[Bölüm 1][Ana Sayfa ][Yazılar

Açma ve Kapatma Ritüeli

Bölüm 2

Yazan John Michael Greer

Bu yazı Açma Kapatma Ritüeli Bölüm 1 yazsının devamıdır.

Çeviren Kemal Menemencioğlu - Translation Copyright © 2004 hermetics.org

All Rights Reserved. Copyright ©  John Michael Greer 1997.

Majikal Komünyon Riti

Birinci Derece Açma ve Kapatma Ritüelinin tam genişletilmiş şekli kişisel ruhsal gelişme için kendi başına kullanışlı bir seremonidir. Ritüel alanında elementleri dengeleme işi uygulandıkça elementlerin içsel alanda da dengelenmesine yol açar. Açma ve kapatmanın arasına Komünyon formülüne dayanan bir ritüel koymakla bu etki daha yoğunlaşır. 

Eucharist formülü dünyanın her tarafında birçok geleneklerde kullanılmakla beraber, en iyi bilinen şekli Katolik mezhebindeki Aşai Rabbani veya Eucharist ayinidir. Bu ritte, ruhsal güç indirilerek yiyecek ve içecek kutsanır ve sonra katılımcılar tarafından tüketilir. Yenilen şey bedenin bir parçası haline geldiği gibi, kutsanmış yiyecek içindeki çağrılan (invoke edilen) güç bedene özümsenir ve fizik bedeni dahil, her seviyede derin dönüşümler katalize edebilir.

Altın Şafak geleneğinde bir Komünyon riti, Niofit derecesi inisiyasyonu ve Ekinoks seremonilerinin her uygulamasının bir parçasıdır.  Burada kullanacağımız rit, dört elementin sembol ve enerjilerini kullanmaktadır. Bunu uygulamak için, Birinci Derece Açma ve Kapatma Ritüeli için diğer gerekler dışında, kısmen şarap dolu bir kadeh, üzerinde bir ekmek parçası ve biraz tuz olan bir tabak, bir gül ve kırmızı bir lamba, kandil veya mum gereklidir. Bu ritüel ister basit veya genişletilmiş seremoniye eklenebilir, ancak genişletilmiş Açma ve Kapatma Ritüelindeki elemental sembolizmin daha güçlü bir etkisi olacaktır.  Gül altarın doğusunda, lamba güneyinde, şarap batıda ve ekmek ve tuz kuzeyinde bulunmalıdır. 

Altın Şafak ritüelinde bu rit kapatma ritüelinin son hareketinde Komünyon dört elementi ritüel çalışmanın tüm gücünü özümsedikten sonra yer almaktaydı. Bireysel çalışmalarda seremoninin ortasında tam açma bölümünden sonra Komünyon riti tek başına çalıştırmakta fayda vardır. Uygulanışı şöyledir:

Birincisi, altarın batısında doğuya bakınız, ellerinizi avuçlar aşağı ve parmaklar açık kutsama konumunda altarın üzerinde yükseltiniz. Şöyle deyiniz:

"Tanrılardan önce mükemmel olan Osiris Onnofris şöyle demiştir: 'Bunlar çile ile mükemmelleşmiş, sınama ile ihtişamlaşan bedenimin elementleridir. Çünkü ölen gülün kokusu çilemin soluğu gibidir; şahlanan ateş yılmayan irademin enerjisi gibidir; şarap kadehi yeni bir yaşam için yeniden dirilmek üzere feda ettiğim kalbimin dökülen kanı gibidir; ekmek ve tuz yenilenmesi için yok ettiğim bedenimin temeli gibidir.    

"Çünkü ben muzaffer Osiris olan Osiris Onnoiris'im, the justified. Bedenle kuşanmış, ancak içinde yüce Tanrıların ruhunu barındıran benim. Ölüme galip olan yaşamın Efendisiyim. Benimle birlikte giden benimle birlikte yücelecektir. Mekanı görünmezlik olanları maddede tezahür eden benim. Ben arındım; evrenin üzerinde duruyorum; ben onun ölümsüz Tanrılar ile uzlaştıranım. Ben maddeyi mükemmelleştirenim, bensiz evren yoktur."(1)

İkincisi, ellerinizi indiriniz ve gülü kaldırınız.  Şöyle deyiniz: "Burada mevcut bütün varlıkları benimle Havanın sembolü olan gülü koklamaya..." Gülü koklayınız ve yerine koyunuz. Lambayı kaldırınız. "Benimle bu kutsal Ateşin sıcaklığını hissetmeye..." Ellinizi üzerinden geçiniz ve yerine koyunuz.  Ekmek ve tuz taşıyan tabağı kaldınız. "Benimle Toprak türleri olan Ekmek ve tuzu yemeğe..." Ekmeği tuza batırıp yiyiniz. Şarap kadehini kaldırınız. "Ve benimle Suyu temsil eden şarabı içmeye davet ediyorum."(2) İçiniz ve kadehi yerine koyunuz.

