[1. Bilgi Tebliği] [2. Bilgi Tebliği] [4. Bilgi Tebliği[Ana Sayfa ][Yazılar

Altın Şafak Hermetik Cemiyeti

Üçüncü Bilgi Tebliği

Giriş

Esas itibarıyla bu Bilgi Tebliğleri (Knowledge Lectures) her bir inisiyasyondan sonra inisiyelere verilir. Her Sefira'ya karşı bir derece olmasından dolayı 10 esas derece ve bir kaç ara derece vardır. Altın Şafak Hermetik Cemiyetinin esas inisiyasyonu Neofit derecesi inisiyasyonudur. Neofit derecesinin sayısal değeri 1= 10'dur. Önündeki 1, ilk derecesi olmasından dolayıdır ve eşit olduğu 10 Sefirot üstten aşağı, ilk oluşan Sefira'dan sonuna doğru sayılmasından dolayıdır. Neofit inisiyasyon ritüeli takip eden üç inisiyasyon derecesi ile birlikte elemental inisiyasyon derecelerini içerir. Bunları takip eden inisiyasyon derecesi 5=6, Adeptus Minor derecesidir. Bu inisiyasyon ile inisiye iç cemiyet olan Gül Haç cemiyetine inisiye olmuş olur. Adeptus Minor'ın işi alt dereceleri içeren doğanın elemental güçlerinin ötesinde planeter (gezegensel) maji ve diğer ileri uygulamalar ile uğraşmaktır. Durum böyleyken tabii ki aşağıdaki Bilgi Tebliğleri nispeten daha basit ve arkaik bilgiler içerecektir, daha yüksek bilgi ve uygulamalar ise üst derecelerde bulunacaktır. Yine de şimdiye dek verilen bilgileri biraz gözden geçirmekte fayda vardır. 

Hermetik Kabala

Hermetik Kabala deyimi aslında Altın Şafak Hermetik cemiyeti tarafından kullanılan bir deyim değildi. Cemiyeti kuranların her biri Kabala konusunda zamanlarının en bilgeli kişileri arasında bulunmaktaydılar. Yahudi olmamalarına karşın, konuya hakimiyetleri birçok bilge Yahudi Rabbini tarafından da kabul ediliyordu. Konuya yaklaşımları sadece Kabalist olarak değil aynı zamanda Hermetist ve Kadim Bilgeliğin inisiyeleri olarak da getirdikleri özgün yorumları içermekteydi. Halka açık olarak ifşa ettikleri kitap ve makalelerde akademik araştırmalar içermekteydi ve Yahudi Kabalistlerin görüşlerine pek fazla ters düşmüyordu. Ancak Kabala konusundaki sır ve gizemleri Altın Şafak Cemiyetinin Öğretilerine saklıyorlardı. Bu öğretiler 1937 yılında Regardie'nin bazılarına göre "ihaneti" ile, ayrıca Dion Fortune'in başyapıtı "Mistik Kabala" nın yayınlanması ile açığa çıkmıştır ve Yahudi Kabala ile çelişkisi daha belirginleşerek bazı modern okültistler tarafından onu ayırt etmek için "Hermetik Kabala" denilmiştir. 

Bu farkın başlıca nedeni Altın Şafak Hermetik Cemiyetin bir dini kuruluş değil, din üstü bir kuruluş olmasına dayanır. İçerdiği Hıristiyan ve Yahudi semboller yanında Eski Mısır, Hint, Müslüman sembol ve öğretiler de vardır. Burada amacımız Kabalanın tarihi, ekolleri, çeşitli doktrinleri gibi akademik konuları irdelemek yerine, özellikle Altın Şafak Öğretileri olmak üzere ezoterik okullarda okült bir talim olarak öğretilen Hermetik Kabalanın esaslarını ortaya koymak olacaktır. Kabala konusunda genel açıklamalar sitemizde bulanan başka yazılardan elde edilebilir. Yine de kısa bir tarihçe vermekte yarar vardır.

