[Bölüm 2][Ana Sayfa ][Yazılar

Açma ve Kapatma Ritüeli

Bölüm 1

Yazan John Michael Greer

Bu yazı yazarın "Circles of Power" (Erk Çemberleri) kitabının 8 Bölümünden alıntıdır. Ayrıca Kişisel Mabet yazımızdaki bilgilerle karşılaştırma yapılabilir. John Michael Greer en fazla beğendiğim yazarlardan biridir. Bu yazı Açma Kapatma Ritüeli Bölüm 2 yazısında devam eder.

Çeviren Kemal Menemencioğlu - Translation Copyright © 2004 hermetics.org

All Rights Reserved. Copyright ©  John Michael Greer 1997.

Giriş

Çağrı (invokasyon) ile Defetme Ritüelleri ve Orta Sütun egzersizleri Altın Şafak talim uygulamalarının özünü oluşturmaktadır ve bu geleneğin tam tekmil majikal seremonilerinin üzerinde inşa edildiği temeli oluşturmaktadır. Bu iki seviyenin (talim uygulamaları ile ileri seviye çalışmalar) arasında, içinde Pentagram ve Heksagram Ritüellerinin içerildiği ve Orta Sütun egzersizlerinin uyandırdığı merkezlerinin çeşitli şekillerde çalıştırıldığı, orta seviye türünde ritüel çalışmalar da vardır. Altın Şafak geleneğinde birkaç orta seviye ritüel vardır, bunların arasında en yaygın, en kullanışlı ve birçok bakımdan en ilginci Açılış ve Kapanış Ritüelidir.  

Daha önce belirttiğim gibi, bir defetme ritüeli fiziksel ve sembolik bir alanı seremoni çalışması için temizler. Bir çağrı ritüeli o alana güç çağırır. Aslında sadece bu iki ritüelle bir majikal çalışma başlatmak yeterlidir. Ancak, çoğu önemli ritüelde üçüncü bir unsurun önemli rolü vardır: çağrılan güçlere içerik ve zemin sağlayacak bir altyapı ve enerji kalıbı inşa etmek.

Bunu yapmanın en az iki yolu vardır. Birincisi, çağrılan enerjilere özgün ritüel unsurları kullanmak. Örneğin, geleneksel olarak Satürn ile ilintili enerjileri kullanan bir ritüel için Satürn sembolizmi kullanmak. Bu tamamıyla geçerli ve çalışır bir yöntemdir, ancak her bir geleneksel sembolik unsur için farklı bir ritüel gerektirir. İkinci yöntemin arkasındaki fikir daha incedir ve tüm evren ve güçlerinin majikal imajını içeren bir ritüel yapı kullanılmaktadır. İkinci yaklaşım sadece tek bir ritüel ile farklı sembolizmlerin geniş bir yelpazesini içermektedir.  Ayrıca, önemli olarak evrende daha geniş bir enerji içeriği ile çağırılan güçleri dengeler.

İkinci yaklaşım Altın Şafak geleneğinde daha yaygındır ve burada üzerinde çalışacağımız sistemdir. Bu motife dayanan üç Açma ve Kapatma Ritüelinde, Altın Şafak'ın anlayışındaki Kabalistik Felsefede evrenin tüm yapısı (önceden söz edilen üç derecenin formülü çerçevesinde) bir özet olarak içerilmektedir. Bu formüllerin diğer uygulamalarını yöneten aynı ilkeler bu ritüelleri biçimlendirir, ancak burada üç derecenin inisiyatik özellikleri önemli bir rol oynar. Hatta bu ritüeller düzenli uygulanırsa, majisyen için formüllerinin alındığı inisiyasyon ritüellerinden inisiye olmakla subtil bedenlerinde aynı etki olacaktır.       

  

Açma ve Kapatmanın Birinci Derece Ritüeli:

Basit Şekil

Bu bir ritüelin olağan gerekleri dışında, bir altar (sunak, üst üste iki küp ebadında küçük bir sehpa), tutucu içinde bir insens (buhur) çubuğu, bir kadeh veya kupa içinde su. Geleneksel olarak ritüelden önce su kutsanır. Bunu yapmak için Bölüm 9'da verilen Kutsal Suyu kutsama (konsakre) ritüeli kullanılır. Açma ve Kapatma Ritüeli aşağıdaki gibi uygulanır:

İlk başta, altarın batısında doğuya bakarak şöyle deyiniz: "Hekas! Hekas! Esti bebeloi" (Kadim Gizem Kültlerinden bu söz:  "Bu mekandan uzaklaşın! uzaklaşın! Ey aşağı varlıklar!" anlamına gelir.) Sonra Küçük Defetme Pentagram Ritüeli yapınız. Ritüelin ortasında yapılan kısımları, örneğin Kabalistik Haç Riti altarın batısında yapılmalıdır.