Üçüncüsü, şöyle deyiniz: "Bünyemize kattığımız nihai öz, Felsefe Taşına: hakiki hikmet, mükemmel mutluluk, summum bonum'a erişme çabamızda bize destek olsun."(3) Duraklayınız ve sonra Kapanışa geçiniz.     

            

           ··············oOo··············

 

Burada elementlerin sembolleri elementler dışında insan bedeniyle de özdeşleştirilir ve hem güneş hem de kendini feda etme ve transandantal erişim imajlarıyla temsil edilen bireysel benliğin özü Tifaret Sefirasının sembolizmi ile ilişkilendirilir. Kutsama duasında Osiris sözleri her insanda mevcut olan majikal anlayışın içsel nitelliğini oldukça isabetli bir şekilde açıklamaktadır. Burada ayrıca Altın Şafak majisinin amacı olan benliğin her seviyede dönüşümü de ima edilmektedir. Bu ayrıca Komünyon ritüeli tarafından körüklenir ve imgelenir.

 

Açma ve Kapatmanın İkinci Derece Ritüeli:

İkinci Derece formüle dayana çalışmalarda, majinin içeriği biraz farklı bir tanımla açıklanır.  Burada gördüğümüz gibi, dikey boyutu devreye girer ve ritüeldeki enerji alışverişleri düşük bir seviyeden daha yüksek bir seviyeye hareket etmenin temelini oluşturur.

Bu ritüelde dört elementler için bir dizi sembol dışında, Birinci Derece Açma ve Kapatma ritüeli ile aynı gerekler vardır. Bu amaç için bir sonraki bölümde anlatacağımız gibi imal edilen ve kutsanan (konsakre) elemental ritüel aletler kullanılabilir, ama bunlar yoksa daha basit cisimler de işi görür: Örneğin, Ateş için bir kandil veya mum, Su için bir kadeh, Hava için katlanır bir yelpaze veya çiçek ve Toprak için bir taş olabilir. Bunlar altarın üzerine uygun yönde yerleştirilirler. Arıma ve kutsama için kullanılan kadeh ve buhur bu elementlerin sembollerinden ayrı tutulmalı ve altarın ortasına konmalıdırlar.

Ritüel aşağıdaki gibi uygulanır: 

Birincisi, altarın batısında durunuz ve şöyle deyiniz: "Hekas, hekas esti bebeloi!" Sonra Küçük Pentagram Defetme Ritüeli ve hemen sonra Küçük Heksagram Defetme Ritüeli uygulayınız ve tekrar yüzünüz doğuya doğru dönük batıda sonunu getiriniz. 

İkincisi, aynı Birinci Derece açılışı gibi Su ile arınma ve Ateşle kutsamayı yapınız. Bu tamamlandıktan sonra, yüzünüz doğuya doğru dönük altarın batısında durunuz ve doğuya doğru Giren İşareti ve arkasından Sessizlik İşareti yapınız. Şöyle deyiniz: "Işık karanlıkta parlayıp yayıldı, ama karanlık onu hiç anlamadı. Dengesiz gücün efendileri Edom Dukaları Kaoste hükmettiler. Dört elementin dengelenmiş güçleriyle, Edom Dukaları dağılıp defolsunlar ve element haçının gücü kurulsun."(4)      

Üçüncüsü, altarın batısında doğuya dönük başlayarak ve bitirerek Büyük Ruh Defetme Pentagram Ritüeli yapınız. 

Dördüncüsü, açık ve yavaş bir şekilde şöyle deyiniz: "Peh. Reş. Kaf. Tau. Kelime Paroketh'tir, o kutsal yerin peçesidir." Peçeyi Açma İşareti yapınız ve şöyle deyiniz: "Kelime ile peçeyi açıyorum."(5) Sonra Kabalistik Haçı yapınız. 

Beşincisi, altarın doğusuna gidiniz, Hava sembolü alınız ve alanın doğu köşesine gidiniz. Sembolü yüksek kaldırınız ve sonra onunla bir hava invokasyon pentagramı çiziniz. Sembolü pentagramın ortasında tutunuz ve titreşimsel bir sesle YHVH ("yeh-ho-vah" telaffuz edilir) zikrediniz. Şöyle deyiniz: "Doğu krallıkları hükmeden Yüce Kutsal İsim üzerine sizi çağırıyorum ey Hava'nın melek ve ruhları."(6) 

Altıncısı, Hava sembolünü altarın doğusundaki yerine geri koyunuz; altarın güneyinden Ateş sembolünü alınız ve alanın güney bölümüne gidiniz. Önceki invokasyonu tekrarlayınız, ancak İlahi İsim olarak ALHİM ("ell-oh-him" telaffuz edilir) zikrediniz ve uygun olduğu yerlerde "güney" ve "Ateş" deyiniz. Ateş sembolü altara geri koyunuz. Aynı şekilde, batıda Al ("ell" telaffuz edilir) zikrederek Suyun melek ve ruhlarını çağrınız ve kuzeyde ADNİ ("ah-doh-nay") zikrederek Toprağınkileri çağırın.