 

Hermetik Kabala'nın Doğuşu

Kabala İbranice'de "alınan (kabul edilen) gelenek", kulaktan ağza, mürşitten müride geçen öğreti anlamına gelir. Bunun esas sebebi yazılı olmayan gizli bir öğreti olmasına dayanıyor. Zamanla yazılı şekle dökülmesi, esas eserlerinin kaleme alınması öğretinin koruyucuları tarafından kasıtlı bir şekilde kademe kademe bir tarihsel gelişim içersinde gizlilikten açığa çıkarılmasına dayanır. Kabala esas olarak ezoterik bir öğretidir ve diğer ezoterik öğretilerle ortak öğeler paylaşmaktadır. Menşei meçhuldür. Kimi onu Hz. Adem, İbrahim veya Musa'ya indirilen ve emanet edilen bir öğreti olarak görür. Kimi de menşeini Mısır veya Keldani gizemlerinde arar, zira Tevrat ve diğer Eski Ahit kitaplara göre İsrailoğulları uzun süre gerek Mısır'ın, gerekse de Babil'in boyunduruğu altında esaret yaşamıştı. Kabalistik öğretilerde ilk fark edilen şey Yahudi dininin dar kalıplarını zorlamasıdır. Kabala Mısır Hertmetizmi gibi evrensel öğeler taşımaktadır. Yahudilerin kutsal kitapları incelendiğinde çoğu tarih ve yaşamın her safhasına müdahale eden sıkı kurallardan oluşmuştur. Ezoterik öğretilerin ortak öğeleri: metafizik spekülasyonlar, içsel tanrısallık, ruhsal aydınlanma ve gelişme gibi kavramlara pek yer yoktur. Oysa, tam tersine bu tür öğeler Kabalanın esas konusunudur. Kabalistler, ortodoks inanışlara olan çelişkileri başarılı bir şekilde gidermişlerdir ve öğretilerinin kutsal kitaplarda saklı olduğunu bildirmişlerdir. Bu fikirlere meşruluk kazandırmak için bazı şifrelerle Tevrat ve diğer kutsal kitaplardan gizli anlamlar çıkardılar. 

İspanya'da Endülüs Emeviler altında Kabalistler altın çağını yaşadılar ve bir çok eser yazdılar, hoşgörü ve spekülatif bilimlerin yaygın olduğu bu İslam devleti sonradan İspanyollar tarafından fethedildi. Müslümanlar ve Yahudiler Hıristiyanlığa zorlandı. Ruhlarını, Hıristiyanların hayal ettiği cehennemin sonsuz azabından kurtarmak söz konusu olunca, onları dinlerine kazandırmak için fani bedenlerini korkunç işkencelere maruz tutmak geçerli bir yol sayılırdı. İspanyollar ilk başta Endülüs Emevilerin kitaplarını meydanlarda yaktılar. Ancak sonradan bu kitapların bir kısmı Avrupa'ya ulaştı, onların etkisiyle Avrupa'da Rönesans denen aydınlık çağı doğmaya başladı. Sadece Hıristiyanlığa endeksli olan Avrupalılar eski Grek ve Roma eserlerini, bunun yanı sıra Arap bilim adamlarının eserlerini keşfettiler. Bilim, felsefe ve sanatta büyük bir patlama oldu. Işığın doğdu yer doğudur denilir, ama ışık doğudan batıya geçmişti. Ne yazık ki bir taraftan doğuda ışık sönmeye başlarken, batıda giderek yayılacaktı.  

Doğudan batıya geçen öğretiler sadece matematik, bilim ve felsefeyle sınırlı değildi. Bu sıralarda oldukça hacimli bir ezoterik külliyatı da el değiştirmekteydi. Bu el değiştirme batı ve doğunun yüz yüze geldiği mekan ve zamanlarda oluştu ve bilgi transferi  kısmen Endülüslerden, kısmen Haçlı seferlerden ve kısmen doğuda eğitim gören batılılar aracılıyla gerçekleştirildi. Bu aktarımda gizli cemiyetler de bir rol oynadı, Tapınakçılar ve Gül Haç gibi bir çok ezoterik cemiyetin kökeni İslami örgüt ve tarikatlara dayandığı kanıtlanmıştır. Bu aralarda İstanbul'un fethi önemli bir külliyatın Bizans'tan batıya kaymasına neden olmuştu. Maalesef Osmanlı idaresi bu bilgi pazarı konusunda ya bilgisiz, ya da umursamazdı, belki de üniversiteler kurmak, her türlü fikri tartışan bilginler yetiştirmek işlerine gelmiyordu, bunun yerine asker yetiştirip İslamı yaymak için yeni fetihlere koşmak daha cazip geliyordu.    