İkincisi, ara verin ve su kadehini iki elinize alarak başınızın üstüne alınız ve şöyle deyiniz: "Ve Ateş işini yöneten rahip ilk önce gümbürdeyen denizin arındırıcı suyunu sıçratmalıdır."(1) Kadehi indiriniz ve doğuya doğru [her zamanki gibi saat yönünde yürüyerek] götürünüz. Kadeh ile doğuda havada eşit köşeli bir haç çiziniz. Bu haç yaklaşık olarak defetmede çizilen pentagram ebatta ve yerde olmalıdır ve parlak mavi renkte olmalıdır.  Sonra sol elinizin parmaklarını kadehe daldırıp parmak uçlarınızla doğuya doğru üç kez su sıçratınız.   

Üçüncüsü, güneye doğru dönünüz, ama Pentagram Ritüelindeki gibi çeyrek daire çizerek değil ve aynı işlemi güneyde tekrarlayınız. Aynı şekilde suyla haç çiziniz ve Su sıçratınız. Aynı şeyi batıda sonra kuzeyde yapınız. Nihai olarak doğuya dönünüz, kadehi yükseltiniz ve şöyle deyiniz: "Su ile arındırıyorum." Altarın batısına dönünüz ve kadehi yerine koyunuz.

Dördüncüsü, buhur çubuğu tutucusundan alınız ve iki elle tutarak başınızın üstüne tutunuz ve şöyle deyiniz:  "Ve bütün hayaletler defedildikten sonra, evrenin gizli derinliklerinde parıldayan ve uçan kutsal ve şekilsiz ateşi göreceksiniz, ateşin sesine kulak veriniz."(2)  Buhur çubuğu aşağı indiriniz ve doğuya gidiniz ve onunla aynı su kadehi ile yaptığınız gibi eşit kollu bir haç çiziniz. Sonra çubuğu üç kez doğuya doğru sallayınız. Haç parlak kırmızı renkte imgelenmelidir. Aynı şekilde güneye, batıya ve kuzeye yürüyerek işlemleri tekrarlayınız ve doğuya geri dönünüz. Çubuğu yükseltiniz ve şöyle deyiniz: "Ateşle konsacre ediyorum" [veya kutsuyorum]. Altara dönünüz ve çubuğu tekrar tutucusuna koyunuz.

Beşincisi, altarın doğusuna geçiniz ve yavaşça üç kez altarın etrafında dönünüz. Dönerken, spiral bir merdivenden çıktığınızı ve altar ve aletleri ve altınızdaki yerin sizinle birlikte yükseldiğini imgeleyiniz.  Doğu yönüne geçtiğiniz her seferde hareket ettiğiniz yönde Giren İşareti yapınız. Doğuya tekrar yaklaştıkça merdivenin sonuna geldiğinizi hayal ediniz.   

Altıncısı, altarın batı tarafına geri dönünüz. Giren İşareti yapınız ve şöyle deyiniz: "Ne kadar kutsalsınız ey Evrenin Yüce Efendisi!" Giren İşaretini tekrarlayınız ve şöyle deyiniz: "Ne kadar kutsalsınız Doğanın Şekil Vermediği!" Giren İşaretini tekrarlayınız ve şöyle deyiniz: "Ne kadar kutsalsınız Yüce ve Kudretli Olan! Işığın ve Karanlığın Efendisi!."(3) Bitirirken "karanlık" kelimesiyle tamamlarken Sessizlik İşaretini veriniz.

Bu ritüelin açılış bölümünü tamamlıyor: Daha büyük bir seremonide invokasyon ritüeli ve çalışmanın gerisi bunu takip eder. Ritüelin kapatma bölümü aşağıdaki gibidir:

İlk başta, Su ile arınma ve Ateşle konsakreyi aynı açılış bölümün ikinci, üçüncü ve dördüncü kısımları gibi tekrar yapınız.

İkincisi, altarın sağ tarafına doğudan geçiniz ve yavaş yavaş alan etrafında saat yönüne ters üç kez dönünüz (tavaf). Dönerken başlangıçta çıktığınız spiral merdivenden aşağı indiğinizi imgeleyiniz ve indikçe altar ve aletler, haç ve pentagramların, ayrıca da zeminin sizinle birlikte aşağı indiğini imgeleyiniz. İlk başta dahil doğu tarafı geçtiğiniz her seferde hareket ettiğiniz yönde Sessizlik İşareti yapınız. 

