz. Emanuel Swedenborg,
The Delights of Wisdom Concerning Conjugial Love
, çev. Alfred Acton
(1768; Londra: Swedenborg Society,
l970), #107.

41) The French Revolution (1791), pl 10, l. 185; Blake, CPP, 294.
Blake, Fransız Framasonluğunun Grand Master'ı, Falk'ın ve
Swedenborg'un genitl soluklanma tekniklerinin bir öğrencisi olan Orleans Dükü'nü,
Mesmerik-Masonik bir ritüel yaparken portrelemiştir.

42) Swedenborg, Journal of Dreams, #260; White, Swedenborg, 131-33.

43) J. Wittreich, Nineteenth-century Accounts, 62.

44) Moshe Idel, in The Jewish Family: Metaphor and Memory (Oxford: Oxford UP, l989),
200 içindeki "Sexual Metaphors and Practice in the Kabbalah,"

45) Swedenborg, Journal of Dreams, #87-88

46) Maggid'in psikolojik yansıması için bkz Josephn Dan, "Maggid", Encyclopedia Judaica
içinde; ayrıca bkz Elliot Wolfson, Perspectives on Jewish Thought and Mysticism ed.
A.L. Ivry, E.R. Wolfson, A. Arkush (Amsterdam:Harwood Academic, l998), 347-48. içinde
"Mystical Rationalization of the Commandments in the Prophetic Kabbalah of Abraham Abulafia,"

47) Blake ve Swedenborg'un Gnostisizm ile ilgisi için bkz. Gnosis and Hermeticism,
R. van den Broek and W. Hanegraaff, eds., (SUNY: 1998), 269-310. içinde
Jos van Meurs, "William Blake and His Gnostic Myths,"

48) Swedenborg, Spiritual Diary, #6061.

49) ibid., #4989-92. Scholem'e göre, Abraham Abulafia'nın Kabalistik
tezi "The Lights of the Intellect", "Yoga üzerine Judaize edilmiş bir inceleme"dir. bkz.
Scholem, Major Trends in Jewish Mysticism (New York: Schocken, l954), 139.

50) Swedenborg, Catalogus, 8; La Crequinière'in eserleri Fransızca'dan İngilizce'ye,
radikal Rosicrucian'lar ve Framasonlarla olan dostluğu sayesinde bu gizli örgütlerde
La Crequinière'in teorilerine ilgi duyulmasını sağlayan John Toland tarafından çevrilmiştir.

51) Bkz. Anders Hallengren, "The Secret of Great Tartary," Arcana, I (l994), 35-54.

52) Swedenborg, Spiritual Diary, #6077; bkz. Philip John Strahlenberg, An Historical-
Geographical Description of the North and Eastern Part of Europe and Asia
(Londra:
W. Innis and R. Manby, l736), 75-96.

53) Royal Society kayıtları, Swedenborg'un 1740 ve 1744-45 yıllarında
Mason bilimadamları olan J.T. Desaguliers, Martin Folkes, Hans Sloane ve
Cromwell Mortimer ile tanışıklığını ele verir. Swedenborg biyografimde, bu bağlantıları
Britanyalı bilimadamları, hekimler ve yazarların (Theobald, Stuart, Hampe, Smith,
Marchant, Morton, Woulfe, vs) oluşturduğu, Swedenborg'un Hermetic, Rosicrucian ve
Kabalistik ilgilerini paylaşan bir gizli şebeke ile birlikte ele alacağım.

54) Royal Society Journal Book, XVII, ff. 369, 374, 376 (Şubat-Mart l745).

55) Bkz. James Parsons, A Mechanical and Critical Enquiry into the Nature of
Hermaphroditism
(Londra, l741), xxiii, xlix; ayrıca bkz. Gynaicopathologicus (l741) ve
Description of the Human Urinary Bladder (l741).

56) James Parsons, The Remains of Japhet; Being Historical Inquiries into the Affinity and
Origins of European Languages
(l767; facs. rpt. Meston: Scolar Press, l968), 184-218,
397-98. Parsons, Kelt ve İskandinav dillerinin antik İbrani ve Tatar dillerinden geldiğini savunur,
James Macpherson'un Ossian epiklerinin çevirilerine hayrandır ve muhtemelen Swedenborg'a
Macpherson'u Fransızca'ya çeviren isim olan Marquis de St. Simon ile 1768'de görüşme fikrini
veren de Parsons'dır.