Batıya geçen ezoterik külliyatı sadece Arap, Grek ve Roma eserleri değil bu arada Kabalistlerin eserleri de bu bilgi göçünün bir parçası oldu ve batı ezoterizmi etkilemeye başlamıştı. Bu arada bir yan ürünü olarak Hıristiyan Kabalasının yanında, Hermetik kabala da gelişti. Ne de olsa Rönesans çağının bilginleri Hıristiyanlık öncesi öğretileri keşfediyorlardı. Hermetik öğretileri Kabala ile belirli bir benzerlik taşıyordu. Ayrıca Sami dinlerinin arkasındaki bir çok gizli sembolü aydınlatıyordu. Ortaya çıkan bilgiler karmaşık da olsa okült ve ezoterik ilkeler içeriyordu ve Hermetik öğretileri bütünleyici bir özellik taşıyordu. Hermetik Kabala, Yahudi Kabala'daki unsurları serbestçe kullanmakla beraber birçok ortodoks Yahudinin kabul görmediği unsurları da içermekteydi. Örneğin modern Hermetik Kabalistler Tarot sembolizminin kabalistik bir anahtar olduğunu kabul ederler. Ayrıca bir Grek Kabalası, bir Arap Kabalası, bir Enokyan Kabalasından söz etmek de mümkün. Kabala bir harf, rakam ve ebced şifresidir. Her yerde ve her şeyde işler, son derece esnek oluşundan dolayı bir çok farklı kalıba ve farklı inanç sistemine uyar. 

 

Hermetik Kabala Nedir?

Hermetik Kabala'da temel olarak Yahudi Kabalistlerin dile getirdikleri karmaşık ve teolojik yapının basit iskeletini esas almıştır. Yine de kabalanın klasiklerini ve Yahudi kabalistlerin eserlerini incelemekte fayda vardır. Günümüzde Hermetik Kabala yaşayan ve gelişen bir sistem olarak günümüzün şartlarına uyarılmıştır. Unutmamak gerekir ki, ezoterik öğretiler nesilden nesile aktarılırken mevcut dini, felsefi ve efsanevi kalıplar ona uyarlanır. Bu kalıplar soyulduğunda evrensel ve kadim bilgelik kalır.  

Kabala esas itibarıyla evrenin şifresini, insan ve Tanrı, dünya ve ahret arasındaki bağları ve ilişkileri, insanın evrendeki rolü ve görevini açıklayan bir öğretidir. En önemlisi verdiği formüller bulmacayı andıran bu hayati sorunların unsurlarını ahenkli ve anlamlı bir şekilde bir araya getirmesi ve arayış içinde olan insana bir güzergah sunmasıdır. Kabala esas olarak ezoterik bir öğretidir ve diğer ezoterik bilimlerle bir araya getirildiğinde mükemmel bir uyum ve bütünlük sağlamaktadır. Günümüzde kabalayı etüt etmek bir çok farklı kesimde yaygınlaşmıştır. Günümüzde, arayış içinde olan çağdaş insan yaşamına derinlik katacak öğretiler arasında, örneğin doğu felsefeleri, Sufilik gibi gizemli bilinç geliştirici öğretiler arasında Kabala da yer almıştır.