Üçüncüsü, üçüncü dönüşten sonra altarın batısına geliniz, doğuya bakınız ve kollarınızı haç şeklinde açınız. Şöyle deyiniz: "Kendini feda ederek kudretleşen Yeheshuah, Yehovahshah'ın (telaffuzu "yeh-heh-şu-vah yeh-ho-va-şah") yüce İsmiyle, bu seremoni ile tutsak olabilmiş herhangi bir ruhu serbest kılıyorum. Mekan ve diyarlarınıza barış içinde gidiniz, ve aramızda şimdi ve gelecekte barış olsun."(4)

Dördüncüsü, Küçük Defetme Pentagram Ritüeli yapınız. Bu seremoniyi tamamlar. 

··············oOo··············

Açma ve Kapatma Ritüelin sembolizmi Kabalistik düşüncenin önemli temalarını hünerli bir şekilde örülmüş imaj ve hareketlerle özetlemektedir. Ritüel içeriğinde bulunan üç beyan kadim kaynaklardan alınmıştır. Bunların birincisi ve ikincisi tarihi Romalılara kadar inen bir maji el kitabı Keldani Kehanetleri'nden (İngilizce pdf dosya olarak: The Chaldean Oracles) alıntıdır ve sonuncusu bir Gnostik majikal duadır.   

Küçük Defetme Pentagram Ritüeli çoğu Kabalistik seremonilerde kullanılan temel dörtlü alan yapısını kurar. Bunu takip eden Suyla arındırma ve Ateşle kutsama bunun üzerinde inşa etmekte, ama ayrıca iki şey daha yapmaktadırlar. 

Bir kere, bu hareketler pentagram üzerinde eşit kollu haçı kurmaktadır. Bunlar büyük evren makrokozmosu ve küçük evren (insan) mikrokozmosu simgelerler ve defetme ritüelinde kurulan "altı köşeli yıldız" heksagram ile tamamlanmaktadır. Ritüel alanın ortasında duran majisyen sembolik ve pratik olarak makrokozmos ve mikrokozmos arasında denge noktası, bu iki diyarın ahenge girdiği yerdedir.  

İkincisi, arınma ve kutsama (konsakrasyon) ritüeldeki güçleri, Ateş ve Suyla temsil edilen evrenin büyük kutuplarıyla bağlantı kurdurmaktadır.  Bu kutuplaşmış güçler halen kurulmuş olan olan ritüel alan yapısıyla öyle  ilişkilendilirilir ki, alanın ortası doğal bir dengeleme noktası olmaktadır. Burada majisyen tekrar, ritüelin ana unsurları sırasında dengenin her iki tarafını birleştirerek uyum ve ahenk yerinde durmaktadır. 

Kutsal alan arındırılıp kutsandıktan sonra, güneşle birlikte (saat yönünde) altarın etrafında üç kez dönülmektedir. Bütün tavaflar gibi, bunlar Dünyanın sübtil enerjileriyle karşılıklı alışveriş yapmaktadır ve ritüeli makrokozmos güçleriyle ilişkilendirmektedir. Üç tavafın ayrıca, daha önceki bölümde anlatıldığı şekilde Birinci Derece Formülü ile ilgili özel işlevleri vardır. Burada Giren İşareti majisyenin enerjisini tavafın yönünde göndermek üzere kullanılır. 

Açılış Ritüelin en son evresi tüm şeylerin—"Işığın ve Karanlığın"—Efendisi olarak Tanrının Gnostik İnvokasyonunu içerir. Bunun iki işlevi vardır. Bir yandan, majisyen tüm kutupları sonsuza dek çözen bir gücü tanımaktadır. Bu tüm tali güçlerin içinde eridiği bir güçtür. Diğer yandan,  majisyen ritüel alanda hareketlerini evrenin tümündeki Gücüyle özdeşleştirmektedir. Aynı Tanrı gibi majisyen karşıt güçlerin buluşma yerinde durmaktadır ve ritüel alanı yapılandıran denge motifi, Sonsuzluğun zihninde ebedi denge motifinin bir model ve yansımasıdır. 

Kapatma Ritüeli esas olarak Açılış ile aynıdır. Alanın sembolik dengesini ve içinde yapılan fiilleri teyit etmek üzere aynı arındırma ve kutsama motifleri işlenir. Güneş yönüne ters tavaf, enerjinin odaklanması yerine dağıtılsın diye yapılır ve Sessizlik İşareti majisyenin başlangıçta yaydığı enerjiyi tekrar özümsemesine yardımcı olur. Son olarak da, ritüelde çağrılan ve getirilen makrokozmosun ruhsal enerjilerin gitmeleri emredilir ve sonradan defedilmektedir, böylece ritüel alan normal alana dönüşüyor.  Aynı dört yön, kutupluk ve dengelemesi, makrokozmos ve mikrokozmos arasında alışveriş temaları Kapatma Ritüelinde tekrarlanıp majikal evreninin en temel unsurlarını formüle etmektedir.  