Yedincisi, doğuya dönük altarın batısına dönünüz. Altarın üzerinde aktif Ruh invokasyon pentagramı çiziniz ve titreşimsel sesle AHİH ("eh-heh-yeh" telaffuz edilir) zikrediniz, sonra aynı yerde pasif Ruh invokasyon pentagramı çiziniz ve titreşimsel sesle AGLA ("ah-geh-lah") zikrediniz. Şöyle deyiniz: "Görünmez krallıkları hükmeden Yüce Kutsal İsimler üzerine, ey Ruhun melek ve ruhları, sizleri çağırıyorum."(7)   

Sekizincisi, batıya dönünüz doğuya bakınız ve şöyle deyiniz: "Ne kadar kutsalsınız ey Evrenin Yüce Efendisi!" Giren İşaretini tekrarlayınız ve şöyle deyiniz: "Ne kadar kutsalsınız Doğanın Şekil Vermediği! Ne kadar kutsalsınız Yüce ve Kudretli Olan! Işığın ve Karanlığın Efendisi!."(8)

Aynı Birinci Derece Açılıştaki gibi "Ne kadar kutsalsınız"ın her deyişinde Giren İşareti yapınız ve "Karanlık" deyince Sessizlik İşareti yapınız.

Bu açılışı tamamlar. Kapatma bölümü şöyle yapılır:

Birinicisi, açık ve yavaş bir şekilde şöyle deyiniz: "Peh. Reş. Kaf. Tau. Kelime Paroketh'tir, o tapınağın peçesidir." Peçeyi Kapatma İşareti yapınız ve şöyle deyiniz: "Kelime ile peçeyi kapatıyorum."(9) 

İkincisi, altarın doğusuna gidiniz, Hava sembolünü elinize alınız ve alanın doğu bölgesine gidiniz. Sembolü yüksek tutunuz ve titreşimsel bir sesle YHVH İsmini zikrediniz. Şöyle deyiniz: "Doğu krallıkları hükmeden Yüce Kutsal İsim üzerine, sizleri azad ediyorum, ey Havanın melekleri ve ruhları. Mekanlarınıza barış içinde geri gidiniz, ve aramızda şimdi ve gelecekte barış olsun."(10) Sonra Hava sembolüyle Hava Defetme Pentagramı çiziniz.  

Üçüncüsü, Hava sembolü altarı doğusuna geri koyunuz. Altarın güneyinden Ateş sembolü alınız ve alanın güney bölümüne gidiniz. Önceki hareket ve sözleri tekrarlayınız, ancak uygun olduğu yerlerde "ALHİM" İlahi İsmi, "güney" ve "Ateş"i yerleştirerek değiştiriniz. Ateş sembolü altara geri koyunuz. Aynı şekilde batıda Su melek ve ruhları "Al" İsmi ve kuzeyde Toprağınkileri ADNİ İsmi kullanarak değiştiriniz.   

Dördüncüsü, altarın batısına dönünüz ve doğuya doğru bakınız. AHİH ve AGLA İsimleri titreşimsel bir sesle zikrediniz ve şöyle deyiniz: "Görünmez krallıkları hükmeden Yüce Kutsal İsimler üzerine, ey Ruhun melek ve ruhları, sizleri azad ediyorum. Mekanlarınıza barış içinde geri gidiniz, ve aramızda şimdi ve gelecekte barış olsun."(11) Sonra Ruhun her iki defetme pentagramlarını çiziniz.

Beşincisi, şöyle deyiniz: "Kendini feda ederek kudretleşen Yeheshuah, Yehovahshah'ın (telaffuzu "yeh-heh-şu-vah yeh-ho-va-şah") yüce İsmiyle, bu seremoni ile tutsak olabilmiş herhangi bir ruhu serbest kılıyorum. Beş Elementin ruhları Yaratıcınıza tapınız!"(12)

Altıncısı, aynı açılıştaki gibi Su ile arındırın ve Ateş ile kutsayınız.

Yedincisi, Küçük Pentagram Ritüeli ve Küçük Heksagram Ritüeli yapınız. Bu ritüeli tamamlıyor.

··············oOo··············

Bu ritüelin açılış bölümü sembolik açıdan şimdiye dek incelediğimiz ritüellerden daha karmaşıktır. Bu ritüelde Kabalistik mitolojiden temalar —  Evrenin yaratılışından önce var olduğu söylenen dengesiz gücün hakim olduğu ilksel alemleri simgeleyen Klipot veya Negatif güçleri temsil eden Edom Dukaları burada İkinci Derece formülü ile dengelenmesi, dönüştürülmesi ve yenilmesi gereken dağınık enerjilerin imajları olarak gözükmektedir. 