 

Bilgi Tebliğleri

Regardie'nin ifşa ettiği dört ciltlik Altın Şafak külliyatı içerisinde Bilgi Tebliğleri olarak çevirdiğimiz kısım küçük bir bölüm oluşturmaktadır. Esas bilgi paketi pek çok uygulamalar ile 5=6 Adeptus Minor derecesi ve sonrasında bulunmaktadır. Bunun dışında Regardie'nin yayınlamadığı bilgiler vardır. Bunlar kısmen başka yazarlar tarafından açıklanmıştır. Ayrıca merkezi İsveç'te bulunan ve Hermetic Order of the Golden Dawn unvanını kullanma telif hakkına sahip iki cemiyetten biri (diğerinin merkezi Florida'dadır ve Cicero'lar tarafından idare edilir), 1999 yılında yaptığı reformasyon ile Regardie'nin eserleri de dahil olmak üzere, yayınlanan bütün bilgileri birinci cemiyete ve pek çoğu simya sırları içeren yayınlanmamış bilgileri ikinci cemiyette bulundurmuşlardır. Zira bir ezoterik cemiyeti her ne kadar bir gizli örgüt değilse de, sadece inisiyasyon ile kişiye devredilen sırlar içermektedir. Bu örneğin, Framasonluk'ta da geçerlidir ve bunun belli bir psikolojik gereği vardır. Altın Şafak Cemiyetinin bilgilerini dışarıya sızdıran diğer bir üye Aleister Crowley, dehşet verici tehditler savuran yeminlerin ardından kendisine sır olarak İbrani alfabesi öğretildiğini şikayet etmiştir. Halen de bazı Altın Şafak mabetlerine bu aynı yeminler verilmektedir, oysa sır tutmaya yemin ettikleri bilgiler çoktan açıklanmıştır. Bu durum 1999 reformasyonu ile ilgili Konfederasyona bağlı mabetlerde düzeltilmiştir. 

Bilgi Tebliğleri kısa açıklamalardan oluşmuştur, bunlara açıklık getirmek Altın Şafak mabetlerinde (mabetler Altın Şafak cemiyetinin kendine has terminolojisiyle şube veya loca anlamına gelir) mevcut sözlü öğretilere dayanır. Bu sözlü öğretiler majikal bir locanın birikimlerinden oluşmuş öz bilgilerdir ve yazılı bilgilerden daha değerlidir. Bu öz bilgilere ulaşmanın bir yolu da tefekkür ve meditasyondur, zira öz bilgiler algılayabilen için iç planlarda (alemlerde) durmaktadır. Oldukça gelişmiş medyumik yeteneklere sahip bir Altın Şafak üyesi Dion Fortune'nın yazdığı "Mistik Kabala" esas itibarıyla iç planlardan sezilen bilgilerle donatılmıştır. Zira Kabalistlerin Hayat Ağacı dedikleri zihinde filizlenen giderek kök salan, dal budak büyüyen, sezgi, duygu ve bilgiyle beslenen bir iç yapıdır. Aynı zamanda ayaklar yerde başı semada bir mükemmel insan modelidir ve aynı zamanda daha neler neler...

 

Altın Şafak Hermetik Cemiyetinin Okült Öğretileri

Şimdi Bilgi Tebliğlerini biraz gözden geçirelim. Kabalistlerin dört alemi nedir? Bu dört alemi okült literatürde 1. kozal veya ruhsal, 2. mental, 3. astral ve 4. fizik alemi veya planı olarak görüyoruz. Okültistler beş duyumuzla hissettiğimiz evreni, kozmosun sadece görülür bölümü olarak kabul ederler. Bunun ardından görülmeyen bir ruhsal alemi vardır ve ayrıca maddi alem ve ruhsal alem arasında basamak oluşturan duyguların hakim olduğu bir astral alem ve ayrıca düşüncelerin hakim olduğu bir mental alemi olduğunu kabul ederler. Ayrıca insanın bir astral bedeni ve mental bedeni olduğunu da belirtirler. Astral bedeni fizik bedeninden ayrılabilir ve değişik yerlere gidebilir. Buna astral seyahat denilir. Aslında bazı sistemlerde yedi plan vardır, bunu Kabalada da görmek mümkün, dört alemin ötesinde Ain, Ain Soph ve Ain Soph Aur perdeleri vardır, ama bunlar çok soyut kavramlar olduğu için, bizleri bu aşamada aştıkları için pek üzerinde durulmaz. 

