ALTIN VE ROSENKREUTZ CEMİYETİ NEDİR?

VE EZOTERİK AKTARIMI NE İÇERİR?

Yazan David Griffin, 

Çeviren Kemal Menemencioğlu

Copyright © 2002 David Griffin

İngilizce'den tercüme edilen bu yazı web sitemizce  Hermetic Order of the Golden Dawn web sitesi için hazırlanmıştır, hem İngilizce'si, hem de Türkçe'sini bu sitede bulabilirsiniz ve ayrıca Türkçe başka yazılar da bulabilirsiniz.

 

Rosicrucians, dead or alive?

Gold und Rosenkreutz'ü (Altın ve Gülü Haç) ilk kez 1710 yılında Breslau'da Samuel Richter'in "Altın ve Güllü Haç Kardeşliğinin Felsefe Taşı Hazırlamanın Gerçek ve Tam Yöntemi" adlı eserinde duyuyoruz. Richter, Halle'de teoloji okumuş bir Luther rahibiydi ve ayrıca Altın ve Güllü Haç Kardeşliğinde Sicerus Renatus (Samimiyetle yeniden doğan) lakabını kullanırdı. Bu önemli çalışma sadece birkaç simya işlemini açıklamakla kalmıyor, Kardeşliğin anayasasını ve kurallarını da açıklıyor. Richter'in zamanında Kardeşlik çalışmalarını birbiriyle paylaşan gevşek bağlarla bir araya gelmiş bir grup simyagerden oluştuğu gözükmektedir. Bu kardeşliğin çok yaygın olduğu ve gizli çalıştığı anlaşılmaktadır.      

18. asırda Almanya'da Gül Haç geleneğin gelişimi sadece Framasonluğun yaygınlaşması birlikte anlaşılır. Hamburg (1740), Hannover (1755) ve Frankfurt'te (1766) yerel Büyük Localar kuruldu. Prusya'da Büyük Frederick 1744 yılında Üç Kürenin Büyük Milli Ana Locasının ve 1770 yılında İsveç'te Zinnendorf altında İsveç Riti Büyük Locasının Üstad-ül Muhteremi oldu. 

Framasonluğun hermetik ritlerinin yaygınlaşması Aydınlanma Çağının materyalist görüşüne karşı bir tepki olarak yorumlanabilir. Bunların arasında en önemlisi 1755 yılında Karl Gotthelf Von Hund tarafından kurulan ve hızlı bir şekilde Alman eyaletlerinde yayılan Strict Observance'tı. Bu simya sembolizmi üzerine dayanıyordu ve simya dönüşümünün sırlarını vaat ediyordu. 

Böylelikle gevşek bağlarla kurulu söz konusu simya cemiyeti 1757 yılında Fictuld tarafından yeniden organize edildiğinde, daha fazla Framasonik bir özelliğe bürünmüştü. Bu cemiyet her on yılda bir reformdan geçip, 1767 yılında yeniden gözden geçirildi, 1777 yılında ise genel bir reformdan geçirildi. Böylece, Kardeşlik belirgin Framasonik bir yapıyla ortaya çıkmıştı. Hatta, Gold und Rosenkreutz Order'e (Fraternitas Aureae et Rosae Crucis) üyelik sadece Usta Masonlara verilirdi.  

Framasonik Gold und Rosenkreutz Order 18. asrın ikinci yarısında Alman eyaletlerde yayıldı ve sadece Strict Observance riti ona rakipti. Kardeşlik, 8 Ağustos, 1781 yılında Büyük Frederick'in yeğeni ve veliahdı Prens Frederick-William II'in Kardeşliğe üye olmasıyla doruk noktasına ulaştı. Kardeşlikte Prensin önemi göz önüne alınarak ona hareketin efsanevi kurucusu Ormesus'ten kaynaklanan Ormesus Magnus adı verildi. 1786 yılında Prens tahta çıktığında Prusya sarayı Kardeşliğin üyeleri ile doldu.  

