[Ana Sayfa ][Yazılar] 

Büyük Pentagram Ritüeli

Tercüme Kemal Menemencioğlu

Bu bir Altın Şafak Hermetik Cemiyeti belgesidir. Bir zamanlar sadece Adeptus Minor (5=6) seviyesindeki inisiyelere verilirdi. Bu ritüeli anlamak için önceden Pentagram Ritüeli  yazısını okumanız önerilir. Ayrıca, Mark Stavish'in Pentagram Ritüeli Üzerinde Ek Notlar sonradan okunabilir, ancak Satavish'in yazısında klasik Altın Şafak uygulamalardan bazı farklı yorum ve uygulamalar bulunmaktadır.  

Pentagram, İlahi İsim Yeheşuah'nın harfleri idaresinde Ebedi Ruh ve Dört Elementin faaliyetlerini temsil eden güçlü bir semboldür. Dört Element kendi başlarında haç sembolünde YHVH tarafından idare edilir. Ama Ruah Elohim'i temsil eden Şin harfinin eklenmesiyle isim Yeheşuab veya Yehovaşah'a dönüşmektedir - son isimde Şin harfi Toprak ve Tetragammaton'un diğer üç harfi arasında konmaktadır.

Pentagramın her kenarından İlahi kaynaktan gelen bir ışını temsil eden bir ışın yayılmaktadır. Dolayısıyla barındığı ilahi ışıktan dolayı ona Yanan Pentagram veya Yüce Nurun Yıldızı denilir.

Bir iyilik sembolü olarak, İlahi Ruhun hükümranlığını temsil eden tek kenarı yukarıya doğru konulmalıdır. Zira tek kenarı aşağı gösterip, iki kenarı yukarıya bakacak olursa bu şer bir semboldür ve madde alemi onu idare etmesi gereken İlahi Ruh üstünde gösterecektir. Bundan sakınmayı ihmal etmeyiniz.

Ancak, şer nitelikli bir Ruhla çalışmanın kaçınılmaz mecburiyeti ortaya çıkarsa ve ona acı çektirmeden karşınızda tutmak için ters Pentagramı kullanma zorunluğu varsa - (zira bilinizi ki, sırf merak veya kapris gidermek için şer bir Ruhu dahi incitmeye hakkınız yoktur) - bu durumda, varlığı geri gönderinceye dek, Majikal Kılıcınızın ucunu pentagramın aşağıdaki kenarına değecek şekilde tutunuz - ama şunu hiç aklınızdan çıkarmayınız, San Jude'nin söz ettiği bir vakada Başmelek Mikhael Şeytan ile karşılaştığında ona karşı ithamlarda bulunmadı ve sadece "Rabbin sizden hoşnut değil" demekle yetindi. 

Eğer Pentagramı yanınızda bir sembol olarak bulundurmak üzere çizecekseniz, onu önceden öğretilen renklerle siyah bir zemin üzerine çiziniz. Pentagram işareti ve idare ettikleri her bir kenara addedilen Tekerlek, Aslan, Kartal, Öküz ve İnsan Sigilleri (işaretleri) çizilecektir. Böylece çizilmeye başlanan kenara göre Büyük Pentagram Ritüeli ortaya çıkar. Tekerlek her şeyi saran Ruhu; çalışkan Öküz Toprağı; şiddetli Aslan Ateşi; ısıyla buharlaşan su gibi uçan Kartal Suyu; ince, düşünceli ve her türlü gizli şeye nüfuz eden İnsan da Havayı simgeler.        

Her zaman bir İnvokasyon (davet veya çağrı) yapmadan önce daireyi tamamlayınız.

Ateşten Havaya ve Topraktan Suya giden akımlar Ruha aittir -- Aktif ve Pasif elementlerin kaynaşması. Bu iki Ruh Pentagramı Elementlerin dengelemesi ve etkilerini ahenkli bir şekilde tesis etmek üzere İnvokasyonlardan önce ve sonra yapılmalıdır. Kapanışlarda bu akımlar terse çevrilir. 