Daha önce belirttiğimiz gibi, Kabalistlerin Hayat Ağacı pek çok şeyi temsil etmektedir. Örneğin bir yerde evrenin oluşmasının da bir modelidir. Kabalistlere göre evren en yüksek hallerden tezahür etmiştir. Bu düşünsel yetileri aşan madde boyutunun çok üstünde ince titreşimli, Yüce Varlık halinden bir tecellidir. Bunu biz ancak bir nokta olarak algılayabiliriz. İşte bu nokta ilk Sefira Kether'dir ve ondan diğer Sefirot (Sefiranın çoğulu) türemiştir. On Sefirot oluştuğu zaman tezahürat son bulmuştur. İşte yaşadığımız ve mekan ettiğimiz fizik alemini onuncu Sefira temsil etmektedir ve tecelli eden her Sefira bir sonrakine kıyasla özden daha uzak olduğu için daha düşük titreşimlidir, her biri başka bir realiteyi, başka bir fazileti temsil eder. Ortaya çıkan on küreden oluşmuş Hayat Ağacı evrenin, güneş sisteminin ve insanın bir modelidir. Bütün Kutsal kitaplara göre İnsan Tanrının suretinde yaratılmış ruhsal bir varlıktır ve içine Tanrı nefesini üflediği için öz benliği tanrısaldır. Dünyada varoluşu bir düşüşün sonucudur, görevi tekrar tanrısal kaynağa dönmektedir. İşte bu fani dünyada insanoğlunun bütün çabaları, bilinçli veya bilinçsiz olarak bu amaca yöneliktir. Altın Şafak gibi mister okullar bu amaç doğrultusunda ruhsal tekamülü hızlandıracak yöntemler ve uygulamalar sunmaktadır.

Hayat Ağacı dört alemde tezahür eder. Her bir alemde birer ağaç vardır ve dolayısıyla dört ağacın Sefirot toplamı kırk Sefirot'tur. Ayrıca Ağacın küreleri 22 yol ile birbirlerine bağlanmıştır. Sefirot küreleri birden ona sayılarla ifade edildiği gibi yollar İbrani alfabesinin 22 harfi ile ifade edilmiştir. Bunlar evrenin yapı taşlarıdır. En yüksek alem Atzilot veya Arketipler aleminde Sefirot Tanrının İbranice On ilahi İsmi ile ifade edilmiştir. Bunları İslam'da 99 Esmâ-i Hûsnâ ile benzetebiliriz. Bir alt alem olan Briah veya Yaratılış Aleminde her bir İlahi İsim altına gelen başmelek ismi verilmiştir. Bir alt alem Yetzirah Alemi veya Oluşum Aleminde bu başmeleklerin idare ettikleri melekler toplulukları verilmiştir ve bir altındaki Assiah veya Maddi Alemde gezegenler verilmiştir. Eğer melekler fikri çok arkaik geliyorsa, bunları ruhsal enerji formları olarak düşünebiliriz. Jung psikolojisi kitlesel bilinçaltı arketipleri olarak bu tür şeylere modern bir meşruluk kazandırmıştır. 

Bu alemlerin pratik majide de yerleri vardır. Arketipler aleminde bir istek oluşur, Yaratılış aleminde bu düşünce olarak tezahür eder, Oluşum aleminde bu düşünce duygulaşarak bir astral maket veya düşünce forumuna dönüşür ve nihayet Maddi alemde tezahür eder.

Bilgi Tebliğlerinde karşılaştığımız diğer ilginç bir sembol da Ağaçta yıldırım şeklindeki kılıç ve Ağaca tırmanan yılandır.  Bu başka sistemlerde farklı şekilde ifade edilen önemli bir okült öğretinin ifadesidir. Kılıç Tanrıdan inen Rahmet, yılan ise insanın dönüş yolu yukarıya doğru ruhsal tekamülü gösterir. Yukarıdan aşağı inen ve aşağıdan yukarıya hareket eden bu iki güç birbirini tamamlar.  İnsan ruhu da yüksek bir mevkiden düşmüştür ve ilahi görevi tekrar menşeine dönmektir. 