Cemiyetin kardeşleri tarihi Gül Haç geleneğinin bütün öğretilerini etüt ettiler ve öğrettiler, bunların arasında simya, teurji, gnostisizm, kabala, hermetizm, astroloji ve ezoterik Hıristiyanlık bulunuyordu. Birçok geleneksel simya yazıtları Kardeşlik tarafından inceleniyordu, bunların arasında Mathadanus, Fictuld, Gichtel'in eserleri, Aesh Metzareph ve Aurea Catena Homeri vardı. Kabalistik ve Hermetik yazıtların da önemli bir rolü vardı, bunların arasında Knorr von Rosenroth'nın "Kabbala Denudata" ve Georg von Welling'in "Opus Magnum Mago-Cabalisticum et Theologicum" vardı. 

Ancak Cemiyetin en önemli öğretileri derece ritüellerinde ve derece belgelerinde aktarılmaktaydı. Gold und Rosenkreutz Order'ın derece yapısı dokuz dereceden oluşuyordu. Bu yapı sonradan 19. asırda Societas Rosicruciana In Anglia (SRIA) (İngiliz Gül Haç Cemiyeti) ve Hermetic Order of the Golden Dawn (Altın Şafak Hermetik Cemiyeti) tarafından alınmıştı (üste ek bir 10. dereceyle).

Altın Şafak Hermetik Cemiyeti ve RR+AC (Yakut Gül ve Altın Haç) cemiyetinin her derecesinin mistik sayı, mistik unvan, sembolleri vs. ayrıca Gold und Rosenkreutz Order'den alınmıştı. Konfederasyonun RR+AC arşivleri bu önemli Gül Haç Cemiyetinin tüm külliyatını içermektedir. Hatta 1999 yılı genel reformasyondan sonra Gold und Rosenkreutz külliyatı RR+AC Cemiyetinin yeni müfredat programının köşe taşı olmuştur.

Aşağıda Gold und Rosenkreutz Order'un dokuz dereceleri kısaca özetlenmiştir, ayrıca Konfederasyonun RR+AC arşivlerinden bazı resimler de gösterilmiştir.     

  

Cipher from the Gold und Rosenkreutz

Cipher from the Gold und Rosenkreutz

Yukarıda Cemiyetin talimatlarını içeren gizli bir 18. asır Gold und Rosenkreutz Order şifre elyazmasının ilk iki sayfası bulunmaktadır (Konfederasyonun RR+AC arşivlerinden).

1. Juniorus
İlk Juniors derecesi, esasında Theoricus derecesinde başlayan Gold und Rosenkreutz sistemine geç bir ilavedir. Bu derece Framasonluğun ilk üç derecesi tarzından devam edip öğretileri ritüellerinde içerilir ve Masonluğun ilk üç derecesi simyasal bir açıdan anlaşılır (Not: Altın Şafak Hermetik Cemiyeti bu derecenin adını Zelator olarak değiştirdi).

2. Theoricus
İkinci derece olan Theoretischen Brüder'de Cemiyetin asıl çalışmaları başlıyor. Bu derecede inisiye henüz simyayı uygulamaya başlamıyor, ama ritüel şeklinde bazı simyasal talimatları alıp sonradan simya teorisini etüt eder.  

3. Practicus
Practicus diye adlandırılan üçüncü derecede, inisiye bizzat laboratuar simyasını uygulamaya başlar. Aday'a ilerlemeden önce hakim olması gerektiği bazı temel simya işlemleri konusunda talimat verilir. Bu derecenin esas simyasal işlemi kuru yöntemle bir menstrum ve regulus yaratmaktır.  

4. Philosophus
Dördüncü, Philosophus derecesinde inisiyeye, özellikle nemli yöntemle "lapis minerali" (mineral taşı) elde etme konusunda,ek simya talimatları ve görevler verilir. The Freres Ainées de la Rose+Croix (FARC) Cemiyeti de nemli yöntemi kullanırlar.

Secret instructions for the Philosophus grade

Yukarıda Gold und Rosenkreutz Order'in dördüncü derecesinin gizli talimatının ilk sayfasının bir bölümü gösterilmiştir (Konfederasyonun RR+AC arşivlerinden).

5. Minor
Beşinci derecede Minor Adept ek Kabalistik ve simyasal talimatlar edindiği karmaşık bir ritüelden geçer. Bu dereceyle ilişkili simyasal işlemlerle ilgili ek yazılı talimatlar vardır. Bu derecenin esas simyasal çalışması tıbbi taşı imal etmekle ilgilidir.   