Bunlar Ruh invokasyon ve defetme Pentagram Ritüelleridir. Ortalarına Tekerlek sigili (işareti)  çizilmelidir. Toprak İnvokasyon Ritüelinde akım Ruhtan Toprağa iner. Defetme Ritüelinde akım terse yöne çıkar. Ortalarına Oküz sigili çizilmelidir. Bu iki pentagram genel invokasyon ve defetmelerde kullanılır ve kullanım için Küçük Pentagram Ritüeli altında Altın Şafak Hermetik Cemiyetinin Neofit'ine (İlk derece 1=10) verilmektir.

Küçük Pentagram Ritüeli sadece genel ve daha az önemli invokasyonlarda kullanılır. Kullanımı Neofitlerin muhalif güçlere karşı korunmaları ve ruhsal ve görünmeyen şeyleri celp etme ve irtibat kurmayı öğrenmeleri için Dış Cemiyette izin verilmiştir. Toprak Defetme Pentagram Ritüeli ayrıca herhangi muhalif astral güce karşı etkilidir. Bütün çalışmalarda Pentagram çizerken bitiş noktasını tam başlangıç noktasına getirerek arada boşluk bırakmamaya çalışılmalıdır. 

Hava İnvokasyon Pentagram Ritüeli Su kenarından başlar ve Su İnvokasyon Pentagram Ritüeli Hava kenarından başlar. Ateş ve Toprak Ritüeli Ruh kenarından başlar. Elementin Kerubik sembolü ortasına çizilir. Defetmede akım terse çevrilir. Ama her şeyden önce, çalıştığınız yerin dairesini tamamlayınız, zira bu esas anahtardır. 

Gücü sınırlandırmak istemeniz veya düzgün bir pentagram çizme amacı dışında, her bir Pentagram etrafında daire çizmeyiniz, ama gücü bir sembol veya tılsım üzerine odaklamak istiyorsanız, o zaman dairenin üzerinde Pentagram çizilecektir, böylece her ikisinin gücü objede odaklanacaktır. 

KURAL: İnvokasyonda harekete geçiren elemente doğru, defetmede ise elementten başlayarak çiziniz. Hava, yağmur ve nemi kapsadığı için bir su sembolü vardır (Kova burcu). Ateşin ise aslan-yılan benzeri sembolü vardır (Aslan burcu). Suyun sembolü ise damıtmanın simyasal sembolü Kartaldır (Kartal başı). Toprakta ise çalışkan Öküz (Boğa) vardır. Ruh ise her şeyin içinde çalışan Birlik tarafından ortaya çıkarılmıştır. Elementler Dört Asli Yön [Doğu, Güney, Batı, Kuzey] arasında titreşirler, zira her ne kadar ilk cemiyetin ritüellerinde invokasyonlarında Dört Aslı Yöne addedilmişse de değişmez mekanları yoktur. Bu özelliklerini rüzgarlardan alırlar, zira Doğu rüzgarı Hava özelliğine sahiptir. Güney rüzgarı Ateş özelliğini harekette geçirir. Batı rüzgarı nem ve yağmur getirir. Kuzey rüzgarı Toprak gibi soğuk ve kurudur. Ateş ve suyun zıt özelliklerini karıştıran Güney Batı rüzgarı şiddetlidir. İki aktif ve iki pasif elementlerin etkilerini birleştiren Kuzey Batı ve Güney Batı rüzgarları daha ahenklidir. Zodyak'ta elementlerin asıl konumları şöyledir: Doğuda Ateş, Güneyde Toprak, Batıda Hava ve Kuzeyde Su. Dolayısıyla onların titreşimleri şöyledir: Hava Batıdan Doğuya; Ateş Doğudan Güneye, Su Kuzeyden Batıya, Toprak Güneyden Kuzeye. Ayrıca Ruh dikey olarak Tepe ve aşağı arasında titreşir. Dolayısıyla, invokasyon (çağrı/davet) yaparsan, rüzgarların konumuna bakmakta fayda vardır, çünkü sürekli kutuplar etrafından dönen dünya onların etkilerine daha açıktır. Ama ruhsal vizyonla onların mekanına çıkarsanız, onların Zodyak'taki yerlerini kullanmanız daha iyi olur. Hava ve Suyun ortak yönleri vardır, ve biri diğerini içerdiği için sembolleri yer değişmiştir, bu bağlamda Kartal Havaya ve Kova Suya addedilmiştir, yine de, onların bu şekilde değil de, daha önce belirtildiği şekilde kullanılmalarında fayda vardır. Bu bağlamda birinin invokasyon çizimi ile diğerinin defetme çizimi Pentagramda birbirleriyle uyar. Ruh Pentagramında Adeptus Minor derecesi işareti verilir, Toprak Pentagramında Zelator derecesi işareti verilir, Hava Pentagramında Theoricus derecesi işareti verilir, Su Pentagramında Practicus derecesi işareti verilir, Ateş Pentagramında Philosophus derecesi işareti verilir. Eğer Pentagramı Zodyak güçlerin invokasyonu ve defedilişinde kullanacaksanız, burcun elementine ait Pentagarmı çiziniz ve aşağıda gösterildiği gibi ortasına burcun sigilini yerleştiriniz.  

