Arap Harflerin Sırları

Yazan Mamduh Al-Daye

Not: Bu yazı damkar.org'dan özel izin alınarak tercüme edilip yayınlanmıştır.

Çeviren: Kemal Menemencioğlu

Güç kelimeleri ve harfleri bütün majikal sistemlerinin esasını teşkil etmektedir. Kabala'da 22 İbrani harflerin ilişkileri sembolik şekilde o sistemde birbirlerine tekabül eden fikir ve düşünceler için bir temel oluşturmaktadır. Bu tefekkürü etkilemektedir ve pratik majide şuurun yüceltilmesine yarar. Geleneksel olarak, İbrani harfler Kabalistik Hayat Ağacına, Tarot kartlarına ve hemen hemen her okült tekabüle addedilmiştir. Bu harfler Arap diline (Arapça'nın geldiği) Aramca'dan göç etmiştir. Ancak, Arapçada birkaç harf daha gelişmiştir. Modern Arapça'da 28 harf vardır ve bunlara yeni dört harf daha eklenmiştir, ama bu yeni harfler fiili olarak kullanılmamaktadır. Böylece toplam 32 harfe çıkmıştır, ama sistemimizde sadece 28 harf üzerinde odaklaşırız. Her harf 10 temel şeklin bir veya ikisini içermektedir. Bu on şekil on tecelliye tekabül etmektedir. Bunlar Ku'ran-i Kerim'de söz edilen mükemmel on, veya Hayat Ağacındaki on Sefirottur.

Daha fazla ileri gitmeden, Arap Alfabesinin temel ilkelerini size sunmak üzere bir tablo hazırladık. İlk sütunda Arap Alfabesinin harfleri bulunmaktadır. Basılı harflere kıyasla el yazısında doğal olarak bir fark oluşacağı  gibi - bu harflerin şekillerini elle yazılış şekilleriyle karıştırılmamalıdır. İkinci sütunda Arap harflerinin genel telaffuzu vardır. Üçüncü sütunda harflerin İbrani karşılığı verilmiştir. Dördüncü sütunda ise harflerin ebced değerleri verilmiştir. Kabala'da Gematria olarak bilinen sistemle Arabi ebced değerleri birbirine uyumludur. Bu tabloda Arap ve İbrani harfleri arasındaki benzerlikleri ve farkları görebilirsiniz:

Arap

Harfi

Adı

İbranice

Karşılığı

Ebced

Değeri

 

Alef   1

Ba

  2

Cim

3

Dal

4
Hah 5
Waw 6
Zin 7
Ha 8
Tah 9
Ya 10
Kâf , 20(500)*
  Lam 30
Mim , 40(600)
Nun , 50(700)
Sin 60
Ayin 70
Fa , 80(800)
  Sad , 90(900)
Qaf 100
Ra 200
Şin 300
Ta 400
Tha   500
Kha   600
Tza   700
Dad   800
Tzah   900
Ghyn   1000

Dil bilimi açısından bu alfabeye daha ayrıntılı bir şekilde göz atalım. Arap dili diğer dillerde bulunmayan birkaç harf içeren fonetik bir dildir. Arap asılı olmayan kişilerin çoğu özel bir eğitim geçirmeden bu harfleri telaffuz edemiyorlar. Bu bağlamda aşağıdaki benzetmelerle bu harflerin telaffuzlarını mümkün olduğu kadar açıklamaya çalıştık. Diğer dillerden farklı olarak harflerin şekilleri kelimelerde bulundukları konuma göre değişmektedir. Bu değişimler de aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Arap

Harfi

Adı

Latin Harf Değeri

Sesi

 

Alef At

Ba

B Bal
Ta T Tat
Tha  TH Gırtlaktan "th" sesi  

Cim

J, C Can
Ha H1 Gırtlaktan "h" sesi
Kha

Gırtlaktan "k" sesi

Dal

D

Don

Ağır Ses

Tza  The

İngilizce

The

Ra Ara
Zin  Z

İngilizce

Blitz

Sin As
Şin  Ş Aş
  Sad

Ağır

Mustafa
Dad

D

Ağır 

Doku
Tah

T

Ağır 

Fatma
Tzah  Th/Z

İngilizce

Those/

Nizam

Ayin A'  Ara
Ghyn  Gh

İngilizce

Ghana

Fa Fas
Qaf

K

Ağır 

İngilizce

Quote

Kaf  K Kes
  Lam  L El
Mim Mim
Nun  N En
Waw

İngilizce

Dawn

Hah His
Ya Y/İ  Yedi

 