Açma ve Kapatma Ritüeli kendi başında bir egzersiz olarak kullanılabilir. Hatta en önemsiz ve basit seremonide kullanmadan önce bu şekilde birkaç kez uygulanmalıdır. Bu ritüel, Pentagram Ritüeli gibi basit ritüel biçimleri ile ilerki bölümlerde elle alacağımız daha ileri pratik maji seremonileri arasında kullanışlı bir köprü kurmaktadır.            

 

Açma ve Kapatmanın Birinci Derece Ritüeli:

Genişletilmiş Şekil

Birinci Derece Açma ve Kapatma Ritüelinin ayrıca Altın Şafak geleneğinin Elemental Dereceleriyle bir bağlantısı vardır. Bunlar inisiyeye dört elementin güç ve alemlerini açana ve Birinci ve İkinci Dereceler arasında köprü kuran dört seremonidir. Derece seremonileri Neofit seremonisine kıyasla Kabalanın geleneksel sembolizmine çok daha derin girmektedir ve kullandıkları metin ve imajlar modern majisyene tuhaf gelebilir. Yine de çok az pratik deneyimin bile göstereceği gibi, bunları kullanmakta yarar vardır. Elemental güçlerle çalışan seremonilerde bu Derecelerin sembolizmini Açma ve Kapatma Ritüelinde kullanmakta bazen yarar vardır. Aynı zamanda, bu şekilde genişletilen bir ritüel, ritüel beceri ve kendi kendine inisiyasyon işini geliştirmek için değerli bir pratik olabilir. 

Bu genişletilmiş ritüelin basit Birinci Derece Açma ve Kapatma Ritüeli ile aynı gerekleri vardır. O aşağıdaki şekilde uygulanır:

İlk başta, altarın batsında doğuya bakarak şöyle deyiniz: "Hekas! Hekas! Esti bebeloi" Sonra Küçük Defetme Pentagram Ritüeli yapınız. Sonrada Küçük Defetme Heksagram Ritüelini yapınız.

İkincisi, Su ile arınmayı aynı daha önceki gibi dört yönde yapınız ve altara dönünüz.  

Üçüncüsü, Ateş ile kutsamayı aynı daha önceki gibi dört yönde yapınız ve altara dönünüz.  

Dördüncüsü, doğuya gidiniz ve sağ elinizin ilk iki parmağıyla bir Hava invokasyon pentagramı çiziniz ve şöyle deyiniz: "Ve Elohim şöyle dedi: 'Ademi kendi suretimizde yapalım, benzerimiz olarak ve o gökteki kuşlara hakim olsun'." Hava İşareti yapınız ve YHVH İsmini titreşimsel bir sesle zikrediniz ("yeh-ho-vah").  Şöyle deyiniz: "Hava elementi idare eden Yüce İsim üzerine, Hava'nın yüce başmeleği Rafael adına ve İnsan başı işareti üzerine — Ey Hava ruhları, Yaratıcınızı tapınız."  (5)  

Beşincisi, güneye gidiniz ve Ateş invokasyon pentagramı çiziniz. Şöyle deyiniz: "Ve Elohim şöyle dedi: 'Ademi kendi suretimizde ve benzerimiz olarak yapalım ve o karadaki hayvanlara hakim olsun'." Ateş İşareti yapınız ve ALHİM ("el-oh-him") İsmini titreşimsel bir sesle zikrediniz.  Şöyle deyiniz: "Ateş elementi idare eden Yüce İsim üzerine, Ateş'in yüce başmeleği Mikayil adına ve Aslan başı işareti üzerine — Ey Ateş ruhları, Yaratıcınıza tapınız." (6)

Altıncısı, batıya gidiniz ve Su invokasyon pentagramı çiziniz. Şöyle deyiniz: "Ve Elohim şöyle dedi: 'Ademi kendi suretimizde ve benzerimiz olarak yapalım ve o denizdeki balıklara hakim olsun'." Su İşareti yapınız ve AL ("El") İsmini titreşimsel bir sesle zikrediniz.  Şöyle deyiniz: "Su elementi idare eden Yüce İsim üzerine, Su'yun yüce başmeleği Cebrayil (Gabriel) adına ve Kartal başı işareti üzerine — Ey Su ruhları, Yaratıcınıza tapınız." (7)

Yedincisi, kuzeye gidiniz ve Toprak invokasyon pentagramı çiziniz. Şöyle deyiniz: "Ve Elohim şöyle dedi: 'Ademi kendi suretimizde ve benzerimiz olarak yapalım ve o yeryüzünde sürünen tüm yaratıklara hakim olsun'." Toprak İşareti yapınız ve ADNI ("Ah-doh-nay") İsmini titreşimsel bir sesle zikrediniz.  Şöyle deyiniz: "Toprak elementi idare eden Yüce İsim üzerine, Toprak'ın yüce başmeleği Auriel adına ve Öküz başı işareti üzerine — Ey Toprak ruhları, Yaratıcınıza tapınız." Doğuya gidiniz ve sonra altarın batısına geri dönün ve yüzünüzü doğuya çeviriniz. (8)

Sekizincisi, altarın doğusuna dönünüz ve sonra yavaş yavaş üç kez saat yönünde tavaf ediniz. Daha önceki gibi kendinizin spiral bir merdiveni tırmandığınızı imgeleyiniz ve doğuyu her geçişinizde Giren İşareti yapınız. Bitişte altarın batısına geçiniz.