Ne zaman bir herhangi bir sigil çizecekseniz, hep sol taraftan başlayarak onu saat yönünde çiziniz. 

Elementlerin dışında, ne zaman Zodyak Burçların güçlerini çağıracaksanız, yüzünüzü hangi yöne doğru çevireceğinmizi öğrenmek için çalışma saatiyle ilgili olarak bir astrolojik gökyüzü haritası çizeceksiniz (horoskop), çünkü aynı burç belirli bir saatte doğuda olabilir ve belirli bir saatte de batıda da olabilir.  

Ne zaman herhangi bir majikal çalışma veya operasyonu başlayacak olursanız, Küçük Pentagram Defetme Ritüeli ile çalışma yerini temizleyip konsakre (kutsamak) etmeniz gerekir. Bazı durumlarda, özellikle Gezegen güçleriyle çalışıldığı zaman, ayrıca Küçük Heksagram Defetme Ritüeli kullanmakta akılıca olur.

Aynı sembolde bir Güç, bir Akım, bir Renk ve bir Sesin birleşmesi için, Pentagramın her ucunda belirli İbrani kutsal İsimler ile [Enokyan dilinde] Melek Tablolarından [çıkarılmış] İsimler addedilir. Bunlar aşağıdaki resimde görüldüğü gibi invokasyon ve defetme Pentagram ile birlikte telaffuz edilmelidir.    

Pentagram kenarlarının özellikleri Ritüelin anahtarıdır. Bu ritüelde Elementlerin Melek Tabloları kullanılmadığı normal bir invokasyonda, Su Pentagramı ile birlikte Al İsmi zikredeceksiniz, Ateş Pentagramı ile Elohim zikredeceksiniz, vs. Ama eğer Elemental veya Enokyan Tabloları ile çalışacaksanız, onlardan çıkarılan [Enokyan] Melek dilindeki Kutsal İsimleri kullanacaksınız. Toprak için  Emor Dial Hectega, vs. ve Ruh Pentagramı için şu dört Kutsal İsmi zikredeceksiniz: Doğuda Ezarp; Batıda Hcoma; Kuzeyde Nanta; Güneyde Bitom.

Bütün bu İsimlerin telaffuzunda derin bir nefes alacaksınız ve mümkün olduğu kadar içten gelen bir sesle titreştirerek zikredeceksiniz. Bunu bağırarak yapmak şart değildir, ama güçlü bir titreşimle, örneğin:  A-a-a-el-ll (Kutsal isim sadece iki harften oluştuğu için, harfleri ayrı bir şekilde telaffuz etmeyi tercih ederim, örneğin Alef, Lamed, sonra da bir önce belirtilen ses). Veya Em-or-r Di-a-ll Hec-te-e-gah. Eğer istersiniz ayrıca bu İsimlerin harflerini veya Sigillerini söylerken havada çizebilirsiniz.   