57) Swedenborg, Spiritual Diary, #6067.
Swedenborg'un meditatif nefes kontrolü ve Asya Yogası arasındaki benzerlikler için bkz.
D. Gopaul Chetty, New Light upon Indian Philosophy, or Swedenborg and Saiva Siddhanta
(Londra: J.M. Dent, l923), 125-46; içindeki "Was Swedenborg a Yogi?" bölümü
Ayrıca bkz. Stephen Larsen Swedenborg: The Continuing Vision, ed. Robin Larsen (New
York: Swedenborg Foundation, l988), 192-206. içindeki "Swedenborg and the
Visionary Tradition"

58) Çin orijinli bir ön-Kabala fikri, Écossais (İskoç) ve İsveç Framasonluğu üzerinde
büyük etkisi olan Chevalier Andrew Michael Ramsay tarafından savunulmuştur. bkz.
[A.M. Ramsay], The Philosophical Principles of Natural and Revealed
Religion
(Glasgow: Robert Foulis, l748-49), II, 173-85, 304, 356, 537-38.
Onsekizinci yüzyıl Tantrik ve Masonik ezoterik uygulamalarının bir karşılaştırması için bkz.
Numen, 44 (1997), 1-38. içindeki Hugh Urban, "Elitism and Esotericism:
Strategies of Secrecy and Power in South Indian Tantra and French Freemasonry,"

59) Jerusalem, resim 58; Blake, CPP, 207-208. Blake, Swedenborg'un en Masonik eseri
olan ve Tataristan'da saklanan ön-Judaik "Kayıp Yasa" üzerine bir bölüm de içeren (#278)
True Christian Religion'ın (Londra, 1781) İngilizce çevirisini okumuştur. Ayrıca Blake'in
Spiritual Diary'den pasajlar görmüş olması muhtemeldir.

60) W.B. Yeats, "The Mandukya Upanishad" (l935), Essays and Introductions (New York:
Collier, l968), 484.

61) Swedenborg, Spiritual Diary, #4408.

62) Idel, "Sexual Metaphors," 205-06.

63) Swedenborg, Journal of Dreams, #171-72.

64) Swedenborg, Conjugial Love, #146.

65) Bkz. Michael Volin & Nancy Phelan, Sex and Yoga (Londra: Pelham Books, l967),
63-64; George Feuerstein, Tantra: The Path of Ecstasy (Boston: Shambhala, l998), 134-
38, 232-49.

66) The Manuals of the Immortals (Ölümsüzlerin Kitapları) isimli Çin yazıtlarında usta,
"anüs'ün önünde, testislerin arkasında bulunan noktaya iki parmağı ile baskı yaparak
ve aynı zamanda, akciğerlerde hiç kalmayacak şekilde nefesini ağzından tümüyle vererek"
"spermin beyni beslemesini" sağlayabilir. Sperm bu şekilde geri çekilecek ve
beyne doğru tırmanacaktır. Bkz. Fan Fu Ruan Sex in China (New York: Plenum, l991), 6263.

67) Swedenborg, Conjugial Love, #108.

68) ibid., #374.

69) Ruan, Sex in China, 60-68.

70) Urban, "Elitism," 34n.22. Kitapta, (bir gizli-Yahudi Mason, Kabalist
ve Swedenborg'un çağdaşı olan) Martinez de Pasqually'nin, Fransa'daki bazı Écossais
(İskoç) localarına girmiş gizli gelenekleri öğrenmek için Çin'e yolculuk yaptığı rivayeti geçiyor.
Bkz. Edmund Mazet Modern Esoteric Spirituality, ed. Antoine Faivre
(New York: Crossroad, l993), 256. içindeki "Freemasonry and Esoterism".

71) Dünyevi ve göksel cinsel ritüelin yoğun ruhsallığı ve saf güzelliği için bkz.
Patai, Hebrew Goddess, 195, 268.

72) Swedenborg, Conjugial Love, #144

73) ibid., #44.