 

Pratik Uygulamalar 

Bilgi Tebliğlerde verilen meditasyonlar doğu yöntemlerinden pek farklı değillerdir. İnisiyelerin konsantrasyon, imgeleme ve zihinsel talim çalışmalarından geçmeleri şarttır.  Zira ileri derecelerdeki çalışmalar oldukça zordur ve içsel alemlerin perdelerini emniyetli bir şekilde açmak gerekir.  Meditasyon ile inisiye farklı alanlara girmeyi öğrenmekte. Zira okültizmde ince ve hassas konuları kavramak, duyarlı ve bilinçli olmak gerektirir. 

Pentagram ritüeli basit gözüken, fakat oldukça önemli bir uygulamadır.  Bir majikal Kardeşlikte ilk verilen uygulamanın bir korunma çemberi oluşturma olmasının önemli bir sebebi vardır. Bu tür günlük çalışmanın amacı insan aurasının etrafında kalın bir zar oluşturmaktır. Psişik çalışmalara korunmasız girenler obsesyona açıktır. İnsanların iç planlara duyarsız olmalarının önemli bir nedeni vardır. Duyarsızlık da bir korunma yöntemidir. Ancak psişik, okült, parapsikolojik çalışmalara başlayan insanlarda bu duyarsızlık perdesi kademe kademe açılmaktadır. Örneğin, bazı insanlarda bu perde daha kolay, bazılarında daha zor açılır.  Son zamanlarda Russell Crowe oynadığı Oscar adayı "Akıl Oyunları", "A Beautiful Mind" filminde Nobel ödülü sahibi deha John Nash başından geçenler böyle bir obsesyonu andırıyor.

Tarih boyunca majisyenler çalışmadan önce etraflarında majikal bir çember oluştururlar. Pentagram ritüeli çok amaçlı son derece güzel bir ritüeldir. Bu çalışmadan dört istikamet sabah, öğleyin, akşam ve geceyi ve ayrıca ilk bahar, yaz, son bahar ve kışı temsil ediyor. Başka bir deyişle tam bir siklüsü temsil eder. Buna benzer içinde pek çok sembol bulmak mümkün. Pentagram ritüelinde Kabalistik haç yüksek benlikten nuru indirme ve bedene yayma çalışmasıdır. Bunun için majisyen ilk önce bıçağını başının üstüne Kether'e değdirebilir, Kether'den ışık alan bıçağını alnına vs. indirir, daha sonra o ışıkla pentagramları ve çemberi çizer. Sürekli yapılan pentagram ritüelinin diğer faydaları konsantrasyon ve imgelemeyi artırmak, elemental alemlerle irtibat kurmaktır.  

Kemal Menemencioğlu            

  

Kabalistler RUHU 3 ana kısma bölerler:

1. NESCHAMAH (Neşamah) - En yüksek kısım, ağaçta üst Sefirot Üçlemine tekabül eder.

2. RUACH (Ruah) - Orta kısım, (Ruh) HESED'den YESOD'a 6 Sefirot'a tekabül eder.

3. NEPHESCH (Nefes) - Aşağı kısmı, (Nefs) Malkut'a tekabül eder. 

[Not: Diğer bir tekabül sisteminde Neşamah Ağaçtaki üst üçleme, Ruah orta üçleme, Nefes alt üçleme ve beden Malkut'a tekabül eder. K.M.]  

Neşamah ruhun yüksek özelliklerini idare eder.

Ruah akıl ve mantığı idare eder.

Nefes hayvani içgüdüleri idare eder.

[Not: Diğer bir yaklaşıma göre Neşamah ben üstü veya süper-ego, Ruah bilinç, Nefes bilinçaltına tekabül eder. K.M.]  

CHIAH (Hiyah) Hokmah'a tekabül eder, YECHIDAH (Yehidah) Kether'e tekabül eder ve Neşamah Binah'a tekabül eder.  

Oluşum Kitabı Sefer Yetzirah İbrani harfleri üç sınıfa ayırır, bunlardan 3'ü ana harf, 7'si çift sesli ve 12 tek sesli harftir.  

[Not: Ayrıca üç ana harf ateş, hava ve suya, yedi harf yedi kadim gezegene ve 12 harf de 12 burca tekabül eder. K.M.]  