6. Major
Altıncı derece, Major Adept'in ritüeli yoktur. Bu dereceyle ilgili ek yazılı simyasal çalışmalar konusunda talimatlar vardır. Bu derecenin esas simyasal çalışması aurum potabile'ın (içilir altın) gizli ateşi kullanarak imalını içerir.   

7. Adeptus Exemptus
Yedinci derece, Exempt Adept'in ritüeli yoktur. Bu dereceyle ilgili olarak ek yazılı simyasal talimatlar vardır. Bu derecenin esas simyasal çalışması felsefi vitriol (Filozofların zümrüdü) ile felsefe taşının imalini içerir ve metallerin çoğaltılması ve dönüşümü ile ilgili talimatlar da içerir.   

8. Magister Templi
Gold und Rosenkreutz Order'in sekizinci derecenin gizli talimatları "Generales Constitutiones Octavi Gradus, FA+RC" başlığını taşır. Dikkate alınması gerekir ki, Cemiyetin her kademesi genel reforma tabiiydi (her 111 yıl, 1666, 1777, 1888, ve yakın tarihte 1999). Ancak, Gülhaç kurallarına göre, her zaman ve halen Magister Templi derecesindeki talimatların içeriğini değiştirmek yasaktı, zira bu talimatlar asil yöntemle felsefe taşını elde etmenin gizli yöntemini içerir.  

Signature of Phoebron

Yukarıda gösterilen Gold und Rosenkreutz Order'in eski İmperator'u (Başkanı) Phoebron'ın imzası Magister Templi yeminini içeren FA+RC cemiyetinin sekizinci derecesinin gizli talimatlarının ilk sayfasının altında gözükmektedir (Konfederasyonun RR+AC arşivlerinde el yazması suretinden). Phoebron'un aslında Dr. Bernhard Joseph Schleiss von Löwenfeld'in Kardeşlikte adıydı. 

9. Magus
Magus derecesi Gold und Rosenkreutz Order sisteminin dokuzuncu ve en son derecesiydi. Gold und Rosenkreutz Order teurjik (majikal) sisteminin kalbi Magus derecesine saklanırdı. Çünkü, yüce teurjinin herhangi bir değeri olabilması için, önceden felsefe taşı elde edilmesi gerektiğini inanırlardı. Konfederasyon arşivlerindeki belgeler Altın Şafak Cemiyeti majisi ile belirgin bir bağı göstermektedir. Örneğin, RR+AC majikal aletler kutsama formülleri direkt olarak G+RC kutsama ritüellerinde alınmıştır. Bu teurjik sistem dışında, Magiler aynı zamanda Arcana Arcanorum'ın sırlarına inisiye oluyorlardı. Gerçek Arcana Arcanorum tarih boyunca gizli ezoterik cemiyetlerinin elitlerin etlerinin en gözde ezoterik aktarımıydı. Yüzyıllardır aktarılıp Gold und Rosenkreutz Order'e geçen gerçek Arcana Arcanorum, günümüzde Reverenda Confoederatio et Sincera Fraternitatis ad Rosae Crucis'in Sanctum Sanctorum'unda sadakat ve dikkatle saklanmaktadır.     

Geheimfiguren der Rosenkreutzer

Yukarıdaki sayfa sıkça yayınlanan "Geheimfiguren der Rosenkreutzer" (Gülhaçlıların Gizli Sembolleri) eserindendir. Bu iyi bilinen eseri burada göstermemizin sebebi sadece Magilere emanet edilen en yüksek G+RC ezoterik aktarımı Arcana Arcanorum (Sırların Sırrı) konusunda verdiği referansa dayanıyor. 

10. Ipsissimus
Onuncu derece Altın Şafak Hermetik Cemiyeti tarafından ilave edilmiştir ve Gold und Rosenkreutz Cemiyetinin dokuz dereceli sistemini Kabala'daki hayat Ağacının 10 Sefirot sistemine uyarlamak için konmuştur. 


All rights reserved © 2002 by the Hermetic Order of the Golden Dawn®


Hermetic Order of the Golden Dawn Ordo Rosae Rubeae et Aureae Crucis Rosicrucian Order of Alpha et Omega

[Ana Sayfa ][Yazılar