74) Swedenborg'un melekleşmiş insanlarının Kabalistik orijini için bkz. Moshe Idel,
Studies in Jewish Mysticism Presented to Isaiah Tishby (Kudüs, l984), 66n.251.
içindeki "The World of Angels in Human Form" [İbranice]. Melekleşme süreci için
bkz. Elliot Wolfson History of Religions (yayınlanacak sayı) içindeki "Tiqqun ha-Shekhinah:
Redemption and the Overcoming of Gender Dimorphism in the Messianic Kabbalah
of Moses Hayyim Luzzatto". Kanımca, Swedenborg, 1740'ların başında Luzzatto'nun
Kabalacılığından etkilenmiştir.

75) Swedenborg, Conjugial Love, #210.

76) ibid., #310.

77) ibid., #55.

78 Emanuel Swedenborg, Letters and Memorials of Emanuel Swedenborg, çev. Alfred
Acton (Bryn Athyn: Swedenborgi Scientific Association, l948), II, 715. Gizli-Yahudi
Rosicrucian Martinez de Pasqually ve onun öğrencilerinin seks majisi uygulamaları için
bkz. Karl Frick, Die Erleuchteten (Graz, 1975), 532-33. Bazı Fransız Masonik tarihçilerin
iddiası Swedenborg'un Pasqually'i kendi Masonik sistemine inisiye ettiği yönündedir. Bkz.
Reghellini de Scio, La Maçonnerie considerèe comme le resultat des Religions
Egyptiénne, Juive et Chrêtien
(Paris, l822-29), II, 436; Papus [Gerard Encausse],
Martinésisme, Willermosisme, Martinisme, et Franc-Maçonnerie (Paris: Chamuel,
1899), 6. Pasqually'nin ezoterik sanatlar öğrenmenin peşinde Çin'e yolculuk ettiği bilinmektedir.

79) Michal Oron, Mysticism, Magic and Kabbalah in Ashkenazic Judaism, eds.
Karl Grözinger and Joseph Dan (Berlin and New York: Walter de Gruyter, l995),
243-56. içindeki "Dr. Samuel Jacob Falk and the Eibeschuetz-Emden Controversy,".
Tel Aviv Üniversitesi'nden Profesör Oron, Falk'ın ve onun uşağı Hirsch Kalisch'in günlüklerinin
İbranice ve İngilizce edisyonlarını yayınlayacaktır.

80) Gravür Erich Lindner, The Royal Art Illustrated'de [çev. Arthur
Lindsay (Graz: Akademische Drück, l976), 147.] basılmıştır. Orijinali Londra'da
Freemasons' Hall'dadır. The Royal Order of Heredom, Ramsey'in Çin-Yahudi Kabalacılığı
teorilerini almıştır.

81) Swedenborg, Conjugial Love, #56, 76.

82) John Shaftesley, "Jews in English Regular Freemasonry, 1717-1860," Transactions of
Jewish Historical Society of England
, 15 (l973-75), 158.

83) Christopher Haffner, "Eastern Masonic Frontiers Before the Union," Ars Quatuor
Coronatorum
, 104 (l991), 6-9.

84) Bkz. makalem "The Secret Masonic History of Blake's Swedenborg Society," Blake:
An Illustrated Quarterly
, 26 (l992), 40-50.

85) Cosway için, bkz. Stephen Lloyd, "The Life and Art of Richard Cosway, R.A. (1742-
1821) and Maria Cosway (1760-1838)," Ph.D. Tezi: Oxford University, l995; ayrıca
Richard and Maria Cosway: Regency Artists of Taste and Fashion (Edinburgh: Scottish
National Portrait Gallery, l995).

86) Çalışmaları Cosway ve Blake tarafından yakından takip edilen gravür ustası James Gillray de
Moravyalı bir geçmişe sahiptir; politik açıdan muhafazakar kanada kaymadan önce, "Modern" Masonik
üyeliğini Cagliostro ve bazı Swedenborg'cular tarafından ziyaret edilen "Antik" Masonları
ortaya çıkartmakta kullanmıştır. Bkz. he Works of James Gillray, ed.
Thomas Wright (rpt. Londra, l968), resim 37; Ayrıca bkz. makalem "William Blake and the
Promiscuous Baboons: A Cagliostroan Séance Gone Awry," British Journal for
Eighteenth-Century Studies
, 18 (l995), 187.