Dokuzuncusu, altarın batı tarafında tekrar dönünüz. Giren İşareti yapınız ve şöyle deyiniz: "Ne kadar kutsalsınız ey Evrenin Yüce Efendisi!" Giren İşaretini tekrarlayınız ve şöyle deyiniz: "Ne kadar kutsalsınız Doğanın Şekil Vermediği!" Giren İşaretini tekrarlayınız ve şöyle deyiniz: "Ne kadar kutsalsınız Yüce ve Kudretli Olan! Işığın ve Karanlığın Efendisi!." Bitirirken "karanlık" kelimesiyle tamamlarken Sessizlik İşaretini veriniz.

Bu ritüelin açılış bölümünü tamamlamaktadır. Kapatma bölümü şöyle yapılır:

İlk başta, aynı açılışın ikinci ve üçünü bölümlerdeki gibi Su ile arınma ve Ateş ile kutsamayı yapınız.  

İkincisi, altarın sağ tarafına doğuda geçiniz ve yavaş yavaş alan etrafında saat yönüne ters üç kez dönünüz (tavaf). Dönerken başlangıçta çıktığınız spiral merdivenden aşağı indiğinizi imgeleyiniz ve doğu tarafı geçtiğiniz her seferde Sessizlik İşareti yapınız. Bitirince altarın batı tarafına dönünüz ve doğuya doğru bakınız.  

Üçüncüsü, doğuya gidiniz ve şöyle deyiniz: "Tetragrammaton, Havanın Efendisi, adınız sayısı çağlar boyu kutsansın." Hava İşareti yapınız ve YHVH adını titreşimsel olarak zikrediniz. Şöyle deyiniz: "Hava elemental ruhları Sliflerin duasını söyleyelim: 

"Hayatın Ruhu! Bilgeliğin Ruhu! Nefesi her şeyin şeklini veren ve alan, ey her şeyin şekli önünde değişen birer gölge ve gelip geçen bir sis olan, bulutlara tırmanırsın, rüzgarın kanatlarında yürürsün, nefesini verdiğinde sonsuz mekanlar yaşamla dolup taşır, nefesini aldığında verdiğin her şeyin tekrar size döner.

"Ey ebedi sabitlikte duraksız hareket, sonsuza dek kutsanmış ol! Yaratılmış ışık, gölgeler, yansımalar ve imajların değişmeyen imparatorluğunda övüyoruz ve şükrediyoruz ihtişamını ve değişimsiz ve ilelebet yok olmaz  parlaklığına hiç ara vermeden erişmeye çalışıyoruz. 

"Zekanızdan bir ışın ve ilahi aşkınızın sıcaklığı bize erişsin! O zaman soyut ve uçar sabitleşir, gölge bedenleşir.  Havanın ruhu tin olur; rüya bir düşünce olur. Ve artık fırtına bizi alıp götüremez, zira şafağın kanatlı taylarının eyerlerini sıkıca tutarız ve akşam melteminin önünüzde uçuşması için yönlendiririz. 

"Ey ruhların ruhu! Ey tinlerin ebedi tini! Ey yaşamın ölümsüz solunumu! Ey yaratıcı üfleme! Ey aldığı nefesle, ruh ve hakikatin ilahi okyanusu olan ebedi Kelamının haykırışı ve yankısı ile her şeyin canını geri alan ağız." (9)

Bir Hava defetme pentagramı çiziniz ve şöyle deyiniz: "Mekanlarınıza barış içinde gidiniz. Tetragrammaton'un kutsaması sizinle olsun ve aramızda barış olsun."