Bu ritüelin temel sembolizminde dünyanın yaratılışıdır ve bunun sebebi bulmak zor değildir. Batı majinin geleneksel felsefesini içeren Kabalada evren birlikten varolmuştur ve birliğe dönecektir. Bu süreç tüm zaman kadar muazzam uzun bir devreyi kapsadığı gibi, aynı zamanda bir saniyenin zerresinin zerresi kadar kısadır. Birlik içinde bu köken aynı zamanda dengenin temelidir  —  Zümrüt Tablet'te ifade edilen, "Tüm şeyler birin tefekkürü ile birden gelmiştir" gerçeğidir. Bu farklı şeylerin birbiriyle ahenkli bir şekilde bir araya getirilmelerini sağlar.

Bu sıralarda, bu dengeleme potansiyeli bilinçli bir hareketle tezahür ettirilinceye dek sadece bir potansiyeldir. Kabala mitolojisi bunu Tetragrammaton'un [Latince dört harfli kelime, YHVH] gücü tarafından Edom Dukaların mağlubiyeti, evrenimizi var eden "ışığın parçalayarak yıkması" olarak temsil eder.  Aynı sembolizm düzenli bir dizi şeklinde ışık ve karanlığın ilksel kutbundan invokasyonun seviyeleri arasındaki peçelerin açılması ve elemental güçlerin tesisi ile İkinci Derece Açılışı da hükmeder. 

Ritüelin diğer bir önemli özelliği elementlerin beşincisi olan Ruhun dengeleyici bir güç olarak rolüdür. Diğer bir anlayışta, Ruh basit olarak ele alınan herhangi bir seviyenin üzerindeki seviyede mevcut güçler kümesi anlamına gelir ve bunun İkinci Derece formülüne olan bağlantısı açıktır. Pentagramlar ve Ruhu atfedilen İsimler ritüelde bu sembolizmi odaklamaya yardımcı olur.

Son olarak, Birinci Derecenin bazı temel sembolleri İkinci Derece Açmanın başında bir rolü vardır.  Su ile arınma ve Ateş ile kutsama Altın Şafak Portal inisiyasyonunda kullanılmıyordu, ancak olumlu etkilerinden dolayı kişisel ritüel çalışmalarda ihmal edilmemelidir. Diğer yandan, Giren ve Sessizlik İşaretleri bu noktada Portal ritüelinde kullanılmaktaydı ve inisiyasyon dahil olmak üzere geniş çapta majikal uygulamalarda bu Derecedeki çalışmayı bir öncekine bağlama görevini görür.

Bu ritüelin kapatma bölümü, açma bölümünün karmaşıklığına kıyasla daha önce seremonide çağrılan güçlerin defedilmesini içeren basit ve dolaysızdır. Açılışta sürekli denge üzerinde durulması bu noktada bir şekilde bedeli vardır, zira Birinci Derece açma ile üretilen hareket çevrede her şeyi etkilemesini önlemek üzere dikkatli bir şekilde nötr duruma getirilmesi gerekir, İkinci Derece ile yaratılan dengenin istem dışı etki yapma olasılığı daha düşüktür.            

 

Açma ve Kapatmanın Üçüncü Derece Ritüeli:

Aynı Birinci ve İkinci Derece formülleri gibi, Üçüncü Derece formülü bir seremoninin açma ve kapatmak için bir ritüel metot sağlamaktadır. Kabaca, "Gözetme Kulesi" adı alında bu metodun yarısı Altın Şafak geleneğin içinde ve dışında bulunan majisyenler tarafından yıllardır epey yaygın olarak kullanılmaktaydı. Altın Şafak sisteminin birçok hazineleri gibi bunun kapsamlı ve eksiksiz metodu genelde ihmale uğramıştır.

Bu ihmalin arkasındaki sebeplerden biri, Altın Şafak inisiyasyon seremonilerinde uygulandığı şekliyle Üçüncü Derece Açmanın ikinci yarısı Altın Şafak Adeptus Minor İnisiyasyon seremoninin (bir bakıma) kalbi olan Christian Rosencreutz'un  (Mezar ) Hücresinin özel yapı ve sembolizmi üzerinde odaklanmaktadır.   Altın Şafak uygulamalarda, esas açma seremonisi yılda iki kez veya bir süre depolandıktan sonra kurulurken yapılırdı. Kaldırılması veya başka yere taşınması gerekirse, kaldırıldığı zamana kadar, çeşitli majikal aktiviteler için açık tutulurdu.

Bu Cemiyetin adeptleri (üstatları) tarafından muazzam yoğun bir enerjinin biriktirilmesi ve kullanılmasına sebep neden olurdu.

Cemiyetin talimatlarına uygun tam tekmil bir hücrenin günümüzün majisyenlerini tarafından imalı, kurmak ve muhafaza etmek için gerekli alan tahsis edilse bile,  olağanüstü zor bir proje olacaktır. Bundan dolayı bunu gerektiren bir ritüel için fazla ilgili olmamıştı. 