Dört Elementin güçlerini Dört Yönde ayna anda çağırmak için, Doğudan başlayınız ve orada Aktif Dengeleme Pentagramı ve Hava İnvokasyon Pentagramı çiziniz [Not: bunlar üst üste çizilir] ve uygun isimleri zikrediniz. Sonra değneğinizin ucunu Güneye çeviriniz ve orada Aktif Dengeleme  Pentagramı ve Ateş İnvokasyon Pentagramı çiziniz ve uygun isimleri zikrediniz. Sonra Batıya geçiniz ve orada Pasif Dengeleme Pentagramı ve Su İnvokasyon Pentagramı çiziniz ve uygun isimleri zikrediniz. Sonra Kuzeye geçiniz ve orada Pasif Dengeleme Pentagramı ve Toprak İnvokasyon Pentagramı çiziniz ve uygun isimleri zikrediniz ve sonra daireyi kapatıp tamamlayınız.  

Bazı güçleri bir süre tutmak istemeniz dışında, aynı şekilde defetme yaparsınız. Bütün invokasyonlar Kabalistik Haçla açıp kapatılır. Belirli çalışmalarda uygun yönlere karşı Melek ve Ruhlarınki gibi değişik isimler de zikredilebilir ve Adları ve Sigilleri havada çizilir.  

Eğer tek bir Element ile çalışıyorsanız, o zaman - (eğer Ateş veya Hava gibi aktif bir elementse) - diğer Elementlerin değil de, sadece Aktifler için Aktif Dengeleme Pentagramı kullanacaksınız. Eğer pasif bir Elementse, aynı kurala bağlı olarak sadece pasifler için İnvokasyon ve Defetme Pentagramı kullanacaksınız. Ayrıca doğru Pentagramlar ile doğru İsimleri zikretmeye dikkat ediniz. 

 

BÜYÜK PENTAGRAM İNVOKASYON RİTÜELİ

Yüzünüz doğuya doğru durunuz.

Kabalistik Haçı yapınız.

Ruh Dengeleme Aktif Pentagramı çiziniz.

Pentagram çizerken titreşimsel sesle "Exarp" deyiniz.

Tekerleği çizerken titreşimsel bir sesle "Eheieh" deyiniz.

Adeptus Minor derece işaretleriyle bitiriniz.

Hava İnovokasyon Pentagramı çiziniz.

Pentagram çizerken titreşimsel sesle "Oro Ibah Aozpi" deyiniz.

Kova sigili (işareti) çizerken "Yhvh" deyiniz.

Theoricus derecesi işareti ile tamamlayınız.

Aletin ucunu güneye çeviriniz.

Ruh Dengeleme Aktif Pentagramı çiziniz.

Pentagram çizerken "Bitom" deyiniz.

Tekerleği çizerken "Eheieh" deyiniz.

Adeptus Minor işareti veriniz.

Ateş İnvokasyon Pentagramı çiziniz.

Pentagram çizerken titreşimsel sesle "Oip Teaa Pedoce" deyiniz.

Leo Sigili çizerken "Elohim" deyiniz.

Philosophus derecesi işareti veriniz.

Aletin ucunu batıya çeviriniz.

Ruh Dengeleme Pasif Pentagramı çiziniz.

Pentagram yaparken "Hcoma" deyiniz.

Tekerleği çizerken titreşimsel sesle "Agla" deyiniz.

Adeptus Minor derecesi işareti veriniz.

Su İnvokasyon Pentagramı çiziniz.

Pentagram çizerken titreşimsel sesle "Empeh Arsel Gaiol" deyiniz.

Kartal kafası Sigili çizerken titreşimsel sesle "Al" deyiniz.

Practicus Derecesi İşareti veriniz.

Aletin ucunu Kuzeye çeviriniz.

Ruh Dengeleme Aktif pentagramı çiziniz.

Pentagramı yaparken titreşimsel sesle "Nanta" deyiniz.

tekerleği çizerken titreşimsel sesle "Agla" deyiniz.

Adeptus Minor derece işaretleri veriniz.

Toprak İnvokasyon Pentagramı çiziniz.

Titreşimsel sesle "Emor Dial Hectega" deyiniz.

Boğa burcu Sigili (işareti) çizerken titreşimsel sesle "Adonai" deyiniz.

Zelator derece işaretleri veriniz.

Aletin ucunu Doğuya çeviriniz. 

Doğuda aynı Kiüçk Pentagram Ritüelinde olduğu gibi Dört Başmelek ve Kabalistik Haçla tamamlayınız.

 

Copyright hermetics.org © 2002

[Ana Sayfa ][Yazılar]