Dördüncüsü, güneye gidiniz ve şöyle deyiniz: "Elohim, Ateşin Efendisi, İlahi İsminiz sayısı çağlar boyunca kutsansın." Ateş İşaretini yapınız ve ALHIM adını titreşimsel bir sesle zikrediniz ve şöyle deyiniz: "Ateş ruhları Salamanderlerin dualarını tekrarlayalım:

"Sürekli daimi hareketle yuvarlanan dünyalar arabasında taşınan her şeyin ölümsüz, sonsuz, tarif edilmez babası; zirvesinden gözlerin herşeyi gördüğü ve halis kulakların herşeyi duyduğu kudretinin tahtının yüceltildiği ruhsal enginliğin hükümdarı - zamanın çağlarının doğumdan beri sevdiğin çocukların olan bizlere yardım et. Altın, vasi, ebedi heybetli krallığın yıldızları bezeyen gökkuşağın üzerinde parlamaktadır. Onların ötesinde Yüceltilmişsiniz.

"Ateşi parıldayarak saçıyorsunuz. Ebedi ruhunu besleyen daimi duraksız nurun aktığı o yerde herşeyi desteksiz ihtişamınla aydınlatıyorsunuz. Bu ebedi ruh herşeyi besler ve etrafını çevreleyen tükenmez bereket ve zürriyet hazinesini oluşturmaktadır. Bu ebedi ruhtan tahtını çevreleyen ve sarayında mekan eden kutsal krallar doğmaktadır. 

"Ey evrensel baba, tek ve yalnız! Ölümlülerin ve ölümsüzlerin babası. Ebedi düşüncene ve huşu uyandıran özüne benzer güçler yaratın. Bunları dünyaya iradeni beyan eden meleklerin üzerine yerleştirdin. 

"Son olarak, Elemental imparatorluğumuzda üçüncü bir tür olarak bizi yaratın. Burada sürekli işimiz isteklerini övmek ve taparcasına sevmektir. Burada biz sonsuza dek Size erişmek için yanmaktayız, ey baba! Ey annelik ve aşkın asıl numunesi! Ey oğul, oğulların tüm çiçeği! Şekillerin şekli! Ruh, tin, ahenk ve her şeyin sayımsallığı!"(10)  

Bir Ateş defetme pentagramı çiziniz ve şöyle deyiniz: "Mekanlarınıza barış içinde gidiniz. Elohim'in kutsaması sizinle olsun ve aramızda barış olsun."

Beşincisi, batıya gidiniz ve şöyle deyiniz: "El, Suyun Efendisi, İlahi İsminiz sayısı çağlar boyunca kutsansın." Su İşaretini yapınız ve AL adını titreşimsel bir sesle zikrediniz ve şöyle deyiniz: "Su ruhları Undinlerin dualarını tekrarlayalım:  

"Cennet çağlayanlarının anahtarlarını ve Dünya mağaralarının boşluklarında yeraltı suları tutan, ey denizlerin dehşetli kralı. Tufanın ve ilk bahar yağmurlarının kralı, nehirlerin ve pınarların kaynağını açarsın. Dünyanın kanı olan nemi bitkilerin özü olmasını yönlendirirsin. Size tapıyoruz ve çağırıyoruz.  Sizin değişken ve hareketli varlıklarınız olan bizlerle konuşunuz. Büyük fırtınada karşınızda titreriz. Ayrıca berrak suların fısıltısında bizimle konuşunuz ki sevginizi arzulayalım.

"Ey bütün varlık nehirlerinin içinde kendilerini kaybetmeye arzuladığı ve sizde varlıkları yenilendiği enginlik! Ey sonsuz mükemmellik okyanusu! Ey derinlikte yansıyan yükseklik! Ey yüksekliklere yücelen derinlik! Bizi zeka ve sevgiyle gerçek yaşama yönlendir! Bizi fedakarlıkla ölümsüzlüğe giden yola yönlendir. Böylece günahların affı için bir gün size su, kan ve göz yaşlarımızı sunmaya layık görülürüz."(11) 

Bir Su defetme pentagramı çiziniz ve şöyle deyiniz: "Mekanlarınıza barış içinde gidiniz. El'in kutsaması sizinle olsun ve aramızda barış olsun."

Altıncısı, kuzeye gidiniz ve şöyle deyiniz: "Adonai, Toprağın Efendisi, İlahi İsminiz sayısı çağlar boyunca kutsansın." Su İşaretini yapınız ve ADNİ adını titreşimsel bir sesle zikrediniz ve şöyle deyiniz: "Toprak ruhları Gnomlerin dualarını tekrarlayalım:

"Ey Dünyayı temel alan ve derinliklerini yüce gücüyle doldurmak için oyan görünmez kral. Ey adı dünyanın kemerlerini titreten. Yedi metali taşların damarlarında akmasını sağladın, yedi ışığın kralı, yeraltı görevlileri ödüllendiren, bizi arzu edilen havaya ve ihtişam diyarına yönlendir. Durmadan bakıyoruz ve çalışıyoruz, kutsal şehrin on iki taşıyla, gömülmüş tılsımla ve Dünya merkezini geçen mıknatıs taşın ekseniyle durmadan bakıyoruz ve çalışıyoruz, çabalıyoruz ve umut ediyoruz  — Ey Rab, Ey Rab, Ey Rab çile çekenlere merhametli ol. Kalplerimizi genişlet, aklımızı azat ediniz, ruhumuzu genişletiniz.