87) Modern Büyük Loca, Antik (İskoç Riti) sisteminin üyelerini "çizgidışı" Masonlar olarak
kabul etmiştir. Antik sistem, Jakobit Framasonluğunun bir koludur ve
Hanover Kraliyet meclisine ve Walpole ve Pitt hükümetlerine karşı olan
uluslararası üyeleri kendine çekmiştir. 1749'da, Blake'in babası
oyunu Kraliyet meclisine karşı, "Westminster Bağımsızları"nın muhafazakar adayına kullanmıştır.
bkz. Davies, "William Blake's Mother." Jacobitism and the English People içinde
(Cambridge UP, l988), p. 230. Paul Monod, Westminster Seçmen Meclisi'nin 1749 yıllarında
tam bir "Jacobitler Klübü haline gelmiş olabileceğini" iddia eder. Destekçilerin içinde,
muhalif duruşlarını Stuart'a bağlılktan daha öteye götürenler de vardır. James Blake ismi
Antik Masonlar arasında 38 no'lu locanın 1757 tarihli Atholl Kayıtları'nda gözükür (Kaynak: Framasonlar
Locası, Londra). Bu Masonik ayrılık, Blake ve onun sanatçı çevresindeki dostlarını, kendilerine
"Antikler" demek konusunda esinlemiş olabilir.

88) Registers in Freemasons' Hall, London.

89) Jan Häll, I Swedenborgs Labyrint: Swedenborgarnas Liv och Tänkande (Stockholm:
Atlantis, l995), 19-21, 87-88, 116-17.

90) Levison'un Sabetaycı ve Swedenborg'cu bağlantıları konusunda daha fazla ayrıntı
Jewish Messianism in the Early Modern Period, [eds. Matt Goldish & Richard Popkin
(Dordrecht: Kluwer, henüz yayınlanmadı)] içindeki "Dr. Samuel Jacob Falk:
A Sabbatian Adventurer in the Masonic Underground"
başlıklı makalemde bulunabilir.

91) Levison'un bilimsel ve teolojik teorileri için bkz. David Ruderman, Jewish Thought
and Scientific Discovery in Early Modern Europe
(New Haven: Yale UP, l995), 344-70.

92) John Wright, A Revealed Knowledge of Some Things that Will Speedily be Fulfilled in
the World. Communicated to a Number of Christians, Brought together at Avignon

(Londra, l794), 4; M.L. Danilewicz, "The King of the New Israel: Thaddeus Grabianka,"
Oxford Slavonic Papers, n.s. 1 (l968), 49-73.

93) St. Martin Martinez de Pasqually'nin öğrencisiydi.

94) Tulk'ın babasının isminin James Stuart Tulk olması, ailesinin "muhalif" Jacobit geçmişine kanıttır.

95) Swedenborg, Conjugial Love, #433.

96) Blake, CPP, 606.

97) Morton Paley, "A New Heaven is Begun: William Blake and Swedenborgianism,"
Blake: An Illustrated Quarterly, 12 (l979), 71-72

98) Schuchard, "Secret Masonic History," 49-50.

99) [Augustus Nordenskjöld], Plan for a Free Community Upon the Coast of Africa,
Under the Protection of great Britain; But Entirely Independent of All European Laws
and Government
(Londra:Robert Hindmarsh, l789), 34-35.

100) ibid., vi.

101) ibid., x, 31.

102) Blake, içinde Semitik bir Metodist vaizin zina ve fuhuşa karşı çokeşliliği ve cariyeliği
savunduğu Martin Madan'ın tezi Thelypthora'dan (1780) muhtemelen haberdardır. Swedenborg
ve Nordenskjöld gibi Madan da iddiasını Musevi ve Kabalistik kaynaklara dayandırır. Ama yine de,
cariyeliği ruhsallıkla veya bir çeşit "Kullanım" teosofisi ile ilişkilendirmez, bu da bize Blake'in
Thel'inin daha çok Swedenborg'dan etkilenmiş olduğunu gösterir.

103) Thel, resim 6, l.7; Blake, CPP, 6.

104) ibid. resim 3, l. 22; CPP, 5.

105) Tableau, 1790'ın başında Londra'da basılmış ve daha sonra aynı yılın yazı Paris'te sergilenmiştir.
Bkz. Ronny Ambjörnsson, Det okända landet: Tre Studier om Svenska Utopister
(Gidlunds: Druckhaus Köthen, l981), 87, 141n.8.