Burada yine, Altın Şafak geleneklere fazla sadık bir yaklaşımın etkisi olmuştur. Üçüncü Derece formülü bazı belirli sembollerin kullanımı gerektirir ve bu başka yerlerde olduğu gibi Açma ve Kapatma Ritüelleri için de geçerlidir.   Cemiyetin Hücre imajlarına bire bir uyması, hatta Hücre'ye hitap etmesi bile şart değil, yeter ki Üçüncü Derece formülü olan yüksek seviyelerden aşağı seviyelere enerjilerin inişi olan özüne uyum sağlasın, hatta bu sembolizm Hücre teması dışında herhangi bir majikal çalışmanın gereklerini de içerebilir. Aşağıdaki Açma ve Kapatma Ritüeli bu tür esnek anlayışıyla tasarlanmıştır.

Bu ritüeli kullanabilmek için, aklınızda olan çalışmanın sembolizmini tam olarak idrak ederek hazırlanmanız gerekir — elemental çalışmada element, gezegensel çalışmada gezegen vs. Ritüele aşina oluncaya dek altarın üzerinde yazılı bir liste bulundurma iyi bir fikirdir. Bu ritüel bir ritüel alet, tılsım veya başka bir cismin  kutsama seremonisini açmak ve kapatmak için kullanıldığında cisim üzerindeki her sembol ve onunla ilgili tüm tekabüller listede bulunmalıdır. 

Fiziksel gerekler açısından, İkinci Derece Açma ve Kapatma Ritüelindeki gerekler ile aynıdır: bir altar, su kadehi, buhur çubuğu, bir dizi elemental semboller veya aletler ile birlikte ritüel için temel gerekler. Elemental semboller altarın üzerinde geleneksel yönlerine yerleştirilir ve buhur ve su kadehi ortaya konur.  Ritüel aşağıdaki gibi uygulanır.   

 

··············oOo··············

 

Birincisi, altarın batısında durunuz ve şöyle deyiniz: "Hekas, hekas esti bebeloi!" Sonra Küçük Pentagram Defetme Ritüeli ve hemen sonra Küçük Heksagram Defetme Ritüeli uygulayınız ve tekrar yüzünüz doğuya doğru dönük batıda sonunu getiriniz. Sonra, aynı Birinci ve İkinci Derece açılışı gibi Su ile arınma ve Ateşle kutsamayı bu sefer sesiz olarak yapınız.

İkincisi, altarın güneyine gidiniz ve Ateşin elemental sembolünü elinize alınız. Alanın güneyine gidiniz ve altarın etrafında bir kez saat yönünde yürüyünüz ve şöyle deyiniz:  "Ve bütün hayaletler defedildikten sonra, evrenin gizli derinliklerinde parıldayan ve uçan kutsal ve şekilsiz ateşi göreceksiniz, ateşin sesine kulak veriniz." Dönüşten sonra güneye geldiğinizde, güneye bakınız. Titreşimsel bir sesle ALHİM (telaffuzu "ell-o-him") zikrediniz. Ateş sembolüyle Ateş invokasyon pentagramı çiziniz ve şöyle deyiniz: "Ateş diyarları hükmeden İsim ile sizleri çağırıyorum, ey güneyin melekleri ve ruhları."(13) 

Üçüncüsü, Ateş sembolü altarın güneyine geri koyunuz. Altarın batısına gidiniz ve Su sembolünü alınız. Çalışma alanının batısına gidiniz ve bir kez etrafında yürüyerek şöyle deyiniz: " Ve Ateş işini yöneten rahip ilk önce gümbürdeyen denizin arındırıcı suyunu sıçratmalıdır." Altarın etrafındaki dönme tamamlanıp tekrar batıya dönüldükten sonra, batıya bakınız ve titreşimsel sesle AL ("ell" telaffuz edilir) zikrederek Su sembolü ile Su invokasyon pentagramı çiziniz ve şöyle deyiniz: "Su diyarlarını hükmeden İsim ile sizleri çağırıyorum, ey batının melekleri ve ruhları."(14)  

Dördüncüsü, Su sembolünü tekrar altarın batısına yerleştiriniz. Altarın doğusuna gidiniz ve Hava sembolünü alınız. Alanın doğusuna gidiniz ve bir kez etrafında yürüyerek şöyle deyiniz: "Havanın coşkun akışında uzanan şekilsiz Ateşin bağrından bir sesin imajı, parıldayan bir ışık gibi döner, yuvarlanır ve haykırır." Altarın etrafındaki dönme tamamlanıp tekrar doğuya dönüldükten sonra, doğuya bakınız ve titreşimsel sesle YFTVH  zikrederek Hava sembolü ile Hava invokasyon pentagramı çiziniz ve şöyle deyiniz: "Hava diyarları hükmeden İsim ile sizleri çağırıyorum, ey doğunun melekleri ve ruhları."(15)  