Tek Başına 

Kelime Başında

Kelime Ortasında

Kelime

Sonunda

Özel Şekilleri

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

Bir ses kaydına dinlemeden telaffuzu kavramanın zor olduğunun farkındayız. Bundan dolayı www.damkar.org sitemizden ses örneklere dinleme fırsatı vardır. Arapça'yı öğrenmenizi beklemiyoruz, ama alfabeyi aşina olmanız gerekir. Talim dizisinde bir sonraki metinlerinde ileri seviyede majikal ve mistik teknikler verilmiştir. Uygulayıcının, İbrani ve Arap alfabelerine aşina olmaması bir handikap olur. Harflerin hepsini bir anda ezberlemeniz şart değildir, ama bir sonraki seviyeye çıkmadan önce ezberlemeniz önerilir. Dil bilimine bu basit önsözden sonra alfabenin temel bazı okült prensiplerini irdeleyelim. 

Daha önce söz edildiği gibi bu harflerin on temel şekilleri vardır. Aşağıdaki resimde bu on temel şekilleri Hayat Ağacında gösterilmektedir. 

Ağaçtaki ilk tecelli Kether'dir (Taç). Bu tek nokta ile ilintilidir. Kether evrendeki her şeyin başlangıcıdır. Bütün şekiller noktayla başlar, o bütün şekillerin en basit ve temel olanıdır. Mümkün olan her şeklin potansiyelini temsil eder, aynı şekilde Kether evrendeki her şeyin potansiyelini temsil etmektedir. O Eheieh'in şekli halidir.

Kether'in potansiyelinden Hokmah (Hikmet, Bilgelik) tecelli eder. Bunu iki noktaya benzetebiliriz. O eril ve dişili temsil eder. Herşeyin içindeki mevcut kutupluluğu temsil eder. Bir bakıma tek olan kendini bölerek iki meydana getirdiği için, yaşam başlangıcı ve sperm ve yumurta birleşerek bir zigot (döllenmiş yumurta) yaratıkları meosis sürecine benzetebiliriz. Bu Tzim Tzim süreci, evrenin yaratılışıdır. Bu belirli bir başlangıç noktası ve sonu, ama aynı zamanda yaşamın doğal sürekliliğini temsil eder. 

Binah (Anlayış) ise, Hokmah'tan form ve işlev yaratma enerjisine kısıtlamak için gelen alıcı güç, İkilem, Duad'den zuhur eden Üçlem, Triad'dır. Üçgen tek bir form olarak çalışan üçlemi simgeler. Burada iki zıt güç ve üçüncü bir dengeleyici güç aralarında dördüncü bir güç, İlahiliğin tezahürünü ortaya koyarlar. Onu hayatın doğduğu evrensel rahme benzetebiliriz. O, İlahiliğin fiziksel formda tezahür edebilmesi için yaratılan Tzim Tzum boşluğudur. 

İlk üç şekiller bütün şeylerin tezahür olmayan yönünü veya özünü içermektedir. Onlar safi özlerinde noktadırlar. Bu şekil görülebilir, ama aklın gözünde doldurulması gerekir. O, tezahürattan hemen önceki hali Ain, Ain Sof ve Ain Sof Aur [Hiçlik, Sonsuzluk ve Sonsuz Işık] halini temsil etmektedir. Tezhürat süreci başlar başlamaz, her şeklin özü somut çizgilerden belirlenmiş bir şekil alır. Tezahür olmayan Tanrının özünden rahim de oluşan ve sonradan olgunluğa varan süreci içeren, fiziksel tezahürata dek insan yaratılışına paraleledir. 

Hesed (Merhamet), Binah'ın faaliyetlerinden yaratılan tezahürattır. Burada tek yatay çizgiyi bulmaktayız. Bu fiziksel tezahürata girmenin ilk safhasıdır. Hesed, daha somut bir şekilde Hokmah'ın yansımasıdır. Hesed ayrıca Hayat Ağacında arketipsel eril şeklidir. O dışa yayılma gücünün tezahüratıdır. Dolayısıyla, onun nihai ifadesini düz çizgide bulmak mümkündür. Çizgi sürekli genişler ve uzar. O Hesed faaliyetlerini çok iyi temsil eder.