106) Danilewicz, "King of New Israel," 49-73.

107) John Robison, Proofs of a Conspiracy against all the Religions and Governments of
Europe, carried on in the Secret Meetings of the Freemasons, Illuminati, and Reading
Societies
, 4th rev. ed. (Londra: Caldwell and Davis, l798), 470.
Bu baskıda, Robison, III. Gustav suikastine iştirak eden Swedenborg'cu Masonlar konusunda
ayrıntılı bir tablo çiziyor. Ayrıca bkz. makalem "Blake and the Grand Masters: Architects of
Repression or Revolution?," Blake in the Nineties içinde eds. Steve Clark and DavidWorrall,
(Londra: Macmillan, 1999), 187-89, 192-93.

108) Micheline Meillissoux-Le Cerf, Dom Pernety et les Illuminés d'Avignon (Milano:
Arché, l992), 99-101.

109) Grabianka, "Asyalılar"ın varlığını , Sabetaycı inançları, Kont'un milliyetçi ve Siyonist rüyalarını ateşleyen
bazı Polonya Yahudilerinden öğrenmiştir.

110) "Asyalı Kardeşlik"in geçmişi için bkz. Christopher McIntosh, The Rose Cross
and the Age of Reason
(Leiden: E.J. Brill, l992), 161-77; Gershom Scholem, Du
Frankism au Jacobinisme
(Paris: Le Seul, Gallimard, l981).
Hesse-Cassel Prensi Carl (bir Swedenborg'cu Mason ve "Asyalılar"ın Danimarkalı başıdır)
Londra'daki ve Stockholm'deki Swedenborg toplulukları ile bağlantıdayken
Lambert de Lintot, General Charles Rainsford, ve Ebenezer Sibly
(ki tümü Swedenborg'cu Masonlardır)"Asyalılar" hakkındaki yayınları toplamış ve çevirmişlerdir.

111) Marriage of Heaven and Hell, resim 3; Blake, CPP, 34.

112) Daughters of Albion, resim 7, ll. 1, 22, 25; Blake, CPP, 50.

113) Denis Duckworth, Londra'daki Swedenborg Topluluğu'nun geç dönem kütüphanecisi
beni Tulk'ın Grabianka ile olan işbirliği konusunda bilgilendirdi. Fakat şu anda kayıp sayılan
belgeleri bulması mümkün olmadı.

114) Geoffrey Keynes, "An Unpublished Poem by William Blake," Times Literary
Supplement
(14 Eylül l984) içinde, 1021-22; Robert Essick, "William Blake's `The
Phoenix': A Problem in Attribution," Philogical Quarterly içinde 67 (l988), 365-84.

115) "Notebook" (ca. 1793); Blake, CPP, 467.

116) ibid., 496.

117) Ruan, Sex in China, 64; Feuerstein, Tantra, 232-34, 248

118) Andrew Lincoln, Spiritual History: A Reading of Blake's "Vala" or "The Four Zoas"
(Oxford: Clarendon, l995), 57-58.

119) William Blake, Milton: a Poem, ed. Robert Essick & Joseph Viscomi (Blake Trust
and Princeton UP, l993), 27, plate 29.

120) Blake, Four Zoas, 79.

121) Bkz. Richard Payne Knight, An Account of the Remains of the Worship of Priapus
(Londra: T. Spilsbury, l786), 18, 70, 73, 80, 100, 136, 148.

122) Wolfson, "Images," 163, 168.

123) Swedenborg, Spiritual Diary, 5106-07.

124) Omar Garrison, Tantra: The Yoga of Sex (Londra: Academy Editions, l972), 23.

125) Moor, İngiltere'de kaldığı zaman boyunca illüstrasyonları ve açıklamaları üzerinde
çalışmıştır. Bunları da The Hindu Pantheon'da (Londra: Joseph Johnson,1810)
yayınlamıştır. Yogik başparmak ve seksüel-mistik ritlerle ilgisi için bkz. pp. 103, 394, resim
20.

126) S. Ghosh, Original Yoga, 101.

127) Blake, CPP, 372.

128) Sheila Spector, "Blake's Milton as Kabbalistic Vision," Religion and Literature, içinde 25
(l993), l9-33.