Beşincisi, Hava sembolü tekrar altarın doğusuna yerleştiriniz. Altarın kuzeyine gidiniz ve Toprak sembolünü alınız. Alanın kuzeyine gidiniz ve bir kez altarın etrafında yürüyerek şöyle deyiniz: "Sürekli iffetsiz derinliğin ve kasvetle sarılı Hades'in yattığı, anlamsız imajlarla oyalanan, simsiyah bir boşluğa, pırıltısız şekilsizliğe sonsuz yuvarlanıp dökülen uçurumlara inip, karanlık görkemi ile dünyaya eğilip alçalmayın." Altarın etrafındaki dönme tamamlanıp tekrar doğuya dönüldükten sonra, doğuya bakınız ve titreşimsel bir sesle ADNİ ("ah-doh-nay" telaffuz edilir) zikrediniz. Toprak sembolü ile Toprak invokasyon pentagramı çiziniz ve şöyle deyiniz: "Toprak diyarları hükmeden İsim ile sizleri çağırıyorum, ey kuzeyin melekleri ve ruhları."(16)

Altıncısı, Toprak sembolünü tekrar altarın kuzeyine yerleştiriniz ve altarın batısına geçiniz, yüzünüz doğuya doğru baksın. Buhur çubuğunu (insens) elinize alınız ve titreşimsel bir sesle AHİH ("eh-heh-yeh" telaffuz edilir) zikrediniz. Ruh invokasyon pentagramı çiziniz ve titreşimsel bir sesle AGLA ("ah-geh-lah" telaffuz edilir) zikrediniz ve Ruh pasif invokasyon pentagramı çiziniz. Şöyle deyiniz: "Ruh diyarlarını hükmeden İsimler ile, sizi çağırıyorum, ey Hayat Ruhunun ilahi güçleri. Sizleri çağırıyorum mekanları görünmez olan semavi kürenin melekleri. Evren kapılarının koruyucu bekçilerisiniz, ayrıca bu ritüelin koruyucusu olunuz. Şer ve dengesizi uzak tutunuz. Ebedi tanrıların gizemlerinin bu mekanını lekesiz koruyabilmem için bana güç ve ilham veriniz. Bu yerin arınmış, saf ve kutsal olmasını sağlayınız. Böylece burada dururken ilahi nurun gizemlerinin iştirakçisi olayım."          

Yedincisi, buhuru tekrar yerine koyunuz ve doğuya gidiniz. Aynı Birinci Derece Açma ve Kapatma Ritüelinde olduğu gibi altarın etrafında üç kez dönünüz, (tavaf) ancak bu sefer doğuyu her geçişte İsis, Apophis ve Dirilmiş Osiris İşaretleri veriniz. Üçüncü dönüş tamamlandıktan sonra yüzünüz doğuya dönük altarın batısına dönünüz. Öldürülmüş Osiris İşareti yapınız ve şöyle deyiniz: "Ne kadar kutsalsınız ey Evrenin Yüce Efendisi!" Giren İşaretini tekrarlayınız ve şöyle deyiniz: "Ne kadar kutsalsınız ey Evrenin Yüce Efendisi! Ne kadar kutsalsınız Doğanın Şekil Vermediği! Ne kadar kutsalsınız Yüce ve Kudretli Olan! Işığın ve Karanlığın Efendisi!."(18)

Bu invokasyonu yaparken Giren ve/veya Sessizilik İşaretleri yapmayınız.

Sekizincisi, kollarınızı indiriniz, açık ve yavaş bir şekilde şöyle deyiniz: "Peh. Reş. Kaf. Tau. Kelime Paroketh'tir, o kutsal yerin peçesidir." Peçeyi Açma İşareti yapınız ve şöyle deyiniz: "Kelime ile peçeyi açıyorum." Sonra Kabalistik Haçı yapınız. 

Dokuzuncusu, yavaşça şöyle deyiniz: "Bu  çalışmayı hükmeden Yüce İsim (İlahi İsim) ......'dir. Bu  çalışmayı hükmeden Başmelek (İsim) ......'dir. Bu  çalışmayı hükmeden melek (veya melek grubu) (İsim) ......'dir.  Bu  çalışmayı hükmeden (Küre, gezegen veya element) (İsim) ......'dir." (19)

Aynı şekilde hazırladığınız tüm tekabül listesinde aynı işlemi uygulayınız.

Onuncusu, duraklayınız ve şöyle deyiniz: "I. N. R. I. Yod. Nun. Resh. Yod. Başak, İsis, Yüce Anne; Akrep, Apophis, Yok Edici, Sol, Osiris, öldürülmüş ve dirilmiş. Isis, Apophis, Osiris. I,A,O."(20) [bakınız Anahtar Kelimenin Analizi]   

Sonra mümkün olduğu kadar güçlü bir sesle IAO İsmini ("iii-aaa-ooo" telaffuz edilir) zikrediniz.