Hokmah-Hesed ilişkisine benzer olarak, Geburah (Güç) da Binah'ın daha somut bir şekilde yansımasıdır. Ancak burada daireyi buluyoruz. Daire kısıtlama gücünün iyi bir simgesidir. O, hepimizin içinde dünyaya geldiği rahmi simgelemektedir. Bu bizi tezahürat sürecinde yardım eden kısıtlayıcı güçtür. Onu ayrıca kendi kuyruğunu ısıran kuyruklu yılan Ouroboros'a benzetebiliriz.

Daha önce belirtildiği gibi, çizgi ve daire, iki nokta ve üç nokta ile temsil edilen güçlerinin tezahüratının sonucudur. Altıncı şekil bu tezahür eden güç temasını devam etmektedir. Bu Kether noktasının tezahürat sürecinin bir sonraki evresidir. Eğer noktanın sayfadan aşağı akmasına izin verilseydi, o kolaylıkla bir dikey çizgi oluştururdu.  Altıncı şekil Tifaret (Güzellik) tecellisiyle ilgilidir.

Düz çizginin basitliğinde büyük bir güzellik vardır. Yatay çizginin temsil ettiği genişleme yerine, çizgi, yükseliş ve inişi belirtmek üzere dikeydir.

Dikey ve yatay çizgilerin birleşimi yedinci şekli ortaya çıkarır. Bu şekil Netzah (zafer) ile ilgilidir. İlginçtir ki yatay çizgi ister üste veya altta olsun, sonuç hep aynıdır. Her birinde Dal (Dalet) harfinin (kapı) iki farklı şekli vardır. Harf aşk gezegeni Venüs ile ilintilidir ve bu Netzah'a atfedilen gezegendir. Bu tezahüratın zuhur ettiği kapıdır, rahmin kapısıdır.

Sekizinci şekil Geburah'in Tifaret'ten çıkarılmasından ortaya çıkar. Çıkarma, dişil işlev kısıtlamayla yakınlığı vardır. O, Geburah gücüne yakındır, nitekim Adalet Kılıcı olarak kir ve tortuyu kesip yakar ve kutsal ve kutsanmış olanı açıya çıkarır. Yarım daire tecelli Hod ile ilgilidir. O yukarısındaki Ağaçtan enerji alır ve Yesod'a yönlendirir.

Dokuzuncu şekil Tifaret'in dikey çizgisine benzer ama  eğiktir ve bir hilal oluşturur. Bu hilal şekli tecelli Yesod'a (Temel) atfedilir. Kabala, Yesod'u aysal nitelikli olarak tanır. O, insan ve İlahi arasından gelip giden enerjileri temsil eder ve İlahilikten insana ve insandan Tanrı'ya geri enerji gönderebilme özelliğine sahiptir.

Son tecelli bir kupa şeklinde hilaldir. Şekil son tecelli Malkut'ta (Krallık) yatar. Bu ykarıda sıralan bütün şekillerin alıcı sondur. Bu Kether'de başlayan sürecin son tecellisinin kabıdır.

Biraz irdelemeden sonra, okuyucu görecek ki Arap Alfabesinde mevcut olan tek şekiller bu on şekillerdir. Teorimize göre, eğer bir harfin üstü ve altı varsa, enerjisinin birden fazla yönü vardır.  Üst şeklin onu dış veya tezahür eden tarafı olduğu ve alt şeklin onun içsel tarafı olduğunu inanıyoruz. Bir bakıma dışsal enerji veya tecelli makro-kozmik etkiyi gizler. Maalesef bazı harflerin karmaşıklığı onları Hayat Ağacında belirli bir yola oturtmayı çok zor kılmaktadır. Ancak bu metodu kullanarak yapılan derin irdelemeler, harflerin birçok özelliklerini ortaya çıkarmaktadır. Bu özelliklerin bir çoğu ağızdan kulağa intikal eden öğretiler tarafından desteklenmektedir.        