3 Ana Harf   :   , ,

7 Çift Harf    :  , ,, , ,  , 

12 Tek Harf :     ,  ,  ,  , , ,  , , , , ,  

Kutsal Mekan 22 Harfin sembolizmini kapsar

Huzur Ekmeği Masası [Not:Bakınız Çıkış 25:30, 35:13, 39:26, Kitabi Mukaddes, K.M.] Tek Harfleri simgeler.

Buhur Sunağı Üç Ana Harfi simgeler.

Astral Ruhlar Astral Plana aittir. Bunlarında arasında sahte ve yanılsamalı formlar, ölülerin kabukları ve  hayaletlerdir.

Elemental Varlıklar Elementlerin doğasına ait varlıklardır; Bazıları ulvi ve bazıları şerdir. 

Bir Melek makam ve işlev olarak saf ve ulvi bir Ruhtur.

Tarot destesinde her grubun birden ona sayılı kartı On Sefirot'a tekabül eder. Dört grup ise aşağıdaki gibi Tetragammaton'un harflerine tekabül eder:

Asalar   Yod
Kupalar   Heh
Kılıçlar Vau
Tılsımlar Heh (son)

  

Tarot destesinde her grup ayrıca Kabalistlerin Dört Alemlerine tekabül eder:

Asalar   Atzilut
Kupalar   Briah
Kılıçlar Yetzirah
Tılsımlar Assiah

Tarot destesinde Saray kartları bulundukları Kabalistik aleminde Büyük İsmin birer temsilcileri gibidirler. Ayrıca Baba, Ana, Oğul, Kız; Doğum, Yaşam, Ölüm, Dirilişi simgelerler.

 

 

ÇAPRAZ HAÇ (Flyfot Cross)

Daha büyük bir karenin içerdiği 17 daha küçük kare ortada güneşin bulunduğu on iki burç ve dört elementi gösterir. 

[Not: Günümüzde gamalı haç veya svastika olarak bildiğimiz bu şekilde her uçta birer element vardır ve bulunduğu kolda o elemente ait burçlar vardır. Tabii ki, bu sembolün siysi anlamı yoktur ve bu öğretilerin hazırlandığı zamanalarda Nazi Partisi kurulmamaıştır.K.M.] 

 

Hermes Kadüsün bu şeklinde üst üste yerleşmiş üç ana harfi görmekteyiz:

Kadüsün ayrıca Hayat Ağacında farklı bir anlamı vardır. Üst kanatlar Hokmah ve Binah'a değmektedir ve üst küre Kether'e değmekte. Bunlar Üst Üçlemi oluştururlar.

 

Altı alt Sefirot, başları Hesed ve Geburah'ta yatan ikiz yılanlar tarafından sarılmakta

Ayın hayat ağacındaki anlamı şöyledir: Büyüdüğünde Merhamet tarafa doğru meyil eder. Küçüldüğünde Metanet/Kudret tarafa meyil eder. Dolu olduğunda Tiferet'in güneşini yansıtır.

 

 

MEDİTASYON

Teoretikus zihinsel olarak AUM mantrasını tekrarlarken Ay Nefesi uygulasın. (Ay nefesi sadece sol burun deliğinden solumaktır.) 

Büyüyen ve küçülen hilal üzerinde tefekkür etsin ve aynı zamanda indigo (çivit veya koyu lacivert-mor rengi) bir zemin üzerinde gümüş bir hilal imgelesin.

Sonra da Hava üçlüsünün     sembollerini imgeleyerek dokuz ve beş sayısını tefekkür etsin, sonrada pentagramı imgelesin. 

Şimdi de hayal gücüyle mineral alemin üstüne yükselip ağaç, bitki ve çiçeklerin dünyasına girsin ve bunların arkasındaki elemental güçlerle sempati kurup onlarla sevgiyle özdeşsin.

Zihnin maddeye hakim olduğu zihinsel dünyayı tefekkür ederek, görüntü ve realite fikirleri üzerinde tefekkür etsin.

   

Tercüme eden Kemal Menemencioğlu Copyright © 2002

 

[1. Bilgi Tebliği] [2. Bilgi Tebliği] [4. Bilgi Tebliği[Ana Sayfa ][Yazılar