On birincisi, Öldürülmüş Osiris İşaretini yapınız ve şöyle deyiniz: "Öldürülmüş Osiris'in İşareti." İsis İşaretini yapınız ve "L. İsis'in Yası İşareti." Apophis İşaretini veriniz ve "V. Apophis ve Typhon İşareti" deyiniz. Dirilmiş Osiris'in İşaretini veriniz ve "X. Dirilmiş Osiris'in İşareti" deyiniz. Sonra ilintili işaretleri vererek "L.V.X." harfleri birer birer söyleyiniz. Kollarınızı iki tarafa indiriniz ve şöyle deyiniz: "Lux. Işık. Gül Haçın Işığı. Yukarıdan Nur yağsın!"(21)

On ikincisi, ilk başta yapılan defetme ritüelleri tarafından çizilen daireyi kapsayacak kadar geniş beyaz ışıktan oluşmuş bir ışının yukarıdan indiğini ve alanı aydınlattığını imgeleyiniz. Bu imgelemeyi bir süre tutunuz, sonra imajı bırakınız ve Kabalistik Haç Ritini yapınız.

Bu ritüelin Açma bölümünü tamamlar. Kapanış aşağıdaki gibi yapılır:  

Birincisi, altarın batısında durunuz ve doğuya sessiz bir şekilde bakınız. IAO işaretleri yapınız. [bakınız Anahtar Kelimenin Analizi]     

İkincisi, altarın batısında durunuz ve doğuya sessiz bir şekilde bakınız. IAO işaretleri yapınız.

İkincisi, kollarınızı indiriniz, açık ve yavaş bir şekilde şöyle deyiniz: "Peh. Reş. Kaf. Tau. Kelime Paroketh'tir, o kutsal yerin peçesidir." Peçeyi Kapatma İşareti yapınız ve şöyle deyiniz: "Kelime ile peçeyi kapatıyorum."  

Üçüncüsü, Açılış bölümündeki gibi Su ile arınma ve Ateşle kutsamayı sessiz bir şekilde yapınız. Sonra doğuya gidiniz ve saat yönüne ters üç kez altarın etrafında dönünüz ve doğuyu geçtiğiniz her seferde IAO İşaretleri yapınız. Son devrenin sonunda altarın batısına geri dönüp doğuya bakınız. Şöyle deyiniz:  "Kendini feda ederek kudretleşen Yeheshuah, Yehovahshah'ın (telaffuzu "yeh-heh-şu-vah yeh-ho-va-şah") yüce İsmiyle, bu seremoni ile tutsak olabilmiş herhangi bir ruhu serbest kılıyorum. Mekanınıza barış içinde geri dönünüz ve aramızda barış olsun!"(23)  

Dördüncüsü, Küçük Defetme Heksagram Ritüeli ve Küçük Defetme Pentagram Ritüelini yapınız. Bu seremoniyi tamamlar.

 

··············oOo··············


Üçüncü Derece Açılış ve Kapanış Ritüelinde İkinci Derece ritüelinde gördüğümüz bazı temalar tekrarlanmaktadır, ancak hem odaklama, hem de uygulama farklıdır. Bir kez daha önceki Derecenin sembolizmi ritüele girerek İkinci derecedeki Kutsal Yerin Peçesi Üçüncü Derece ritüelinde yer alır ve bir kez daha dört elementin sembolleri Tetragrammaton'un [Latince dört harfli kelime: telaffuz yasak olan YHVH] Kabalistik sembolizmi kritik bir rol oynar.

Burada invoke edilen elementler Tetragrammmaton sırasını izler. Elementler İkinci Derece ritüelinde ve bir dereceye kadar Birinci Derece ritüelinde olduğu gibi dengeleme unsurları olarak mevcut değillerdir.  Doğru uygulandığında, Üçüncü Derece formülünde önemli rol oynayan kristalleşme işlemi kendi başına dengeleme sağlar. Bu ritüelde elementler esas olarak yaratıcı enerjinin ifadesi olarak çalışırlar. Bu enerji kristalleşme işlevine işlenmektedir. Bu Kapanış bölümünün basit oluşunu açıklamaktadır, zira Açılışta ve seremoninin kendisinde çağrılan enerjiler Üçüncü Derece çalışmanın süresinde özümsenmektedir ve sonradan seremoniyi güvenli bir şekilde kapatmak üzere dağılan güçleri dengelemek ve normal bilinç hale geri dönebilmek için sadece en basit önlemler gerekli olacaktır.        

 1. "For Osiris Onnophris, who is found perfect before the Gods, hath said: These are the elements of my body, perfected through suffering, glorified through trial. For the scent of the dying Rose is as the sigh of my suffering; and the flaming Fire is as the energy of mine undaunted will; and the cup of Wine is as the pouring out of the blood of my heart, sacrificed unto regeneration, unto the newer life; and the Bread and Salt are as the foundations of my body, which I destroy that they may be renewed.