Arap

Harfi

Adı

Dışsal

Enerji

İçsel

Enerji

 

Alef Tifaret Tifaret

Ba

Malkut Keter

Jim

Hesed

Hod

Keter

Dal

Netzah Netzah
Hah Geburah Geburah
Waw Geburah Yesod
Zin Keter Yesod
Ha Hesed Hod
Tah Tifaret Geburah
Ya Hod

Malkut

Hokmah

Kâf

Tifaret

(Hod Hesed)

Malkut
  Lam Tifaret Malkut
Mim Geburah Tifaret
Nun Keter Malkut
Sin Malkut Malkut
Ayin Hod Hod
Fa Keter Geburah Malkut
  Sad Hod Malkut
Qaf Hokmah Geburah Malkut
Ra Yesod Yesod
Şin Binah Malkut Malkut
Ta Hokmah Malkut
Tha Binah Malkut
Kha Kether Hesed Netzah
Tza Kether Netzah
Dad Kether Geburah Malkut
Tzah Kether Tifaret Geburah
Ghyn Kether Hod Hod

Bu harflerin majikal operasyonlarda kullanıldığı birçok farklı usul vardır. Burada Shemusu Al-Anwar Fe Kenuz - Al-Asrar (Okült Hazinelerde Güneşsel Işıklar) kitabında İbn Al-Haja Al-Talmasani Al-Magribi tarafından verilen temel uygulamalara değineceğiz.  Hitabın Hicri 737 yılında veya 12. (Miladi) asırda yazıldığı söylenmektedir. İlk önce uygulayıcı harfin majikal imajına aşina olması gerekir. Harflerin majikal imajları üç kısımdan oluşmuştur.  İlk ve son kısımlarda harfler normal şekilde yazılır, ancak orta kısımında harf tersine çevrilir. Örneğin Şin harfinin majikal imajı şöyledir:

Bundan sonra öğrenmeniz gereken şey, Ay Mevzileri ve gökyüzündeki yıldızlara göre konumlarıdır. Ancak bu Mevzileri sadece Üstat Çırağı derecesinde kapsamlı gireceğiz. Burada sadece birden yirmi sekize dek belirteceğiz, ve şimdilik aya doğru çalışmanızı yapmanız yeterli olacaktır.  

 

Mevziler

Sayıları

Mevzi İsmi Zodyak Derecesi
1 Şartayin 5° Boğa - 17° Boğa
2 Butayin 18° Boğa - 30° Boğa
3 Turaya 1° İkizler - 12° İkizler
4 Dubran 13° İkizler - 25° İkizler
5 Haka'ah 26° İkizler - 8° Yengeç
6 Hana'ah 9°Yengeç - °21 Yengeç
7 Zura'a 22° Yengeç - °4 Aslan
8 Nathra °5 Aslan - °17 Aslan
9 Tarfah °18 Aslan - °30 Aslan
10 Jabha °1 Başak - °12 Başak
11 Kurthan °13 Başak - °25 Başak
12 Sarfa °26 Başak - °8 Terazi
13 A'wa °9 Terazi - °21 Terazi
14 Samak °22 Terazi - °4 Akrep
15 Gafer °5 Akrep - °17Akrep
16 Zabana °18 Akrep - °30 Akrep
17 Akil °1 Yay - °12 Yay
18 Kaleb 13° Yay - °25 Yay
19 Şulah °26 Yay - °8 Oğlak
20 Na'ayem °9 Oğlak - °21 Oğlak
21 Baldah °22 Oğlak - °4 Kova
22 Zabeh °5 Kova - °17 Kova
23 Bala'a °18 Kova - °30 Kova
24 Sa'aud °1 Balık - °12 Balık
25 Akbiah °13 Balık - °25 Balık
26 Mukkadem °26 Balık - °8 Koç
27 Muakher °9 Koç - °21 Koç
28 Raşa °22 Koç - °4 Boğa

[Bundan sonra orijinal yazıda verilen teknikler verilmektedir. Ancak bunlara şimdilik yer veremeyeceğiz ve daha sonra Arap, Acem ve Osmanlı Majisi hakkında başka yazılarla daha fazla malumat veremye çalışacağız.] 

copyright damkar.org © 2001

Translation Copyright hermetics.org © 2003

[Ana Sayfa ][Yazılar]