129) l809-10 yılları için, bkz. Blake, CPP, 806. Swedenborg, Hinduizm ve Kabalizm' olan ilgisi için
bkz. ibid., 117 (Milton); ibid., 530-31, 546, 548 (Descriptive Catalogue, 1809; ibid., 560
(A Vision of the Last Judgment, 1810-["Eğer Seyirci zihnindeki bu imgelere yoğun düşüncelerinin
Ateş Arabası ile yaklaşıp girebilirse" (Merkabah meditasyonuna referans)]

130) Yogik-Kabalistik teknikleri kendi görüsel resimleri (ki bunların içinde ismi "Dr. Falk Swedenborg'u
Eğitiyor" olan bir tane de vardır) için kullanan Don Karr (Ithaca, New York) ile kişisel bağlantı.
Kabala konusunda geniş bilgi sahibi olan Karr, bu konu üzerine yayınlanmış eserlerden oluşan
bir bibliografyayı düzenlemekte ve ilgili öğrencilere dağıtmaktadır. Tantrik, Kabalistik
ve Masonik semboller ve ritüeller arasındaki paralellikler için ayrıca bkz. Urban,
"Elitism," 11-14, 2023, 34n.22,

131) Swedenborg, Spiritual Diary, #3453. Profesör John Bugge ve Robert Shaw-Smith'e
Latince orijinali tercüme ettikleri için müteşekkirim.

132) Wolfson, "Images," 171-72.

133) Bu açıklamayı Volin ve Phelan'dan alıntıladım, Yoga and Sex, 62-65;
Ruan, Sex in China, 62-63; Garrison, Tantra, 23; Mircea Eliade, Yoga: Immortality and
Freedom
, çev. Willard Trask (Princeton: Princeton UP, 1969), 232-33, 246-49.
Bu pasajı ayrıca makalem "Swedenborg: Deciphering the Codes"da inceledim. [204-06].

134) Swedenborg, Spiritual Diary, #3324-25.

135) Vajroli'nin zor tekniği veya dölün geri emilmesi için bkz. Ghosh, Original
Yoga
, 66-71; Feurstein, Tantra, 247-48; André Van Lysebeth, Tantra: The Cult of the
Feminine
(York Beach: Samuel Weiser, l995), 326-27.

136) Idel, "Sexual Metaphors," 213.

137) Swedenborg, Spiritual Diary, #3550.

138) Londra'daki yayınlanmamış günlüğün akıbeti için bkz. James Hyde, A Bibliography of
the Works of Emanuel Swedenborg
(Londra: Swedenborg Society, 1900), #3500 & p.
119. İlk 76 sayfa kayıptır ve Journal of Dreams'in erotik bölümlerini kitaptan çıkartan
varisleri tarafından yok edilmiş olması muhtemeldir. Elyazmasının arasayfasında
"Exerpta ex Diario Spirituali" yazmaktadır - "J.A. Tulk, 1790. The gift of Mr.
Augustus Nordenskjold." (J.A. Tulk, 1790. Bay Augustus Nordenskjold'un armağanı)
Chastanier'nin İngilizce'ye çevirmeyi umduğu elyazması kopyaları şimdi Londra'daki
Swedenborg Topluluğu'ndadır.

139) Emanuel Swedenborg, Dictionary of Correspondences, 3rd. ed. (Boston: Otis Clapp,
1860), 120, 130, 137, 387 ("başparmak").

140) Milton, resim 15; Blake, CPP, 110.

141) Spector, "Blake's Milton" 26.

142) Onsekizinci yüzyıl anatomik açıklamaları için; bkz. "Tarsus", OED.

143) Roy Rosenberg, The Anatomy of God (New York: Ktav, l973), 122-23.

144) David Erdman, The Illuminated Blake (Londra: Oxford UP, 1975), 248; Blake,
Milton, 100.

145) Blake, CPP, 115.

146) Wolfson, "Images," 166-67.

147) Notebook (ca. 1793, 1800-03); Blake, CPP, 474, 477.

148) Jerusalem, resim 69, ll. 43-44; ibid., 223.

149 Wolfson, "Images," 171.

150) Jerusalem, resim 43; Blake, CPP, 193.

[Ana Sayfa ][Yazılar