  "For I am Osiris triumphant, Osiris Onnophris, the Justified; I am he who is clothed with the body of flesh, but in whom is the spirit of the great Gods. I am the Lord of life, triumphant over death. He who partaketh with me shall arise with me. I am the manifestor in matter of those whose abode is the invisible; I am purified; I stand upon the universe; I am its reconciler with the eternal Gods. I am the perfector of matter, and without me, the Universe is not."

 2. "I therefore invite all beings here present to inhale with me the perfume of this rose as a symbol of Air." — "To feel with me the warmth of this sacred Fire." — "To taste with me this bread and salt, as types of earth." — "And to drink with me this wine, the emblem of Water."

 3. "May that which we have partaken maintain us in our search for the quintessence, the Stone of the Philosophers: true wisdom, perfect happiness, the summum bonum."

 4. "The light shineth in darkness, but the darkness comprehendeth it not. The Dukes of Edom ruled in Chaos, lords of unbalanced force. By the equated forces of the four elements, banished be the power of the Dukes of Edom, and let the power of the cross of the elements be established."

 5. "Peh. Resh. Kaph. Tau. The Word is Paroketh, which is the Veil of the Sanctuary."  — "In and by that Word, I open the Veil." 

 6. "By the Great Holy Name which governs the kingdoms of the East, I invoke ye, ye angels and spirits of Air."

 7. "By the Great Holy Names which govern the kingdoms of the Unseen, I invoke ye, ye angels and spirits of Spirit."

 8. "Holy art thou, Lord of the Universe. Holy art thou, whom nature has not formed. Holy art thou, the vast and the mighty one, Lord of the Light and of the Darkness."

 9. "Peh. Resh. Kaph. Tau. The Word is Paroketh, which is the Veil of the Tabernacle." —  "In and by that Word, I close the Veil."

 10. "By the Great Holy Name which governs the kingdoms of the East, I release ye, ye angels and spirits of Air. Depart to your habitations in peace, and peace be between us."

 11. "By the Great Holy Names which govern the kingdoms of the Unseen, I release ye, ye angels and spirits of Spirit. Depart to your habitations in peace, and peace be between us."

 12. "In the great Name of strength through sacrifice, YHShVH YHVShH, I now set free any spirits who may have been imprisoned by this ceremony. Spirits of the five elements, adore your Creator!"

 13. "And when, after all the phantoms are banished, thou shalt see that holy and formless Fire, that Fire which darts and flashes through the hidden depths of the universe, hear thou the voice of Fire." — "In the Name which govemeth all the realms of Fire, I summon ye, ye angels and spirits of the south."

 14. "So therefore first the priest who governeth the works of Fire must sprinkle with the lustral Water of the loud-resounding sea." — "In the Name which governeth all the realms of Water, I summon ye, ye angels and spirits of the west."

 15. "Such a Fire existeth extending through the rushings of Air, or even a Fire formless whence cometh the image of a voice, or even a flashing light, abounding, revolving, whirling forth, crying aloud." — "In the Name which governeth all the realms of Air, I summon ye, ye angels and spirits of the east."

 16. "Stoop not down into that darkly splendid world wherein lieth continually a faithless depth and Hades wrapped in gloom, delighting in unintelligible images, precipitous, winding, a black ever-rolling abyss, ever espousing a body unluminous, formless, and void."  — "In the Name which governeth all the realms of Earth, I summon ye, ye angels and spirits of the north."

 17. "In the Names which govern all the realms of Spirit, I invoke ye, ye divine forces of the Spirit of Life. I summon ye, ye angels of the celestial sphere, whose dwelling is in the invisible. Ye are the guardians of the gates of the universe; be ye also the watchers of this rite. Keep far removed the evil and unbalanced; strengthen and inspire me, that I mav preserve unsullied this abode of the mysteries of the eternal gods. Let this place be made pure and holy, so that standing herein I may become a partaker of the secrets of the divine light."

 18. "Holy art thou, Lord of the Universe. Holy art thou, whom Nature hath not formed. Holy art thou, the vast and the mighty one, Lord of the Light and of the Darkness."

 19. "The Great Name which governeth this working is (Name). The archangel who governeth this working is (name). The angel who (or angelic host which) governeth this working is (name). The (Sphere, planet, or element) which governeth this working is (name)."

 20. "I. N. R. I. Yod. Nun. Resh. Yod. Virgo,Isis, mighty mother. Scorpio, Apophis, the destroyer. Sol, Osiris, slain and risen. Isis, Apophis, Osiris. I, A, O."

 21. "The Sign of Osiris Slain."  — "L. The Sign of the mourning of Isis."  — "V. The Sign of Apophis and Typhon."  — "X. The Sign of Osiris Risen."  — "L. V. X.,"  —  "Lux. Light. The Light of the Rose Cross. Let the light descend!"

 22. "Peh. Resh. Kaph. Tau. The Word is Paroketh, which is the Veil of the Sanctuary." — "In and by that Word, I close the Veil."

 

[Bölüm 1][Ana Sayfa ][Yazılar