"Ey sabitlik ve hareket! Ey parlaklıkla örtülü karanlık! Ey geceyle kuşanmış gündüz! Ey çalışanların ücretlerini esirgemeyen efendi! Ey gümüşi beyazlık! Ey altın ihtişam! Ey canlı ve ahenkli elmas tacı! Ey Semayı parmağında bir safir yüzük gibi giyen.  Dünyanın altında, kıymetli taşların krallığında yıldızların harika tohumunu saklarsın! Yaşa, hükmet ve bizi koruyucusu yaptığın hazinenin ebedi dağıtıcısı ol!" (12)   

Bir Toprak defetme pentagramı çiziniz ve şöyle deyiniz: "Mekanlarınıza barış içinde gidiniz. Adonai'nın kutsaması sizinle olsun ve aramızda barış olsun."

Yedincisi, doğuya gidiniz, altara geri dönünüz ve şöyle deyiniz: "Bu seremoni ile hapsedilen herhangi bir ruhu azat edip serbest kılıyorum. Mekanlarınıza barış içinde gidiniz ve aramızda şimdi ve ileride barış olsun."

··············oOo··············

 

Altın Şafak seremonilerinin çoğunda kullanılan geleneksel malzemede olduğu gibi Açma ve kapatma ritüelinin bu genişletilmiş şeklinde kullanılan bu barok dil birçok farklı kaynaktan gelmektedir. Açılışlarda kullanılan Tevrat metinleri Kabalistik gelenekte majisyenin elemental ruhlar üzerinde hakimiyet hakkını beyan etmek için kullanılmaktadır ve takip eden invokasyon Tanrı İsimleri, başmelekleri, Kerubik ve astrolojik simgeleri — Kova burcu = İnsan, Aslan burcu = Aslan, üç simgeli Akrep burcun en yüksek şekli olarak kartal, Boğa burcu = öküz kullanmaktadır.

Kapanışta kullanılan Elemental Ruhların duaları elementlerin ifadesi olarak gösterilmektedir. Bunları tekrarlamakla majisyen maddenin arayışlarına ses vermektedir ve sema ve dünya, ruh ve madde arasındaki aracı olarak yerini almaktadır.  Bunlar her ne kadar güç ve uzun bir ritüele meydan veriyorsa da, ritüelin dengeleyici ve ahenkleştirici etkisini güçlendirmektedirler ve ihmal edilmemelilerdir. 

DEVAMI BÖLÜM 2

 1. "And so therefore first that priest who governeth the works of Fire must sprinkle with the lustral waters of the loud-resounding Sea."

 2. "And when, after all the phantoms are banished, thou shalt see that holy formless Fire which darts and flashes at the hidden depths of the universe, hear thou the voice of Fire."

 3. "Holy art thou, Lord of the Universe. Holy art thou, whom nature has not formed. Holy art thou, the vast and the mighty one, Lord of the Light and of the Darkness."

 4. "In the great Name of strength through sacrifice, YHShVH YHVShH, I now release any spirit that may have been imprisoned by this ceremony. Depart in peace unto your habitations, and peace be between us, now and in time to come."

 5. "And the Elohim said, 'Let us make Adam in our image, after our likeness, and let them have dominion over the birds of the Air.'" ..."In the Great Name that ruleth over the element of Air; in the name of Raphael, great Archangel of Air; and in the sign of the head of the Man—spirits of Air, adore your Creator."

 6. "And the Elohim said, 'Let us make Adam in our image, after our likeness, and let them have dominion over the beasts of the field.'" ..."In the Great Name that ruleth over the element of Fire; in the name of Michael, great Archangel of Fire; and in the sign of the head of the Lion spirits of Fire, adore your Creator."

 7. "And the Elohim said, 'Let us make Adam in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fishes of the sea,'" ..."In the Great Name that ruleth over the element of Water; and in the name of Gabriel, great Archangel of Water; and in the sign of the head of the Eagle—spirits of Water, adore your Creator."

 8. "And the Elohim said, 'Let us make Adam in our image, after our likeness and let them have dominion over every creeping thing that creepeth on the Earth.'"... "In the Great Name which ruleth over the element of Earth; and in the name of Auriel, great Archangel of Earth; and in the sign of the head of the Ox—spirits of Earth, adore your Creator."

 9. "Tetragrammaton, Lord of Air, blessed be thy Name to countless ages." Make the Sign of Air, and vibrate the Name YHVH. Say: "Let us rehearse the prayer of the sylphs, or Air spirits.

"Spirit of life! Spirit of wisdom! Whose breath giveth forth and withdraweth the form of all things; thou, before whom the form of all beings is like a shadow which changeth, and a vapor which passeth; thou who mountest upon the clouds and walkest upon the wings of the wind; thou who breathest forth thy breath, and endless space is peopled; thou who drawest in thy breath, and all that cometh from thee, returneth unto thee.

"Ceaseless motion in eternal stability, be thou eternally blessed! We praise thee and we bless thee in the changeless empire of created light, of shades, of reflections, and of images, and we aspire without cessation to thy immutable and imperishable brilliance.

"Let the ray of thy intelligence and the warmth of thy love penetrate even unto us! Then the volatile shall be fixed; the shadow shall be a body; the spirit of Air shall be a soul; the dream shall be a thought. And no more shall we be swept away by the tempest, but we shall hold the bridles of the winged steeds of dawn, and we shall direct the course of the evening breeze to fly before thee.

"0 spirit of spirits! 0 eternal soul of souls! 0 imperishable breath of life! 0 creative sigh! 0 mouth which breathest forth and withdrawest the life of all beings, in the flux and reflux of thine eternal Word, which is the divine ocean of spirit and of truth."

Draw a banishing pentagram of Air, and say: "Depart in peace unto your habitations. May the blessing of Tetragrammaton rest with you, and peace be between us."

 1. "Immortal, eternal, ineffable, and uncreated father of all, borne upon the chariot of worlds which ever roll in caseless motion; ruler over the ethereal vastness where the throne of thy power is raised, from the summit of which thine eyes behold all, and thy pure and holy ears hear all — help us, thy children, whom thou hast loved since the birth of the ages of time. Thy majesty, golden, vast, and eternal, shineth above the heaven of stars. Above them art thou exalted.

  "0 thou flashing Fire, there thou illuminatest all things with thine insupportable glory, whence flow the ceaseless streams of splendor which nourisheth thine infinite spirit. This infinite spirit nourisheth all, and maketh that inexhaustible treasure of generation which ever encompasseth thee, replete with the numberless forms wherewith thou hast filled it from the beginning. From this spirit arise those most holy kings who are around thy throne and who compose thy court.

  "0 universal father, one and alone! Father alike of immortals and mortals. Thou hast specially created powers similar unto thy thought eternal and to thy venerable essence. Thou hast established them above the angels who announce thy will to the world!

  "Lastly, thou hast created us as a third order in our elemental empire. There our continual exercise is to praise and adore thy desires;

  there we ceaselessly burn in eternal aspiration unto thee. 0 father! 0 mother of mothers! 0 archetype eternal of maternity and love! 0 son, flower of all sons! Form of all forms! Soul, spirit, harmony, and numeral of all things!"

   

 2. "Terrible king of the sea, thou who boldest the keys of the cataracts of heaven, and who boldest the subterranean waters in the cavernous hollows of Earth; king of the deluge and of the rains of spring; thou who openest the sources of the rivers and of the fountains; thou who commandest moisture, which is the blood of the Earth, to become the sap of the plants: we adore thee and we invoke thee. Speak to us, thy mobile and changeful creatures, in the great tempests and we shall tremble before

  "0 vastness wherein all the rivers of being seek to lose themselves— which renew themselves ever in thee! 0 thou ocean of infinite perfection! 0 height which reflectest thyself in the depth! 0 depth which exhalest into the height! Lead us into the true life, through intelligence, through love! Lead us into immortality through sacrifice, that we may be found worthy to offer one day unto thee, the water, the blood, and the tears for the remission of sins."

   

 3. "0 invisible king who, taking the Earth for foundation, didst hollow its depths to fill them with thy almighty power; thou whose name shaketh the arches of the world, thou who causest the seven metals to flow in the veins of the rocks, king of the seven lights, rewarder of the subterranean workers, lead us into the desirable air and into the realm of splendor. We watch and we labor unceasingly, we seek and we hope, by the twelve stones of the holy city, by the buried talismans, by the axis or the lodestone which passes through the center of the Earth—0 Lord, 0 Lord, 0 Lord! Have pity upon those who suffer. Expand our hearts, unbind and upraise our minds, enlarge our natures.

  "0 stability and motion! 0 darkness veiled in brilliance! 0 day clothes in night! 0 master who never dost withhold the wages of thy workmen.0 silver whiteness! 0 golden splendor! 0 crown of living and harmonious diamond! Thou who wearest the heavens upon thy finger like a ring of sapphire! Thou who hidest beneath the Earth, in the kingdom of gems. the marvelous seed of the stars! Live, reign, and be thou the eternal dispenser of the treasures whereof thou hast made us the wardens."

[Bölüm 2][Ana Sayfa ][Yazılar